Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzież sportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The impact of stitch density and seam class on the moisture management properties of seams was investigated in this study. A lapped seam (Class 2) using a Flat Lock Stitch class ASTM 607 and a super imposed seam (Class 1) using an Overlock Stitch Class ASTM 514 were constructed with four different stitch densities – SPI 10, SPI 14, SPI 18 and SPI 22, and the moisture management properties of seamed fabric in terms of the spreading speed, area of spreading, absorption time, wetting time, one-way transport index and overall moisture management capability (OMMC) on the seam line were investigated. It was observed from the results that the seams made with low stitch density show better moisture management capability, and the lapped seam exhibits better moisture management capability when compared to the superimposed seam.
PL
W pracy zbadano wpływ gęstości i klasy ściegu na właściwości odprowadzania wilgoci szwów. Zastosowano: szew zakładkowy (klasa 2) – Flat Lock Stitch class ASTM 607 i szew super narzucony (klasa 1) – Overlock Stitch Class ASTM 514. Szwy miały cztery różne gęstości ściegów: SPI 10, SPI 14, SPI 18 i SPI 22. Zbadano właściwości zarządzania wilgocią zszytej tkaniny pod względem szybkości rozprowadzania, obszaru rozprowadzania, czasu wchłaniania, czasu zwilżania, wskaźnika transportu w jedną stronę oraz ogólnej zdolności zarządzania wilgocią (OMMC) na linii szwu. Na podstawie wyników zaobserwowano, że szwy wykonane z małą gęstością ściegu wykazują lepszą zdolność odprowadzania wilgoci, a szew zakładkowy wykazuje lepszą zdolność odprowadzania wilgoci w porównaniu ze szwem nałożonym.
EN
The thermal comfort properties of different knitted fabric structures made from modal, polypropylene and micro denier polyester were studied for volleyball sportswear. Eleven knitted fabrics were produced, in which three samples were single jersey, two plated and six bi-layer knitted structures. The air permeability, water vapour permeability, thermal conductivity, wicking and drying ability of bi-layer knitted fabric made up of polypropylene as the inner layer and modal as the outer layer with one tuck point of repeat were found to be higher as compared to other bi-layer, plated and single jersey structures. Both theobjective and subjective results show that bi-layer knitted fabric with polypropylene as the inner layer and modal as the outer layer with one tuck point of repeat is mostly suitablefor sportswear. The results are discussed together with multivariate ANOVA test results ata 95% significance level.
PL
Badano komfort cieplny różnych struktur dzianin wykonanych z włókien modalnych, polipropylenowych i mikrowłókien poliestrowych przeznaczonych na odzież sportową dla siatkarzy. Wytworzono jedenaście rodzajów dzianin, spośród których trzy miały splot lewo-prawy, dwie były platerowane, a sześć miało strukturę dwuwarstwową. Przepuszczalność powietrza i pary wodnej, przewodnictwo cieplne, zwilżalność („wicking”) i zdolność suszenia dwuwarstwowej dzianiny wykonanej z polipropylenowej warstwy wewnętrznej i zewnętrznej warstwy wykonanej z włókien modalnych okazały się najlepsze. Wyniki zostały poddane analizie statystycznej ANOVA przy 95% poziomie istotności.
EN
The intention of this study was to investigate the changes in properties of polyurethane coated knitted fabrics intended for sportswear or casual wear, i.e outdoor use after natural weathering, in two different seasons. The exposure of coated fabrics to outdoor natural weathering affected all properties investigated, namely, the mass, thickness, shrinkage, elongation and breaking forces. Summer exposure made greater modification of every parameter measured than winter exposure, except for the thickness. Solar radiation has a greater impact on the decrease in breaking forces of coated fabrics than on other properties measured. Strong positive correlations between the thickness of coated fabric and breaking forces were observed which can be used to design coated fabric with better tensile properties. The prediction of change under the influence of environmental conditions allows to improve coated fabrics with the aim of better protection of the wearer.
PL
Celem badania było zbadanie zmian właściwości dzianin powleczonych poliuretanem dedykowanych na odzież sportową przeznaczoną do użytku zewnętrznego w różnych warunkach pogodowych. Ekspozycja powlekanych dzianin na zewnętrzne warunki atmosferyczne wpływała na wszystkie badane właściwości, a mianowicie masę, grubość, skurcz, wydłużenie i rozerwanie. Ekspozycja letnia, w porównaniu do zimowej powodowała większą zmianę mierzonych parametrów, z wyjątkiem grubości. Stwierdzono, że największy wpływ na spadek wytrzymałości powleczonych tkanin ma promieniowanie słoneczne. Zaobserwowano także silne korelacje między grubością tkanin powleczonych a ich wytrzymałością. Zastrzeżono, że prezentowane wyniki mogą wykazywać zmienność w porównaniu z wynikami ekspozycji powtórzonych w tym samym miejscu, ale w innym czasie.
EN
In the over-saturated global textile market , consumers have growing expectations towards its goods. The producers who develop new technologies for giving textiles additional functions can gain a considerable advantage in the clothing market. This trend is forcing scientists to investigate new methods of clothing evaluation because present physical-mechanical tests do not guarantee the creation of a multi-faceted opinion on the properties of a textile. One of the new methods applied for clothes investigation was developed at the Institute of Natural Fibres. This method involves the use of electromyographic EMG medical records for the determination of the influence of clothing on muscle activity. The results of the study showed that everyday clothing can be the cause of an increased tendency to tiredness. The aim of the current study was the investigation of the influence of different types of sportswear on the physiological parameters and energy cost of volunteers in sports conditions. The garments tested were prepared with the application of cellulosic and synthetic fibres. This paper presents the results of the experiment conducted within the studies. The volunteers taking part in the experiment were asked to wear test clothes made from 100% TENCEL® /fibres, 100% polyester fibres, or a TENCEL® /polyester blend and do 10-minutes of physical exercise on a running track. Physiological as well as respiratory and circulatory system parameters for estimation of the energy cost of physical effort were monitored in the case of each subject wearing different types of sportswear. The results of the study show statistically significant differences in the parameters measured for the different types of sportswear tested. Especially, the energy cost of the volunteers’ physical effort was lowest with garments made from a TENCEL® /polyester blend. This effect can be connected to better moisture management, which supported the body’s temperature regulation, leading to a lower energy cost of the given performance.
PL
Celem badań było wyznaczenie kosztu energetycznego standardowego wysiłku fizycznego z użyciem różnych typów odzieży, w które ubrane były badane osoby. Badano trzy rodzaje odzieży: wytworzoną z włókien celulozowych TENCEL ® /, z włókien poliestrowych oraz z mieszanek tych włókien. Ochotnicy biorący udział w eksperymencie, ubrani w badany rodzaj odzieży, pokonywali wysiłek fizyczny polegający na 10 – minutowym biegu na bieżni. Przed rozpoczęciem biegu, bezpośrednio po zejściu z bieżni, jak również po okresie stabilizacji pulsu, badana była wilgotność i temperatura skóry. W sposób ciągły rejestrowano również kształtowanie się parametrów charakteryzujących funkcję układu oddechowego posługując się przenośnym analizatorem gazów. Badane parametry pozwoliły na określenie, metodą kalorymetrii pośredniej w układzie otwartym, wydatku energetycznego wysiłku fizycznego. Rezultaty badań pokazały, iż rodzaj noszonej odzieży może mieć wpływ na wartość kosztu energetycznego wysiłku fizycznego. Najniższą wartość tego parametru zarejestrowano u ochotników ubranych w odzież wytworzoną z mieszanki włókien TENCEL ® / poliester.
EN
Examinations of resistance for abrasion knitwear designed to the sports clothing off were carried out, with taking into consideration the loss of the mass after cycles of abrasion off. The change of the colour for destroying the product was also being analyzed. Examinations were enriched by the expert estimation of phenomena with taking into consideration the expert estimation of teaseling with the simultaneous estimation of the change of the knitwear colour. As a result of carried out examinations they stated that presented knitwear was marked by big resistance for abrasion. Expert estimation of pilling phenomena showed small resistance to intensive use of presented knitwear.
6
Content available Wyznaczniki atrakcyjności artykułów sportowych
PL
Prezentowana publikacja koncentruje się na jakości i cenie produktów na przykładzie polskiej marki artykułów sportowych - HiMountain. W pracy przedstawiono czynniki oddziałujące na satysfakcję klienta kupującego artykuły sportowe. Następnie dokonano analizy pomiędzy jakości ą i ceną produktów w celu określenia, o ile więcej klient jest skłonny zapłacić za produkt wyższej jakości. W dalszej części pracy porównano marki artykułów sportowych z punktu widzenia ich jakości postrzeganej przez klienta.
EN
The presented paper concentrates on quality and price of product analysis on example of Polish outdoor brand - HiMountain. We investigate factors affecting customer satisfaction of outdoor products. Then we analyse relations between quality and prices of outdoor products to determine how much more customer would like to pay for better quality product. Finally there is a comparison between outdoor brands from quality of product point of view.
7
Content available remote Strategia marki - analiza rynku odzieży sportowej na jednolitym rynku europejskim
PL
Produkcja odzieży sportowej jest jedną z sił napędowych rozwoju tekstyliów tzw. inteligentnych, i właśnie z tego powodu może stać się jednym z nowoczesnych produktów eksportowych pozwalających na konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. W tym właśnie kontekście szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw jest wykorzystanie nowoczesnych technologii i wyrobów specjalnych typu high-tech. Rynek ten jest rynkiem "ewolucyjnym". Bardzo często, prowadząc różnego rodzaju badania nad nowymi włóknami o unikatowych właściwościach, ma się na uwadze ich przyszłe wykorzystanie jako odzieży sportowej. Wiele użytych technologii należy do najbardziej zaawansowanych na rynku. Rynek odzieży sportowej stwarza ogromne możliwości, ale jednocześnie wymaga ciągłego rozwoju, badań, nieustannej pracy nad doskonaleniem produktu oraz prawidłowo stosowanych narzędzi marketingowych. Ważne jest również znalezienie nisz rynkowych i zaistnienie w nich. Celem projektu jest analiza rynku odzieżowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku odzieży sportowej w Polsce w świetle wymagań stawianych przez Jednolity Rynek Europejski. Istotna jest przede wszystkim analiza i ocena strategii marki, stosowanej przez firmy w Polsce, z punktu widzenia ich skuteczności dla przedsiębiorstw oraz możliwości i umiejętności dostosowania działań polskich przedsiębiorców do uwarunkowań i funkcjonowania na rynku międzynarodowym. Analizie poddany został niezwykle wąski segment. Starano się poddać go obserwacji w możliwie wielu aspektach. Dlatego też praca nabrała charakteru interdyscyplinarnego, łącząc w sobie elementy włókiennictwa, ekonomii, zarządzania i marketingu, prawa, jak również elementy analizy statystycznej.
EN
Integration with European Union is connected with the necessity to adjust Polish light industry to functioning on common market, which requires mostly enhancing competitiveness of products. So far, the results of restructuring process have been inadequate for stable function of the sector. It is necessary to introduce a strategy which will show the right path of preparing and enterprises to compete on Single European Market. The aim of the article is to see whether Polish sportswear producers carry out a successful brand strategy and other marketing actions in order to compete on Single European Market. To do so, empirical studies using questionnaires were carried out among Polish sportswear producers. Thanks to this paper it is possible to specify the direction of future changes and actions, for clothing industry to have a chance for rebuilding and taking a strong position both in Poland an abroad. Another aim is to increase awareness among businessmen that a strong brand is the most precious company`s asset and it should be placed on top of the list, dominating in managing a company.
PL
Jednym z najszybciej rozwijanych rodzajów materiałów "High-Tech" z obszaru włókiennictwa są wielowarstwowe włókienno-tworzywowe układy złożone o charakterze barierowym. Materiały te stosowane są przede wszystkim na odzież ochronną o różnych przeznaczeniach użytkowych, a bardzo ważną grupę stanowią wielofunkcyjne materiały na nowoczesną odzież sportową o doskonałych właściwościach użytkowych i wysokim komforcie fizjologicznym. Materiały o takim przeznaczeniu winny spełniać szereg zróżnicowanych, a nawet pozornie wykluczających się funkcji. Z jednej strony muszą stanowić ochronę przed utratą ciepła, przegrzaniem czy zamoczeniem oraz urazami mechanicznymi, a z drugiej prezentować dużą trwałość użytkową i charakteryzować się zespołem cech w sumie zapewniających dobre samopoczucie użytkownika, w zmiennych warunkach klimatycznych i dużego wysiłku fizycznego. Jednoczesne spełnianie tak różnych wymagań jest bardzo trudne, a zoptymalizowane rozwiązania zapewnić mogą tylko specjalnie zaprojektowane wielofunkcyjne warstwowe materiały złożone, o odpowiednio dobranych charakterystykach materiałów składowych. Zazwyczaj są to układy co najmniej trójwarstwowe, składające się z warstwy zewnętrznej - decydującej o odporności na zewnętrzne oddziaływania mechaniczne i pogodowe oraz estetyce całego układu, warstwy (lub warstw) środkowej - spełniającej głównie funkcje barierowe, jak np. wodoszczelność lub termoizolacyjność, ale bez upośledzania właściwości higienicznych układu i warstwy wewnętrznej - podszewkowej. Takim podstawowym materiałem składowym o charakterze barierowym są różnego rodzaju błony polimerowe, które powinny charakteryzować się wodo- i wiatroszczelnością, a jednocześnie określonym poziomem przepuszczalności pan wodnej, mającym decydujące znaczenie dla gospodarki cieplnej organizmu i samopoczucia użytkowników. Do takich przeznaczeń, w IIMW zastosowano mikroporowate hydrofobowe powłoki/membrany poliuretanowe, wytwarzane techniką separacji fazowej indukowanej odparowaniem rozpuszczalnika, popularnie zwanej techniką koagulacji termicznej. Technika ta. przy jej względnej prostocie i możliwości wykorzystywania typowych urządzeń do nanoszenia powłok polimerowych na nośniki włókiennicze, w praktyce okazuje się jednak trudna w realizacji, a uzyskiwanie stabilnej wysokiej jakości powłok/membran zależne jest od rygorystycznego dotrzymywania odpowiednio ustalonych szczegółowy ; parametrów procesowych. W wyniku prac prowadzonych w IIMW, ustalono zestaw podstawowych parametrów procesowych i zbadano ich wpływ na strukturę i właściwości poliuretanowych hydrofobowych powłok i membran mikroporowatych. Wytwarzane materiały charakter.żują się wysoką wodoszczelnością, bardzo dobrą przepuszczalnością i niskim oporem pan wodnej, niską przewiewnością oraz dobrą odpornością w szerokim zakresie temperatur, co warunkuje stabilność ich charakterystyk, niezależnie od warunków użytkowania odzieży. Tak wytworzone powłoki/membrany zostały z powodzeniem zastosowane jako podstawowy składnik do opracowania różnych wersji wielowarstwowych układów złożonych "High-Tech". decydujący o właściwościach barierowych i komforcie fizjologicznym tych materiałów, przeznaczonych do wytwarzania nowoczesnej wielofunkcyjnej higienicznej odzieży sportowej.
EN
One of the High-Tech textile materials that have been developed at the fastest rate is the multi-layer fiber-polymer composite system that shows a barrier character. Such materials are used first of all for protective clothing with various use applications among which multi-functional materials designed for modern sports clothes with excellent performance properties and a high physiological comfort constitute a very important group of products. Materials designed for such applications should fulfill several different functions that sometimes appear to be contradictory. On the one hand, they must protect against heat loss, overheating or soaking and mechanical injuries and on the other hand, they should present high service durability and show such characteristics that provide the user with comfort under variable climatic conditions and considerable physical effort. Meeting so different requirements at the same time is very difficult and optimized solutions are possible only through specially designed multifunctional and multi- layer composite materials with appropriately selected characteristics of components. Usually such systems consist at least of three layers: including an externall layer that is responsible for the resistance to mechanical and atmospheric effects as well as for the aesthetic value of the whole system, a middle layer (one or more) that fulfills mainly barrier functions, e.g. water-tightness or thermal insulation, but with no deterioration in hygienic properties of the system, and finally the bottom layer lining. The basic component that is of a barrier character can consist of various types of polymeric membranes. They should be water-tight and windproof, but simultaneously showing a specified level of water vapor permeability for the organism's heat balance and user's comfort. For such purposes, at the Institute of Textile Materials Engineering, were used micro-porous hydrophobic polyurethane membranes made by the process of phase separation induced by solvent evaporation that is commonly called thermal coagulation technique. Although this technique is relatively simple and can use typical equipment for the application of polymeric coats onto textile carriers, it appears to be difficult to implement. Moreover, the preparation of stable coats/membranes of quality depends on strict adherence to specific process parameters. The studies carried out at our Institute have allowed one to establish basic process parameters and to examine their effect on the structure and properties of polyurethane hydrophobic coats and micro-porous membranes. The produced materials are characterized by a high water-tightness, very good water vapor permeability, a low resistance of water vapor, low air permeability and good thermal stability within a wide temperature range. Thus, their characteristics are stable regardless of the conditions of using clothes made from these materials. The produced coats membranes have been successfully used as basic components for the development of various multi-layer composite High-Tech systems with barrier properties and physiological comfort designed for the manufacture of modern multi-functional hygienic sports clothing.
EN
Materials designed for the manufacture of sports clothing must meet many different requirements regarding barrier characteristics, comfort of use and service life. To satisfy such requirements, the materials used must consist of specially designed multi-layer textile-polymer composite systems with appropriately selected properties for each layer. The internal layer, or one of the internal layers, consists mostly of special polymeric membranes that provide high water-tightness and windproof capability. At the same time, this layer should show good respiration properties determined by water vapour permeability. As part of the studies carried out in the Institute of Textile Materials Engineering, a set of component materials have been.developed and made for particular layers, as have model multi-layer composite materials for sports clothing to be used under different climatic conditions. The paper presents some examples of component materials and model multi-layer composite systems made from them, as well as the test results. The analysis of the results was used to establish relationships between the component materials and the resultant composite materials. The test results presented confirm that the multi-layer composite materials are characterised by both very good protective and hygienic properties.
PL
Materiały przeznaczone do wytwarzania nowoczesnej odzieży sportowej muszą spełniać wiele zróżnicowanych wymagań, zarówno w odniesieniu do właściwości barierowych, jak i komfortu użytkowania oraz trwałości użytkowej. Dla sprostania tym wymaganiom, stosowane materiały muszą stanowić specjalnie zaprojektowane wielowarstwowe włókienno-tworzywowe układy złożone, o odpowiednio dobranych charakterystykach poszczególnych warstw. Warstwę środkową, lub jedną z warstw środkowych, najczęściej stanowią specjalne błony polimerowe, zapewniające dobrą wodo- i wiatroszczelność, a jednocześnie charakteryzujące się dobrymi właściwościami „oddychania", określanymi przepuszczalnością pary wodnej. W pracy przedstawiono przykładowe materiały składowe oraz wykonane z ich zastosowaniem - modelowe wielowarstwowe układy złożone. Analiza wyników posłużyła do ustalenia zależności między właściwościami materiałów składowych, a utworzonych z nich materiałów złożonych. Przedstawione wyniki badań stanowią potwierdzenie, że zaprojektowane wielowarstwowe materiały złożone charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami, zarówno ochronnymi, jak i higienicznymi.
EN
One of the most important features of special-purpose sports wear is protection against injuries due to strokes and falls. This function should be performed by shock-absorbing protectors integrated with the protective clothing. The subject of the following article is research and comparison of energy absorbing properties of different elastomer materials, used in protectors, and of fibrous non-woven products of expanded three-dimensional structure. The research assumed the possibility of alternative use of elastomer materials and adequate fibrous materials for certain scope of energy in predicted impacts.
PL
Jedną z najistotniejszych cech specjalistycznej odzieży sportowej jest ochrona przed urazami wskutek uderzeń, upadków. Funkcję tę powinny spełniać zintegrowane z tą odzieżą ochraniacze przeciwuderzeniowe. Przedmiotem niniejszej pracy było badanie i porównanie zdolności tłumienia energii przez różne tworzywa elastomerowe, stosowane zwykle w ochraniaczach, oraz włókniste wyroby nietkane o rozbudowanej strukturze przestrzennej. Zakłada się możliwość alternatywnego zastąpienia materiałów elastomerowych odpowiednimi wyrobami włóknistymi dla pewnego zakresu energii przewidywanych uderzeń.
PL
Przedstawiono rezultaty wstępnych badań komfortu fizjologicznego kurtek sportowych zawierających włókniny ocieplające z udziałem PCM tj. materiałów przemiany fazowej. Badania potwierdziły występowanie efektu termoregulacyjnego, umożliwiającego utrzymywanie temperatury mikroklimatu odzieży na niemal stałym poziomie.
PL
Inteligentne materiały odzieżowe, zawierające materiały przemiany fazowej (PCM - od Phase Change Materials), określane są jako materiały odzieżowe termoregulujące lub materiały odzieżowe entalpiczne, tzn. takie, które pochłaniają lub uwalniają ciepło w zależności od zmiany parametrów otoczenia i poziomu fizycznej aktywności użytkownika odzieży. Opisano próby zastosowania włókien Outlast tj. akrylowych włókien zawierających mikrokapsułki PCM do produkcji włóknin ocieplających. Wyprodukowane włókniny zostały zastosowane jako materiał ocieplający w kurtkach sportowych, które poddano badaniom komfortu fizjologicznego w komorze klimatycznej. Badania potwierdziły występowanie efektu termoregulacyjnego, umożliwiającego utrzymywanie temperatury mikroklimatu odzieży na niemal stałym poziomie. Efekt ten był dobrze widoczny w przypadku włókniny ocieplającej (113 g/m2) wykonanej z mieszanki o udziale 90 % włókna Outlast. Kurtki zawierające tę włókninę pozwalały zachować temperaturę skóry klatki piersiowej na poziomie zbliżonym do temperatury komfortu fizjologicznego.
EN
Textile fabrics incorporating phase change materials (PCM) enhance performance properties of clothes as due to PCM incorporation textile fabrics become sensitive to heat flux. Applying clothing with PCM, thermoregulating effect can be obtained resulting either from heat absorption or heat emission by PCM reacting to any temperature changes in clothes` microclimate and the environment. This paper describes trials on applying Outlast fibres, i.e. acrylic fibres incorporating PCM microcapsules, in the production of thermoinsulating clothing nonwovens. Produced nonwovens were applied as insulating material in anoraks which were subjected to physiological comfort tests in climatic chamber. Tests confirmed the occurence of thermoregulating effect. This effect was well observed with reference to insulating nonwoven (113/m2) made of the fibre blend including 90% of Outlast fibres. The anoraks incorporating such a nonwoven allowed to maintain the chest skin temperature close to the temperature of physiological comfort.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.