Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych stopu aluminium 6082T6 w warunkach rozciągania-ściskania i zginania wahadłowego przy kontrolowanym odkształceniu oraz zginania wahadłowego przy kontrolowanym momencie zginającym. Do opisu wyników badań zastosowano znane modele charakterystyk zmęczeniowych Kandila i Langera oraz model zaproponowany przez autorów. W wyniku porównania otrzymanych wyników eksperymentalnych wykazano, że w przypadku badanego stopu aluminium nie występują różnice w trwałości zmęczeniowej wynikające ze sposobu obciążenia elementu.
EN
This paper presents a comparison of the experimental results of the 6082T6 aluminum alloy fatigue test performed in two load states: tensile-compresion and bending in the control of strain and bending moment using both Manson-CoffinBasquin’s, Kandil’s, Langer’s and Basquin's strain-life and stress-life curves. Using their own experimental studies and corresponding physical relationships, the stress and strain amplitudes found in bent rods without geometric punctures were calculated according to the model of the elastic-plastic body. The results were used to compare both types of loads with different control methods.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych badań zmęczeniowych stopu aluminium 2017A-T4 przeprowadzonych dla dwóch rodzajów obciążeń: rozciągania-ściskania (przy sterowaniu odkształceniem oraz parametrem energetycznym) i zginania wahadłowego (przy kontrolowanym momencie zginającym), stosując do tego charakterystyki zmęczeniowe: naprężeniową Basquina oraz odkształceniowe: Mansona-Coffina-Basquina, Kandila, Langera oraz własną. Wykorzystując własne badania eksperymentalne oraz odpowiednie związki fizyczne, dokonano przeliczenia amplitud naprężenia i odkształcenia, występujących w zginanych prętach bez karbu geometrycznego według modelu ciała sprężysto-plastycznego. Wyniki posłużyły do porównania obu rodzajów obciążeń przy różnym sposobie sterowania.
EN
The paper presents a comparison of experimental results of aluminium alloy tests 2017A-T4 carried out for two types of loads: tension-compression (in the control of strain and energy parameter) and pendulum bending (at controlled bending moment) using fatigue characteristics: stress Basquin, and strain: Manson-Coffin-Basquin, Kandil, anger and Author’s new fatigue characteristic. Using their own experimental investigations and appropriate physical relationships, the amplitudes of strain and strain occurring in the bent bars without geometrie notch were made according to the model of the elastic-plastic body. The results were used to compare both types of loads with different control methods.
EN
The aim of this paper is to propose an algorithm for fatigue life determination with the use of widely-known criteria for the fatigue life considering proper determination of material characteristics, which are a function of the number of cycles to failure. The application of the modified algorithm has been presented within the criteria of Findley, Matake, Papadopoulos and Dang Van, and the results of calculations have been compared with test results for steels S355J2G3 and Ck45. For both materials analysed, the application of the modified algorithm in the fatigue criteria makes it possible to obtain much more precise results of the calculations for all types of the loading analysed.
EN
The objective of the paper is to calculate fatigue life with the use of the spectral method for 10HNAP steel under non-Gaussian loading conditions with the use energy parameter and non-Gaussian correction. The energy parameter has not yet been used in the frequency domain for fatigue calculations under non-Gaussian loading conditions. Some calculations regarding the energy parameter and spectral method have been performed by Banvilett et al. [1] for the case with non-Gaussian loading but with no non-Gaussian correction. In terms of non-Gaussian correction recently, a paper has been published by Niesłony et al. [20] where the authors are using a correction factor presented by Bracessi et al. [8], and it is used to correct the damage degree of the loading signal. The correction factor used in the calculations has been modified to address the specific description of the Wa-Nf curve. The results for the energy parameter have been compared with results for the stress calculation with spectral method with the use of the Bracessi correction factor.
PL
Celem pracy jest obliczenie trwałości zmęczeniowej za pomocą metody spektralnej dla stali 10HNAP w warunkach obciążeń o charakterze nie-Gaussowskim z parametrem energetycznym i korektą z uwagi na nie-Gaussowość. Parametr energetyczny nie został jeszcze wykorzystany w dziedzinie częstotliwości do obliczeń zmęczeniowych w warunkach obciążenia o charakterze nie-Gaussowskim. Niektóre obliczenia dotyczące parametru energetycznego i metody spektralnej zostały wykonane przez Banviletta i innych [1], dla przypadku z obciążeniem o charakterze nie-Gaussowskim, ale bez korekcji z uwagi na nie-Gaussowość. Pod względem nie-Gaussowskiej korekty ostatnio opublikowano pracę Niesłonego i innych [20], w której autorzy stosują współczynnik korekcyjny przedstawiony przez Bracessiego i innych [8]. Służy on do korekcji stopnia uszkodzenia przebiegu obciążenia. Współczynnik korekcyjny zastosowany w obliczeniach został zmodyfikowany, aby uwzględnić konkretny opis krzywej Wa-Nf. Wyniki dla parametru energetycznego zostały porównane z wynikami obliczeń dla naprężeń za pomocą metody spektralnej z wykorzystaniem współczynnika korekcji Bracessiego i innych.
EN
The paper presents the comparison of the results of experimental fatigue tests for 6082-T6 aluminium alloy, carried out for two states of loading: strain controlled tension-compression, and strain and bending moment controlled oscillatory bending. The following were used for that purpose: the Manson-Coffin-Basquin, Kandil, Langer, and the authors’ own strain fatigue characteristics, and also the Basquin stress fatigue characteristic. Our experimental studies and adequate physical relationships were applied to convert the amplitudes of stress and strain occurring in rods without a geometrical notch subject to bending, according to the model of an elasto-plastic body. The obtained results were used to compare both loading types under different control methods and different fatigue characteristics.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych prób zmęczeniowych dla stopu aluminium 6082-T6, przeprowadzonych dla dwóch stanów obciążenia: rozciąganie-ściskanie i ściskania oraz zginania oscylacyjnego kontrolowanego pod wpływem odkształcenia i zginania. Do tego celu użyto następujących parametrów: odkształceniowej charakterystyki zmęczeniowej Mansona-Coffina-Basquina, Kandila, Langera i autorów, a także naprężeniowej charakterystyki zmęczeniowej Basquina. Własne badania eksperymentalne i odpowiednie związki fizyczne zostały zastosowane do konwersji amplitud naprężenia i odkształcenia występującego w elementach zginanych bez karbu geometrycznego, zgodnie z modelem ciała sprężysto-plastycznego. Uzyskane wyniki wykorzystano do porównania obu typów obciążeń przy różnych metodach sterowania i różnych charakterystyk zmęczeniowych.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych badań zmęczeniowych stali 30CrNiMo8, 10HNAP i SM45C przeprowadzonych w dwóch stanach obciążenia - rozciąganie-ściskanie i zginanie wahadłowe, stosując do tego zarówno odkształceniową charakterystykę zmęczeniową Mansona-Coffina-Basquina, jak i naprężeniową Basquina. Wykorzystując odpowiednie zależności oraz własne i zaczerpnięte z literatury badania eksperymentalne, dokonano przeliczenia amplitud naprężenia i odkształcenia, występujących w zginanych prętach bez karbu, z nominalnych na naprężenia wg modelu ciała sprężysto-plastycznego. Wyniki posłużyły do porównania obu typów obciążeń.
EN
The paper presents the comparison of the results of experimental fatigue tests for the 30CrNiMo8, 10HNAP and SM45C steels carried out at two loading conditions - tension-compression and oscillatory bending, using both Manson-Coffin-Basquin strain fatigue and Basquin stress fatigue characteristics. Adequate relations and own and experimental studies from the literature have been applied to convert the amplitudes of stress and strain occurring in rods without notch subject to bending, from nominal into stress values according to the model of an elasto-plastic body. Obtained results have been used to compare both loading types.
PL
Pęknięcia zmęczeniowe elementów maszyn i urządzeń pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych zachodzą najczęściej w warunkach losowych lub zmienno amplitudowych obciążeń. W literaturze występuje bardzo duża liczba opracowanych modeli hipotez zmęczeniowych, zarówno w ujęciu naprężeniowym, odkształceniowym, jak i energetycznym. Najszersze zastosowanie oraz zakres weryfikacji mają hipotezy liniowe o stosunkowo prostym zapisie, pozwalającym na ich pewne modyfikacje.
EN
The paper presents results of experimental research of aluminum alloy 6082-T6 (PA4) under block-type loads. Fatigue testing was performed on the MZGS-100 stand under blocks torsion. The main aim of this paper is present and compare damage accumulation calculations using the hypothesis Palmgrena-Minera and authors model. A new model is based on material memory.
EN
The paper presents a comparison of the results of fatigue life experimental results on 2017A-T4 aluminium alloy with tests performed under two types of stress, i.e. tensile-compressive (both strain-controlled and energy parameter controlled) and oscillatory bending (bending moment controlled). The results are obtained by applying the Basquin’s stress-life equation and strain-life equations, including Kandil’s equation, Langer’s equation, and the authors’ own equation. On the basis of own experimental studies and the relevant physical relations, the stress and strain amplitudes occurring in bent rods under smooth specimens were calculated according to the elastoplastic model. The results were then used to compare both types of loads with different types of control.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych badań zmęczeniowych stopu aluminium 2017A-T4 przeprowadzonych dla dwóch rodzajów obciążeń: rozciągania-ściskania (przy sterowaniu odkształceniem oraz parametrem energetycznym) i zginania wahadłowego (przy kontrolowanym momencie zginającym), stosując do tego charakterystyki zmęczeniowe: naprężeniową Basquina, oraz odkształceniowe: Mansona-Coffina-Basquina, Kandila, Langera i własną. Wykorzystując własne badania eksperymentalne oraz odpowiednie związki fizyczne, dokonano przeliczenia amplitud naprężenia i odkształcenia, występujących w zginanych prętach bez karbu geometrycznego według modelu ciała sprężysto-plastycznego. Wyniki posłużyły do porównania obu rodzajów obciążeń przy różnym sposobie sterowania.
PL
W artykule przedstawiono charakterystyki zmęczeniowe wyznaczone w warunkach rozciągania-ściskania i zginania wahadłowego stali 16Mo3. Na podstawie badań własnych jak i zaczerpniętych z literatury dokonano porównania wyników badań zmęczeniowych realizowanych dla rozciągania-ściskania i zginania wahadłowego. Na podstawie opracowanych wykresów zmęczeniowych stwierdzono, że dla tej samej amplitudy naprężenia przy różnych stanach obciążenia, wyższą trwałość zmęczeniową uzyska się w przypadku zginania wahadłowego.
EN
The article presents the fatigue characteristics for tension-compression and bending of 16Mo3 steel. On the basis of own research as well as taken from the literature, the results of tension-compression and bending were compared. On the graphs, it can be concluded that basis of the higher fatigue life will be obtained in case of bending.
PL
Wiele elementów konstrukcji, części maszyn poddanych jest obciążeniom o różnych wartościach oraz różnym czasie ich działania. Za zjawisko zmęczenia elementów konstrukcyjnych odpowiedzialne są: rodzaj obciążenia oraz czas jego trwania. Niestety czasami nie można (jednoznacznie odzwierciedlić przebiegu obciążenia elementu podczas próby oszacowania trwałości eksploatacyjnej. Dlatego w czasie badań eksperymentalnych sprowadza się złożony stan obciążenia do bardziej prostego wymiaru, który można odtworzyć w warunkach laboratoryjnych. Najpowszechniej przeprowadza się badania o charakterze okresowo sinusoidalnie zmiennym przebiegu dla rozciągania – ściskania skręcania. Do dziś jednak wielu naukowców próbuje jednoznacznie poznać i określić zjawisko zmęczenia materiałów konstrukcyjnych. Koniunktura dzisiejszego rozwijającego się świata wymusza na konstruktorach, aby już podczas projektowania oszacowali trwałość zmęczeniową elementów.
EN
The paper presents results of experimental research of aluminum alloy 6082-T6 (PA4) under block-type loads. Fatigue testing was performed on the MZGS-100 stand under blocks bending. The main aim of this paper is present and compare damage accumulation calculations using the hypothesis Palmgrena-Minera and authors model. A new model is based on material memory.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej stanu naprężeń w materiale po procesie kulowania. Model obliczeniowy umożliwia symulację zjawisk zachodzących w głąb materiału w skutek odkształcenia plastycznego. Celem pracy jest przedstawienie możliwości kreowania właściwości materiału oraz jego warstwy wierzchniej po procesie.
EN
This paper presents the results of numerical analysis of stresses in the material after shot peening process. The calculation model allows the simulation of phenomena into the material as a result of plastic deformation. The aim of the study is to present the possibility of creating material properties and the surface layer of the process.
EN
This paper proposes a model for estimating fatigue life under multiaxial stress states, based on critical plane concepts, taking into account the effect of mean shear stress. The fatigue life test results calculated on the basis of the proposed model are compared to the experimental ones related to 2017A-T4 and 6082-T6 aluminium alloy, S355J0 alloy steel under constant-amplitude bending, torsion and proportional combinations of bending and torsion; Ti-6Al-4V alloy under tension-compression, torsion and combination tension-compression – torsion. For the results obtained, statistical analysis is performed by comparing the calculation results proposed by Findley and Dang Van criteria with the experimental data.
PL
Podano różnice pomiędzy charakterystykami zmęczeniowych opracowanymi przy uwzględnieniu w obliczeniach założeń teorii małych i dużych odkształceń. Jest to problem szczególnie ważny w przypadku materiałów o wysokiej wytrzymałości, sprężysto-plastycznych i pracujących w warunkach zmęczenia niskocyklowego.
EN
The paper presents the differences in the fatigue curves resulting from the inclusion in the calculation of the assumptions of the theory of large deformations. This is a problem particularly important in the case of high-strength, elastic-plastic materials operating under low-cycle fatigue.
PL
Opisano sposób szacowania trwałości zmęczeniowej próbek cylindrycznych wykonanych ze stali SUS304 w warunkach cyklicznego proporcjonalnego rozciągania-ściskania ze skręcaniem. Badania zmęczeniowe analizowanego materiału przeprowadzono w podwyższonej temperaturze (923K). W artykule przedstawiono porównanie trwałości zmęczeniowej obliczonej wg modelu Carpinteriego oraz modelu własnego. Oba modele bazują na koncepcji płaszczyzny krytycznej. Na przykładzie projektowania zmęczeniowego pokazano, jaki wpływ na kształtowanie się konstrukcji mają analizowane kryteria.
EN
The paper concerns the estimation of fatigue life of cylindrical specimens made of steel SUS304 under cyclic proportional tension-compression and torsion. Fatigue tests were performed at elevated temperature (923 K). The paper presents a comparison of the fatigue life calculated by own model and model of Carpinteri. Both models are based on the concept of the critical plane. In the example of the fatigue design, the impact of examined criteria on the structure shaping is shown.
EN
The well-known problem with the fatigue lifetime assessment of non-Gaussian loading signals with the use of spectral method has been presented in the paper. A correction factors that transform the non-Gaussian signal into an equivalent Gaussian signal proposed by Bracessi et al. (2009) has been used for the purpose of lifetime calculations together with Palmgren-Miner Hypothesis. The calculations have been performed for the 10HNAP steel under random non-Gaussian load with four dominating frequencies. The signal has been generated on the test stand SHM250 for random tension-compression tests. The results with zero and non-zero mean stresses have been used to calculate the fatigue life with the frequency domain method based on Dirlik’s model and with a time domain method with the use of the rainflow cycle counting algorithm. The obtained calculation results have been compared with experimental results.
EN
The paper presents a comparison of the fatigue life curves based on test of 15Mo3 steel under cyclic, pendulum bending and tension-compression. These studies were analyzed in terms of a large and small number of cycles where strain amplitude is dependent on the fatigue life. It has been shown that commonly used Manson-Coffin-Basquin model cannot be used for tests under cyclic bending due to the impossibility of separating elastic and plastic strains. For this purpose, some well-known models of Langer and Kandil and one new model of authors, where strain amplitude is dependent on the number of cycles, were proposed. Comparing the results of bending with tension-compression it was shown that for smaller strain amplitudes the fatigue life for both test methods were similar, for higher strain amplitudes fatigue life for bending tests was greater than for tension-compression.
EN
The theme of this work is to know about the current state of knowledge in the field of materials processing using a distributed circular pellet of shot peening steel surfaces. The paper presents an analysis of the issues and test their own dedicated fatigue life specimens made of steel S355 J2 + N subjected to shot peening, and to compare these results with the strength of the specimens not subjected to this treatment. The results will be presented in the fatigue characteristics S-N double logarithmic system.
PL
Tematem artykułu jest zapoznanie się z obecnym stanem wiedzy z zakresu obróbki materiałowej metodą kulowania śrutem rozproszonym okrągłym powierzchni stalowych. W pracy przedstawiono analizę zagadnienia oraz badania własne poświęcone trwałości zmęczeniowej próbek wykonanych ze stali S355 J2+N poddanych kulowaniu oraz porównanie tych wyników z wytrzymałością próbek niepoddanych tej obróbce. Wyniki zostaną zaprezentowane na wykresach zmęczeniowych S-N w układzie podwójnie logarytmicznym.
PL
W pracy przedstawiono na podstawie danych literaturowych zależności pomiędzy charakterystykami zmęczeniowymi na skręcanie i rozciąganie-ściskanie. Zgodnie z literaturą zależność pomiędzy wielkościami ϒ’ f i ε’f występującymi w charakterystykach zmęczeniowych, osiąga wartości w granicach od 1,5 do 2. Wykazano, że jest to prawdziwe, gdy charakterystyki te są równoległe. Ponadto wykazano, że wartość poszukiwanej wartości w przypadku charakterystyk nierównoległych osiąga wartości inne, często mniejsze od 1. Zaproponowany model pozwoli wyznaczać trwałości zmęczeniowe elementów skręcanych na podstawie podstawowej charakterystyki zmęczeniowej na rozciąganie-ściskanie.
PL
Celem pracy jest wykonanie obliczeń trwałości zmęczeniowej złączy spawanych wykonanych ze stopu aluminium 6082 T6 (PA4). Do wyznaczenia trwałości zmęczeniowej została wykorzystana metoda promienia fikcyjnego Neubera oraz modyfikacja Radaja. Analiza została przeprowadzona dla trzech rodzajów złączy spawanych. Wyniki obliczeń porównano z badaniami eksperymentalnymi wykonanymi dla trzech materiałów referencyjnych, tj. materiału rodzimego, spoiny oraz strefa wpływu ciepła.
20
Content available remote Wpływ sekwencji obciążenia na stopień uszkodzenia stali CrMnSiA
PL
Praca dotyczy wyznaczania trwałości zmęczeniowej próbek poddanych jednoosiowym obciążeniom o różnych sekwencjach obciążeń. Podjęto się przeprowadzenia analizy porównawczej modeli zaproponowanych przez autorów: pierwszy oparty na funkcji wykładniczej, drugi na funkcji potęgowej, porównano je z modelem Rong Yuana i innych opartym o funkcję Chebysheva. W pracy dokonano obliczeń numerycznych stopnia uszkodzenia trwałości zmęczeniowej dla różnych sekwencji obciążeń typu High-Low oraz Low-High. Do obliczeń wykorzystano wyniki dla stali 30CrMnSiA. Po wykonaniu obliczeń najlepsze rezultaty zestawiono w tabeli. Stwierdzono, że najlepsze wyniki uzyskano przy wykorzystaniu modelu autorów opartego o funkcję wykładniczą.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.