Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetic structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The structure and the magnetic and magnetotransport properties of the perovskite sample Sr0.9Y0.1CoO2.63 have been studied using different diffraction methods and magnetization and conductivity measurements. Synchrotron X-ray diffraction shows that the sample is structurally two-phase. The majority phase has a tetragonally distorted unit cell and is described by the space group I4/mmm. A very strongly broadened superstructure peak observed at small angles in X-ray diffraction patterns at temperatures below 400 K are explained by the existence of a monoclinic phase with large unit cell whose phase fraction is much smaller than that of the tetragonal phase, but which is dominant in the sample Sr0.8Y0.2CoO2.65. The spontaneous magnetization strongly increases with increasing the Y content up to 20% due to formation of the monoclinic phase. The magnetic structure is predominantly antiferromagnetic G-type with magnetic moments 1.5 μB in the layers of CoO6 octahedra and 2 μB in the anion-deficient CoO4+γ layers. The electrical conductivity of the sample Sr0.9Y0.1CoO2.63 has semiconducting character. The magnetoresistance reaches 58% for the field B = 14 T at 5 K and decreases strongly with the increasing temperature and Y content.
PL
Struktura i właściwości magnetyczne i magnetotransportowe perowskitu Sr0.9Y0.1CoO2.63 zostały zbadane przy użyciu różnych metod dyfrakcyjnych oraz pomiarów namagnesowania i przewodnictwa. Dyfrakcja rentgenowska mierzona na synchrotronie pokazuje, że próbka ma strukturę dwufazową. Główna faza ma tetragonalnie zniekształconą komórkę elementarną i jest opisana przez grupę przestrzenną I4 /mmm. Pik o bardzo mocno poszerzonej superstrukturze obserwowano pod niewielkimi kątami w dyfraktogramach rentgenowskich w temperaturach poniżej 400 K i jest związany z istnieniem fazy monoklinowej o dużej komórce elementarnej, której frakcja fazowa jest znacznie mniejsza niż faza tetragonalna, ale która jest dominujący w próbce Sr0.8Y0.2CoO2.65. Spontaniczne namagnesowanie silnie wzrasta wraz ze wzrostem zawartości Y do 20% z powodu tworzenia się fazy monoklinowej.
2
Content available remote Analysis of a brushless DC motor integrated with a high-pressure vane pump
EN
A new design of a brushless direct current motor is introduced in this paper. In the BLDC motor, a high-pressure vane pump is built into the rotor. The motor is excited by neodymium magnets. Its nominal power is 2.5 kW. The motor is built in such a way that the magnetic field does not penetrate the pump. A magnetic structure field analysis of the motor was performed. Demagnetization resistance of the magnets was determined. By the use of time stepping, finite element method waveforms of the electrical and mechanical parameters in the BLDC motor–inverter system were determined.
PL
Opracowano nową konstrukcję silnika bezszczotkowego (BLDC ), w którego wirnik wbudowana jest wysokociśnieniowa pompa łopatkowa. Silnik wzbudzany magnesami neodymowymi ma moc 2,5 kW. Zbudowany jest w taki sposób, aby pole magnetyczne nie wnikało do wnętrza pompy. Przeprowadzono polową analizę obwodu magnetycznego silnika. Wyznaczono odporność magnesów na odmagnesowanie. Metodą polowo-obwodową wyznaczono przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie silnik–przekształtnik.
EN
The structure and magnetic properties of ternary R-Ge-Sn systems are discussed in this article. Results obtained for these compounds should help to determine the role of p-electron atoms in the magnetic ordering.
PL
W artykule omówiono szczegółowo budowę i właściwości magnetyczne trójskładnikowych układów R-Ge-Sn. Wyniki uzyskane dla tych związków powinny pomóc określić rolę atomów p-elektronowych w oddziaływaniu magnetycznym.
5
Content available remote Magnetic interaction in RTxX2 ternary compounds
EN
This work is an attempt of systematization the magnetic properties of the RTxX2 (R-rare earth, T-transition metal, X=Si, Ge, Sn) compounds crystallizing in the orthorhombic CeNiSi2 type structure. All silicides crystallize in the stoichiometric structure RTX2 while germanides and stannides form mainly defected structures RTxX2 (where 0
EN
Remnant states of sphere-like particles have been investigated for different ferromagnetic metallic materials by numerical micromagnetic calculations in order to establish the critical radius for the monodomain-vortex transition. The obtained radii have been compared with those obtained earlier by order of magnitude estimates and analytical micromagnetic calculations. A hard-axis oriented vortex state has been found as a transition between the monodomain and easy-axis oriented vortex magnetization states.
EN
Using X-ray diffraction and Moessbauer spectroscopy, it was found that Sm-Fe-N permanent magnets produced by reactive diffusion method consist of hard magnetic phases: Sm2Fe17N0,86 and SmFe5 and soft magnetic alpha-Fe phase. Furthermore, the volume fractions of these phases were determined. Observations of magnetic domain structures using Bitter powder pattern method were performed. Intrinsic magnetic properties of the observed domain structures were estimated in order to determine the basic intrinsic magnetic parameters of Sm-Fe-N magnet and its constituent phases such as: domain wall energy density gamma, domain wall width delta B as well as the critical diameter of single domain particles Dc.
PL
Stosując dyfrakcję rentgenowską i spektroskopię moessbauerowską, stwierdzono, że magnes Sm-Fe-N, wytworzony metodą dyfuzji reaktywnej, składa się z magnetycznie twardych faz: Sm2Fe17N0,86 i SmFe5 oraz fazy magnetycznie miękkiej alpha-Fe. Ponadto określono udziały objętościowe poszczególnych faz. Przeprowadzono również obserwację magnetycznej struktury domenowej, stosując metodę figur proszkowych. Wyznaczenie parametrów charakteryzujących obserwowane struktury domenowe pozwoliło na określenie podstawowych samoistnych parametrów magnetycznych magnesu Sm-Fe-N, jak i jego faz składowych: energię ścian domenowych gamma, szerokość ścian domenowych delta B oraz krytyczną średnicę dla cząstek jednodomenowych Dc.
EN
A study of the magnetic structure of TbMn0.33Ge2 has been made using a neutron diffractometer of better resolution and new results have been obtained. The paramagnetic neutron diffraction data confirmed the CeNiSi2 - type of crystal structure reported earlier for this compound. The magnetic moments are located on terbium. At 1.5 K Tb magnetic moments have two components: a collinear and sine wave modulated one so the magnetic order at this temperature has a complex character. With increasing temperature, the change of the magnetic structure to the new sine wave modulated one is observed near the Neel temperature TN=28 K.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.