Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Digital resolution is currently one of the most important forces determining changes and their dynamics in the social, cultural and economic dimension. Digital technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence will, according to Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, play an increasingly important role while creating a new quality of the market space. Yet, these are multidimensional issues whose potential should be considered both, from the perspective of enterprises that create and/or adapt such technologies in their production, logistics or sale processes as well as in consumer perspective taking into account a degree of awareness, interest and fascination of potential buyers, users with such devices and solutions. This is determined by dualism of approach to digital technologies (economic approach vs. humanistic approach) and evaluation of their potential benefits and threats. It seems, however, that virtualization of consumer behaviour as a consequence of impact of technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence, can at the same time be a significant driving force of further processes of digitalization, its dimensions and dynamics. The article attempts to identify the impact of digital technologies (IoT and AI) on attitudes, preferences and decisions of consumers and presented discussion was based on the results of own studies in the analysed area.
PL
Rewolucja cyfrowa jest obecnie jedną z najważniejszych sił determinujących zmiany i ich dynamikę w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Technologie cyfrowe, jak Internet of Things i Artificial Intelligence będą, zgodnie z Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, odgrywały w najbliższych latach znaczącą rolę, kreując nową jakościowo przestrzeń rynku. To jednak pojęcia wielowymiarowe, których potencjał należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw kreujących i/lub adaptujących te technologie w swoich procesach produkcyjnych, logistycznych czy sprzedażowych, ale także w ujęciu konsumenckim, uwzględniając stopień świadomości, zainteresowania i fascynacji potencjalnych nabywców, użytkowników tego typu urządzeniami i rozwiązaniami. Determinuje to dualizm podejścia do technologii cyfrowych (ujęcie ekonomiczne versus ujęcie humanistyczne) i ocenę ich potencjalnych korzyści i zagrożeń. Wydaje się jednak, że wirtualizacja zachowań konsumentów, jako następstwo wpływu technologii takich jak: Internet of Things i Artificial Intelligence, może być jednocześnie znaczącą siłą sprawczą dalszych procesów cyfryzacji, jej kierunków i dynamiki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania wpływu technologii cyfrowych (IoT i AI) na postawy, preferencje i decyzje konsumentów, a prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.
EN
The intense processes of digital transformation are resulting in changes in consumer behavior in the fashion market. Thedigital consumer expects increasingly attractive products that reflect new fashion trends, a low risk of purchase and immediate availability. They are active and engaged, and interaction with them is becoming a form of creatingvalue for a company/brand. Being aware of fashion and their related needs, consumersrequire from brands a dialogue, transparency of activities undertaken, and personalisation of experiences created together with their diversity. A good solution here could be a fast fashion strategy, which is a new way of thinking about creating value with the customer and for them in the textile market. However, it requires from brands an increasingly customer-focused market orientation and looking for forms of communication that are much more engaging than before. The aim of the paper is to identify the influence of interactive forms of communication on shaping customer behavior in the fashion market. Particular attention was paid to social media, mobile marketing and solutions based on the concept of the Internet of Things.
PL
Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z nim staje się formą współtworzenia wartości przez firmę/markę. Coraz bardziej świadomy mody i związanych z nią swoich potrzeb wymaga od marek dialogu, transparentności podejmowanych przez nie aktywności i personalizacji kreowanych doświadczeń przy ich jednoczesnej różnorodności. Odpowiedzią na to może być strategia „fast fashion”, która jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu wartości z konsumentem i dla niego na rynku odzieżowym. Wymaga jednak od marek bardziej klientocentrycznej orientacji rynkowej i poszukiwania form komunikacji o wiele intensywniej angażujących, niż dotychczas. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu interaktywnych form komunikacji na kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody. Szczególną uwagę zwrócono na social media, mobile marketing i rozwiązania oparte na koncepcji Internet of Things.
3
Content available Consumer perspective of omnichannel commerce
EN
The evolution of hypermedia space and growing saturation of the market with mobile devices, an increasing role of Big Data, which allow for multidimensional analysis of data from offline and online markets, growing popularization of solutions of Market Intelligence supported by Cloud Computing technology as wells development of potential and opportunities of adapting the Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in commerce cause that customers and their experience become a major point of activity of companies/brands. Shopping experience of a buyer is an effect of multiple and multidimensional contacts, often conducted simultaneously in many channels and in the real time. It forces an increasingly growing number of challenges that companies/brands are presented with if they want to optimize a space of customer journey and have to ensure continuity, coherence and complexity of experiences for their customers. Searching or creating these benefits that customers expect and their constant development becomes a prerequisite in this situation so that variety of positive experiences resulting in customer satisfaction and happiness could be guaranteed. The paper is an attempt to verify the essence of omnichannel commerce from the consumer’s perspective. The author discusses a problem of omnichannel model while taking into consideration some elements that can influence building and intensification of buyers’ experiences and behavior in various channels of commerce. The discussion is supported with the results of own studies in that area.
PL
Ewolucja przestrzeni hipermedialnej i coraz większe nasycenie rynku urządzeniami mobilnymi, wzrost roli Big Data, pozwalających na wielowymiarową analizę danych z rynku offionline, rosnąca popularyzacja rozwiązań w zakresie Market Intelligence, wspomaganych technologią Cloud Computing, a także rozwój potencjału i możliwości adaptacji Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) w handlu, sprawiają, że klient i jego doświadczenia stają się centralnym punktem aktywności firm/marek. Shopping experience nabywcy jest efektem jego wielokrotnych i wielopłaszczyznowych kontaktów, często realizowanych jednocześnie w wielu kanałach i w czasie rzeczywistym. Wymusza to coraz większe wyzwania stawiane przed firmami/markami, które chcąc optymalizować przestrzeń customer journey muszą zapewnić swoim konsumentem ciągłość, spójność i kompleksowość doświadczeń. Warunkiem koniecznym staje się poszukiwanie i/lub kreowanie tych korzyści, których realnie konsument oczekuje oraz ich ciągły rozwój, tak by zagwarantować mu różnorodność pozytywnych doznań prowadzących do jego zadowolenia i satysfakcji. W artykule podjęto próbę zweryfikowania istoty omnichannel commerce z perspektywy konsumenta. Omówiono w nim problematykę wielokanałowości, z uwzględnieniem tych elementów, które mogą mieć wpływ na budowanie i intensyfikację doświadczeń i zachowań nabywców w różnych kanałach handlu. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.
EN
The textile-clothing industry is still perceived as one of the most important sectors of the world economy, and it is also the case in Poland, where it determines the directions of development of regions related to it. The development of new media, however, has contributed to significant changes in the environment of modern enterprises belonging to that sector, which has led to the evolution of their marketing orientation. The multidimensionality and complexity of processes observed bring about the necessity to modify the implemented process of building a competitive advantage and to look for effective tools in this area. Hypermedia space requires the participation of various groups of stakeholders, both in the B2C and B2B market. A solution that proves useful in this field is definitely social media, which significantly implies the quality of implemented processes while generating a wide spectrum of opportunities to compete. The aim of the article is to identify the marketing potential of social media in the textile-clothing industry with particular reference to their role in the process of the market orientation of enterprises from this sector.
PL
Przemysł lekki wciąż stanowi jedną z ważniejszych dziedzin gospodarki światowej, w tym również w Polsce, determinując kierunki rozwoju poszczególnych regionów z nią związanych. Rozwój nowych mediów przyczynił się jednak do istotnych zmian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw tego sektora rynku, prowadząc do ewolucji ich orientacji marketingowej. Wieloaspektowość i złożoność obserwowanych procesów wymusza konieczność modyfikacji realizowanego procesu budowania przewagi rynkowej i poszukiwania efektywnych narzędzi w tym zakresie. Przestrzeń hipermedialna wymaga bowiem współuczestnictwa różnych grup stakeholders, zarówno na rynku B2C, jak i B2B. Przydatnym rozwiązaniem w tym zakresie mogą okazać się social media, które w znaczący sposób implikują jakość realizowanych procesów, generując szerokie spektrum możliwości konkurowania. Celem artykułu jest identyfikacja potencjału marketingowego mediów społecznościowych w przemyśle lekkim, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w procesie orientacji rynkowej przedsiębiorstw tego sektora.
5
Content available Blogi jako instrument strategii promocji on-line
PL
Życie społeczności wirtualnych, mających liderów opinii, może mieć duże znaczenie dla sukcesu firmy on-line. Wykształcenie się bowiem ambasadorów marki i liderów opinii wskazuje, jak ważne dla dobrej reputacji i generowania sprzedaży jest to, co o produktach mówią sami klienci i co rekomendują innym (Mazurek, 2008, s. 153). Zatem właściwie przemyślana i zrealizowana strategia promocji, wykorzystująca blogi zewnętrzne, może okazać się skutecznym narzędziem w realizowanym procesie komunikacji. Autorzy artykułu podjęli próbę określenia roli blogów prywatnych jako narzędzia w strategii promocji on-line. Szczegółowo omówiono istotę blogów, kryteria ich doboru i zasady współpracy. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami własnych badań autorów w omawianym zakresie.
EN
Life of virtual communities having their opinion leaders can have a huge influence on a company’s on-line success Brand ambassadors’ and opinion leader’s education indicate how important for a good reputation and sales generation it is what customers themselves say about products and what they recommend to others (Mazurek, 2008, s. 153). A promotion strategy properly considered and realised, which uses external blogs, can turn out to be an efficient tool in a communication process that is realised. The authors of the article made an attempt to determine a role of private blogs as a tool in on-line promotion strategy. The essence of blogs, criteria of their selection and rules of cooperation are discussed in detail. Considerations are supported with the results of the authors’ own studies in a discussed area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.