Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architectural heritage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Podlinnostʹarhitekturnogo naslediâ»: k voprosu traktovki ponâtiâ (II častʹ)
RU
V nastoâŝee vremâ «podlinnostʹ arhitekturnogo naslediâ» âvlâetsâ odnim iz osnovnyh ponâtij restavracionnoj teorii i praktiki. V statʹe predstavleny sovremennye traktovki «podlinnosti»v gumanitarnyh naukah, každaâ iz kotoryh raskryvaet opredelennyj aspekt ponâtiâ. Pokazano, čto predstavleniâ o «podlinnosti» izmenâûtsâ s tečeniem vremeni, otličaûtsâ v različnyh kulʹturnyh tradiciâhi obuslovlenym irovozzreniem opredelennoj istoričeskoj èpohi. Vydeleny dva podhoda k tolkovaniû «podlinnosti arhitekturnogo naslediâ»: istoričeskij, osnovoj kotorogo âvlâetsâ ponimanie pamâtnika zodčestva kak dokumentalʹnogo svidetelʹstva prošlogo i svâzi vremen, i strukturnyj, kotoryj otvergaet preemstvennostʹ i dopuskaet vozmožnostʹ «zameny» častej celogo.
EN
Currently, the “authenticity of architectural heritage” is one of the basic concepts of restoration theory and practice. The article presents modern interpretations of “authenticity” in the humanities, each of which reveals a certain aspect of the concept. It is shown that the idea of “authenticity” changes over time, differs in various cultural traditions and is determined by the world view of a particular historical era. Two approaches to the interpretation of the “authenticity of architectural heritage” are distinguished as follows: the historical approach, the basis of which is the understanding of the architectural monument as documentary evidence of the past and the connection of the times, and the structural approach, which rejects continuity and allows the possibility of “replacing” parts of the whole.
2
RU
V nastoâŝee vremâ ≪podlinnostʹ≫âvlâetsâ odnim iz osnovnyh diskussionnyh voprosov restavracionnoj teorii i praktiki. V stat'e predstavlena dinamika traktovok ponâtiâ ≪podlinnost' архитектурного наследия≫ v istorii evropejskoj kul'tury (I čast') i opredeleny sovremennye napravleniâ v egointerpretacii v gumanitarnyh naukah (II čast'). Pokazano, čto predstavleniâ o ≪podlinnosti≫ izmenâûtsâ s tečeniem vremeni, otličaûtsâ v različnyh kulʹturnyh tradiciâh, obuslovleny mirovozzreniem opredelennoj istoričeskoj èpohi, a takže èvolûciej otnošeniâ čelovekak srede svoego obitaniâ. Vydeleny dva podhoda k tolkovaniû ≪podlinnosti arhitekturnogo naslediâ≫: istoričeskij, osnovoj kotorogo âvlâetsâ ponimanie pamâtnika zodčestva kak dokumentalʹnogo svidetelʹstva prošlogo i svâzi vremen, i strukturnyj, kotoryj otvergaet preemstvennostʹ i dopuskaet vozmožnostʹ ≪zameny≫ fragmentov celogo.
EN
Now, „authenticity” is one of the main debate issues of restoration theory and practice. The article presents the dynamics of interpretations of this concept (hereinafter referred to as „authenticity") in the history of European culture (Part I) and defines modern directions in its interpretation in the humanities (Part II). It is shown that the concept of „authenticity” changes over time, differs in various cultural traditions, due to the worldview of a particular historical era, as well as the evolution of a person’s attitude to his environment. Two approaches to the interpretation of the „authenticity of the architectural heritage” are distinguished: the historical one, the basis of which is the understanding of the architectural monument as documentary evidence of the past and the connection of the times, and the structural one, which rejects the continuity and ... the possibility of „replacing” fragments of the whole.
3
Content available remote Beauty of historic urban centres - evolution in conservation theory
EN
The paper aims to investigate if the changing principles in the protection of historic urban spaces arose as a result of evolving rationale of modern architecture and town planning over the last two centuries. The research was performed using a chronological comparison of the literature, source texts and analyses of graphic materials. Considerations include the concept of beauty of a city upgraded by its reconstruction and conservation, in the perspective of the 19th century great theoreticians representing two different aesthetic attitudes: Viollet-le-Duc and John Ruskin. The theory concerning beauty as an essential value of a city underwent a radical change in the 2nd half of the 20th century. The initial theories were followed by expert groups and institutions resulting in formulating directives and charters, e.g. the Venice Charter. Conventions and regulations concerning the protection of architectural and urban heritage were the achievement of communities, also beyond Europe. They expanded the concept of beauty of a city by the aspect of cultural heritage, taking into account the human being and the role of aesthetic experience (Cesare Brandi). The research reveals a new understanding of historic urban centres. Starting with monuments protection, now conservation encompasses heritage spaces as a whole, implements legal provisions and often influences development of new methods and technologies with social aspect: sustainability and preservation of cultural continuity.
EN
Biskupin is one of the most recognizable archaeological site in Poland and Central Europe. The origins of the excavations dates back to year 1934 and had lasted almost continuously until 1974. In the framework of the grant from the Ministry of Culture and National Heritage interdisciplinary team of scientists from Archaeological Museum in Biskupin and Warsaw University of Technology performed multi-dimensional analysis of the settlement. Based on the integrated vector documentation, resulting from the photographic documentation, numerical models of structural systems of main types of buildings and defensive rampart were prepared. The aim of the analysis was a verification of the earlier findings of archaeological and architectural researches. The analysis allowed to verify both the arrangement of individual parts of structure of buildings, their work and the interconnection, as well as the possible dimensions of the individual components.
PL
Jednym z najbardziej spektakularnych osiągnięć przedwojennej polskiej archeologii było odkrycie grodu z przełomu epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Biskupinie, stanowisko 4. Podstawowymi drewnianymi konstrukcjami kształtującymi zabudowę tego terenu były zewnętrzne ulice, falochrony, mury obronne, ulice wewnętrzne i budynki gospodarcze. Gród został zniszczony i odbudowany dwukrotnie podczas swojego istnienia. Badania dendrochronologiczne dowodzą, że większość materiału drewnianego użytego do budowy budynków ze starszej fazy osady została wycięta w latach 739-736 p.n.e. W ramach grantu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego interdyscyplinarny zespół naukowców z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i Politechniki Warszawskiej przeprowadził wielowymiarową analizę zabudowy. Na podstawie zintegrowanej dokumentacji wektorowej, powstałej w oparciu o dokumentację fotograficzną, opracowano modele numeryczne układów konstrukcyjnych głównych typów budynków zarówno z etapu starszego, jak i młodszego oraz wału obronnego. Celem badań była identyfikacja i weryfikacja układów i rozwiązań konstrukcyjnych, określenie parametrów geometrycznych elementów tworzących układ konstrukcyjny wykorzystywany w budynkach kultury łużyckiej w Biskupinie jak i konstrukcji wału obronnego. Kolejnym celem była ocena wpływu warunków gruntowych na pracę konstrukcji nośnej analizowanych budynków. Ponadto oceniano wpływ niektórych rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak wpływ sumików na sztywność przestrzenną budynku, wpływ ciągłości zabudowy i wpływ półpiętra na nośność wyboczeniową słupa wewnętrznego. Analizy przeprowadzono na modelu budynku przedstawionym w literaturze(Rys. 2), a także zrekonstruowanym na podstawie zachowanej dokumentacji.
PL
Artykuł omawia zagadnienia harmonijnej koegzystencji dziedzictwa architektonicznego z przeszłości z nowoczesna struktura miasta współczesnego i miasta przyszłości. Dziedzictwo to, co potwierdzają doświadczenia wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich jest bezcennym kapitałem dla projektów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozpoznanie dziedzictwa na obszarach o wysokim stopniu urbanizacji i atrakcyjna muzealizacja stanowisk archeologicznych w przestrzeni miasta może stworzyć nową, synergiczną wartość podnoszącą jakość przestrzeni egzystencjonalnej człowieka. Nowa dziedzina: archeologia społeczna jest projektem na rzecz dziedzictwa, w którym „czysta nauka” jest narzędziem w kreowaniu wspólnych celów o znaczeniu społeczno-kulturalnym i gospodarczym opartych na integracji „wartości archeologicznych” z interesem lokalnych społeczności i miejscowych sektorów wytwórczych.
EN
The article discusses the issues of the harmonious coexistence of the architectural heritage of the past with the modern structure of the modern city and the city of the future. Heritage is what confirms the experience of many highly developed European countries is priceless capital for projects of sustainable socio-economic development. Recognition of heritage in highly urbanized areas and the attractive metallization of archaeological sites in urban space can create a new, synergistic value enhancing the quality of human existential space. A new field: public archeology is a heritage project where "pure science" is instrumental in creating common goals of socio-cultural and economic importance based on the integration of "archaeological values" with the interest of local communities and local manufacturing industries.
PL
Tematem artykułu jest stan zasobów architektury mieszkaniowej okresu 1848- 2013 wybranych miast Górnego Śląska w ujęciu przeprowadzonych zmian architektoniczno- budowlanych. Zmiany architektoniczno-budowlane przeprowadzone w badanych zasobach mieszkaniowych są istotnym miernikiem oceny tychże zasobów przez ich użytkowników. Zmiany ujęto w trzy aspekty: techniczny, funkcjonalny i estetyczny. Głównym celem badań jest prezentacja szczegółowej oceny i kompleksowego obrazu stanu zasobów mieszkaniowych wybranych miast Górnego Śląska, opartych o próby statystyczne, liczne analizy rozwiązań przestrzennych w ujęciu ewolucyjnym rozwoju form górnośląskiej architektury mieszkaniowej. Dla większej czytelności i precyzji uzyskanych informacji, przeprowadzana ocena związana jest z bezpośrednią prywatną przestrzenią mieszkania i w ograniczonym stopniu jedynie porusza modernizacje i przekształcenia przestrzeni sąsiedzkiej lub tzw. strefy przydomowej. Zakres czasowy obejmuje lata 1848-2013. Datą otwierającą jest rok 1848. Zakres terytorialny obejmuje współcześnie zdefiniowany obszar siedmiu górnośląskich miast: Gliwic, Zabrza, Bytomia, Raciborza, Rudy Śląskiej, Katowic i Tychów. Praca podejmuje próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie: jakim zmianom ulegała substancja badanych zasobów mieszkaniowych? W jakich okresach użytkowania zmiany te były najintensywniejsze lub największe (zarówno w historycznym ujęciu jak i w ujęciu fazy użytkowej.
EN
The subject of the work is the state of residential architecture resources of the period 1848- 2013 selected cities of Upper Silesia, changes carried out in the architecture and construction. Changes to the architecture and construction carried out in the test is an important evaluation measure of housing resources these resources by their users. The changes are contained in three aspects: technical, functional and aesthetic. The main objective of the work is the presentation of a detailed assessment and comprehensive picture of the state of the housing stock of selected cities in Upper Silesia, based on statistical tests, numerous spatial solutions in terms of the evolutionary development of forms of residential architecture in Upper Silesia. For increased readability and precision of the information received, the assessment is linked to a direct private space and to a limited extent only moves and upgrades to transform neighbourhood space or socalled backyard area. Time covers the period 1848-2013.Opening date is the year 1848. The territorial scope of area-defined today includes seven Silesian cities: Gliwice, Zabrze, Bytom, Racibórz, Ruda Śląska, Katowice and Tychy. The work attempts to answer the question: what were the changes in the substance of the housing stock? In which periods were these changes most intense or largest (both in historical terms and in terms of the use)?
7
Content available Reverse grand tour
EN
In the past, the aim of the grand tours was not only to increase travellers’ knowledge, but to enrich their whole cultural and aesthetic attitude and even the philosophy of life. For ages, grand tours gave architects unique opportunities to re-examine architecture and landscape as the foundations of culture. Consecutively, such travels affected architecture and fertilized architects’ minds. On the other hand, in many countries local gentry travelled abroad to study. For example, as early as in the 16th century, young rich men in Poland undertook long travels to Italian universities in Padua or Bologna. Nowadays, there is a similar but bidirectional students’ flow related to the Erasmus+ programme, as the programme itself acts as a contemporary framework for young people grand tours. This fact creates also the new opportunity to re-examine the contemporary grand tour phenomenon from the young architect’s viewpoint. This is also the author’s case.
PL
Slogan „podróże kształcą” jest już aksjomatem – istotnie bowiem od wieków tak zwane „grand tours” (w wolnym przekładzie: podróże życia) kształtowały światopogląd elit, wpływając też na postawy estetyczne. W przypadku architektów podróże służyły dogłębnym twórczym przewartościowaniom postaw względem architektury, krajobrazu czy po prostu kultury. Podróże architektów twórczo zapładniały ich umysły, a w ostatecznym rozrachunku wywierały wpływ na twórczość architektoniczną. Istotnym aspektem powyższego fenomenu kulturowego było kwitnące ongiś zjawisko podróży uniwersyteckich: już w XVI wieku młodzi polscy żacy z co zacniejszych rodzin peregrynowali do włoskich uniwersytetów w Bolonii i Padwie. Dziś nieoczekiwaną kontynuacją tego zjawiska stały się podróże w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+, niekiedy postrzegane jako odpowiednik również dawnych „grand tours”. To właśnie podróże w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+ są okazją i przesłanką do ponownego przyjrzenia się wpływowi podróży życia na subiektywną jednostkową percepcję architektury, krajobrazu i obcej kultury z perspektywy architekta (co jest celem niniejszego artykułu ujętym z dość specyficznego punktu widzenia – z autopsji, jako że autorka była uczestniczką wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+ w Polsce).
PL
Zabierając głos w dyskusji na temat nauczania i popularyzacji ochrony dziedzictwa, pragniemy omówić istotne z punktu widzenia osób, na co dzień stykających się z nimi w naszej pracy zawodowej inżynierów budownictwa, problemy związane ze sposobem kształcenia osób, które mają największy, bo realny wpływ na to, jak to dziedzictwo jest kształtowane. Pełniąc nasze obowiązki jako projektanci i inspektorzy nadzory inwestorskiego, ale również jako nauczyciele akademiccy, możemy stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że obecnie istniejące programy nauczania na uczelniach technicznych kształcących przyszłych inżynierów budownictwa nie przygotowują ich do działań w tak wrażliwej materii, jaką są budynki i budowle zabytkowe. Autorzy mają nadzieję, że poruszony w artykule problem stanie się początkiem owocnej dyskusji nad przygotowaniem lepszego i dokładniejszego programu nauczania, co pozwoli na właściwe ratowanie dziedzictwa zarówno narodowego, jak i światowego.
EN
In the article authors would like to discuss some important problems seen through the eyes of ours and other civil engineers who deal with these issues in their daily professional work, which refer to the way of educating those people who have real, and therefore the greatest, infl uence on the way our heritage is being modelled. By carrying out our duties as designers and resident engineers, as well as university teachers, we can say with full responsibility that the current curricular content designed for engineering and technology universities, which is aimed at educating future civil engineers, does not prepare them to perform work in such a sensitive area as historic buildings and structures. The authors hope that the problem raised in this article will spark off a fruitful discussion on preparing better and more precise educational program which will save both the national and the world heritage.
EN
South-west Poland (Silesia) is the region of dramatic history which has left significant heritage, comprising, e.g., numerous historical castles. In this paper, we describe selected castles in Lower Silesia, with special attention given to the usage of exotic (imported) decorative stone materials traded across Europe in various historical periods. Out of the total number of c. 100 historical castles and palaces in SW Poland, only three of them, i.e. Czocha, Ksi¹¿ and Moszna, have preserved significant amount of the original stone decoration. In Czocha Castel, apart from local stones, we have identified, e.g.: red and white, and grey limestones (from Belgium, Germany or Italy). In Ksi¹¿ Castle, the interiors have a great variety of exotic stone materials: travertine, marbles and limestones, e.g. Rosso di Francia, and many others, mostly from France and Italy. In Moszna Castle, representative rooms are adorned with “marbles”: Rosso di Verona, Giallo di Verona, Giallo Siena, Rosso di Francia, and serpentinites and ophicalcites (from Austria and Italy). Most of the exotic stones in the three castles studied were imported at the turn of the 19th–20th centuries and in the early 20th century, when the castles were largely reconstructed and redecorated.
EN
With the increasing air pollutants particularly in the cities the deteriorating conditions of the buildings accelerate. One of the non-invasive and cheap promising ways how to prevent the buildings against the aged processes caused by biological pollutants or smog exhalation is the innovation of suitable photocatalytic coatings. This work focuses on the characterization of prepared photocatalytic nanocomposite TiO2-SiO2 system to be applied on the building objects in order to improve a quality of their surfaces. The structure and the texture characterization of prepared nanocomposite were determined by electron microscopy (SEM, TEM + EDS). The photocatalytic activity of the composite was determined considering the self-cleaning ability and the antibacterial activity. For self-cleaning characterization the methylene blue degradation was measured. These self-cleaning properties were tested on the various types of supports, which are commonly used in the building facades. To estimate antibacterial and biocidal activity the Gram-negative bacterium Escherichia coli and the gram-positive bacteria Staphylococcus aureus were used. Both methods were done according to standard ISO tests. Next to the laboratory testing the application of the composite under the real condition was implemented. There were treated parts of the concrete outside wall with the composite and after more than one year the colour changed analysis of the wall surface was characterized.
PL
Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza, szczególnie w miastach, następuje coraz szybsze pogorszenie stanu budynków. Jednym z obiecujących, nieinwazyjnych i tanich sposobów zapobiegania niszczeniu budynków wywołanemu zanieczyszczeniem biologicznym lub smogiem jest stosowanie innowacyjnych powłok fotokatalitycznych. W pracy scharakteryzowano przygotowane nanokompozytowe TiO2-SiO2 systemy fotokatalityczne, wykorzystane do poprawy jakości powierzchni obiektów budowlanych. Strukturę i charakterystykę tekstury przygotowanego nanokompozytu określono metodą mikroskopii elektronowej (SEM, TEM + EDS). Oceniono aktywność fotokatalityczną kompozytu, biorąc pod uwagę jego zdolność do samooczyszczania i aktywność przeciwbakteryjną. Miarą samooczyszczania była degradacja błękitu metylowego. Właściwości samoczyszczące były badane na różnego rodzaju podłożach, powszechnie stosowanych do pokrywania fasad budynków. Do oceny właściwości antybakteryjnych i działania biobójczego wykorzystano Gram-ujemnych bakterie Escherichia coli i Gram-dodatnie bakterie Staphylococcus aureus. Badania wykonano zgodnie ze standardowymi testami ISO. Po badaniach laboratoryjnych kompozyt testowano w warunkach rzeczywistych. Badanym materiałem pokryto zewnętrzne fragmenty betonowego budynku, a po upływie ponad roku oceniono zmiany koloru tych powierzchni.
PL
W pracy zaprezentowano informacje o ludowej kulturze budowlanej we wsi Rossosz. Na podstawie wspomnień mieszkańców (Romana i Eugenii Bujnik) opisano zwyczaje i tradycje związane z użytkowaniem nieistniejącego już stuletniego domu w tej wsi. Potwierdzono, że forma i konstrukcja tego obiektu nawiązywały do dawnych tradycji budowlanych na terenie Lubelszczyzny i południowego Podlasia. Zarejestrowano kilka oryginalnych (w tym również nie znanych dotąd i nie potwierdzonych w literaturze) zwyczajów związanych z użytkowaniem domu.
EN
The short research paper refers to vernacular building culture in Rossosz. The relevant lore sphere has been also studied, according to the memories and reminiscences of Roman Bujnik and Eugenia Bujnik, who used to inhabit an old house in that village (the house ceased to exist a few years ago). It is concluded, that the construction and forms of that house were rooted in the local building traditions; similarly, the lore was also relevant to the local traditions of home inhabiting. Nevertheless, a few unique vernacular traditions have been also revealed.
EN
It is very typical for a modern city and especially a smaller town to become a spot of a particular tourist attraction due to its economic and cultural factors. This applies to towns of Lviv regions in Ukraine, owing to historic reasons as well as to the specific geographic location, their culture and architecture acquired special features. The Polish state contributed much to the distinctive character of their town dimension. The architectural buildings and monuments constructed between the fourteenth and nineteenth centuries are the important elements of the town dimensions of Lviv region. These elements play the vital role in the formation of town architectural attractiveness.
EN
A great part of important buildings involved in the World Heritage have suffered to be forgotten during several centuries. As the public authorities have now clearly noticed the touristic potentialities and defi nitely understood the necessity to transmit these master pieces to the next generations, structural experts have often to play a great role in restoration works. This paper concerns the Our Lady cathedral in Tournai (BE) whose architectural richness has encouraged UNESCO to recognize it as part of the World Heritage at the beginning of the 21st century. Unfortunately, serious geotechnical problems have, along the centuries, induced the occurrence of structural disorders that affect now the roman nave and the gothic choir as well as the "transition style" transept that constitutes the subject of the present paper. After a quick introduction to the concerned historical and architectural contexts, the paper presents most of the pathologies that may be directly captured by direct observation in the transept of the cathedral. Then, the interdisciplinary campaigns carried out for achieving a better knowledge of the situation are described; the collected information is summarized as well as the Finite Element studies that have been carried out in order to get a sharp understanding of the problems. They are based on simplifi ed macro-models taking a crack propagation process into account and they outline the interest to install a monitoring system proposing a permanent structural survey. The effectively installed system coupling pendulum, settlement gages, crack opening captors and clinometers is described. The interpretation of the information collected during a fi rst period is proposed and the interest to design a temporary stabilization structure is then discussed. The simplifi ed Finite Element simulations leading to the effective design of these structures are described and the solution that has been effectively installed is illustrated, briefl y summarizing the challenges associated with the implementation of a future permanent stabilization of affected masonry arch systems.
PL
Duża grupa ważnych zabytkowych budynków z Listy Światowego Dziedzictwa trwała w zapomnieniu przez kilka wieków. Jednak obecnie władze wyraźnie dostrzegły ich turystyczny potencjał i zrozumiały konieczność zachowania tych arcydzieł dla następnych pokoleń, toteż eksperci specjalizujący się w tematyce konstrukcji zaczęli odgrywać istotną rolę podczas rewaloryzacji tych obiektów. Niniejszy artykuł dotyczy Katedry Notre-Dame w Tournai (BE), której architektoniczne bogactwo skłoniło UNESCO do uznania jej za część Dziedzictwa Narodowego na początku XXI wieku. Niestety, w ciągu wieków poważne problemy geotechniczne wywołały uszkodzenia konstrukcji, występujące w romańskiej nawie i gotyckim chórze, jak również w transepcie w "stylu przejściowym", który stanowi przedmiot poniższej pracy. Po krótkim wprowadzeniu w kontekst historyczny i architektoniczny obiektu, artykuł przedstawia najpoważniejsze nieprawidłowości jakie można dostrzec w trakcie bezpośredniej obserwacji transeptu katedry. Następnie opisano analizy interdyscyplinarne przeprowadzone dla uzyskania lepszego rozeznania w sytuacji; podsumowano zebrane informacje, podobnie jak badania metodą elementów skończonych wykonane w celu dogłębnego zrozumienia problemu. Bazują one na uproszczonych makro-modelach uwzględniających proces propagacji pęknięć oraz proponują zainstalowanie systemu monitorującego pozwalającego na stałą obserwację konstrukcji. Opisany został skutecznie zainstalowany system, składający się z wahadła, mierników osiadania, czujników wychwytujących pęknięcia oraz inklinometrów. Zaproponowano interpretację informacji zebranych podczas pierwszego okresu obserwacji, a następnie przedyskutowano kwestię czasowej stabilizacji konstrukcji. Opisano uproszczone symulacje metodą elementów skończonych, prowadzące do optymalnego projektowania takich konstrukcji, oraz rozwiązanie, które zostało skutecznie wprowadzone, krótko podsumowując wyzwania związane z wdrożeniem planowanych rozwiązań trwale stabilizujących naruszone systemy kamiennych łuków.
14
Content available remote Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości
PL
Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości. Naukowcy wykorzystują cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia wyzwolenie z ograniczeń praw fizyki i łamanie myślowych schematów dotyczących kształtowania i doświadczania przestrzeni.
EN
The paper deals with the relationships between the phisical architecture and the technology of virtual reality. Scientists use digital objects to study the history of architecture and broad dissemination of architectural heritage through interactive applications and hybrid systems combining virtual world with the material. New technology enables architects to liberation from the limitations of the laws of physics and breaking patterns of spatial organization.
15
Content available Éstetika i Arhitekturnoe nasledie
EN
One of the most important problems of architectural environment is ethical and aesthetical approach to the historical regions and separate monuments of architecture. For Belarus this problem is very important because of long-existed social-political views (the opposition of gentry class’ and people’s architecture), and also the traditional competition here of the catholic and orthodox churches. At the same time more than a thousand gentry estates, palaces and castles are still preserved in Belarus as buildings, parks or their fragments. Temples of the 18-19-th centuries determine in many ways skylines of many towns and rural settlements. The problems of architectural preservation and restoration give birth to the questions of the correlation “new-old”, of architecture of the past as imperishable value and technology of works and aesthetics of separate monuments. The ways of solution of this problem lie both in the professional and ethical fields, in the humanization of architectural environment as the aim of modern practice.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.