Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel rebar
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Remarkable place of reinforced concrete structures in construction field has been noted in wide number of recent researches. Subsequently, their degradation due to aggressive environment has become the topical problem nowadays. Therefore, the formulation of reliable technique for corroded element strength decrement is of great importance, and could be achieved only with the use of complex experimental and theoretical analysis. In this article an attempt is made to propose the mathematical approach to corrosive process modelling, taking into consideration the specifics of its development. According to thorough literature review on existing studies, main specifics of the process were indicated for further suppositions and assumptions formulation. Accordingly, the complex theoretical investigation with corresponding mathematical computations was conducted and results of analytical modelling were discussed. As the initial data for analytical modelling results of previously conducted experiments were used. Analysis of the obtained results shows rather high correspondence with the real conditions of structural element exploitation, taking into consideration material anisotropy and complexity of the corroded zone spread along the rebar cross-section. Proposed methodology for limit force decrease evaluation in general demonstrates reliable results and could be used for further evaluation of corrosion impacts on reinforced concrete elements bearing capacity.
EN
This paper includes the behaviour of RC column, using the steel strength data employed by Rafi et al. (2014). Eccentric short columns are studied for this purpose, both tension and compression controlled sections, are analysed considering the current design practice of Pakistan. Three cross sections were analysed using different steel percentages against load-moment interaction and the strength analyses. Concrete strength is also varied in this analysis. The load moment interaction diagrams were observed in major and minor axes and strength analysis is made for compression controlled and tension controlled sections. In this analysis it is observed that a section designed as a tension controlled is giving brittle failure at certain limit which should be avoided. Considering this scenario, several random cross sections are analysed, strength reduction factors for eccentric and pure axial columns are computed. Conclusions are made on behalf of this analysis for different types of column design.
PL
W artykule przedstawiono modele analityczne pozwalające na wyznaczenie maksymalnych naprężeń przyczepności pomiędzy betonem i stalą uzależnione od średnicy prętów zbrojeniowych, wytrzymałości betonu na ściskanie oraz jego wilgotności. Modele dotyczą coraz rzadziej stosowanych obecnie prętów gładkich oraz prętów żebrowanych. Równania zostały opracowane na podstawie wyników uzyskanych z badań własnych wykonanych metodą „pull-out” wyciągania zabetonowanych prętów zbrojeniowych. Badania przeprowadzono na betonie zwykłym klasy C30/37 w trzech stanach wilgotności – całkowicie suchym, powietrzno-suchym oraz pełnego nasycenia betonu wodą pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym. W badaniach wykorzystano pręty zbrojeniowe o dwóch średnicach, różnych klas. Uzyskane wyniki badań wykazały istotny wpływ wilgotności betonu na jego przyczepność do prętów zbrojeniowych. Dowiedziono również, że wpływ wilgotności betonu na naprężenia przyczepności zależy od poziomu obciążenia oraz od rodzaju prętów, a zależność pomiędzy naprężeniami przyczepności a wilgotnością betonu jest wyraźnie nieliniowa.
EN
In the present paper analytical models allowing to determine the maximal bond stress between concrete and rebars depending on rebar diameter, concrete compressive strength and moisture content in concrete are presented. The models were derived for less and less frequently used plain bars as well as for ribbed bars. The equations were formed basing on results of self made pull-out test for rebars cast in concrete. The experiments were carried out for ordinary concrete of C30/37 class in three states of moisture content: the dry state, the airdry state and the full saturation state under the normal atmospheric pressure. Rebars of two diameters and two different steel classes were analysed. The results proved a significant influence of moisture content in concrete on its bond to rebars. It was also shown that the moisture content influence depends on loading level and rebar type and that the relation between bond and moisture content is non-linear.
4
Content available remote Posadzki przemysłowe ze zbrojeniem zwykłym lub/i rozproszonym
PL
W artykule porównano posadzki betonowe zbrojone prętami lub/i włóknami stalowymi oraz wskazano zakres ich stosowania. Na podstawie własnych doświadczeń opisano typowe defekty.
EN
In the paper concrete ground floors reinforced with steel rebars or/and fibres were compared. The range of their applicationwas specified. On the basis of own experiences typical defects were described.
5
Content available remote Przebieg korozji chlorkowej zbrojenia w betonie, bezpośrednio po inicjacji
PL
Przedstawiono badania próbek z pojedynczym prętem zbrojeniowym, próbki po procesie inicjacji korozji stali w roztworze NaCl suszono w warunkach laboratoryjnych. Elektrochemiczne badania polaryzacyjne wykazały malejącą wykładniczo gęstość prądu korozyjnego w funkcji czasu suszenia. Na podstawie badań pod mikroskopem elektronowym stwierdzono, że przyczyną sukcesywnego zmniejszania się szybkości korozji zbrojenia w betonie było malejące stężenie wolnych jonów chlorkowych, w roztworze w porach betonu. Było ono spowodowane głównie przez krystalizację uwodnionego chlorku żelaza(II), która zachodziła w czasie suszenia próbek.
EN
In the paper the research on specimens with a single rebar, that after the process of steel corrosion initiation by cyclic wetting in chloride solution and exposed to the constant conditions of temperature and humidity, is presented. Electrochemical polarization tests have shown exponentially decreasing corrosion current density over time. However, under microscopic examination, it was found, that the cause of the gradual decrease in the rate of corrosion of rebar in concrete was not sealing action of corrosion products, but decreasing concentration of chloride ions at the surface of the steel, mainly due to their bonding in corrosion product, mainly as hydrated iron(II) chloride, during samples drying.
6
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.