Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CIP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Decision Making in Crisis Management : Time Criticality Assessment
EN
The paper is proposing a methodology for assessing the time-criticality in the scope of a crisis resulting from a cascade of disruptions of a set of Critical Infrastructures (CIs). The success of the management of the crisis depends on taking the good decisions and undertaking the corresponding actions at the good timing. Identifying time intervals for decisions and actions requires dynamic models capable to assess the crisis time evolution. While, measuring the “criticality” of different time-intervals requires the use of suitable metrics. Based on previous works for modelling cascade of CIs’ disruptions incorporating CIs dependency and vulnerability, the authors propose a methodology to assess the time-criticality and propose the appropriate metrics. The methodology is based on the idea of comparing the time-profile of a given cascade of disruptions between two configurations: unstressed and stressed CIs. The CIs become stressed under the action of a threat and combined with the dependency between CIs. The unstressed configuration represents a risk-noise. Two metrics are proposed in order to carry on the comparison between the time-profiles of the stressed and the unstressed CIs. The proposed metrics are: the time to attend 90% of the asymptotic occurrence probability and the time to attend the most probable occurrence rate, describing the cascade likelihood. An academic case is presented in order to demonstrate the applicability of the methodology and illustrate some interesting features.
2
PL
Praca ma charakter analityczno-koncepcyjny. Na podstawie przeglądu literatury, badań własnych oraz obserwacji procesów przemysłowych przeanalizowano warunki mycia instalacji przemysłowych metodą CIP. Celem pracy była identyfikacja ograniczeń tej metody mycia, skutków energetycznych i środowiskowych oraz możliwości uaktywnienia mycia metodą CIP poprzez zastosowanie metod hybrydowych takich jak: oddziaływanie kawitacji ultradźwiękowej, barbotażu, piany oraz wkładek-korków przepływowych.
EN
This work presents an analytically-conceptual character. On the basis of literature survey, our own research and industrial process observation, CIP cleaning conditions of industrial lines were analyzed. The aim of this study was to identify limitations of this washing method, energy and environmental effects and the possibility of activating CIP washing using hybrid methods such as ultrasonic cavitation, bubbling, foam and inserts-flow caps.
EN
Critical Infrastructures’ disruptions may result in crises of unacceptable outcomes in modern societies. Thus, it is important to develop models that allow describing CIs’ disruptions and their propagation characteristics. CI disruptions depend on both the type of the threat and on the nature of the CIs’ mutual dependencies. A model describing the cascade of disruptions should, then, be able to consider the CI-threat vulnerability and the CI-CI dependency. The paper presents a model where cascades are exactly described using an integral equation. The integral equation admits an analytical solution if the occurrence probability distribution functions (pdf) of the disruptions obey Stochastic Poisson Processes (SPP). The introduction of the “vulnerability to the threat” and the “CIs’ (inter)dependencies” is carried out with the help of time constant factors called: “vulnerability strain factor” and “disruption strain factor”, respectively. An academic case is presented in order to demonstrate the applicability of the model and illustrate some interesting features of the model. A complete set of numerical applications will be published separately.
EN
Critical Infrastructure Protection (CIP) requires the development of models and tools able to describe and simulate the threats’ and the Critical Infrastructure’s (CI) dynamic behaviour. However, these modelling activities are very often carried out separately for threats and for CI behaviour. An effective assessment of the CI’s resilience and preparedness requires real coupled models of threats dynamic and CI’s one. The authors develop some basic ideas about coupled modelling in the sense of coupling the dynamics of the threat with that of the CIs, within a stochastic modelling approach. Such coupled dynamic models would enhance the effectiveness of our capabilities to assess CI’s resilience and to help in decision making for crisis management.
PL
W pracy zaprezentowanej w artykule podjęto próbę określenia zależności pomiędzy skutecznością mycia płyt płytowego wymiennika ciepła a ilością energii elektrycznej potrzebną do przeprowadzenia procesu. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci graficznej wyznaczając korzystne i niekorzystne warunki mycia w aspekcie energetycznym.
EN
The paper attempts to define the relationship between the degree of cleaning plates the heat exchanger and the amount of energy needed to carry out the process. The results in graphical form, determining positive and negative conditions for cleaning in the aspect of energy consumed was shown at the figures.
EN
Critical Infrastructure (CI) Preparedness and Resilience modelling, simulation & analysis (MS&A) receive a strong interest from systems safety and risk management engineering and research communities. This technical and scientific interest responds to the rapid growth of the use of the smart technology in the modern society activities. The concept of resilience in CIP is not yet clearly defined. However, a probabilistic model is proposed describing the robustness and the resilience of a well-defined infrastructure facing a given threat.
PL
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010 - 2011 jako projekt badawczy Nr N N313 136838 W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej, dotyczącej oddziaływania czynników mechanicznych na skuteczność mycia rurociągu metodą CIP w branży mleczarskiej. Badania przeprowadzono na laboratoryjnej dwuzbiornikowej stacji mycia. Środkiem myjącym była czysta woda wodociągowa. Badano wpływ prędkości przepływu, ciśnienia, temperatury i objętości wody myjącej, na jakość procesu. Skuteczność mycia jako funkcję mierzonych wielkości aproksymowano wielomianem stopnia drugiego z interakcjami czynników. Przeprowadzono analizę otrzymanej funkcji regresji opisującej skuteczność mycia w systemie CIP. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż największy wpływ na skuteczność mycia ma prędkość przepływu czynnika myjącego.
EN
Paper presents the measured results the impact of mechanical factors on pipeline cleaning effectiveness CIP. The study was conducted on laboratory for double-tank cleaning station. Cleaning agent was running water. The study was conducted to determine the effect of flow, pressure, temperature and volume of wash water in the quality of the process. Cleaning effectiveness as a function of the measured values were approximated by second degree of polynomial with interaction of input factors. The regression function describing the effectiveness of CIP system was analyzed. The highest influence on the effectiveness of cleaning has of flow velocity.
9
Content available remote Energia w procesie mycia rurociągów w systemie CIP
PL
Celem prowadzonych badań było określenie zużycia energii potrzebnej do osiągnięcia zakładanej skuteczności mycia wstępnego na podstawie badań prowadzonych na laboratoryjnej stacji mycia CIP {Cleaning In Place). Wyznaczono zużycie energii w zależności od prędkości przepływu, ciśnienia, objętości i temperatury medium myjącego (woda wodociągowa). Stwierdzono, że na energochłonność procesu mycia w największym stopniu wpływa konieczność podgrzewania medium myjącego. Energia potrzebna na utrzymanie przepływu stanowi zaledwie 10% całkowitego zużycia energii przy prędkości przepływu 2 m/s i 16% - przy przepływie 2,5 m/s. Lepszy efekt mycia (8 pkt. wg testu Pro-tect) i niższe zużycie energii uzyskano przy wyższej prędkości przepływu i niższej temperaturze.
EN
The aim of investigation was to determine the energy consumption necessary for the attainment of initial washing efficiency on basis of tests performed in a CIP laboratory washing station (Cleaning In Place). Energy consumption as the dependence of flow velocity, pressure, volume and temperature of washing medium (tap water) was determined. It was stated that the heating of washing medium was the most energy consuming process during washing. Only 10% of total energy consumption is used for flow to be kept at flow rate equal to 2 m/s, and 16% - at flow rate equal to 25 m/s. The better washing effect (8 points according to the Pro-tect test) and lower energy consumption were obtained at higher flow velocity and lower temperature.
10
Content available Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zmiany, które wprowadza nowa Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 63 poz. 322 z dnia 25 lutego 2011 r.). Ustawa ta zaczęła obowiązywać od 8 kwietnia br. i zastąpiła starą Ustawę o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. z późniejszymi zmianami.
EN
This paper presents the major changes introduced by the New Act on Chemical Substances and Mixtures Thereof (Dz. U. No. 63, item 322 of 25 February 2011). This Act became effective 8 April this year and has replaced the former Act on Chemical Substances and Preparations of 11 January 2001, subsequently amended.
PL
Przedyskutowano warunki procesowe programu mycia instalacji linii brzeczki w browarze. Oceniono właściwości chemiczne i fotooptyczne roztworów pobranych na kolejnych etapach mycia. Stwierdzono wytrącanie się bardzo drobnych cząstek w badanych roztworach. Oceniono tendencję tworzenia aglomeratów cząstek o rozdrobnieniu koloidalnym w roztworach myjących. Wyniki badań wskazują na potrzebę modyfikacji programów mycia instalacji CIP, poprzez wydłużenie czasu wszystkich etapów płukania tj. wstępnego, międzyfazowego i końcowego przy jednoczesnym obniżeniu stężenia substancji chemicznych stosowanych w myciu.
EN
Process conditions of the program of washing of installation of wort line in a brewery were discussed. Chemical and photoptical properties of solutions taken at subsequent washing stages were assessed. Precipitation of very small particles was found in the analysed solutions. The tendency of creation of agglomerate particles with colloidal dispersion in washing solution was assessed. The results of the study indicate a need to modify the programs of installation washing with simultaneous decrease of concentration of chemicals used in washing.
PL
W pracy przedstawiono warunki techniczne i procesowe mycia rurociągów w browarach i mleczarni. Identyfikowano warunki techniczno-procesowe, zbierano informacje, analizowano stan i parametry w tym: cykl mycia (czasy i temperatury), długości i średnice mytych rurociągów, prędkość, z jaką przepływa środek myjący, używane środki myjące i dezynfekujące.
EN
Paper presented the technical and process conditions of washing the pipelines in the breweries and dairies. On the basis of collected information the technical and process conditions were, including the washing cycle (time and temperature), length and diameters of washed pipelines, kinds of used cleaners and disinfectants and flom rate of washing agents in the pipelines.
PL
Przedstawiono cechy charakterystyczne technik ATM i MPLS. Podjęto próbę analizy obecnego stanu techniki w zakresie współpracy tychże technik. Równocześnie artykuł próbuje przedstawić aktualne relacje dostawca - odbiorca na rynku sprzętu sieciowego. W oparciu o powyższe rozważania dokonano analizy tej sytuacji z punktu widzenia potencjalnego operatora sieci szkieletowej wraz z próbą wskazania optymalnej strategii dla nowo powstających operatorów sieci szkieletowych.
EN
This paper presents short comparison of basic features: ATM and MPLS technologies. Also past and current concepts of internetworking between ATM and MPLS is presented. In parallel short analysis of relationship between vendor-operator of backbone networks is conducted. Finally, keeping in mind mentioned considerations - some basic suggestions for choosing right technology by new-starters in backbone networks area are proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.