Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fizyka budowli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy jest opisanie możliwości, które daje współpraca z fizykiem budowli w całym cyklu życia obiektu budowlanego. W pierwszej części artykułu opisano, jakie informacje (podstawowe i dodatkowe) są potrzebne fizykowi budowli w jego obliczeniach przy modelu BIM (Building Information Modeling). Podano sposób modelowania informacji przez innych uczestników procesu budowlanego z podziałem na informacje środowiskowe, obiektowe i materiałowe. W drugiej części tekstu zwrócono uwagę na informacje, które fizyk budowli może przypisać do poszczególnych obiektów w modelu BIM. W pracy zwrócono uwagę na modelowanie informacji w zakresie obliczeń certyfikacji energetycznej, energooszczędności, komfortu klimatu pomieszczeń, odpowiedniego oświetlenia, komfortu akustycznego pomieszczeń, izolacyjności akustycznej przegród oraz przepływu ciepła i wilgoci w elementach budowlanych oraz detalach. Jednym z najważniejszych zagadnień w BIM jest wzajemne zrozumienie tego, czego potrzebują i jakie informacje mogą wnieść do modelu obiektu poszczególni uczestnicy biorący udział w procesie BIM.
EN
The aim of article is describes the possibilities offered by cooperation with a building physicist throughout the entire life stage of the building. The first part of the article describes what information (basic and additional) is recommended by the building physicist in his calculations using the BIM (Building Information Modeling) model. The way in which this information should be modeled by other participants of the construction process with the division into environmental, object and material information is given. The second part of the text draws attention to information that a building physicist can assign to individual objects in the BIM model. The work focuses on modeling information in the field of energy certification, energy efficiency, indoor climate comfort, adequate lighting, room acoustic comfort, sound insulation of partitions as well as heat and moisture flow in building elements and details. One of the most important issues in BIM is mutual understanding of what they need and what information can be added to the object model by individual participants involved in the BIM process.
2
Content available Wysychanie zasolonej ceramiki zabytkowej
PL
W artykule przedstawiono wpływ zasolenia na kinetykę wysychania ceramiki budowlanej. Podjęto próbę wykazania, iż stopień zasolenia znacząco wpływa na szybkość wysychania zabytkowej cegły.
EN
This paper intends to report the experimental work carried out with brick specimens, aiming to evaluate the effect of salt solution in the capillary absorption of brick specimen in comparison with water. Also the experiment was conducted to define the kinetics ratio of brick samples drying and determine the influence on the degradation of historical material.
EN
The mold present in buildings is a factor causing, among others, threat to the health of residents, degradation of building materials, destruction of wall surfaces and furniture adjacent to molded partitions. This article examines the usefulness of thermography to identify areas at risk of mold growth in homes. For this purpose, a thermal imaging camera was used to create thermograms of building partitions. The thermograms were processed to determine the possibility of mold appearance and the extent of its development. The presence of moisture on barrier surface is one of the preconditions for mold growth. Thermogram analyses were carried out using three methods for determining critical temperature below which moisture condensation occurs on the surface of the barrier. A method based on the surface temperature factor proved to be the most useful one to determine the extent of mold development fRsi. The usefulness of the thermovision method to determine the area of mold growth has been verified practically through visible traces of mycelium on the examined walls and ceilings. When analyzing thermograms, it is required to take many factors into account. Therefore, a person interpreting thermograms must have appropriate knowledge in the field of thermovision and building physics.
PL
W artykule określono wpływ temperatury powietrza na klatce schodowej oraz wilgotności względnej powietrza w lokalu mieszkalnym na ryzyko wystąpienia kondensacji pary wodnej oraz rozwoju pleśni na wewnętrznej powierzchni ściany pomiędzy mieszkaniem a klatką schodową. Obliczenia wykonano dla izolowanej i nieizolowanej ściany klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przylegającej do łazienki oraz przedpokoju w lokalu mieszkalnym. Obliczenia przeprowadzono dla dziewięciu wartości temperatury klatki schodowej oraz pięciu wartości wilgotności względnej powietrza wewnętrznego w mieszkaniu.
EN
The article defines the impact of air temperature in a staircase and relative humidity in an apartment on the risk of water condensation and mould development on the internal surface of the wall between the apartment and staircase. Calculations were carried out for insulated and non-insulated wall of staircase in a multi-family building adjacent to a bathroom and hall in an apartment. The calculations covered nine values of staircase temperature and five values of relative humidity of indoor air in the apartment.
PL
W artykule przedstawiono analizę parametrów fizykalnych złączy przegród budowlanych ocieplonych od wewnątrz. Dla wybranego przypadku przeprowadzono obliczenia numeryczne przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO przy różnym usytuowaniu i grubości ocieplenia. Na podstawie wyników obliczeń liniowego współczynnika przenikania ciepła, rozkładu temperatur oraz czynnika temperaturowego fRsi przeprowadzono szczegółową analizę oraz określono mankamenty ocieplenia przegród od wewnątrz.
EN
The article presents an analysis of the physical parameters of joints in building envelope insulated thermally from the inside. Computations were carried out for the selected case using the TRISCO software package, with various locations and thickness values of the insulation. Based on the results of calculations of linear thermal transmittance coefficient, temperature distribution and fRsi temperature factor, a detailed analysis was conducted and shortcomings were identified for thermal insulation of building envelope from the inside.
PL
W artykule przedstawiono kryteria klasyfikacji i wyboru metod docieplania istniejących budynków od wewnątrz, wybrane z wydanej w 2017 r. przez Grupę MEDIUM monografii "Docieplanie budynków od wewnątrz" - pierwszej na polskim rynku pozycji poświęconej w całości tej tematyce.
EN
The article presents the classification and selection criteria for methods of insulating existing buildings from the inside, selected from the monograph "Thermal Insulation of Buildings from the Inside", published in 2017 by MEDIUM Group publishing house, - the first book on the Polish market to be entirely devoted to this subject.
7
Content available remote Pionowa izolacja obwodowa budynków ze ścianami jednowarstwowymi
PL
W artykule przeanalizowano wpływ rozwiązania pionowej izolacji obwodowej (krawędziowej) w budynkach ze ścianami jednowarstwowymi na parametry charakteryzujące mostek termiczny połączenia budynku z gruntem.
EN
The article presents the analysis of the impact of vertical dampproof courses (edge courses) in buildings with single wythewalls on the parameters of the thermal bridge of slab-on-ground.
PL
W artykule przedstawiono jedno z rozwiązań posadowienia na płycie fundamentowej jako przeznaczonego do budownictwa energooszczędnego. Przeanalizowano główne parametry mostka termicznego, tj. liniowy współczynnik przenikania ciepła ψg,e oraz współczynnik temperaturowy ƒRsi dla budynków w dwóch standardach: o niskim zapotrzebowaniu na energię i pasywnych
EN
The article presents one of the solutions for foundation slab setup dedicated to low-energy construction. The main parameters of the thermal bridge have been analyzed, i.e. the linear heat transfer coefficient ψg,e and the ƒRsi temperature coefficient for buildings developed to two standards: low energy buildings and passive buildings.
PL
Celem artykułu było sprawdzenie w budynku jednorodzinnym kierunku przepływu pary wodnej przez strop nad nieogrzewaną piwnicą podczas ogrzewania mieszkania oraz w czasie braku zysków ciepła z układu grzewczego. Badania przeprowadzono dla okresu letniego oraz zimowego w dwóch przypadkach, to znaczy, kiedy budynek w zimie był ogrzewany, i w sytuacji, kiedy nie był zamieszkiwany.
EN
The aim of the study was to verify the direction of water vapor flow in a single family building through the floor slab above an unheated basement during the heating season and during a period without heat gains from the heating system. Tests and measurements were carried out in summer and winter for two cases, namely when the building was heated in winter and when it was not inhabited.
10
PL
Projektowanie przegród zewnętrznych budynku drewnianego powinno uwzględniać obowiązujące przepisy prawne i wytyczne m.in. w zakresie wymagań cieplno-wilgotnościowych. W pracy przedstawiono analizę przepisów prawnych, charakterystykę budownictwa drewnianego oraz wyniki obliczeń cieplnych wybranych rozwiązań materiałowych ścian drewnianych w technologii szkieletowej.
EN
Design of the external envelope of a wooden building should account for the applicable regulations and guidelines, including those regarding temperature and humidity requirements. This paper presents the analysis of the legal regulations, description of construction of wooden buildings, and the results of calculations of thermal performance of selected materials for wooden walls in timber frame technology
PL
W artykule przedstawiono analizę zmian w przepisach prawnych w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej przegród zewnętrznych i ich złączy obowiązujących od 1.01.2017 r. Przeprowadzono obliczenia podstawowych parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych i ich złączy przy zastosowaniu narzędzi numerycznych. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz sformułowano wytyczne w zakresie projektowania cieplno-wilgotnościowego przegród zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
EN
The paper presents an analysis of changes in the regulations on hygrothermal protection of building envelope and joints, applicable as of 2017-01-01. The basic physical parameters of external walls and joints were calculated using numerical tools. On the basis of the calculations and analysis, design guidelines are established for heat and moisture capacity parameters of building envelope, taking into account the existing regulations.
PL
W artykule przedstawiono analityczną i numeryczną analizę przegrody budowlanej w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Współczynnik przenikania ciepła obliczono metodą analityczną. Rozkład temperatury w ścianie zewnętrznej przedstawiono metodami numerycznymi. Dokonano również porównania obliczeń numerycznych z obliczeniami analitycznymi.
EN
The article presents an analytical and numerical analysis of a building partition produced in light steel frame technology. The heat transfer coefficient was determined with an analytical method. Distribution of temperatures in the external wall was determined with numerical methods. The numerical calculations were also compared with the analytical calculations.
PL
Na skutek zmiany warunków brzegowych wymiana ciepła w przegrodach budowlanych nie zawsze ma charakter stanu ustalonego. Strumienie ciepła przenikające przez taką przegrodę mogą być kilkukrotnie większe niż w stanie ustalonym. Zatem budynek może mieć o wiele wyższe zapotrzebowanie na energię i wymaga zastosowania większej mocy grzejników, niż to wynika z obliczeń normowych. W tym artykule zajmowano się szacowaniem długości trwania stanu nieustalonego po zmianie warunków brzegowych. Analizowano fragment płyty stropu schronu o wymiarach 35 × 1 m i grubości 0,5 m. Płyta z jednej strony jest chłodzona w powietrzu o temperaturze 8,6°C, z drugiej strony znajduje się wnętrze schronu o temperaturze 20°C. Wyznaczono czas ostygania z zależności teoretycznej oraz obliczeń numerycznych, przedyskutowano różnice i wyciągnięto wnioski.
EN
As a result of changes in the boundary conditions, a heat exchange in the building envelope is not always in a steady state. Heat fluxes penetrating through the wall may be several times greater than the steady state. Thus, the building can have a much higher demand for energy and requires the use of more powerful heater than it results from the standard calculation. This article dealt with estimating the length of the transient state after changing the boundary conditions. The protective celling plate of dimensions 35 m × 1 m and a thickness of 0.5 m has been analysed. The plate, on the one hand, is cooled in air at a temperature of 8.6°C, on the other hand is inside the shelter at 20°C. A period of cooling, based on the theoretical and numerical calculations, was obtained, then the differences were discussed and the conclusions drawn.
EN
The article presents the analysis of microclimate in rooms equipped with tiled fireplace with the function of accumulation of heat. Two research series, conducted in used premises, were presented.
PL
W artykule przedstawiono najczęstsze przyczyny źle wykonanych izolacji akustycznych masywnych stropów np. płyt żelbetowych jak i lekkich stopów drewnianych w budynkach wielorodzinnych. Konsekwencją nieuwzględnienia przez projektanta zasad poprawnego zaprojektowania izolacji akustycznej stropu na przenikający hałas (odgłosy kroków, rozmowa itp.) jest niespełnienie wymagań normowych izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków powietrznych jak i uderzeniowych. Dla wybranych budynków mieszkalnych zamieszczono wyniki pomiarów akustycznych jak i ich analizę. Wyniki pomiarów pochodzą z opinii technicznych wykonanych przez autorów artykułu. Zamieszczono również aktualne wymagania normowe jak i propozycje poprawnych rozwiązań.
EN
The present article describes the most common reasons for poorly-installed acoustic insulation of both heavy reinforced concrete ceilings and light wooden ceilings in multi-family buildings. Not meeting the standards regarding the acoustic insulation of ceilings from airborne or impact sounds is the consequence of not taking into consideration the principles of proper planning of acoustic insulation of ceilings from noise transmission (footsteps, conversations, etc.) by designers. The article also includes the results of acoustic measurements (from technological evaluations performed by the authors) and their analysis for selected residential buildings. It also includes the current standard requirements as well as proposals for correct solutions.
16
Content available Indoor air quality in computer labs
EN
The article presents the results of indoor air quality measurements in three university computer labs. In the spaces concerned natural ventilation system has been applied. The obtained results indicate a very low air quality in this type of room.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów mikroklimatu w mieszkaniach, w których zastosowano różne sposoby dostarczenia powietrza zewnętrznego. Poza mieszkaniami z typowym rozwiązaniem (nieszczelności w przegrodach oraz okienne nawiewniki powietrza) badaniami objęto również mieszkania do których powietrze wentylacyjne dostarczane było w sposób pośredni poprzez klatkę schodową. Badania typowych parametrów mikroklimatu uzupełniono o analizę mikrobiologiczną powietrze w rozpatrywanych pomieszczeniach.
EN
The article presents the results of the microclimate in the flats of different delivery method external air. Studies was done in the flats with a typical solution - cracks in the building envelope and air Inlets. Addition research has been done in the apartment where the ventilation air was delivered in an indirect way through the stairwell. The study of microclimate parameters complemented by microbiological analysis of air.
PL
W drugiej części artykułu o projektowaniu budynków biurowych z wykorzystaniem nowych materiałów termoizolacyjnych przedstawiono analizę kosztów i grubości ocieplenia ścian wentylowanych w odniesieniu do powierzchni biurowych zgodnie z wymaganiami izolacyjności cieplnej, które zaczną obowiązywać od 2017 r. i od 2021 r. Porównano izolacyjność systemów z zastosowaniem włóknistych materiałów izolacyjnych oraz systemów z pianką rezolową. Pokazano możliwość zwrotu nakładów poniesionych na droższe materiały izolacyjne dzięki wykorzystaniu dodatkowej powierzchni użytkowej.
EN
The second part of the article on office building design that utilises new thermal insulation materials presents an analysis of costs and thickness of thermal insulation of cavity walls as regards office space, in accordance with the requirements concerning thermal performance, which will become applicable from 2017 and 2021 respectively. The article also compares thermal performance of systems utilising fibrous insulating materials and systems utilising resol foam. Moreover, the article presents the possibility of obtaining return on investment in the purchase of more expensive insulating materials, owing to the utilisation of additional floor space.
PL
W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne warstw materiałowych ścian zewnętrznych murowanych i wykonywanych w technologii drewnianej z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony cieplno-wilgotnościowej. Wykonano analizę ścian murowanych i w technologii drewnianej w zakresie strat ciepła oraz oceny złączy w zakresie ryzyka występowania kondensacji powierzchniowej. Sformułowano podstawowe kryteria w zakresie kształtowania układów materiałowych ścian zewnętrznych i ich złączy.
EN
The paper presents the characteristics of layers of materials of outside masonry walls and wooden technology walls, accounting for temperature and moisture protection requirements. Masonry and wooden walls were reviewed for heat losses and joints were assessed for risk of surface condensation. Basic criteria were defined for determination of layouts of materials for external walls and their joints.
PL
Pasywne chłodzenie dzięki nocnej wentylacji jest jedną z najbardziej obiecujących technik służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię do chłodzenia budynków biurowych w klimacie umiarkowanym. W artykule opisano problem związany z ograniczeniem stosowania wentylacji nocnej w centrach dużych miast, w których występuje miejska wyspa ciepła MWC. Niestety, MWC występuje głównie podczas letnich nocy, w czasie najbardziej interesującym dla wykorztania wentylacji nocnej. Problem obniżonej efektywności wentylacji nocnej w takim przypadku został scharakteryzowany na podstawie analizy danych klimatycznych (współczynnik CPP/noc), jak również na podstawie symulacji efektywności działania wentylacji nocnej w budynku biurowym zlokalizanym w Warszawie.
EN
Passive cooling by night ventilation is one of the most promising approaches to reduce cooling energy demand of office buildings in moderate climates. The paper describes the problem related to limitation in night ventilation use in centres of big cities that has an Urban Heat Island UHI. Unfortunately, UHI is observed basically during nights in summer, the most interesting time for night ventilation use. Problem of reduced effectiveness of night ventilation in such conditions has been characterised on the base of climatic data analysis (CPP/night coefficient), as well as on the simulation of night ventilation performance in office building located in Warsaw.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.