Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  light diffraction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problemy identyfikacji bakterii oraz zwalczania zakażeń bakteryjnych należą do jednych z najważniejszych zagadnień współczesnej nauki w kontekście przeciwdziałania wzrastającej lekooporności bakterii. Istnieje zatem potrzeba opracowania nowych, szybszych i bardziej powszechnych metod detekcji oraz identyfikacji bakterii, środków i czynników bakteriobójczych, jak również technik pozwalających na charakteryzację efektywności ich działania. W niniejszej publikacji zbadano korelację pomiędzy zmianami rozkładów przestrzennych widm dyfrakcyjnych Fresnela kolonii bakterii wywołanych działaniem wybranych czynników fizykochemicznych: niskiej temperatury, alkoholi oraz promieniowania UV. Przeprowadzona analiza jakościowa oraz ilościowa uzyskanych wyników wykazała bezpośredni związek pomiędzy zmianami rozkładu przestrzennego widm dyfrakcyjnych kolonii a działaniem czynników hamujących rozwój kolonii bakterii. Uzyskane wyniki świadczą o możliwości wykorzystania analizy widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii do oceny efektywności działania materiałów, środków chemicznych i czynników fizycznych o działaniu antybakteryjnym.
EN
The problem of bacteria identification and limitation of the bacteria contamination risk are the most important issues of contemporary science in the context of increasing bacterial drug resistance. Therefore, there is a need to develop new, faster, and more common methods of bacteria detection and identification, antibacterial agents and factors, as well as techniques to characterize their effectiveness against bacteria. In this paper the correlation between the spatial changes of bacterial colonies Fresnel diffraction patterns and the colonies treatment by selected physicochemical factors: low temperature, alcohols, and UV radiation was investigated. The performed qualitative and quantitative analysis of obtained results confirmed that there is a direct relation between the bacterial colonies diffraction patterns spatial changes and the factors influencing bacterial colonies growth. Obtained preliminary results demonstrated the possibility of the application of the diffraction patterns analysis to characterize the efficiency of different physicochemical factors with antibacterial activity.
PL
Zaproponowano nową technikę pomiarową opartą na analizie zjawiska dyfrakcji światła na koloniach bakterii hodowanych na podłożach stałych w układzie optycznym ze zbieżną sferyczną wiązką oświetlającą. Hodowla bakterii na podłożach stałych należy do najpopularniejszych procedur laboratoryjnych wykorzystywanych w mikrobiologii. Zaproponowana konfiguracja układu optycznego daje możliwość rejestracji widm dyfrakcyjnych zarówno Fresnela, jak i Fraunhofera w tym samym układzie i w skończonym obszarze przestrzeni obserwacji, możliwość regulacji rozmiarów poprzecznych widm dyfrakcyjnych, łatwy sposób kalibracji układu oraz niski poziom zniekształcenia widm przez aberracje optyczne. Zaproponowany model fizyczny oparty na skalarnej teorii dyfrakcji pozwolił na wyjaśnienie transformacji światła przez kolonie bakterii w rozważanym układzie optycznym. Uzyskane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na bakteriach: Escherichia coli (0119), Citrobacter freundii, Proteus mirabilis oraz Staphylococcus aureus wykazały, iż kolonie tych bakterii generują widma dyfrakcyjne Fresnela o unikalnej strukturze przestrzennej, co może być wykorzystane w celu ich klasyfikacji. Ponadto wykazano związek pomiędzy zmianami strukturalnymi kolonii bakterii wywołanymi warunkami inkubacji kolonii a ich widmami dyfrakcyjnymi. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania zaproponowanej techniki pomiarowej w laboratoriach diagnostyki mikrobiologicznej.
EN
The novel measurement method based on analysis of the light diffraction on bacterial colonies grown on solid nutrient media in optical system with converging spherical wave illumination, is proposed. Proposed configuration of optical system enables recording of both Fresnel and Fraunhofer diffraction patterns in the same setup in the finite region of observation space, lateral scaling of diffraction patterns, simple adjusting and low level of optical aberration and coherent noises. Moreover, proposed physical model based on scalar theory of diffraction enables the explanation of light transformation on bacterial colonies in analyzed optical system. Obtained results of experimental examination performed on bacterial colonies of Escherichia coli, Citrobacter freundii, Proteus mirabilis and Staphylococcus aureus species indicated that their colonies generate unique Fresnel diffraction patterns, which can be used for their species classification. Moreover, they the significant correlation between spatial changes of diffraction patterns and the morphological changes of bacterial colonies structure caused by their incubation conditions, is observed. The proposed method has a high application potential for microbiological studies.
PL
Porównano wyniki pomiarów wielkości cząstek aerozolowych o zróżnicowanej morfologii uzyskiwane z analizatorów optycznych o różnej zasadzie pomiaru (rozproszenie lub dyfrakcja światła). Cząstki proszków otrzymywano metodą suszenia rozpyłowego i rozpraszano w inhalatorze kapsułko-wym. Największe różnice w wynikach analiz (wyrażanych przez wartości FPF i MMD) stwierdzono w przypadku cząstek silnie zdeformowanych i niekulistych. Wskazuje to na przyczyny błędów, jakie mogą być popełniane przy ocenie jakości leków inhalacyjnych.
EN
White light scattering and laser diffraction spectrometers were compared in respect of particle size determination of aerosolized powders. Inhalation powders with different particle morphology were obtained by spray drying and resuspended from a capsule-type DPI. The results for non-sphc-rical and corrugated particles show the largest inter-device scatter, what may have serious implications in the determination of inhalation products quality.
4
Content available remote Modern applications of high frequency acoustooptics
EN
The milestone applications of high frequency acoustooptics are discussed. The acoustooptical (AO) components such as Bragg modulator (including standing and running wave modulators), deflectors, others on very high frequencies (up to 10 GHz) working in wide frequency range (up to 3 GHz) are considered. Some review of traditional and modern uses is given. The main principles and peculiarities of Bragg cells design are discussed. The results of experimental investigationappeart to correspond with theoretical predictions. The specific problems which are stipulated by a very high frequency range are considered. These are: great influence of sound attenuation; peculiarities of interaction geometry and light aperture formation; multilayer transducer features; electrical matching with electromagnetic power wave guide. The ways of optimizing the parameters of high frequency Bragg cells are discussed.
EN
Measuring stands enabling practical implementation of the diffraction method for measuring the drop sizes of the fuel aerosol stream are presented. The construction of the diffractometer is described in which the recording of the light intensity distribution is made by scanning the image plane with a detecting system adjusted to the specificity of the image. A stand for measuring the average drop diameter in aerosols produced by fuel injectors of airplane turbine engines are presented and examples of the examination results are shown.
6
Content available remote Diffraction methods of drop size measurement in polydispersive media
EN
The principles of the diffractive method of drop size determination in the aerosol stream of fuel of significant diversification of drop dimensions are presented. Three variants of data processing obtained from the light intensity distribution I(r) in the image plane are described. A comparison of both properties and applicability of the two variants is made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.