Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  działalność dydaktyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Przemysł partnerem nauki
PL
Uczelnie techniczne dbają o to, by ich studenci byli atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Jedną z możliwości wykształcenia absolwenta dobrze przygotowanego do podjęcia pracy zawodowej jest ścisła współpraca jednostek naukowych z przedstawicielami przemysłu. Kooperacja ta może składać się z kilku aspektów: przygotowania programów studiów, wspólnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań oraz wyposażania laboratoriów w sprzęt i aparaturę, odzwierciedlające realia współczesnego przemysłu.
PL
Artykuł przedstawia dorobek w dziedzinie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Prezentuje poszczególne zespoły badawcze i prace naukowe realizowane przez te zespoły, wskazując jednocześnie artykuły tego zeszytu dotyczące poszczególnych dziedzin badawczych. Opisuje również działalność i ofertą dydaktyczną, skierowane do osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy w dziedzinie informatyki, oprogramowania i sieci komputerowych. Zawiera również informacje o pozostałych formach działalności dydaktycznej i organizacyjnej Katedry, dotyczących szkoleń i studiów podyplomowych, konkursów programistycznych, współpracy międzynarodowej i wymiany studentów.
EN
The article presents achievements of the Computer Engineering Department of Technical University of Łódź in all areas of its activity: science, didactic, organisation. The article presents and characterises research teams directing readers to articles joined thematically with research areas. The article describes offer addressed to people interested in developing of skills in computer science, software and computer networks. It contains also information about other forms of activity of the Department like software competitions, international cooperation and student exchange.
PL
Przedstawiono doświadczenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w zakresie kształcenia. Omówiono trójstopniowy system studiów, strukturę planów studiów oraz wyróżniki kształcenia: semestralną praktykę zawodową, projekt zintegrowany oraz studia w języku angielskim. Opisano także Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) oraz udział Wydziału w międzynarodowych programach wymiany studentów i kadry.
EN
Described the three-cycle studies system and the curricula, the practical placement, the integrated project and study in English language. Quality Assurance Faculty System and participation of students and staff in the international exchange programs are disscused.
PL
Podano podstawowe informacje odnoszące się do genezy i historii Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, jak również jego sytuacji obecnej. Przybliżono organizację Wydziału, jego działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną, współpracę międzynarodową oraz z przemysłem krajowym, a także perspektywy rozwoju w najbliższych latach.
EN
Some basic information of genesis, history and current situation of the Faculty of Civil Engineering of the Silesian University of Technology are presented. The paper includes some information of its organization and its scientific and research activities. The paper also presents teaching methods, international cooperation, activities with national industry and perspective of development for the Faculty of Civil Engineering in the nearest future.
PL
Przedstawiono architekturę portalu internetowego wspierającego działalność dydaktyczną na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. System ten udostępnia nie tylko oceny końcowe studenta z przedmiotów, ale również wyniki kolokwiów cząstkowych, projektów, zaliczeń laboratoriów oraz informacje o samym studencie. Prowadzący przedmiot i władze uczelni mogą na bieżąco śledzić i wymieniać uwagi o postępach w pracy studentów. Przedstawiono analizę tego systemu jako środowiska do pracy grupowej oraz środowiska integrującego pozostałe systemy uczelniane.
EN
In this paper there was presented the architecture of a web portal that supports didactic activities at Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics. This system gives access not only to final students marks but also to partial results (tests, laboratories) and information about students. Teachers and authorities of the faculty can follow students progress. Analysis of the system as an environment to support cooperation and as integration of existing systems was presented.
EN
Purpose: In this paper we discuss the innovative curriculum structure, teaching and learning approaches of coherent delivery of manufacturing in conjunction with engineering design and materials from year one to year four, including specializations, real life projects and final year projects. Design/methodology/approach: Tertiary institutions now face serious challenges. Modern industry requires engineering graduates with strong knowledge of modern technologies, highly practical focus, management skills, ability to work individually and in a team, understanding of environmental issues and many other skills and graduate attributes. Institutions in the tertiary sector change courses and modify curriculum to reflect challenges of the modern industry and make engineering graduates better prepared for the "real world". Findings: Queensland University of Technology, in response to industry requirements has re-designed the engineering curriculum with some integrated units. An integrated approach was adopted for the teaching of Materials Manufacturing and Design. This is further strengthened by various forms of final year projects. This includes industry based CEED projects as well as SAE Formula A Motorsport. Practical implications: Queensland University of Technology in the recent years introduced an innovative structure of engineering courses with a common core for Bachelor of Engineering Mechanical, Infomechatronics and Medical, where manufacturing is taught in conjunction with engineering design and engineering materials. Originality/value: Students survey indicates that the integrated approach enhances their learning and that the industry based projects help them to be better prepared for graduate work as well improving their communication skills.
EN
Recently, a new initiative aiming at the protection, promotion and rational management of geosites and the sustainable development of their broader hosting territories was established in Europe by the creation of Geoparks, in close synergy with the UNESCO. The European Geoparks Network (EGN) founded in 2000 is a European forum of cooperation between geoparks supported by the EU initiatives and focused on promotion of both the European Earth heritage conservation and the sustainable local development trough geoturism. The European Geoparks are involved in common actions and in development of strategies aiming to promote alternative tourism by evolving new development policies, new products and new methods, experimenting on these issues and working on preserving of geological heritage. Due to geoparks operation in several European countries geotourism has been growing rapidly during the last decade. Geoparks contribute significantly to the local economy by creating new jobs and establishing close collaborations with local tourist enterprises, artisans and women's cooperatives producing local food and drinks.
PL
Najnowsza europejska inicjatywa tworzenia Geoparków, podjęta w ścisłej współpracy z UNESCO, ma na celu promocję, ochronę i racjonalne zarządzanie europejskim dziedzictwem geologicznym oraz zrównoważony rozwój obszarów przylegających do obiektów przyrody nieożywionej przy pomocy geoturystyki. Geoparki europejskie uczestniczą w wielu wspólnych akcjach i rozwijają strategie działań promujących turystykę alternatywną. Działania te to nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich, nowe produkty turystyczne, nowe metody zarządzania, a także eksperymentalne akcje w różnych dziedzinach i praca nad zachowaniem dziedzictwa geologicznego Ziemi. Dzięki działalności geoparków w ostatnich 10 latach obserwujemy szybki rozwój geoturystyki w wielu krajach europejskich. Geoparki przyczyniły się znacząco do rozwoju ekonomicznego lokalnych społeczności poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i ścisłą współpracę z miejscowymi przedsiębiorstwami turystycznymi, rzemieślnikami i spółdzielniami produkującymi lokalne potrawy i napoje.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów obejmującą działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą pracowników oraz najważniejsze osiągnięcia.
EN
Short history of the Department of Processes and Products Quality Management was presented in which didactic and research and development activities of the staff as well as best achievements were described.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji. Omówiono działalność dydaktyczną Katedry oraz jej główne nurty badań naukowych. Wymieniono ważniejsze tematy prac naukowo - badawczych zrealizowanych w Katedrze w latach 1999 - 2004. Zestawiono dorobek publikacyjny pracowników Katedry w minionym okresie, zwracając uwagę na trzy podręczniki akademickie przygotowane i wydane w ostatnich latach przez pracowników Katedry. Wymieniono również działalność organizacyjną pracowników Katedry w ostatnich latach.
EN
In paper a brief history of Department of Enterprise Management and Production Organization was presented. Department's activity and main trends of scientific research were discussed. Themes of important research works, realized in the years 1999-2004, were mentioned. Department's publications in the past years were given, pointing out three academic text-books which were prepared and published by Department's employees. Organizational activity of Department's employees in the last years was also presented.
PL
W artykule przedstawiono rys historyczny Wydziału Mechanicznego Technologicznego jako jednego z 4 najstarszych i obecnie największych Wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawiono strukturę organizacyjną Wydziału oraz zakres aktywności naukowej i dydaktycznej, a także współpracę zagraniczną. Zaprezentowano cele Światowego Kongresu "COMMENT'2005" organizowanego z okazji 60-lecia Wydziału.
EN
In the paper the historical profile of the Faculty of Mechanical Engineering as one of the oldest and at present the biggest Faculties of the Silesian University of technology in Gliwice has been presented. The organisational structure and the scientific and didactic scope of the Faculty and the international cooperation have been described. The aims of the COMMENT' 2005 Worldwide Congress organised on the occasion of the 60lh anniversary of the Faculty has been written.
14
Content available remote Zakład Spawalnictwa Politechniki Wrocławskiej
15
Content available remote 50 lat fizyki na Politechnice Częstochowskiej
PL
Katedra Geologii, Geosynoptyki i Zrównoważonego Rozwoju rozpoczęła swoją działalność w Uniwersytecie Łódzkim w maju 1999 roku. W skład Katedry, kierowanej przez prof. dr hab. inż. Juliana Sokołowskiego, wchodzą: 1. Zakład Geologii. 2. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju przekształcona z Pracowni Kształtowania i Ochrony Środowiska. 3. Pracownia Kartografii Geologicznej i Surowców Mineralnych. Celem naukowym Katedry, według J. Sokołowskiego (1988), jest możliwie wszechstronne wykorzystanie wyników badań wszystkich nauk o Ziemi i opracowanie na ich podstawie optymalnych metod prognozowania rozwoju zjawisk i procesów, zachodzących w poszczególnych geosferach, określenie prognoz rozwoju badanych zjawisk i procesów oraz wyznaczenie obszarów optymalnych do koncentracji prac poszukiwawczych, zmierzających do odkrycia i udostępnienia określonych kopalin, jak też opracowanie metod prawidłowego ich zagospodarowania warunkującego zrównoważony rozwój gminy, powiatu, regionu lub kraju.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Telekomunikacji na przestrzeni pięciu lat od daty jego powstania w roku 1995.
EN
In this paper a science and teaching activity of the Communication Division of the Institute of Electronics Technical University of Łódź since its creation in 1995 is presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.