Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy wbudowane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The publication discusses the concept of modern embedded systems that can be programmed and build in bigger systems in order to ensure the safety of people with disabilities. Article presents the definition of embedded system and, also, introduces the definition of the author. What is more, article briefly presents the most popular and developed in the fastest way exemplary systems: ARM, STM32, Raspberry PI, Sony Spresense and NvidiaJetson. Moreover, the main reasons were described why the embedded systems are used in more and more solutions and the factors that strengthen this trend have been noted: labor costs reduction through automation, reduction of costs of development of a new product through the possibility of making quick changes and reduction of product testing time, value creation potential and, also, the way to individualize the possibilities of electronics. Also, the examples of usage of those systems were presented. Finally, the practical side of programming and testing the embedded systems were described: ‘radar‘ (a torch) for blind people, help with balance disorders and the device to help with problems with orientation in space. In the conclusions, author shapes the estimated potential future of electronics supported with modern embedded systems, which as author believes makes this article the comprehensive study.
PL
W artykule zaprezentowano cyfrowy system laboratoryjny oparty na magistrali SPI z mikrokontrolerem w roli urządzenia Master oraz różnymi urządzeniami Slave podłączonymi do magistrali (cyfrowy termometr, potencjometr, pamięć EEPROM, układ programowalny CPLD). Założeniem projektu jest stworzenie bazy sprzętowo-programistycznej dla rozwojowego systemu zdalnie sterowanego oraz programowanego przez Ethernet. Użytkownik przez stronę internetową ma możliwość wysłania żądania tcp/http dla urządzeń na magistrali SPI, a w odpowiedzi http otrzymuje informacje o stanie urządzeń. System jest przystosowany do zdalnego ładowania nowych wersji programu do pamięci mikrokontrolera po Ethernecie.
EN
The article presents a laboratory system based on SPI bus with a microcontroller as the Master device and various Slave devices connected to the Master over the SPI bus. The variety of digital devices with SPI interface enables the growth of the project. In the exemplary system several digital devices were used: a thermometer, an EEPROM memory, a potentiometer and a PLD structure. The PLD structure is chosen as Slave device on the bus to take advantage of its typical functionality: ability to perform fast arithmetical calculations. In order to inform of an alarm state the CPLD structure must use an external interrupt line to the microcontroller because Slave device cannot start a communication session over SPI bus. The microcontroller is chosen as Master device because it possesses various external interfaces especially Ethernet interface. The aim of the project is creating a remotely controlled system programmed over the Ethernet which can expand through connecting additional devices on the SPI bus and writing libraries for them. The Ethernet interface is used to load the microcontroller program over the Ethernet which gives the student the ability to remotely load and test the microcontroller software.
3
Content available remote Using fuzzy logic to stabilize the position of a Multi Rotor
EN
The article is a continuation of research into a stabilization system for the Unmanned Aerial Vehicle of vertical takeoff and landing. The stabilization system was designed on the basis of a fuzzy logic Mamdani type controller. In the framework of the research, the authors built a test stand with a Multi Rotor model, which allows "Hardware In The Loop" testing in real time. The control system was written in the Matlab/Simulink software and implemented to the Arduino microcontroller.
PL
Artykuł stanowi kontynuację badań nad układem stabilizacji do modelu Bezzałogowego Statku Powietrznego pionowego startu i lądowania. System stabilizacji zaprojektowany został w oparciu o regulator logiki rozmytej typu Mamdani. W ramach badań wykonane zostało stanowisko testowe z modelem quadrocoptera pozwalające na wykonywanie testów HIL „Hardware In The Loop” w czasie rzeczywistym. System sterowania napisany został w oprogramowaniu Matlab/Simulink i zaimplementowany do mikrokontrolera Arduino.
4
Content available remote Remote programming and reconfiguration system for embedded devices
EN
This article presents a concept of a system which can be utilized as a remote management add-on for embedded devices. It can be applied to resource-constrained wireless sensors and IoT nodes based on a general purpose microcontroller unit or a field programmable gate array (FPGA) chip. The proposed solution facilitates remote firmware update, management, and operation monitoring. Thanks to the utilization of standard protocols and interfaces, the proposed system is very flexible and it can be easily customized for multiple modern microcontrollers or programmable logic chips. The presented system can be an efficient solution for fast prototyping and it can be an alternative to a time-consuming process of bootloader development for ad hoc devices. It can also be applied to remote laboratory access for educational purposes. A proof of concept prototype implementation has been successfully developed and evaluated. The implementation is available on a free license and utilizes a commonly available and inexpensive hardware platform.
PL
W artykule opisano badania związane z możliwościami implementacyjnymi modulatorów OFDM stosowanych w systemach radiofonii cyfrowej. Dokonano porównania implementacji modulatora OFDM dla trybu pierwszego radiofonii cyfrowej w standardzie DAB/DAB+ w układzie programowalnym FPGA oraz na procesorze ogólnego przeznaczenia w architekturze x64. Badania były związane z współpracą autorów z twórcami implementacji modulatora dla standardu DAB+ w ramach fundacji OpenDigitalRadio oraz zaprezentowanie własnego sposobu implementacji układu modulacji.
EN
The article describes research related to the implementation possibilities of OFDM modulators used in digital radio systems. The comparison of the OFDM modulator implementation for the first digital radio broadcasting mode in the DAB / DAB + standard in the FPGA system and on the general transient processor in the x64 architecture has been made. The research was related to the cooperation of the authors with the creators of the implementation of the modulator for the DAB + standard as part of the OpenDigitalRadio foundation and to present their own way of implementing the modulation system.
6
Content available remote System wbudowany do sterowania oświetleniem stanowiska biurowego
PL
W pracy przedstawiono system wbudowany dedykowany do sterowania oświetleniem stanowiska roboczego. Przedstawiono budowę rozważanego systemu oświetleniowego z diodami LED i koncepcję jego sterowania. Przedstawiono wyniki badań skonstruowanego systemu, w szczególności wyniki pomiarów parametrów elektrycznych i optycznych. Przedyskutowano uzyskane wyniki badań.
EN
In the paper the embedded system dedicated to control lighting of the workplace is proposed. The construction of the considered lighting system with the power LED and the idea of its control are presented. Some results of investigations of the constructed lighting system, particularly some results of measurements of optical and electrical parameters, are shown and discussed.
EN
This article presents a project that contributed to the computerization of the obsolete measurement and control cabinet SPS1, which is part of a test stand designed to determine the parameters of the engine in wheeled tractors. The test stand is located in the Department of Energy Systems Engineering at the University of Life Sciences in Poznań. Arduino platform was used as a built-in system, which enabled the exchange of information between the computer and the measurement and control cabinet along with the readout of analogue meter readings and the control of the engine dynamometer brake load. In order to clearly display measured parameters, proprietary applications were developed in the .NET environment, which in real time presents the results and graphs the speed characteristics of the engine. The implementation was carried out without violating the design of the test station.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia projekt, który przyczynił się do skomputeryzowania przestarzałej szafy pomiarowo-sterującej SPS-1, wchodzącej w skład stanowiska badawczego przeznaczonego do wyznaczania parametrów silnika w ciągnikach kołowych. Stanowisko badawcze znajduje się w Zakładzie Inżynierii Systemów Energetycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jako system wbudowany wykorzystano platformę Arduino, która umożliwiła wymianę informacji pomiędzy komputerem a szafą pomiarowo-sterującą wraz z odczytem wskazań analogowych mierników i sterowaniem obciążeniem hamulca hamowni silnikowej. W celu przejrzystego zobrazowania mierzonych parametrów opracowano autorską aplikację w środowisku .NET, która w czasie rzeczywistym prezentuje wyniki oraz wykreśla charakterystykę prędkościową silnika. Implementacja została przeprowadzona bez naruszania konstrukcji stacji badawczej.
EN
Cross modeling in embedded systems development is proposed in the paper. The main idea consists in a translation of SysML artifacts into the related Coloured Petri Net (CPN) models, which may be verified directly or using other tools, e.g. Temporal Logic Provers. The paper is an extension of [20] mainly by insertion of sequence diagrams (SysML) and presentation of their mapping into CPN models. The additional part describes communication features and completes the cross modeling approach.
EN
Real time processing enables online reactions to dynamic environment changes. The author focuses on possibilities of implementing the Finite Element Method (FEM) to real time algorithms on microcontrollers. The paper presents the current state of the Real Time Finite Element Method (RTFEM) and describes results obtained by the author. The RTFEM for microcontrollers (with examples of use cases) is presented and results of the computations for the chosen platform are given. The results consider optimization of RTFEM computational algorithms for a microcontroller taking into account their execution time. All the tests were performed on the ARM-CortexM4F based STM32F429ZIT6 microcontroller. The obtained results were compared, discussed and presented in the paper.
10
Content available remote SoC research and development platform for distributed embedded systems
EN
This paper presents a novel research and development hardware platform for distributed embedded systems. The platform is based on Xilinx Zynq-7000 SoC devices and it enables a fast physical verification and behaviour analysis of the distributed systems. Furthermore, it eliminates the necessity for usage of a large number of physical devices, which results in the simpler structure and implementation, improved ergonomics in laboratory, lower costs and eliminates external, physical connection between modules. The article presents the architecture of the platform and concurrent process implementation using the EmbedCloud structure. Synthesis and optimization results for different number of end modules and an analysis of resource usage were provided.
PL
W artykule zaprezentowano nową koncepcję sprzętowej platformy rozwojowo-badawczej dla rozproszonych systemów wbudowanych. Platforma oparta o układy Xilinx Zynq-7000 SoC, pozwala na szybką fizyczną weryfikację oraz analizę behawioralną systemów rozproszonych. Ponadto, eliminuje konieczność użycia dużej liczby fizycznych układów, co przekłada się na prostszą strukturę i implementację, poprawę ergonomii w laboratorium, niższe koszty oraz eliminuje zewnętrzne, fizyczne połączenia pomiędzy modułami. W artykule przedstawiono architekturę platformy oraz proces współbieżny zaimplementowany przy użyciu metody strukturalnej - EmbedCloud. Syntezy, optymalizacji i analizy użycia zasobów sprzętowych dokonano dla różnej liczby modułów końcowych.
11
EN
Paper presents a new method of patient activity monitoring, by using modern ADL (Activities of Daily Living) techniques. Proposed method utilizes energy efficient Bluetooth iBeacon BLE (Bluetooth Low Energy) modules, developed by Apple. Main advantage of this technology is the ability to detect neighboring devices, which belong to the same device family. Proposed method is based on observing changes of received signal strength indicator (RSSI) in the time domain. The RSSI analysis is performed in order to asses a human activity. Such observation may be particularly useful for monitoring consciousness of elder people, where reaction time of emergency rescuers and appropriate rescue operations may save the human lives.
12
EN
The production of stereoscopic motion pictures has been recently getting increasingly popular. To provide the best quality of the resulting image, the parameters controlled must precisely correspond to the values calculated by the stereoscopic image analysis platform or chosen by a camera operator. Currently no integrated system exists, which can provide remote monitoring and control of the parameters of 3D rig and cameras on it. The parameters should be controllable both by the Rig Controller software, tablet application or hand controller. The paper discusses an innovative system for remote control of 3D camera rig created within the Recording of 3D Image (ROS3D) research project. The system controls several parameters of both camera rig - stereo base, convergence and camera lenses - focus distance, aperture and focal length. Several approaches of implementation of a solution for the aforementioned problem are presented and compared. The first proposed approach used custom servo motor controller with CAN bus as the communication interface between connected devices, i.e. Rig Controller board and hand manipulators. Another solution contains a commercial servo motor controller connected to the Rig Controller board via RS232 and commercial hand controller. D-Bus Inter-Process Communication (IPC) system is used to communicate between the servo motor controller drivers and Rig Controller software.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia kontrolno-pomiarowego dla energetyki, opartego na modelu architektury rozproszonej, wyposażonego w jednostkę centralną i moduły wewnętrzne o określonej funkcjonalności. Autorzy skupili się na problematyce identyfikacji, wymiany danych oraz automatycznej konfiguracji całego urządzenia w zależności od rodzaju i liczby przyłączonych w danym momencie do jednostki centralnej modułów wewnętrznych.
EN
In the paper the conception of measurement and control device for power industry with distributed architecture has been presented. The device consists of a central unit and internal modules with specified functionality. The authors concentrated on the problem of modules identification, data exchange and automatic configuration of the device depending on the number of internal modules connected to the central unit.
14
Content available remote Praktyczne nauczanie systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino
PL
Artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń dydaktycznych w dziedzinie praktycznego nauczania systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino. Nauczanie zostało podzielone na dwa etapy poświęcone: 1) poznaniu rejestrów mikrokontrolera i konfigurowaniu portów i interfejsów na podstawie bezpośrednich wpisów do rejestrów; 2) wykorzystaniu magistral komunikacyjnych UART, SPI, I2c, 1-wire, Ethernet oraz samodzielnemu pisaniu bibliotek do transmisji danych po wybranych magistralach. W fazie uruchamiania projektu zastąpiono proste środowisko Arduino środowiskiem AtmelStudio, wyposażonym w możliwość debuggowania programu, integrując z nim przydatne biblioteki Arduino.
EN
The article is aimed at summarizing author’s experience in practical teaching of embedded systems using Arduino platform. The teaching process is divided into two levels: first level is devoted to getting experience in programming by direct entry to configuration and port registers of the microcontroller, the 2-nd level is devoted to using communication busses UART, SPI, I2C, 1-wire, Ethernet and writing own libraries to hold communication on these busses. While putting things in operation the simple Arduino platform is changed to more sophisticated AtmelStudio platform with capability of debugging the project (Arduino libraries are integrated in it).
PL
W pracy opisano projekt i realizację stanowiska laboratoryjnego do testowania algorytmów regulacji. Przedstawiono budowę mechaniczną oraz elektroniczną. Omówiono funkcje programowe umożliwiające sterowanie procesem. Podkreślono uniwersalność stanowiska, która polega na szerokich możliwościach konfiguracji, gdyż można badać prosty proces jednowymiarowy oraz skomplikowane procesy wielowymiarowe. Opisano możliwości zastosowania stanowiska, w szczególności do testowania algorytmów regulacji zaimplementowanych w systemach wbudowanych, wykorzystujących mikroprocesory, układy FPGA oraz sterowniki PLC. Omówiono przykład regulacji procesu za pomocą algorytmu regulacji predykcyjnej zaimplementowanego na mikroprocesorze.
EN
The article describes the design and implementation of a laboratory test-bench which may be used to evaluate control algorithms. Mechanical and electronic details are presented. The software features that allow to control the test-bench are discussed. The test-bench is very flexible since it may be easily configured to act as a single-input single-output process and as a number of complicated multiple-input multiple-output processes. Existing possibilities of development of control algorithms implemented on embedded systems based on microprocessors, FPGAs and PLCs are discussed. Finally, an example implementation of a model predictive control algorithm on a microprocessor is detailed.
PL
W artykule opisano prototypowy system umożliwiający lokalizację pojazdu. System ten składa się z części elektronicznej, bazy danych oraz aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) pozwalającej na obsługę wizualizacji i zapisywanie parametrów przesyłanych z płytki elektronicznej. Zaprojektowany moduł elektroniczny integruje gotowe elementy odpowiedzialne za komunikację, wyznaczanie położenia geograficznego, sterowanie. Do łączności wykorzystany został moduł przemysłowy GSM SIM300C firmy SIMCOM. Do wyznaczania położenia zastosowano autonomiczny moduł GPS firmy GlobalTop. Za sterowanie i przetwarzanie danych odpowiada mikroprocesor ATmega8. Sygnały z wyjść modemu GSM i odbiornika GPS są podawane przez multiplekser 5053 na wejście RX mikroprocesora. Dane odbierane przez serwer zapisywane są w bazie danych na potrzeby analizy i wizualizacji przy pomocy interfejsu Google Map. Zaletą systemu jest niski koszt wykonania części elektronicznej oraz możliwość łatwego czytania innych parametrów nadzorowanych pojazdów.
EN
In the paper we described prototype system for vehicle localisation. This system consists of electronic part, data base and application with graphical user interface (GUI) that allows for visualisation and saving of the parameters sent by electronic device. Developed electronic module integrates elements responsible for transmission, geographic position localisation, and controlling. For communication we used industrial module GSM SIM300C made by SIMCOM. For the localisation we used autonomous GPS module made by GlobalTop. Microprocessor ATmega8 is responsible for control and data processing. Output signals from GSM modem and GPS receiver are saved in the data base for analysis and visualisation using Google Map interface. The advantage of the system is low manufacturing costs of the electronic part and the opportunity to read other parameters of the supervised vehicles.
17
Content available remote Zintegrowane układy sterowania wielozadaniowych robotów mobilnych
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono architekturę warstwy fizycznej systemu sterowania grupy wielozadaniowych robotów mobilnych do zadań specjalnych, w których wykorzystano zaawansowane technologie. W artykule przedstawiono wybrane rezultaty badań stosowanych w zakresie układów sterowania robotów, które uzyskano jako efekt projektu zrealizowanego w ramach Programu Strategicznego "Innowacyjne Systemy Wspomagania Technologicznego Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego".
EN
The paper focuses on the hardware architecture of the control system for multi-task mobile robots which make use of advanced technologies and can be applied to aid uniformed services in realization of different operations. In this paper, selected results of the applied research are presented. They were obtained as an outcome of the research project that has been carried out in the framework of Strategic Programme "Innovative Systems of Technical Support for Sustainable Development of Economy" (Innovative Economy Operational Programme).
PL
Zaprezentowano funkcje użytkowe standardu radiofonii cyfrowej DAB/DAB+/DMB (Digital Audio Broadcasting/Digital Audio Broadcasting Plus/Digital Multimedia Broadcasting) oraz zademonstrowano i opisano parametry stacji czołowej dla powyższego standardu wykonanej za pomocą układów FPGA (Field Programmable Gate Array) oraz komputerów z oprogramowaniem Linux. Przedstawiono schemat budowy systemu tanich stacji nadawczych, których architektura będzie składać się z komputera lub komputerów i uktadów nadawczych zbudowanych za pomocą układów FPGA.
EN
The scope of this article is to present readers utility functionalities of digital radio standard DAB/DAB+/DMB (Digital Audio Broadcasting/Digital Audio Broadcasting Plus/Digital Multimedia Broadcasting) and to demonstrate and describe the parameters of the head-end station for the standard which is to build using FPGA (Field Programmable Gate Array) circuits and computers with Linux software. The authors present a diagram of the system which could be the basis for building of low-cost head-ends consisting of a computer or computers and broadcasting systems built using FPGA circuits.
PL
Artykuł omawia tematykę naukowo-techniczną i wybrane prace przedstawione w czasie tradycyjnego sympozjum WILGA zima 2014 przez młodych uczonych. Była to już 33 edycja tego popularnego wśród młodych uczonych Sympozjum. Sesje sympozjalne obejmowały następujące zagadnienia: inteligencję obliczeniową i sztuczną inteligencję oraz inżynierię oprogramowania, zarządzanie gigantycznymi zbiorami danych, oprogramowanie typu firmware i software układów i systemów elektronicznych, architektury wieloprocesorowe FPGA-DSP-CP U, rozwój i zaawansowane zastosowania systemów wbudowanych, rekonfiguracja systemów elektronicznych, ultra-precyzyjna synchronizacja czasu i częstotliwości w rozłożonych systemach kontrolno - pomiarowych, projektowanie, budowa i testowanie systemów elektronicznych i fotonicznych dla eksperymentów naukowych w dziedzinie fizyki i techniki kosmicznej.
EN
The paper debates research and development subjects and chosen works presented during the traditional symposium WILGA winter 2014. The papers were presented by young scientists. It was already a 33rd edition of this popular Symposium among young researchers. Symposium sessions embraced the following research areas: computational and artificial intelligence, software engineering, managing of gigantic data sets, software and firmware type of programming for electronic circuits and systems, multiprocessor architectures including FPGA-DSP and CP U chips, development and applications of embedded systems, dynamic electronic system reconfiguration, ultra-precise synchronization of time and frequency in distributed control and measurement systems, design, building and testing of photonic and electronic systems for research experiments in physics and space technologies.
PL
Praca prezentuje domeny systemu PTOLEMY II, a bardziej szczegółowo przedstawiono w niej wybrane możliwości domeny Synchronous Data Flow (SDF) do weryfikacji algorytmów metodą symulacyjną. Pozytywny wynik symulacji decyduje o implementacji symulowanego algorytmu na przykład w systemach wbudowanych. Zaprezentowne rozwiązanie pozwala na szybsze uzyskanie prototypu, a także prowadzi do obniżenia kosztów projektowania.
EN
The paper presents Ptolemy II domain. Selected Synchronous Data Flow domain capabilities applicable to verification of algorithms using simulation methods are presented in detail. Positive simulation result can determine the implementation of the simulated algorithm, for example, in embedded systems. Presented solution allows to speed-up the process of creating the prototype, and leads to lowering development costs.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.