Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne trendy rozwoju logistyki wskazują na potrzebę i możliwości wykorzystania tej dziedziny w procesach świadczenia usług publicznych. Jednakże prowadzone w tym zakresie badania – zarówno w Polsce, jak i za granicą – koncentrują się jedynie na wybranych obszarach zarządzania publicznego, np. transporcie miejskim, ochronie zdrowia, czy też zarządzaniu kryzysowym. Początkowy etap rozwoju logistyki w zarzadzaniu publicznym wyłonił dwa podejścia, a mianowicie logistykę publiczną i logistykę społeczną. Jednakże podejścia te nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Istnieje też brak wyraźnej granicy pomiędzy nimi, a także brak jednoznacznego stwierdzenia, jakimi dokładnie problemami publicznymi i społecznymi się one zajmują. Występuje zatem luka badawcza i pilna potrzeba usystematyzowania wiedzy na temat implementacji logistyki w zarządzaniu publicznym. Próba wypełnienia części tej luki badawczej stanowi cel artykułu.
EN
Modern trends in logistics development indicate the need and possibility of using this area in the processes of providing public services. However, research conducted in this area - both in Poland and abroad - focuses only on selected areas of public management, e.g. urban transport, health care or crisis management. The initial stage of logistics development in public management has resulted in two approaches, namely public and social logistics. However, these approaches are not yet fully developed. There is also a lack of a clear line between them and a lack of a clear statement as to exactly which public and social problems they are dealing with. There is therefore a research gap and an urgent need to systematise knowledge on the implementation of logistics in public management. Attempting to fill a part of this research gap is the aim of the article.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu wzbudzanych przejazdami pociągu Pendolino (EMU 250). Zaprezentowano uzyskane przyspieszenia drgań w dziedzinie częstotliwości – widma ciągłe (FFT) przejazdu i ich zależności od położenia akcelerometru względem osi toru. Dokonano przedstawienia wyników w dziedzinie częstotliwościowo – czasowej przy zastosowaniu Krótkookresowej Transformaty Fouriera (STFT) w celu porównania charakteru uzyskiwanego wzbudzenia drgań w zależności od prędkości oraz odległości odbiornika od źródła drgań. W artykule wykazano, iż analizy dostarczające informacji w dziedzinie częstotliwości i pozwalające znaleźć cechy globalne sygnału powinny zostać uzupełniane (w przypadku analiz sygnałów niestacjonarnych) o analizy dające odpowiedzi w dziedzinie częstotliwościowo – czasowej.
EN
Selected results of measurement of ground vibration caused by running Pendolino train (EMU 250) have been presented in the paper. Obtained vibration acceleration in the frequency domain - a continuous spectrum (FFT) of train ride and their correlation to the position of the accelerometer relative to the axis of the track have been presented. The results in the field of frequency - time using short-term Fourier Transform (STFT) to compare the nature of the obtained excitation of vibrations depending on the speed and distance of the receiver from the source of vibration have been made. The article shows that the analysis of providing information in the frequency domain and allowing researcher to find the global characteristics of the signal should be supplemented (in the case of analysis of non-stationary signals) by the analysis with a frequency response in – time.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu w warstwie przypowierzchniowej. Drgania gruntu wzbudzane były przejazdami pociągów osobowych: Pendolino i składów InterCity oraz pociągu towarowego. W celach porównawczych przeanalizowano przejazdy z różną prędkością po dwóch torach linii. Pomiarów drgań dokonano podczas testów homologacyjnych nowo zakupionego pociągu Pendolino. W artykule zaprezentowano przyspieszenia drgań w dziedzinie czasu – przebiegi czasowe przyspieszenia drgań oraz częstotliwości – widma ciągłe (FFT) i ich zależności od położenia akcelerometru. Wielkości przyspieszenia drgań w poszczególnych przekrojach wykazują duże tłumienie drgań szczególnie między czujnikami znajdującymi się najbliżej osi toru. Przedstawiono także wyniki częstotliwościowo-czasowe z zastosowaniem krótkookresowej transformaty Fouriera (STFT) w celu porównania charakteru uzyskiwanego wzbudzenia drgań w zależności od taboru, prędkości i toru, po którym poruszał się pociąg. Analiza ta pokazuje, iż zmiana taboru dotychczas eksploatowanego na Pendolino redukuje drgania w otoczeniu linii kolejowych.
EN
The study presents a selection of vibration measurement results in the ground surface layer. Pendolino, InterCity trains and cargo train caused free-field vibrations. Runs at variable speed on two trackswere analyzed to have comparison. Vibration measurements were realized during the certification test of newly purchased Pendolino train. In the paper vibration acceleration records obtained in time domain and frequency domain (FFT) and their dependence on the position of the accelerometer are presented. The acceleration of vibrations in the individual sections shows a great backdrop of the property-vibration especially between sensors located closest to the centre of the track. The paper also presents the results in the time – frequency domain using short-term Fourier transform (STFT) for comparing the nature of the obtained excitation vibration which depends on rolling stock, track and speed at which the train was running. The results show that the change of rolling stock previously operated on Pendolino will reduce vibrations in the surrounding of railway lines.
EN
The study presents a selection of free-field vibration measurement results (the horizontal component x vibration is perpendicular to the axis of the track) in the ground surface layer, in one of the three measuring polygons. Pendolino, InterCity and InterRegio trains, excited free-field vibrations. Results for speeds of 120 and 160 km/h were analysed to have comparison that is more tangible.
PL
W pracy przedstawia się wybrane wyniki pomiarów drgań gruntu (składowa pozioma x drgań prostopadła do osi toru) w przypowierzchniowej warstwie, w jednym z trzech poligonów pomiarowych. Drgania gruntu wzbudzane były przejazdami pociągu Pendolino i składów InterCity oraz InterRegio. W celach porównawczych analizuje się przejazdy z prędkościami 120 i 160 km/h.
PL
W publikacji dokonano analizy wpływu drgań komunikacyjnych na budynki przy uwzględnieniu zapewnienia komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach. Wybrane budynki reprezentatywne dla całej zabudowy znajdujące się w strefie wpływów dynamicznych odcinka I linii metra w Warszawie od stacji Słodowiec do stacji Młociny na odcinku o długości ok. 3,9 km poddano analizie na podstawie pomiarów przyspieszeń drgań. Pomiary zrealizowano w 2009 roku po zakończeniu budowy. Ocenę wpływu drgań na budynki oraz ludzi w budynkach wykonano odpowiednio na podstawie norm PN-85/B-02170 oraz PN-88/B-02171. W artykule przedstawiono zmiany odpowiedzi dynamicznej obiektów w zależności od rodzaju taboru oraz toru, po którym porusza się pojazd. Wszystkie wartości użyte w artykule uzyskano z pomiarów. Pomiary wykonało akredytowane laboratorium - Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli (nr akredytacji AB846) działające w ramach Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Dokonano analizy wszystkich przebiegów czasowych, odrzucono dane z zakłóceniami. Zestawiono maksymalne przyspieszenia dla każdego z akcelerometrów odczytując wartości średnie oraz maksymalne. Dla każdego z przejazdów obliczono wartości skuteczne (RMS) (przy analizie oddziaływań na ludzi) przyspieszeń drgań w pasmach 1/3 oktawowych (tercjowych) w przedziale 1-100 Hz. Wyznaczono wskaźniki odczuwalności drgań przez ludzi (WODL).
EN
The paper analyses the impact of transport vibrations on buildings taking into account vibrational comfort for people in buildings. Selected buildings, which represent all buildings under the dynamic influence of the underground line in Warsaw from station Słodowiec to station Młociny over a distance of approx. 3.9 km, were analysed based on measurements of vibration acceleration. The measurements were implemented in 2009 after the end of underground line construction. The assessment of the impact of vibrations on buildings and people inside were made respectively on the basis of polish standards PN-85/B-02170 and PN-88/B-02171. The thesis presents changes in the building dynamic response depending on the type of rolling stock and track. All values used in paper have been based on measurements made by accredited laboratory – Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli (Accreditation no. AB846) from Institute of Structural Mechanics Cracow University of Technology. All time traces of vibrations were analysed after rejecting data with disruption. For each of them the maximum value of acceleration was read and then for each of accelerometers the average and maximum values were determined. Also effective values of vibration acceleration (RMS), because of the analysis of impact on people, were calculated in 1/3 octave bands (third octave) in the range of 1-100 Hz for every single passage of train. In addition indicators of the perception of vibration by people (WODL) were designated.
PL
W artykule autorzy przedstawili przegląd normy ISO 16063-21: Methods for the calibration of vibration and shock transducers – Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer. Dyskusji poddane zostały normatywne wymogi obowiązujące przy kalibracji czujników. Użycie normy ISO przestawiono na przykładzie sprzętu firmy The Modal Shop, INC. – Model 9155. Dodatkowo zaprezentowana została istotność systemów normalizacyjnych.
EN
In the paper the authors give a review of ISO 16063-21: Methods for the calibration of vibration and shock transducers – Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer. The standard’s basic requirements are discussed, which must be met to calibrate transducers. The way the ISO standards are applied is presented using the example of equipment The Modal Shop, INC – Model 9155. In addition, presents the significance of standardizing systems.
PL
Artykuł opisuje problem hałasu emitowanego przez tabor kolejowy. Hałas przedstawia się jako zjawisko dźwiękowe oraz problem dla człowieka w XXI wieku. Szczegółowo omawiane są dwa główne źródła hałasu kolejowego: hałas toczenia oraz hałas aerodynamiczny. Zaprezentowane zostały wyniki pomiarów hałasu emitowanego przez pociągi Pendolino. Badania wykonano w 2013 r. na linii kolejowej numer 4. Przeanalizowano wpływ zespołu trakcyjnego na klimat akustyczny. Nowe pociągi zostały porównane do obecnie eksploatowanego taboru.
EN
The article describes the problem of noise emitted by rolling stock. The noise is presented as a phenome-non of sound and the problem for a man in the twenty-first century. These are the sources of railway noise: rolling noise, curve squeal, bridge noise, aerodynamic noise, ground noise and internal noise. The results of the tests Pendolino train recorded in 2013 on the railway line number 4 were presented. Analysed the effect of the traction unit on the acoustic climate. The new trains were compared to currently operated rolling stock.
PL
Cel: Jako cel niniejszej publikacji przyjęto zdefiniowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym (SZBP) i opracowanie jego modelu w ujęciu teorii złożoności. Metody: Cel publikacji został osiągnięty na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu naukowego pt. „Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania bezpieczeństwem publicznym” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/00537. Przeprowdzono w tym celu badania desk research literatury polskiej i zagranicznej, a także 15 wywiadów swobodnych z pracownikami policji, straży pożarnej oraz stacji ratownictwa medycznego. Wyniki: W wyniku przeprowadzonych badań i analiz został rozpoznany i opisany przebieg działań realizowanych w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Zidentyfikowano również grupy podmiotów realizujących działania w tym procesie, a także scharakteryzowano jednostki odpowiedzialne za prowadzenie przedsięwzięć. Na podstawie teorii złożoności został opracowany model SZBP. Został on następnie scharakteryzowany za pomocą cech złożonych systemów adaptacyjnych (CAS). Wnioski: W ramach zrealizowanych badań zidentyfikowano obszar badawczy współczesnego zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Zdefiniowano również SZBP jako dynamiczny układ nieskończonej liczby jednostek, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania wszystkim podmiotom na danym obszarze administracyjnym przy wykorzystaniu posiadanych zasobów i w ramach obowiązujących reguł formalnych i nieformalnych relacji, charakteryzujący się niepowtarzalnością i zmiennością działań oraz ciągłym dostosowywaniem się do aktualnych warunków i pojawiających się potrzeb. W systemie tym kompetencje poszczególnych jednostek uzupełniają się, a podejmowanie przedsięwzięć wynika z uwarunkowań prawno-organizacyjnych, sytuacyjnych, a także codziennej praktyki służącej wzmocnieniu formalnych i nieformalnych relacji i zachowań poszczególnych jednostek. Dalsze pogłębione badania wymagają zidentyfikowania i poddania analizie czynników wpływających na skuteczność przedsięwzięć realizowanych w SZBP.
EN
Aim: The purpose of this publication is to define the system of public safety management (PSM) and to create a model in accordance with complexity theory. Methods: Purpose of the publication was achieved on the basis of research carried out under the project titled “Coordination, communication and trust as factors driving effective inter-organizational collaboration in the system of public safety management”. This project was financed by the National Science Centre based on decision reference no. DEC-2012/07/D / HS4/00537. To achieve the aim a desk top exercise was performed, analysing Polish and overseas literature. Additionally, 15 unstructured interviews were conducted with members of the police service, fire service and emergency medical rescue staff. Results: As a result of research and analysis, the public safety management process was established. Entities participating in this process were identified as well as the formations responsible for performing tasks were typyfied. A model of the public safety management system was created based on the complex system theory approach and further enhanced by the features of a complex adaptive systems (CAS). Conclusions: The performed analysis has revealed a research area covering contemporary public safety management. Additionally, PSM was defined as a dynamic structure of an infinite number of entities whose aim is to ensure the safety of all participants in a given administrative area, using existing resources within established formal rules and informal relationships. This system is characterized by a unique variety of activities and continuous adjustments to a current environment and emerging needs. Under PSM individual competencies of participating establishments complement each other. Operations are undertaken on the basis of legal, organizational and situational circumstances as well as daily practices, which strengthen formal and informal relationships and organisational behaviours of individual entities. Further studies need to identify and analyze the factors, which influence the effectiveness of operations implemented by PSM system.
9
Content available remote Badanie reakcji transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego bioetanolem
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu transestryfikacji triglicerydów oleju rzepakowego bioetanolem. Zastosowano metodę planowania eksperymentu typu 23 w celu określenia wpływu temperatury, stężenia katalizatora oraz stosunku molowego bioetanol/olej rzepakowy na przebieg reakcji transestryfikacji oraz konwersję triglicerydów oleju rzepakowego do estrów etylowych.
EN
In the article the transesterification reaction of rape oil with bioethanol was investigated. The method of planning experiment type 23 was applied to determine the influence of the temperature, concentration of catalyst and molar ratio bioethanol to rape oil on transesterification and conversion of rapeseed oil triglycerides to ethyl esters.
10
Content available remote Czas we współczesnych koncepcjach badawczych
PL
Wiedza o czasie wciąż jest niepełna. I chociaż nie można jasno i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym jest czas, to jednak posiadaną w tym zakresie wiedzą można się posługiwać w życiu praktycznym i nauce. Często za przyczynę tego stanu rzeczy uważa się pierwotność analizowanego pojęcia, powodującą jego niedefmiowalność. Wzrost zainteresowań problematyką czasu nastąpił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jest to różnie interpretowane. Dość rozpowszechniony jest pogląd, że szczególne zainteresowanie czasem związane jest z przesileniem kulturowym i - szerzej - z zagrożeniami cywilizacyjnymi. Dla współczesnego stanu badań nad czasem i sposobu zajmowania się tą problematyką charakterystyczna jest powszechność i wielokierunkowość dociekań naukowych. Ponadto właściwe dla nauki współczesnej są różne formy instytucjonalizacji tych badań.
EN
An attempt to show various approaches to the category of time on the basis of such fields of science as natural science, social science, culture, economics and management has been undertaken in the paper. Particular attention is focused on different definitions of time, characterization of its properties and identification of the essence of this idea, which has been understood as movement and change. The difference of the research perspective and the difference of the research field are underlined. The following kinds of time are identified: physical time, natural time, biological time, astronomical time, geological time, psychological time, socio-cultural time, historical time, working time, duty time, leisure time, production time. A part of the deliberations is dedicated to time management. The conducted analysis has proven the notion of complexity of the discussed issue by showing the multiplicity of ideas and the relativity of the time category.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.