Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  drgania komunikacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Different methodologies for the assessment of the influence of vibrations on people residing in buildings can be found in international standards. There are two dominant methods of assessment: the analysis of the RMS values in 1/3 octave bands and vibration dose VDV. In this article, these two methods of assessing the influence of vibration on humans are compared, not only on the basis of standard formulas but also on a real example. The influence of transport vibrations (busses, trams, trucks) on humans residing in traditional, masonry buildings was analysed. Conclusions resulting from a comparative analysis of the two methods of evaluation were formed.
PL
W normach światowych można znaleźć różne metodyki służące ocenie wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach. Dominują dwie metody ewaluacji: analiza RMS w pasmach 1/3 oktawowych oraz dawka (doza) wibracji VDV. W niniejszym artykule obydwie metody oceny wpływu drgań na ludzi zostały porównane nie tylko na podstawie zapisów normowych, ale także na konkretnym przykładzie. Analizie poddano wpływ drgań komunikacyjnych (przejazd autobusu, tramwaju, samochodu ciężarowego) na ludzi w budynku wykonanym w technologii tradycyjnej, murowanej. Sformułowano wnioski, które wynikają z analizy porównawczej dwóch metod ewaluacyjnych.
2
Content available Drgania w transporcie drogowym i ich oddziaływania
PL
W artykule omówione zostały drgania w aglomeracjach miejskich oraz ich podział ze względu na stopień szkodliwości, wymagania normowe dotyczące oceny wpływu drgań na budynki, ludzi urządzenia w budynkach, diagnostyka wpływu drgań budynki i ludzi w budynkach oraz rozwiązania techniczne chroniące przed drganiami.
EN
The article disscuses about the vibrations in urban areas and their division because of the degree of harm, the standarts requirements for assessing the effect of vibrations of buildings, people and equipment in the buildings, diagnostics of vibrations impact on building and people in buildings and technical solutions to protect against vibration.
PL
Praca dotyczy problemu uwzględnienia ochrony środowiska przed drganiami od transportu szynowego w procesie przygotowania i projektowania inwestycji dla tego transportu. Na przykładzie budowy metra w Warszawie wskazano wytyczne i normy dotyczące oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Przedstawiono procedury ochrony przed drganiami w przypadku inwestycji transportu szynowego. Omówiono sposoby wykonywania analiz wpływu drgań na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających oraz procedurę projektowania wibroizolacji w nawierzchni szynowej.
EN
The work addresses the problem of taking into account environmental protecting against vibration caused by rail transport in the preparation and design of rail transport infrastructure. For example of the construction of the subway in Warsaw indicated guidelines and standards for assessing the impact of vibration on buildings and people in buildings. Provides procedures for protection against vibrations in the case of construction of the rail transport. Ways to perform analyzes of the impact of vibration on structures of buildings and people staying in them are discussed. Also the design procedure of vibroisolation in the structure of the rail track are presented.
EN
Traffic-induced vibrations may cause the cracking of plaster, damage to structural elements and, in extreme cases, may even lead to the structural collapse of residential buildings. The aim of this article is to analyse the effectiveness of a method of forecasting the impact of vibrations on residential buildings using the concept of artificial intelligence. The article presents several alternative forecasting systems for which it is not necessary to carry out laborious and costly measurement tests. The results show that artificial neural networks can be an effective tool for estimating the impact of traffic-induced vibrations on buildings; however, more cases need to be analysed in order to validate the system.
PL
Drgania komunikacyjne związane z ruchem drogowym mogą powodować w budynkach mieszkalnych zarysowania i spękania tynków, uszkodzenia elementów konstrukcji, a w sytuacjach skrajnych mogą prowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Celem artykułu jest analiza efektywności metody prognozowania wpływu drgań na budynki mieszkalne przy wykorzystaniu idei sztucznej inteligencji. W artykule przedstawiono kilka alternatywnych systemów prognozujących wpływ drgań komunikacyjnych, w których nie jest konieczne przeprowadzanie pracochłonnych i kosztownych badań pomiarowych. Wyniki badań pokazują, że sztuczne sieci neuronowe mogą być dobrym narzędziem do prognozowania wpływu drgań komunikacyjnych na budynki, jednakże niezbędna jest większa liczba zbadanych przypadków dla uwiarygodnienia systemu.
EN
Creating a computational model of the existing building, in which there are non-structural components, taking into account a variety of operating factors, possible reassignment of objects and the accompanying load changes cause doubt about which scheme of work of the partition wall should be applied. This paper presents an analysis of the effect of vibration caused by the use of cars for people staying in the building, depending on the different computational models of heavy type partition walls. The selection of work schemes of elements in the structure is not always clear from its purpose and should be adapted to the purpose it serves. The study shows four alternative models of work and analysis of the partition walls in the building, which use the kinematic loading resulting from car traffic as an ordering criterion adopted for the analysis of computational models, the influence of vibration on people in the buildings in accordance with the PN-88/B-02171 standard. As proved by the calculations performed for the chosen residential building, the differences between the responses applied to the excitation reach several percent. In order to estimate the safely comfort of the inhabitants, the computational model should take into account any possibility of changing the work schemes of elements, which would appear to have no effect on the estimated parameter.
PL
Budując model obliczeniowy budynku istniejącego, w którym elementy niekonstrukcyjne ze względu na różnorodne czynniki eksploatacyjne, ewentualne zmiany przeznaczenia obiektów i towarzyszące temu zmiany obciążeń, nasuwają się wątpliwości co do przyjmowania schematów ich pracy. W opracowaniu przedstawione są analizy wpływów drgań spowodowanych ruchem samochodów na ludzi przebywających w budynku w zależności od alternatywnych modeli obliczeniowych ścian działowych typu ciężkiego. Dobór schematu pracy elementu w konstrukcji nie zawsze wynika z jego przeznaczenia i powinien być dopasowany do celu, któremu służy. W opracowaniu dobrano cztery alternatywne modele (pracy i analizy) ścian działowych w budynku, który poddano obciążeniu kinematycznemu pochodzącemu od ruchu samochodów. Jako kryterium szeregując przyjęte do analizy modele obliczeniowe zastosowano wpływy drgań na ludzi w budynkach zgodnie z normą PN-88/B-02171. Jak wynika z obliczeń dla przyjętego budynku mieszkalnego różnice pomiędzy odpowiedziami konstrukcji na zadane wymuszenie wynoszą kilkanaście procent. Dążąc do bezpiecznego oszacowania komfortu przebywania ludzi w budynku należy w modelach obliczeniowych uwzględnić ewentualne możliwości zmian schematów pracy elementów, które wydawałoby się, że nie mają wpływu na szacowany parametr.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono badania drgań wybranych zabytkowych budynków zlokalizowanych w centrum Krakowa. Źródłem drgań były przejazdy tramwajów różnych typów. Oceniano szkodliwość zarejestrowanych drgań na konstrukcje budynków oraz na ludzi w nich przebywających według procedur opisanych w polskich normach. Badania wykazały znaczący wpływ drgań na konstrukcję budynku zabytkowego w zależności od typu tramwajów wzbudzających drgania. Po zastosowaniu wibroizolacji, dobranej na podstawie symulacji numerycznych, poziom drgań uległ istotnej redukcji. W pracy oceniono także wpływ drgań pochodzenia komunikacyjnego na ludzi. Wykazano przekroczenia granic odczuwalności drgań przez ludzi w budynkach. Druga część artykułu dotyczy oceny skuteczności zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego toru tramwajowego z uwagi na poziom wzbudzanych drgań i ich szkodliwości na konstrukcję budynku mieszkalnego zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie linii tramwajowej. Pomiary drgań budynku wykonane zostały przed i po remoncie torowiska. Oceniano także wpływ prędkości przejazdów różnego typu tramwajów na poziom drgań wzbudzanych w murowym budynku mieszkalnym. Podano opisy matematyczne zależności maksymalnych wartości składowych poziomych i składowej pionowej przyspieszeń drgań mierzonych w budynku w poziomie terenu od prędkości przejazdów tramwajów oraz współczynniki linii trendu.
EN
The first part of the article refers to the research on vibrations of selected historical buildings located in the centre of Krakow. The vibrations were caused by passages of different types trams near the structures. Harmfulness of vibration for the structures as well as the influence on people staying in the buildings have been performed with recorded components of acceleration vibrations according to the procedures described in Polish standards. The studies have shown a significant level of influence on the historic buildings depending on the type of tram. Vibration level has been significantly reduced after applying vibro-isolation selected on the basis of numerical simulation. It has also been presented the exceeding limits of perceiving of vibrations by people in buildings. The second part of the article refers to the assessment of the effectiveness of the applied solution for the tram track due to the level of induced vibrations and their harmfulness for the construction of a residential building, located in the immediate vicinity of the track. Vibration measurements of the building before and after the track repair have been compared. The impact of run speed of various types of trams on vibration level induced in the residential building has been also specified on the basis of analysis of the vibration records. Mathematical relations describing dependences of the maximum values of the horizontal and vertical components of vibration acceleration measured at ground-level building as functions of trams’ speed and the coefficients of the trend line have been defined.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz na komfort przebywających w nim ludzi. Przeprowadzono pomiary przyspieszeń rzeczywistej konstrukcji i dokonano porównania z wartościami dopuszczalnymi wyznaczonymi według odpowiednich przepisów normowych. Dodatkowo przeprowadzono dynamiczną analizę numeryczną w celu zbadania wpływu odległości lokalizacji budynku względem krawędzi drogi na amplitudy drgań przekazywanych na budynek i odczuwanych przez przebywających w nim ludzi.
EN
Analysis of the influence of vibrations caused by road traffic on the structure of a building, as well as on human comfort has been presented in the paper. Measurements of accelerations on the real structure have been made, and then compared with the allowable values presented in standards. Additionally, there has been performed dynamic numerical simulation in order to research the influence of a building localization in relations to the source on the amplitudes of vibrations which are received by the building and the inhabitants.
PL
W artykule przedstawiono problem jakim są drgania mechaniczne spowodowane przez transport szynowy. Pokazano istotę prowadzenia pomiarów drgań w aspekcie wpływu na budynki i na ludzi w nich przebywających oraz na środowisko. W opracowaniu pokazano kilka przykładów przeprowadzonych pomiarów. Na podstawie przeprowadzonych badań pokazano wpływ drgań na otoczenie. Zaznaczono, iż jakość wykonywanych badań musi zapewniać wymogi Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodność z aktualnymi aktami prawnymi z danej dziedziny. We wnioskach końcowych stwierdzono, iż wykonywanie badań według ściśle określonych procedur zapewnia powtarzalność wyników, co jest wymagane np. przy analizie porównawczej stanu sprzed realizacji inwestycji i wyników badań porealizacyjnych. Referat wygłoszony na V Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach – diagnostyka i zapobieganie” WIBROSZYN-2010.
EN
In the following paper there is presented a problem of mechanical vibration caused by the track transport. There was shown the method of measuring vibration in terms of the influence on buildings and people inside them and also the environment. On the basis of presented examples of measurements, the influence of vibration on the surrounding was shown. What was emphasized is that the quality of the conducted measurements has to meet the requirements of the law regarding environmental preservation and also the law requirements in a particular field. In the final conclusion, it is stated that doing the research according to specified procedures ensures the recurrence of the results. It is required, for example, while the comparative analysis of the influence of vibration before and after the realization of the project.
PL
Rozwój miast jest związany z rozbudową szlaków komunikacyjnych, które mogą stanowić źródło drgań parasejsmicznych. Określenie poziomu tych drgań i ich wpływu na planowaną lub istniejącą zabudowę jest niezwykle ważne. Opisano sposób pomiaru oraz określenia poziomu drgań parasejmicznych wzbudzanych na gruncie w sąsiedztwie toru tramwajowego. Należy podkreślić, że jedynym miarodajnym i obiektywnym sposobem oceny poziomu drgań gruntu jest ich pomiar.
EN
Urban areas expansion is related to the development of transport routes, which could be a source of vibrations. Determining the level of these vibrations and their impact on planned or existing buildings is very important. This article explains how to measure and determine the level of vibrations induced on the ground in the vicinity of tram track. It should be emphasized that the only authoritative and objective way to evaluate the level of ground vibrations is their measurement.
PL
W artykule przedstawiono kontekst historyczny, historię powstania i użytkowania Bramy Nizinnej w Gdańsku. Następnie omówiono jej obecny stan techniczny oraz przedstawiono przeprowadzone badania dynamiczne. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski dotyczące przyczyn złego stanu technicznego Bramy oraz szanse na przeprowadzenie działań mogących polepszyć ten stan.
EN
This paper presents the historical context, and the story of the Lowland Gate in Gdansk. The current state and present studies are discussed. The final section provides conclusions regarding the causes of poor technical condition of the Gate and opportunities to carry out activities that may improve its condition.
EN
The article concerns a problem of determination the risk of danger in buildings, which results from traffic-induced vibrations. At presents (according to norm [1]) we should make time-consuming and expensive measurements. Modern technology and computer programs give us many possibilities to solve this problem. The best way to diagnose the influence of vibrations would be a program-system based on the artificial neural network.
12
Content available remote Analiza drgań komunikacyjnych z zastosowaniem teorii falek
PL
Poruszana w pracy tematyka dotyczy drgań generowanych przez infrastrukturę transportową i propagowanych do otoczenia. W analizie drgań parasejsmicznych wykorzystano teorię falek i wykazano szerokie możliwości, jakie niesie teoria w stosunku do analizy klasycznej. Praca stanowi jeden z etapów realizowanych w trakcie budowy ogólnego systemu oceny oddziaływań dynamicznych generowanych przez środki transportu. Efekty pracy wykorzystano w budowie wzorcowej bazy wymuszeń, która obejmuje oddziaływania generowane przez środki transportu najczęściej występujące w strukturze rodzajowej ruchu na obszarach zurbanizowanych. Baza wykorzystywana będzie w trakcie prowadzenia badań symulacyjnych z zakresu prognozowania i oceny zmian "klimatu drganiowego" w aglomeracjach miejskich, na etapie wprowadzania do istniejącej struktury rodzajowej ruchu nowych mediów transportowych. W pracy przedstawiono ponadto charakterystyki przykładowych drgań komunikacyjnych, porównano stosowane metody analizy rejestrowanych w trakcie badań eksperymentalnych sygnałów przyspieszeń drgań oraz wskazano zalety zastosowania transformaty falkowej. Opisano ponadto możliwości zastosowania transformaty falkowej w analizie oddziaływań parasejsmicznych, co wyprowadza analizę drgań na wyższy poziom.
EN
The paper presents a stage of carrying out research work on the study of transport infrastructure impacts on the environment. In the analysis of paraseismic vibrations the wavelets theory was used and extensive opportunities offered by the theory in relation to the classical analysis were showed. The work is one of the steps taken during the construction of general system for the assessment of impacts generated by the vehicles dynamic interactions. The effects of labor used in the construction of impacts master database, which includes the effects generated by the most common vehicles in the structure of a generic traffic in urban areas. The database will be used in the conduct of simulation research in the field of forecasting and evaluating the climate of vibration change in urban areas, while the new transportation media are implemented into the existing structure of a generic transport services. The paper also presents the advantages of wavelet transform, and examples of the communication vibration characteristics, compared to the methods of analysis recorded during the experimental investigations of acceleration signals. Also describes the applicability of wavelet transform in the analysis of paraseismic interactions, which brings the vibration analysis to the higher level.
PL
Artykuł dotyczy analizy wpływu drgań wywołanych przejazdami autobusów komunikacji miejskiej na ludzi przebywających w budynkach, które są zlokalizowane wzdłuż linii komunikacyjnych. Dokonano charakterystyki problematyki oddziaływania drgań pojazdów na otoczenie dalsze. Następnie przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych wpływu drgań autobusów oraz łącznych przejazdów środków transportu miejskiego. Otrzymane wartości drgań zestawiono z wartościami dopuszczalnymi określonymi w normie. Zamieszczono również ocenę potencjalnych skutków zdrowotnych powstałych w wyniku zarejestrowanych oddziaływań dynamicznych.
EN
This work concerns the analysis of the effects of vibration caused by the passing city transport busses, on the people Staying in the buildings located along communication lines. The characteristics have been made of issues relating to vehicle vibration impact on the further surroundings. Then the selected results of experiments of the vibration impact caused by the buses and the total public transport have been presented. Obtained vibration values have been compared with the limit values specified in the norms. The next section contains the rating of potential health effects resulting from registered dynamic interactions. The work has been summarized with conclusions.
PL
W pracy przedstawiono obowiązujące kryteria oceny oddziaływań dynamicznych na ludzi przebywających w strefach oddziaływania elementów infrastruktury transportowej. Wskazano na niedogodności związane ze stosowaniem istniejących kryteriów, z punktu widzenia odbiorców wyników badań, dla których wielokrotnie zachodzi konieczność wykonywania dodatkowych raportów badawczych w języku niespecjalistycznym. Wprowadzono własne wielkości kryterialne oraz zaproponowano zastosowanie czytelnej skali ocen, opartej o obowiązujące akty normatywne. Przedstawiono wybrane wyniki badań, uzyskane dzięki oprogramowaniu opartemu o środowisko obliczeniowe Matlab.
EN
The paper presents the current criteria for validation the dynamic impacts on people living in influence zones of transport infrastructure. As well the disadvantages associated with the use of existing criteria, from the perspective of research results recipients, for which it is necessary to perform many times additional research reports in nontechnical language were pointed. Additionally individual criteria were introduced as well as the proposition of using a legible validation scale, based on the normative acts. Selected results obtained with the software based on Matlab computing environment were presented.
PL
Uruchomienie I linii metra w Warszawie było wielkim wydarzeniem, które w znaczący sposób wpłynęło na złagodzenie problemów komunikacyjnych stolicy, ale wiązało się też z pojawieniem się nowych problemów. Jednym z nich są drgania wytwarzane przez przejeżdżające pociągi w tunelu w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.
EN
The paper describes the issue of monitoring of communicational vibrations generated by under-ground in Warsaw that was introduced by scientists from Technical University in Cracow. Such monitoring system can be very useful when diagnosing the cause of high vibration that influences people living near the underground.
16
PL
W pracy dyskutowany jest problem kompleksowej diagnozy zabytkowego kościoła z uszkodzeniami. Biorąc za przykład badania przeprowadzone w kościele św. Mikołaja w centrum Krakowa przedstawiono zakres badań diagnostycznych przewidzianych w celu ustalenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń. Ponieważ poddana badaniom konstrukcja jest narażona na drgania komunikacyjne generowane przez pojazdy kołowe i przejazdy pociągów szczególną uwagę zwrócono na wpływ drgań na zabytkowy obiekt. Zaprezentowano wyniki pomiarów tych drgań i analiz dynamicznych otrzymanych przy użyciu modelu konstrukcji badanego budynku.
EN
The problem of comprehensive diagnosis of a historic church with damages is discussed in this paper. Taking as an example investigations were carried out in the Church of St. Nicholas in Krakow city centre. The range of diagnostic tests designed to determine the causes of occurring damages is presented. Because this building structure is exposed to transport vibrations generated by transport vehicles and train passages special attention was paid to the influence of vibrations on the historic building. Results of measurements of these vibrations and dynamic analysis carried out by use of a building structure model are also described.
PL
W pracy przedstawiono jeden z etapów realizowania pracy badawczej dotyczącej badania wpływu infrastruktury transportowej na otoczenie. Szczególną uwagę poświęcono badaniu oddziaływań dynamicznych takich jak parasejsmiczne drgania komunikacyjne. Przedstawiono charakterystyki występujących drgań, stosowane metody analizy zarejestrowanego sygnału przyspieszeń drgań i wskazano zalety stosowania transformaty falkowej. Ponadto wskazano potencjalne możliwości szerszego zastosowania transformaty w analizie tych oddziaływań, co wprowadza nową jakość w sensie ilości otrzymywanych informacji dotyczących badanego sygnału.
EN
The paper presents a stage of carrying out research work on the study of transport infrastructure impacts on the environment. Particular attention was paid to study the dynamic effects such as paraseismic-type traffic vibrations. Presents the vibration characteristics, as the methods used to study recorded vibration acceleration signal and indicates the advantages of using wavelet transform. In addition, indicates the potential wider use of this transform in the analysis of these interactions, which introduces a new quality in terms of quantity of information received on the tested signal.
PL
W artykule przedstawiono możliwość optymalizacji wymiarów elementów konstrukcyjnych projektowanej obudowy tunelu metra w celu obniżenia poziomu drgań emitowanych do sąsiednich budynków. Zamieszczono wyniki obliczeń symulacyjnych, w których wykorzystano wyniki pomiarów drgań z bazy danych pomiarowych Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Obliczenia takie zostały wykonane w ramach projektowania nowoczesnej nawierzchni szynowej wraz z wibroizolacją na ostatnim, tzw. bielańskim, odcinku I linii metra w Warszawie.
EN
The paper presents the possibility of vibration level reduction in nearly buildings by optimization of dimensions of designed metro tunnel elements. Effects of simulation are given. These calculations are based on results of measurements of vibrations taken from the measurement database of the Institute of Structural Mechanics in Cracow University of Technology. These calculations made within the framework of designing of modern rail tracks with vibroinsulation for the last section of the first Warsaw metro line.
PL
W artykule przedstawiono główny cel badań poligonowych, którym było uzyskanie widma odkształceń kierunkowych gazociągu pod wpływem drgań komunikacyjnych. Scharakteryzowano wybrany do badań gazociąg oraz miejsce badań poligonowych. Dokonano opisu metody i aparatury zastosowanej w eksperymencie. Przeprowadzono analizę sygnałów odkształceń rurociągu spowodowanych oddziaływaniem poruszających się w jego sąsiedztwie pojazdów samochodowych. Wyznaczono widma sygnałów odkształceń za pomocą FFT w celu ustalenia składowych harmonicznych w sygnale. W celu oceny stopnia niestacjonarności zjawiska wykonano krótkoczasową transformację Fouriera STFT.
EN
In the paper is presented the main task of the field tests and namely the spectrum of directional deformations as the effect of the route traffic vibrations. The pipeline selected for tests and the area of the pipeline were characterised. The method and apparatus applied for the experiment were described. The analysis of signals of the pipeline deformation as the result of car vehicles neighberhood traffic has been analysed. The spectra of deformation signals have been determined by application of FFT with the aim to establish harmonic components in the signal. The short-time Fourier transformation STFT has been made for the estimation of the phenomenon unstability grade.
PL
W pracy przedstawiono wybrane problemy wpływu drgań generowanych przez komunikację podziemną na budynki i ludzi w budynkach. Omówiono krótko diagnostykę tych wpływów. Podano algorytm analizy tych wpływów w przypadku realizacji inwestycji komunikacyjnych. Zaprezentowano przykładowe zastosowania wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej w kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie oraz na bielańskim odcinku warszawskiego metra, podając przykłady prognoz wpływów drgań wraz z ich późniejszą weryfikacją doświadczalną.
EN
Chosen problems of the influence of vibrations generated by underground transport to buildings and to people in buildings are presented in the paper. Diagnostics of these influences is also discussed. Algorithm of analysis of these influences in the case of transport investments is given. The exemplary applications of the vibroinsulation in a construction of rail track in train tunnel in Warsaw and in Warsaw metro are presented with examples of the vibration influence prediction and former verification of it.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.