Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optical fibre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Analiza wymagań obecnie obowiązujących w polskich przepisach techniczno-budowlanych w odniesieniu do stosowania kabli w budynkach oraz porównanie tych wymagań z poziomami klas określonymi w europejskim systemie oceny właściwości kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych dotyczących reakcji na ogień.
EN
The analysis of current requirements of Polish building regulations in relation to electric cables and optical fibre cables applications in the buildings and comparison of these requirements with the levels of classes described in European assessment system of electric cables and optical fibre cables reaction to fire performance.
EN
In this paper, opportunities for transmission in the 850 nm and 1310 nm windows are reviewed. In particular, the mentioned windows can be utilized for the data centre related transmission.
PL
W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania okien transmisyjnych 850 nm i 1310 nm. Rozważane okna można wykorzystać do realizacji transmisji dla potrzeb centrów danych.
4
Content available remote Tłumienie włókien szkło-ceramicznych współdomieszkowanych Er3+ i Yb3+
PL
Przedmiotem badań była intensywność luminescencji tlenofluorkowych krzemianowych włókien szklanych i szkło-ceramicznych współdomieszkowanych jonami Er3+ i Yb3+. Włókna szklane wytworzono metodą wyciągania z preformy o składzie chemicznym (molowo): 48SiO2-11Al2O3-7Na2O-10CaO-10PbO-13,2PbF2-0,2ErF3-0,6YbF3. W celu otrzymania szkło-ceramiki włókna wygrzewano dwustopniowo najpierw w 570 °C, a potem w 780 °C. W eksperymencie mierzono intensywność luminescencji włókien przy wzbudzeniu domieszki z użyciem lasera argonowego (λ = 514 nm) oraz diody podczerwonej (λ = 980 nm). Wyniki pomiarów były zbierane na długości włókna, a sam pomiar wykonywany był prostopadle do włókna. Na podstawie wykresu zależności intensywności od długości włókna wyznaczono współczynnik tłumienia dla badanego szkła oraz szkło-ceramiki. Wyznaczono również wartość strat dla włókien szkło-ceramicznych, które wynosiły 18,3 dB i 8,2 dB dla wzbudzenia odpowiednio 514 nm i 980 nm.
EN
The subject of the research was luminescence intensity of oxyfluoride silicate glass fibres (GF) co-doped with Er3+ and Yb3+ ions and related glass-ceramic fibres (GCF). The glass fibres were fabricated by the drawing method from the preform of oxyfluoride glass with chemical composition (by mole): 48SiO2-11Al2O3-7Na2O-10CaO-10PbO-13.2PbF2-0.2ErF3-0.6YbF3. In purpose to get a glass-ceramic some fibres were two-stage heated: first at 570 °C and later at 760 °C. In the experiment the luminescence intensity was measured with a spectrometer at excitation by using argon laser (λ = 514 nm) and infrared diode (λ = 980 nm). The measurements were carried out perpendicular to the fibres and through its length. Using the dependence of intensity to fibre length, the attenuation coefficient was determined for the studied oxyfluoride glass and glass-ceramic. Also, the intensity loss for fibres was calculated. The loss value for GCF was 18.3 dB and 8.2 dB for the excitation of 514 nm and 980 nm, respectively.
EN
The paper presents a description of preliminary trials of covering glass-ceramic fibers with polymer resins intended for new fiber optics claddings. It occurred to be impossible to obtain a polymer film on the fibers without the effect of forming droplets using an epoxy resin with a relatively low viscosity (0.58 Pa·s). Reducing the thickness of the applied film by immersing the initially covered fiber ina solvent allowed the authors to obtain a uniform thin coat of 0.25 µm, which is too small for the practical application. Applying a gel-coat (high viscosity) as a covering liquid allowed a high thickness coating to be obtained. However, the thickness was very inhomogeneous - it varied from 2 to 30 µm. The most promising coating was gained with an acetone-based dispersion of ceramic powders with a viscosity of 0.8 Pa·s. It allowed the authors to obtain a coating thick enough to be technically applicable (> 10 mm), without the presence of droplets. This is an important guideline for further work on obtaining claddings for new optical fibers. The obtained results show the importance of viscosity and internal cohesion of the applied liquid for the effectiveness of its application to a solid base. Modifying the viscosity of liquids can in many cases be a technically simpler solution than improving wettability between the liquid and the given base.
PL
Przedstawiono opis wstępnych prób nakładania powłok polimerowych na włókna szkło-ceramiczne, docelowo mających stanowić optymalne płaszcze na nowe światłowody dla laserów. Przy zastosowaniu żywicy epoksydowej o relatywnie niskiej lepkości nie udało się uzyskać filmu bez efektu formowania kropel. Zmniejszenie grubości nałożonego filmu poprzez zanurzenie włókna po pokryciu w rozpuszczalniku, pozwoliło uzyskać równomierną cienką warstwę o grubości 0.25 μm. Jest to grubość zbyt mała dla praktycznego stosowania tej metody. Zastosowanie na powłokę żelkotu (duża lepkość) pozwoliło uzyskać dużą grubość filmu, jednak jego grubość była bardzo nierównomierna na przekroju. Najbardziej obiecująca okazała się powłoka na bazie dyspersji acetonowej proszków ceramicznych o lepkości 0.8 Pa·s. Pozwoliła ona otrzymać film o grubości technicznie stosowalnej (> 10 mm) bez obecności kropli. Jest to ważna wskazówka do dalszych prac nad uzyskaniem optymalnego płaszcza na nowe włókna światłowodowe. Uzyskane wyniki uwidoczniły duże znaczenie lepkości i wewnętrznej spójności nakładanej cieczy dla skuteczności jej nałożenia na podłoże. Modyfikacja lepkości cieczy może być w wielu przypadkach rozwiązaniem technicznie prostszym niż poprawienie zwilżalności tą cieczą danego podłoża.
EN
Objective: The aim of the study is to demonstrate the possibility of increasing the sensitivity, resistance to electromagnetic interference and response speed of point smoke detectors on the basis of using laser processing and fibre optics technology. Project and methods: In order to achieve the above goal an optical point smoke detector was designed and produced. The detector uses a laser radiation source and fibre-optic communication line with a radiation receiver. Results: The combined laser-based fire alarm device which includes two smoke detection methods (controlling the intensity of radiation scattered by smoke particles and passed through the smoke without scattering) and carbon monoxide detector are produced. The tests of the fire detector to determine its basic functional parameters and the performance of detecting the test fire sources in accordance with standard SТB 16.03-2009. The minimum threshold quantity of optical smoke density detected in the control channel of the intensity of scattered radiation is 0.05 dB/m. The minimum threshold quantity of optical smoke density detected in the control channel of the intensity of radiation passing through the smoke without scattering is about 0.9 dB/m for controlled optical length 25 mm. The minimum concentration of carbon monoxide detection by the CO gas detector is 40 ppm. The testing results of combined laser-based fire alarm device on the detection efficiency of the standardised fire source bear record to its hypersensitivity for different types of smoke and a higher speed of detection of fires in comparison with single-channel point smoke detector. The tests of the combined laser fire detector to determine the efficiency of the fire detection model point to its increased sensitivity to different types of smoke and fire detection speed in comparison with a conventional single-channel point smoke detector. Using fibre optics for recording radiation getting through smoke without dissipation showed us the possibility of developing a point smoke detector on the linear principle of smoke detection with signal processing at a distance from the controlled zone in a well-screened box, for instance, inside a fire alarm control panel. Obviously, the signaling device will be highly resistant to electromagnetic interference due to the reliable screening of the sensitive elements of the electronic signal processing system and the lack of wiring connected to the fire alarm control panel. Conclusions: The advanced functional characteristics of the fire alarm device are provided thanks to the application of a laser source with a high intensity and a low divergence of radiation. The unique properties of laser radiation in the sensor’s structure made it possible to apply a number of design and technical solutions which provided a substantial increase in the sensitivity and fire detection rate of the sensor compared to the currently used traditional LED smoke detectors.
PL
Cel: Celem pracy jest przedstawienie możliwości zwiększenia wrażliwości i odporności na interferencje elektromagnetyczne optycznych (punktowych) czujek dymu oraz poprawienia ich szybkości zadziałania poprzez zastosowanie technologii laserowych i światłowodowych. Projekt i metody: W celu osiągnięcia powyższego celu zaprojektowano i wyprodukowano optyczną punktową czujkę dymu wykorzystującą laserowe źródło promieniowania i połączenie światłowodowe z odbiornikiem promieniowania, a także przebadano jej charakterystyki użytkowe. Wyniki: Opracowano laserową czujkę dymu wykorzystującą dwie metody wykrywania dymu (kontrolę intensywności promieniowania rozproszonego cząsteczkami dymu oraz promieniowania przechodzącego przez dym bez rozproszenia) oraz czujnik tlenku węgla (CO). Przeprowadzono badania czujki mające na celu określenie jej podstawowych parametrów użytkowych oraz skuteczność wykrywania testowych źródeł pożaru zgodnie z normą STB 16.03-2009. Minimalna wartość progowa gęstości dymu wykrywana w komorze kontroli intensywności promieniowania rozproszonego wynosi 0,05 dB/m. Z kolei minimalna wartość progowa gęstości dymu w kanale kontroli intensywności promieniowania przechodzącego przez dym bez rozproszenia wynosi 0,9 dB/m przy kontrolowanej odległości 25 mm. Minimalne stężenie tlenku węgla, na które reaguje czujnik tlenku węgla to 40 ppm. Wyniki badań laserowej „łączonej” czujki pożarowej pod kątem skuteczności wykrywania przez nią testowych źródeł pożaru świadczą o jej zwiększonej wrażliwości na różne rodzaje dymu i szybszym wykrywaniu pożaru, w porównaniu ze standardową jednokanałową punktową czujką dymu. Zastosowanie światłowodów do rejestracji promieniowania przechodzącego przez dym bez rozproszenia wiązki pokazało, że możliwe jest opracowanie punktowej czujki dymu na jednej „liniowej” zasadzie wykrywania dymu i jednoczesne przetwarzanie sygnału w oddalonym od kontrolowanej strefy osłonionym bloku, na przykład wewnątrz centrali sygnalizacji pożarowej. Oczywiście, dzięki właściwej osłonie wrażliwych elementów układu elektronicznego przetwarzającego sygnał i rezygnacji z przewodów elektrycznych do połączeń z centralą, czujka tego typu będzie charakteryzowała się wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne. Wnioski: Wysokie właściwości użytkowe czujki były możliwe do osiągnięcia dzięki zastosowaniu źródła laserowego o wysokiej intensywności i małej dywergencji promieniowania. Unikalne cechy promieniowania laserowego w konstrukcji czujki pozwoliły na zastosowanie wielu rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych, które znacznie zwiększyły wrażliwość czujki i szybkość wykrycia pożaru w porównaniu z konwencjonalnymi diodowymi pożarowymi czujkami dymu.
PL
Cel: Głównym celem niniejszego artykułu jest przegląd wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego kabli elektrycznych i światłowodów. Dodatkowym celem jest przedstawienie sposobów badania ich cech palności. Wprowadzenie: Od 2016 roku kable elektryczne i światłowodowe są uznawane za wyroby budowlane. W związku z tym przy wprowadzaniu ich na rynek podlegają one – jak każdy inny wyrób budowlany – przepisom rozporządzenia CPR. W artykule przedstawione zostały wymagania stawiane kablom przed dopuszczeniem ich do obrotu na rynku europejskim (w tym także polskim) oraz właściwości tych wyrobów weryfikowane w obszarze bezpieczeństwa pożarowego. W związku z tym, że norma zharmonizowana nie obejmuje swoim zakresem pewnych grup kabli (głównie w systemach bezpieczeństwa pożarowego), w kontekście tych grup omówiono wymagania krajowe stosowane przy wprowadzaniu ich na rynek. W artykule dokonano również syntetycznej analizy przepisów krajowych w obszarze wymagań dla kabli elektrycznych i światłowodowych w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Metodologia: Dokonano przeglądu wymagań prawnych na gruncie europejskim oraz krajowym w kontekście możliwości wprowadzenia do obrotu kabli elektrycznych lub światłowodowych. Przeprowadzono również analizę stanu prawnego w Polsce pod kątem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla kabli elektrycznych lub światłowodowych stosowanych w budownictwie, a także zaprezentowano metodyki badawcze stosowane do charakteryzowania tych wyrobów i oceny związanego z nimi zagrożenia pożarowego. Wnioski: Podczas doboru okablowania w budynku, oprócz aspektów użytkowych w postaci funkcji elektrycznych, należy zwrócić również uwagę na zagrożenie pożarowe, jakie stanowi duże nagromadzenie kabli w wiązkach kablowych. Zaprezentowany w artykule przegląd potwierdził, że nie wszystkie kwestie są uregulowane przepisami prawa, a w niektórych przypadkach są uregulowane niewłaściwie. W związku z powyższym projektanci i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych powinni stosować własną wiedzę techniczną na temat kabli, tym bardziej, że przepisy określają dla tych wyrobów tylko minimalne wymagania. Pomimo funkcjonowania od ponad roku (dwóch przy założeniu okresu przejściowego) wymagań CPR w zakresie określenia reakcji na ogień kabli elektrycznych, przepisy dotyczące zastosowania poszczególnych klas nie zostały opracowane, przez co nie ma jasnego przekazu, jakie wymagania należy stawiać kablom elektrycznym. Oprócz znajomości obowiązujących wymagań dla kabli elektrycznych i światłowodów, sposobu ich badań oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą okablowanie w budynku, przy doborze okablowania potrzebna jest także wiedza techniczna. Należałoby przyjąć, aby przynajmniej w obszarze dróg ewakuacji, stosowane były kable elektryczne i światłowody o wyższych klasach reakcji na ogień.
EN
Purpose: The purpose of this article is to review the fire safety requirements for electric and optical fibre cables and to present the methods for testing their flammability characteristics. Introduction: Since 2016, electric and optical fibre cables have been recognised as construction products. Therefore, like all other construction products, they are subject to the Construction Products Regulation (CPR). This paper presents the requirements which must be met before placing cables on the European (including Polish) market, and their properties verified in the field of fire safety. Due to the fact that the harmonised standard does not cover certain groups of cables (mainly in fire safety systems), the national requirements for placing the product on the market are also discussed. This paper also includes a synthetic analysis of national regulations in the area of requirements for electrical and optical fibre cables in the context of fire protection. Methodology: A review of European and national legal requirements was performed in the context of the possibility of placing electric or optical fibre cables on the market as construction products. An analysis of the legal status in Poland was also carried out in terms of fire protection requirements for electric or optical fibre cables normally used in construction. This paper also presents the research methodologies allowing the characterisation and assessment of the fire hazard. Conclusions: The large accumulation of cables in cable bundles is also a major fire hazard. The review confirmed that not all issues regarding the fire hazard caused by cables are regulated by law, and at some points they even lack proper regulation. However, this does not exempt designers and fire safety experts from using the available technical knowledge, bearing in mind that the regulations only specify the minimum requirements. Despite the fact that CPR standards specifying the reaction-to-fire performance of electric cables have been in force for over a year (two, if the transition period is taken into account), regulations as to the use of particular classes of cables have not been developed. This situation means that in Poland there is no clear specification of fire requirements for electric cables. In addition to the knowledge of the applicable requirements for electric cables and optical fibre, their testing methods and hazards related to wiring in buildings, technical knowledge is essential for the selection of wiring. An assumption can be made that, at least in the area of escape routes, electric cables and optical fibre with a higher reaction-to-fire performance should be used.
8
Content available remote Monitorowanie odkształceń kładki dla pieszych za pomocą światłowodów FBG
PL
Omówiono system monitorowania odkształceń konstrukcji stosowanych w inżynierii lądowej za pomocą światłowodów z siatkami Bragga (FBG) lub światłowodów w technologii ciągłej optical time domain (OTDR). Istotą rozwiązania jest wprowadzenie światłowodowych czujników FBG w strukturę konstrukcji jako swoistego „systemu nerwowego”. Przedstawiono przykład badań eksploatacyjnych z wykorzystaniem światłowodowych czujników FBG i analizy odkształceń najdłuższej stalowej kładki, która ma 35 lat. Zastosowany system monitorowania umożliwia analizę bezpieczeństwa pracy kładki w sposób ciągły. System informuje o zagrożeniach, przeciążeniach, aktach wandalizmu oraz wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich środków, w tym zamknięcie kładki. Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa mogą być wysyłane on-line do każdego miejsca globu.
EN
The paper presents a system monitoring operational safety of structures used in civil engineering. The system is based on the fibre Bragg grating (FBG) sensors or sensors using the optical time domain reflectometry (OTDR) technology. The essence of the solution is to introduce FBG sensors into the structure to make them act as its “nervous system”. The paper presents an example of an actual system operating based on FBG sensors and analysing the safety of Poland's longest steel footbridge. The footbridge is 35 years old. The applied monitoring system makes it possible to analyse the footbridge operational safety on a continuous basis. The system informs about hazards, overloads, vandalizing acts, etc., and points to the need to take appropriate measures including the footbridge shutdown. The information concerning the state of safety may be sent on-line to any corner of the globe.
EN
Detonation velocity (VOD) is one of the most important parameters describing the detonation process of a particular explosive. This article summarizes some peculiarities that we have come across when building and testing our new passive optical VOD meter – OPTIMEX. The advantages of using multiple probes with independent signal recording is discussed. The practical issues related to an explosive’s translucency are solved. Finally, a new method for detonation velocity data evaluation is proposed and demonstrated.
PL
W artykule opisano zastosowane w Polsce metody budowy traktów światłowodowych na czynnych liniach napowietrznych polegające na wymianie istniejących przewodów odgromowych na typu OPGW [1]. Do wymiany przewodów stosuje się dwie metody: naprężeniową i rolek obrotowych. Przygotowanie do prac jest poprzedzone opracowaniem projektu technologicznego i analizą zjawisk elektromagnetycznych występujących w trakcie wykonywania tych prac [2-7]. Pozytywne doświadczenia z wykonywanych prac otwierają drogę do szerszego zastosowania techniki prac pod napięciem na polskich liniach napowietrznych w przyszłości, pozwalając optymistycznie patrzeć na możliwość poprawy zdolności transmisji bez pogarszania wskaźników efektywności pracy sieci elektroenergetycznej. Temu zjawisku sprzyjają także Urzędy: Komunikacji Elektronicznej i Regulacji Energetyki wydając zbiór zasad dobrych praktyk (publikacja na stronie URE z lutego 2016 roku).
EN
The paper presents the Polish methods of building fiberglass routes on live overhead power lines using the exchange of existing conductors into the new ones of OPGW technology [1]. There are two methods utilized: the tension (stress) method and rotational pulleys (rollers) method. Before utilizing each of the methods, there are technological project works and electro-magnetic influences calculations proceeded for such method to be utilized [2-7]. The positive experiences from the past using these methods make the pave way for their future wider applications in live-line works on the Polish overhead power lines. Thus, it is possible to be optimistic in case of increasing the power lines capacities (transmission possibilities) without compromising the performance levels of the power grid. Such a philosophy is also supported by the Polish Office of Electronic Communications and the Polish Energy Regulatory Office (ERO) which issued a set of principles of good practice (the publication on ERO from February 2016).
EN
In the paper the analysis of up−conversion (UC) luminescence in 0.5Yb2O3/(0.25−1)Eu2O3 (mol.%) co−doped germanate glass and optical fibre has been investigated. Up−conversion emission of bands at 591, 616, 652, 701 nm to which correspond Eu3+: 5D0 7F1, 5D0 7F2, 5D0 7F3, 5D0 7F4 transitions, respectively was obtained as a result of cooperative energy transfer between Yb3+ and Eu3+ ions. The highest up−conversion emission (Yb3+ Eu3+ energy transfer efficiency ɲ= 24%) was obtained in 0.5Yb2O3/0.75Eu2O3 co−doped glass. Comparison of up−conversion and down−conversion luminescence spectra of bulk glass, glass fibre and different length double−clad optical fibre (up to 5 m) showed subtle differences in shape of the spectrum. In comparison to down – conversion emission (ʎexc = 405 nm) main UC luminescence band is red−shifted by 2 nm and is characterized by 5 nm greater full – width half – maximum (FWHM).
12
Content available remote Przewierty w trudnym terenie pod kable światłowodowe
PL
W ramach budowy Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego oraz sieci światłowodowej na terenie węzła kolejowego w Warszawie firma Womar wykonała przewierty o łącznej długości 2,2 km i 2,4 km. Choć prace przebiegły bez zakłóceń, nie obyło się bez kilku wyzwań, z którymi musieli uporać się wiertnicy.
13
Content available remote Zastosowanie światłowodów o emisji bocznej w pomiarach
PL
W artykule przedstawiono informacje dotyczące detekcji promieniowania za pomocą światłowodów bocznych. Światłowody kształtowane służą nie tylko do celów oświetleniowych, lecz mogą być również stosowane wszędzie tam, gdzie jest potrzeba liniowej detekcji promieniowania. Koncepcja czujnika opiera się na wykorzystaniu światłowodu walcowego z wykonanym zaburzeniem pryzmatycznym.
EN
This paper presents information about detection of radiation which uses side light optical fibers. Shaped side optical fibers are used in lighting mainly, but their useful properties are in detection. The idea of the sensor of the angular dislocation is based on the utilization of the cylindrical optical fiber with performed prismatic disturbance.
14
Content available remote Współczesne wymagania i badania przewodów OPGW
PL
W artykule przedstawiono wymagany zakres badań typu przewodów OPGW wskazując jednocześnie na aktualne wymagania dotyczące tych badań. Sformułowano ponadto w oparciu o zdobyte doświadczenia w eksploatacji przewodów OPGW w krajowych liniach napowietrznych 110-400 kV aktualne wymagania dla tych przewodów.
EN
The article presents the required scope of OPGW cables type tests, at the sometime indicating actual requirements for these tests. Moreover, on the basis of gained experience with OPGW cables operation in national overhead 110-400 kV lines, the actual requirements for these cables were defined.
15
Content available remote Badanie transportu skoncentrowanego promieniowania słonecznego
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań parametrów skoncentrowanego światła transmitowanego przy użyciu światłowodów. Koncentracja została osiągnięta za pomocą zwierciadlanego koncentratora promieniowania słonecznego. Przedstawiono wpływ pracy układu śledzącego położenie słońca na ilość transmitowanego światła, a także wykazano możliwość wykorzystania koncentratora promieniowania słonecznego jako źródła światła dziennego. Przeanalizowano widma światła odbitego od talerza parabolicznego i przetransmitowanego za pomocą światłowodu o zmiennej długości.
PL
Artykuł przedstawia budowę i właściwości elementów kompozytowych z wykorzystaniem światłowodowych włókien kontrolnych, w tym również kompozytów wielowarstwowych (laminatów). W dalszej części przedstawiona została budowa oraz wyznaczone właściwości zbudowanego zbiornika kompozytowego z użyciem światłowodów do pomiaru ciśnienia.
EN
This work elaborates on the construction and research results of the composite elements with the use of control optical fibre and also multiple-surface composite (laminate). In the next part this work elaborates on the construction and research results of build composite container with the use fiber to measure the presure.
17
Content available remote Effect of dispersion on bandwidth of single mode optical fiber
EN
Dependence of spectrum of transmitted signal and parameters of single mode optical fiber on its bandwidth is analyzed. Wide spectrum of signal reduces bandwidth in a large degree. Length of fiber also significantly reduces bandwidth of single mode fiber.
PL
Przeprowadzono analizę zależności pasma światłowodu jednomodowego w zależności od jego parametrów i widma sygnału. Szerokie widmo sygnału oraz długość włókna znacznie redukują pasmo światłowodu.
PL
W artykule przedstawiono metodologię i wyniki pomiarów macierzy Muellera wybranych włókien światłowodowych zrealizowanych z wykorzystaniem autorskiego, specjalistycznego oprogramowania sterującego. Oprogramowanie to umożliwia zdalny i szybki pomiar oraz automatyczne wyznaczenie interesujących wielkości fizycznych opisujących badane włókna. Pomiar macierzy Muellera przeprowadzano w konfiguracji układowej: źródło światła, specjalizowany światłowodowy generator stanu polaryzacji, badane włókno oraz polarymetr z wejściem światłowodowym.
EN
The rapid development of telecommunication and sensor technology requires more comprehensive evaluation of the optical properties of optical components used. At present it seems that in both groups of applications, obtaining information about the polarization properties of fiber-optic components used in an optical path plays an increasing role. This leads to the need for ever more sophisticated measurement techniques in which the key issue is to use a computer performing functions of control, reading and processing data. In this paper a methodology and experimental results of Mueller matrices measurements of optical fibres based on specially designed software are presented. The successive sections present: the theoretical basis of the measurement method, the measurement system, description of the library I/O - VISA and the measurement results. The developed software allows for remote and fast measurements as well as control of all devices in the measurement system. A Mueller matrix was measured based on the following configuration: a laser light source, an optical fibre polarization generator, a tested optical fibre and a polarimeter with an optical fibre adapter (Fig. 1). The presented preliminary results are satisfactory and give a very good perspective for building a measurement system that will allow for automatic characterization of not only the polarization properties of optical fibers, but also passive components made based on them. The described measurement system will be used as a base for developing the system enabling full characterization of fiber optic components with special reference to their polarizing properties.
PL
Omówiono możliwości wykorzystania optycznych odbiorników koherentnych z blokiem cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP) w systemach wykorzystujących zaawansowane formaty modulacji. Przedstawiono zaimplementowane w tym bloku algorytmy kompensujące zniekształcenia transmisyjne sygnału - dyspersję chromatyczną i polaryzacyjną oraz zniekształcenia fazowe. Opisane wyniki pokazują szerokie możliwości wykorzystania tych algorytmów do poprawy jakości odbieranych sygnałów w systemach optycznych.
EN
The presented paper describes applications of the coherent receivers in combination with digital signal processing in the advanced modulation format based transmission systems. The digital signal processing algorithms compensating following fibre transmission impairments arę presented: chromatic dispersion, polarization mode dispersion and phase distortions. Presented results show wide range of digital signal processing applications in the fibre transmission systems.
PL
Omówiono zagadnienia realizacji transmisji o bardzo wysokich przepływnościach, a w szczególności 100 Gbit/s. Przedstawiono rozwiązania standardu 100G Ethernet oraz omówiono zaawansowane rodzaje modulacji wykorzystywane do realizacji transmisji 100 Gbit/s.
EN
The presented paper reviews state-of-the-art in ultra high bit rate transmission, namely 100 Gbit/s transmission. 100 G Ethernet standard solutions are presented as well as advanced modulation formats utilized in 100 Gbit/s transmission.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.