Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  handel internetowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Największy wpływ na zmiany w projektowaniu i konstrukcji opakowań mają klienci dokonujący zakupów. Właściciele marek, sprzedawcy detaliczni i firmy transportowe muszą dostosować się do nowych wyzwań handlu internetowego. Opakowania z tektury falistej, służące do tego celu, są wytwarzane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i najnowocześniejszych technik zadruku. Według danych zamieszczonych w Pitney Bows Parcel Shipping Index, w 2017 r. liczba przesyłek na całym świecie wyniosła 74,4 mld – o 17% więcej niż w roku poprzednim. Tak duży wzrost liczby przesyłek jest konsekwencją dalszego szybkiego rozwoju handlu internetowego. Z tego przeglądu wynika, że, jak nigdy dotąd, opakowanie stało się jednym z najważniejszych czynników w logistycznym łańcuchu handlu internetowego.
2
Content available remote A novel model of adoption of m-commerce in Saudi Arabia
EN
The market of Saudi Arabia offers considerable potential for the success of mobile commerce (m-commerce) technology. In this context, this study aims to investigate the factors that influence the intentions of Saudi citizens and firms to use m-commerce technology. This study paper advances the literature by proposing a novel model to investigate the motivations behind adopting m-commerce in Saudi Arabia. The model defines factors that influence both customer and provider intentions of adopting m-commerce. The paper also outlines the methodology to be followed to evaluate the proposed model.
3
Content available Level of development of e-commerce in EU countries
EN
E-commerce in Europe is becoming increasingly important in all market segments, and in most segments it already accounts for few or even several dozen percent of total trade. According to a report by E-commerce Europe, it has already left the US market behind in 2010. Year by year, the willingness to buy products, which until recently were not treated by many consumers as “online”, such as food products, is growing. Considering the above, the aim of the article is to determine the level of development of e-commerce in the European Union (EU-28). In the research procedure the literature and EUROSTAT data were used. The following research methods were used for data analysis: literature analysis, the Hellwig’s method and the threshold grouping method. The analysis was carried out in two periods, i.e. in 2014 and 2018, which allowed assessing the direction of changes in the surveyed.
PL
Handel internetowy w Europie ma coraz większe znaczenie we wszystkich segmentach rynku, a w większości segmentów stanowi już od kilku do nawet kilkudziesięciu procent przypadający na cały handel. Według raportu stowarzyszenia E-commerce Europe, już w 2010 roku zdystansował on rynek USA. Z roku na rok rośnie skłonność do zakupu produktów, które do niedawna nie były traktowane przez wielu konsumentów za „internetowe” jak np. produkty spożywcze. Celem artykułu jest określenie poziomu rozwoju handlu internetowego w krajach Unii Europejskiej (UE-28). W postępowaniu badawczym wykorzystano literaturę dotycząca badanej problematyki oraz dane EUROSTAT. Do analizy danych wykorzystano następujące metody badawcze: analizę literatury, metodę Hellwiga oraz progową metodę grupowania. Analiz dokonano w dwóch okresach, tj. w roku 2014 oraz 2018, co pozwoliło na ocenę kierunku zmian w badanych.
4
Content available Logistyczne aspekty rozwoju e-commerce
PL
Celem niniejszej publikacji była analiza badań nad e-commerce. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom związanych z logistyką i logistyczną obsługą klienta. Autorzy przeanalizowali wyniki badań statystycznych. Niektóre z wyników badań zestawiono w formę kilkuletnią. Autorzy porównali wyników badań, w których respondentami byli użytkownicy Internetu oraz badań firm związanych z e-commerce. Omówione zostały najważniejsze problemy wskazywane przez osoby zajmujące się handlem elektronicznym. Autorzy zaproponowali kilka zmian w badaniach nad ecommerce.
EN
The aim of this publication was to analyze e-commerce research. Particular attention was paid to issues related to logistics and logistic customer service. The authors analyzed the results of statistical surveys. Some of the research results have been compiled in a several-year form. The authors compared the results of research, in which respondents were internet users and research of companies related to e-commerce. The most important problems identified by people involved in ecommerce were discussed. The authors proposed several changes in e-commerce research.
PL
Idea zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) zakłada, że instytucje zamawiające powinny uwzględniać w procesie zakupowym kwestie wpływu zamówień na środowisko, gospodarkę lokalną i sferę socjalną. Jednak zamawiający niechętnie korzystają z możliwości wdrożenia zasad ZZP w praktyce. Celem pracy jest przedstawienie idei zrównoważonych zamówień publicznych, identyfikacja barier w jej stosowaniu obecnie w Polsce oraz sformułowanie propozycji działań zmierzających do upowszechnienia realizacji zasad ZZP. Można wyróżnić trzy główne rodzaje barier w stosowaniu tej idei w praktyce: bariery związane z wiedzą i umiejętnościami osób przygotowujących zamówienia oraz osób sprawujących funkcje kontrolne, bariery psychologiczne (obawy i postawy) osób zamawiających oraz bariera finansowa (wyższe koszty zamówień uwzględniających zasady ZZP w porównaniu do pozostałych zamówień). Upowszechnienie stosowania zasad ZZP wymaga realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz inne instytucje państwowe intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
EN
Public procurement has a great impact on the economy of the whole country, as well as on the development of the local market, labor market and natural environment. The idea of sustainable procurement implies that public organizations should take those issues into account in their procurement process. However, the contracting authorities are reluctant to implement the rules of SP. We can point three barriers to applying this idea in practice: barriers: barriers related to the knowledge and skills of order preparers and control persons, psychological barriers (fears and attitudes) of order preparers and the financial barrier (higher costs of sustainable public procurement compared to other orders). Dissemination of the application o sustainable procurement requires educational and promotional activities of the Public Procurement Office and other State institutions.
6
Content available remote Jakość w detalicznym handlu internetowym z perspektywy usługodawcy
PL
Jakość jest różnie definiowana w literaturze, może także być inaczej postrzegana przez klienta i usługodawcę. Niemniej jednak w każdym rodzaju działalności gospodarczej dostrzega się konieczność zapewnienia jakości na jak najwyższym poziomie. W handlu internetowym jakość również staje się standardem. W artykule ograniczono się do detalicznego handlu internetowego oraz perspektywy sprzedawcy on-line. Celem opracowania jest wykazanie, że jakość w handlu internetowym z punktu widzenia usługodawcy to nie tylko konieczność, nakłady i nieustanne działania doskonalące, ale także wielokrotnie większe korzyści, takie jak wzrost satysfakcji klienta i jego lojalności, zwiększenie poziomu konkurencyjności i rynku zbytu przedsiębiorstwa handlowego oraz poprawa jego efektywności i produktywności usług.
EN
Quality is defined differently in the literature, may also be differently perceived by the customer and the service provider. However, in any kind of business, there is recognized the need to ensure quality at the highest level. Also, the quality of online trading is becoming the standard. This article is limited to the retail Internet trading and perspective of on-line seller. The purpose of this article is to demonstrate that the quality of Internet commerce from the perspective of the service provider is not only a necessity, effort and continuous improvement actions but also many times greater benefits such as increased customer satisfaction and loyalty, increase the level of competitiveness and market for the trading company and improving its efficiency and productivity services.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania internetowych platform zakupowych przez instytucje sektora publicznego oraz wynikających z tego korzyści.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities of using internet purchasing platforms by public sector institutions and the resulting benefits.
EN
This article presents the results of a research conducted among persons 55+, according their use of the Internet. The main aim of the article was to answer whether and to what extent, people 55+ benefit from the electronic commerce (e-commerce). What they usually buy, and for what purpose. In addition to online shopping, the selected group has been also asked about other Internet tools and applications used by them. At the end of the article, we have also asked about the problems and barriers encountered during Internet shopping.
9
Content available E-commerce market in Poland
EN
The paper presents the changes that have occurred on the e-commerce market in Poland. We examined both the supply side and the demand side of the market. Very fast development of this market was possible due to technological innovation, eg. mobile Internet and mobile applications. The e-commerce market includes online stores and area of finance, communications, logistics, marketing and electronic training. The online stores are the most important part of e-commerce. Turnover of e-commerce in Poland increased very quickly, because the rate of 15% per year. In 2014, the highest percentage of Internet shoppers were in the age group 25-34 years (59.9%) and the smallest in the group of 64-74 years (6.2%). The study concerned the years 2010-2014.
10
Content available remote Innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie handlu internetowego
PL
Innowacje ogrywają dla przedsiębiorstw ogromną rolę, gdyż podnoszą ich konkurencyjność na rynkach (w otoczeniu), stając się jednocześnie „akceleratorem” ich rozwoju innowacyjnego. Wśród różnych rodzajów innowacji duże znaczenie mają innowacje marketingowe, czego przykładem może być stosowanie handlu elektronicznego i takich jego narzędzi, jak: m-commerce (elektronicznego handlu mobilnego), f-commerce (social commerce) oraz zakupów grupowych. Rozwój handlu internetowego (i wymienionych powyżej jego innowacyjnych form sprzedaży) w dzisiejszych stał się ważnym kanałem sprzedaży dla wielu podmiotów, dzięki jego ogromnemu zasięgowi i dużej elastyczności. Celem artykułu jest dokonanie analizy znaczenia i rozwoju tego handlu w Polsce. Analizę przeprowadzono w oparciu o badania własne oraz raporty ogólnopolskie związane z tą problematyką, obejmujące ostatnie kilka lat.
PL
Handel internetowy jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się działów handlu. W ostatnich latach rozwój sprzedaży przez Internet w Polsce objął także sektor spożywczy, m.in. działające w tym obszarze sieci handlowe. Rozwojowi e-handlu towarzyszy także wprowadzanie nowych regulacji. W branży spożywczej jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które w przypadku sprzedaży produktów na odległość nakłada na podmioty działające na tym rynku obowiązek publikowania na stronach internetowych pełnej informacji o produkcie. Powoduje to wiele wyzwań w identyfikacji produktów i stało się przedmiotem dyskusji międzynarodowej na forum organizacji GS1 odpowiedzialnej za tworzenie standardów w tym zakresie. Powstałe w wyniku tej dyskusji rekomendacje zostały przyjęte także w Polsce, w ramach prac wspólnej Krajowej Grupy Roboczej GS1 Polska i ECR ds. rozporządzenia UE nr 1169/2011.
EN
E-commerce is one of the most dynamically developing areas of the economy. In the recent years the mentioned sales development via Internet was also recorded in the Polish food retail network sector. This development of e-commerce is also accompanied by the introduction of new regulations that include obligations for distant sellers. With the Regulation of the European Parliament and of the Council 1169/2011, the EU introduced new requirements for food operators. In case of online selling all obligatory label information must be also published on websites. This new situation caused a lot of challenges for product identification. It became a subject of international discussion within GS1 – the organization responsible for developing standards in this area. As a result of this debate, new recommendations were developed and adopted. They were also accepted by representatives of Polish retail sector, working in the joint GS1 and ECR FIR National Working Group.
PL
Technologia IT, w tym handel elektroniczny b2b, od wielu lat są wykorzystywane w procesie zaopatrzenia przez duże korporacje. Od niedawna zaawansowane narzędzia wspierające zakupy b2b realizowane przez Internet są dostępne również dla mniejszych podmiotów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania platform zakupowych b2b przez małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku polskim. Zaprezentowano korzyści wynikające ze stosowania internetowych platform zakupowych przez niewielkie przedsiębiorstwa oraz wady tego rozwiązania.
EN
Many large companies have used IT technology and e-commerce in a procurement process for a few years. Recently, the sophisticated procurement tools have also become available for small and medium enterprises. The aim of this paper is to present the procurement tools that are currently offered to SME through b2b e-commerce platforms. In the article the advantages and disadvantages of using b2b e-commerce platforms are discussed.
13
Content available remote Jak powstaje centrum logistyczne Amazon?
PL
W lutym wmurowano kamień węgielny pod centrum logistyczne Amazon – globalnej firmy specjalizującej się w handlu internetowym. Obiekt ten będzie znajdował się w Sadach pod Poznaniem. Jest to jedna z największych inwestycji ostatnich lat powstających w Wielkopolsce – centrum będzie miało powierzchnię około 100 tys. m2 , a pracę znajdzie w nim prawie 2000 osób. Podobna konstrukcja powstanie w Bielanach Wrocławskich, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Nowa Wieś.
14
Content available remote Wykorzystanie BIM przy projekcie centrów logistycznych Amazon
PL
W bieżącym roku jesteśmy świadkami realizacji największych w Polsce (a także w Europie Środkowo-Wschodniej) obiektów magazynowych. Centra logistyczne międzynarodowej firmy Amazon, specjalizującej się w handlu internetowym, powstają w dwóch miejscach. Pierwsza z konstrukcji znajduje się w Sadach pod Poznaniem, a druga – w Bielanach Wrocławskich, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Nowa Wieś. Są to największe hale budowane w ciągu ostatnich lat – poznańskie centrum będzie miało powierzchnię około 100 tys. m2 , a pracę znajdzie w nim prawie 2000 osób.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
1216--1223, CD 2
PL
Ponad dziesięcioletni okres rozwoju handlu internetowego w Polsce określany jest mianem dynamicznego. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istotnej roli zaplecza logistycznego w rozwoju handlu internetowego. Poddano analizie jak to zaplecze logistyczne ewoluowało w analizowanym okresie rozwoju handlu internetowego w Polsce i jaki miało nań wpływ, szczególnie biorąc pod uwagę następujące aspekty: lokalizację sklepów internetowych, liczbę prowadzonych pod jednym szyldem sklepów internetowych, liczbę zatrudnionych do prowadzenia sklepu, liczbę dostawców, rodzaj kanału sprzedaży, powierzchnię magazynową, opcje dostawy, współpracę z firmami logistycznymi, czy czas realizacji zamówień.
EN
More than ten years of development of ecommerce in Poland is called dynamic. The aim of this study is to show the important role of logistics in the development of e-commerce. Were analyzed as a logistic base has evolved in the period of the polish ecommerce development, and which had an impact on him, especially taking into account the following aspects: the location of the online stores, the number of conducted under one banner online stores, number of people employed to running a shop, the number of suppliers, the type of channel sales, warehouse space, delivery options, working with logistics companies, delivery time of orders.
Logistyka
|
2014
|
nr 4
5069--5074, CD6
EN
Dropshipping is a logistics model of internet sales where the process of shipment is transferred to the supplier. The aim of the article is to analyze the dropshipping model with the characteristics of its actions and to determine its advantages and disadvantages. The theoretical part is based on Polish and foreign literature and enriched with secondary research results and the author’s own on the functioning of Polish electronic stores in the presented system.
PL
Dropshipping jest logistycznym modelem handlu internetowego, w którym proces wysyłki jest przeniesiony na dostawcę. Celem artykułu jest analiza modelu dropshippingu, charakterystyka jego działania oraz określenie zalet i wad tego modelu. Część teoretyczna jest oparta na literaturze polskiej i obcej oraz wzbogacona o wtórne wyniki badań oraz badania własne autorki dotyczące na funkcjonowania polskich sklepów elektronicznych w prezentowanym systemie.
17
Content available remote Wyzwania współczesnych menedżerów w handlu internetowym
PL
Rozwój handlu internetowego w ostatnich latach nie zwalnia swojej dynamiki, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza na rynek platformy sklepowe. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedżerach podążanie za trendami, ale i stawia nowe wyzwania wyróżnienia się wśród tysięcy egzystujących podmiotów handlu internetowego. Wydaje się, iż kluczowym zagadnieniem najbliższych lat jest znalezienie właściwej i skutecznej formy promocji pozwalającej przyciągnąć nowych klientów.
EN
The dynamic development of e-commerce in the last years causing more and more companies trading on the Internet. The high competitiveness of the ecommerce means that managers get the new challenges associated with the eshop distinction among the thousands of coexisting companies. It seems that the key issue in the coming years is to find an appropriate and effective form of promotion that allows to find new customers. Important factors in the development are correct customer service, efficient cooperation with suppliers and attention to innovative e-store functionality. Perhaps in the near future managers will have to manage e-shop adapted to mobile devices.
18
Content available remote E-apteki na polskim rynku handlu internetowego
PL
Apteki internetowe rozwijają się obecnie w bardzo szybkim tempie. Zmniejszające się koszty dostępu do lnternetu zwiększają popularność handlu internetowego, w tym e-aptek. Codziennie powstają lub pojawiają się w Internecie nowe witryny związane z medycyną. Badania wskazują, iż w wielu krajach sprzedaż internetowa leków stanowi dużą część całkowitego handlu on-line. Przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie jedna z wielkich e-aptek - Drugstore.com, notowana na giełdzie Nasdaq, osiąga kwartalne przychody rzędu 110 min dolarów i obsługuje miliony klientów. W Polsce apteki internetowe, inaczej nazywane e-aptekami, zaczęły powstawać w 2004 r, po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. W Polsce jednak sytuacja jest nieco inna. Niestety wciąż ta forma działalności nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem in-ternautów. Niniejsza publikacja ma za zadanie ustalić przyczyny tej sytuacji.
EN
E-pharmacies are growing very fast now. In the Internet many every day the new web sites about health medicines arise. Research show that in many countries Internet sale of medicines constitutes important part of the total on-line trade. United States are an example, where one of largest e-pharmacies is Drugstore.com is quoted on Nasdaq stock exchange. This company is achieving quarterly incomes about 110 million dollars and is supporting millions of customers. In Poland on-line chemists were made in 2004 by the access of Poland to the European Union. Unfortunately still the Internet trade of medicines isn't gaining so great share with too interest of internet users.
19
PL
Wejście Polski do społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tym handlu w Internecie. Stwarza to nowe wyzwania dla systemu dystrybucji w Polsce, zarówno w segmencie B2C jak i B2B. Alternatywne kanały dystrybucji hurcie w Polsce są możliwe dzięki platformom: handlowym i logistycznym, a także giełdom wirtualnym, których korzyści następnie przedstawiono. Następnie omówiono alternatywne kanały dystrybucji w handlu detalicznym i dwa proponowane modele: dostawy ze sklepu klientowi oczekującemu na dostawę oraz z centrum dystrybucji pod nieobecność klienta. W końcowej części artykułu zestawiono korzyści i słabości sprzedaży internetowej dla klientów i firm dystrybucyjnych.
EN
E'commerce creates a new challenge for distribution in Poland. In the first part of the paper alternative channels of distribution for B2B are presented. In second part alternative channels of distribution for B2C are presented as well, to determine their strength and weaknesses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.