Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This publication is a presentation of the methodology to determine the degree of diversification and allocation of water resources in water supply systems; with a differentiated level of need based on the example of the municipality of Benissa Spain. The article shows a frequency of the changes and factors that affect the functioning of the water supply system. Moreover, its presents the calculation of the diversification indices for the selected water supply system while the methodology offers the possibility of evaluating the diversification of water resources in two parameters according to an adapted form of the Shannon-Weaver index.
PL
Publikacja przedstawia metody wyznaczenia współczynnika dywersyfikacji i alokacji zasobów wodnych dla systemu zbiorowego zapotrzebowania wody cechującego się zróżnicowanym jej zapotrzebowaniem na przykładzie miasta Benissa w Hiszpanii. W pracy przedstawiono obliczenia stopnia dywersyfikacji zasobów wodnych, metodą dwu-parametryczną, wg zaadaptowanego wskaźnika Shannona-Weavera.
EN
Eni oilfield has been experiencing production decline with increase in water output. The implementation of enhanced oil recovery (EOR) can help to extract some percentages of the original oil in place (OOIP). EOR methods are capital intensive and few are environmental hazardous. In a bid to address this issues, this paper discusses on an alternate economically viable enhanced oil recovery technique which has the potential to curb the challenges of other conventional EOR methods. This work suggested a 3 stage approach of applying microbial enhanced oil recovery (MEOR) method for oil recovery in Eni field. The reservoir characteristics in Eni field were studied, the average porosity value of the reservoirs is between 0.238 and 0.241, while water saturation ranges between 0.127 and 0.13. Other production data include; Initial reservoir pressure which ranges from 2328 to 2553 Psia and has a reservoir temperature ranging from 170°F to 180°F. The Average API gravity ranges from 20.5 to 34.2, while the initial GOR ranges from 350 to 396. Oil viscosity was between 0.57cp to 2.57cp while gas viscosity was between 0.65cp to 0.67cp. The reservoir characteristics and parameters were found suitable for the application of MEOR technique for effective oil drainage from the delineated reservoir compartments. Microbial flooding was found to be matured in reservoirs with temperature less than 200°F, brine salinity not more than 100,000 ppm, water depth not more than 3500m and permeability should be above 30 (Md). It is recommended that MEOR approach should be applied in Eni Oilfield for increment of oil production and reduction in water cut due to its efficiency and economic viability.
EN
The subject of this paper is an analysis of the influence of circumferential prestressing on the interaction of cylindrical silos and tanks with the subsoil. The behaviour of the shell structures of RC and PC cylindrical silos or tanks (with circumferential pre-tensioning), and particularly of the ground slab interacting with subsoil, depends largely on the function graphs of the subsoil reactions on the foundation surface. Distributions of the subbase reactions on the ground slab in such structures as silos and tanks have a significant impact on the behaviour of not only the slab itself, but also the interacting shell structure. An analysis of these structures with walls fixed in a circular ground slab and foundation ring was carried out taking into consideration the elastic half-space model using the Gorbunov-Posadov approach and the two-parameter Winkler model. In the computational examples of RC and PC silos and tanks with walls fixed in the circular ground slab or foundation ring, the eventual effects of prestressing obtained as a result of the superposition of internal forces were examined. Although the results for both subsoil models proved to be divergent, the conclusions that follow are fairly important for the engineering practice.
PL
Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza wpływu obwodowego sprężania na oddziaływanie silosów i zbiorników cylindrycznych z podłożem. Podłoże zamodelowano w postaci półprzestrzeni sprężystej i modelu Winklera. Zachowanie konstrukcji powłokowych żelbetowych i sprężonych silosów i zbiorników cylindrycznych, zwłaszcza płyt dennych oddziałujących z podłożem, zależy w dużej mierze od rozkładu reakcji podłoża na powierzchni fundamentu. Analizę tych konstrukcji ze ścianami zamocowanymi w kołowej płycie dennej i pierścieniu fundamentowym przeprowadzono z uwzględnieniem modelu półprzestrzeni sprężystej na podstawie metody Gorbunowa-Posadowa i dwuparametrowego modelu podłoża Winklera.
EN
Due to insufficient operation efficiency, the studied treatment plant has undergone modernization. The aim of this study was to assess whether this modernization improved quality of the STP effluent and water quality in the receiver. The research period of fifty months covered time before and after the modernization. Samples were collected in four sites – upstream and downstream of the STP and by the sewage discharge. Electrolytic conductivity, water temperature and pH were measured onsite. Chemical analyzes were based on ion chromatography and determined the concentration of NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, TDS. Microbiological analysis comprised serial dilutions to assess the number of mesophilic and psychrophilic bacteria and membrane filtration to enumerate E. faecalis, total and fecal coliforms as well as total and fecal E. coli. Values of most analyzed parameters did not improve after the modernization, or improved for a very short period of time (NH4+), while some of them even increased, such as PO43-, total and thermotolerant coliforms and E. coli. The maximum value of thermotolerant E. coli reached nearly 7 million CFU/100 ml and was observed after modernization. Also at the sites situated downstream of the STP some of analyzed parameters increased. The conducted modernization did not improve the quality of treated sewage and even a further deterioration was observed. It could have been a result of rapidly growing number of tourists visiting the studied area, thus generating large amounts of sewage causing STP overload coupled with poor water and wastewater management. Significant percentage of unregistered tourists hinders proper assessment of the STP target efficiency.
PL
Z powodu niewystarczającej efektywności, badana oczyszczalnia ścieków została poddana modernizacji, a celem badań była ocena czy modernizacja ta poprawiła jakość ścieków wypływających z oczyszczalni i jakość wody w odbiorniku. Okres badań (50 miesięcy) objął czas przed i po modernizacji. Próbki pobrano w czterech punktach – przed i za oczyszczalnią oraz przy zrzucie ścieków. Przewodnictwo elektrolityczne, temperaturę i pH wody mierzono na miejscu. Analizy chemiczne oparto na chromatografii jonowej i oznaczono stężenia NH4+, NO3-, NO2-, PO43-, TDS. Analizy mikrobiologiczne obejmowały oznaczenie liczby bakterii mezofilnych i psychrofilnych techniką seryjnych rozcieńczeń oraz filtrację membranową w celu oznaczenia liczebności E. faecalis, bakterii grupy coli i E. coli całkowitych i kałowych. Wartości większości badanych parametrów nie uległy poprawie po modernizacji lub poprawiły się na bardzo krótki okres (NH4+), natomiast wartości niektórych wzrosły, np. PO43-, bakterii grupy coli i E. coli. Maksymalną liczebność termotolerancyjnych E. coli – niemal 7 milionów jtk/100 ml – stwierdzono w okresie po modernizacji. Również w punktach położonych za oczyszczalnią nastąpił wzrost niektórych analizowanych parametrów. Przeprowadzona modernizacja nie poprawiła jakości mikrobiologicznej oczyszczanych ścieków, a nawet stwierdzono dalsze jej pogorszenie. Może być to wynikiem gwałtownie rosnącej liczby turystów odwiedzających badany region, generujących ogromne ilości ścieków powodujących przeciążenie oczyszczalni, a także może być spowodowane słabą gospodarką wodno-ściekową. Znaczny odsetek turystów, których pobyt nie jest rejestrowany, utrudnia właściwe zaprojektowanie docelowej skuteczności oczyszczalni ścieków.
PL
Katastrofa sterowca LZ-129 Hindenburg podczas cumowania na lotnisku w Lakehurst, NJ (USA) 6 maja 1937 r. była nadzwyczaj spektakularnym przykładem tragicznych skutków niezachowania warunków bezpieczeństwa przy wykorzystywaniu wodoru. Obecnie wodór stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu i wraca również do zastosowań transportowych – jako gaz roboczy w ogniwach paliwowych zasilających w energię elektryczną silniki samochodów osobowych, autobusów, a nawet pociągów (jak Alstom Coradia iLint). W artykule przypomniano podstawowe informacje dotyczące właściwości wodoru, przedstawiono dane statystyczne jeżeli chodzi o zdarzenia niebezpieczne z udziałem wodoru i ich analizę. Celem artykułu jest wskazanie zagrożeń związanych z obecnością zbiornika gazowego wodoru w pojeździe samochodowym – zarówno w przypadku transportu tego gazu do odbiorcy, jak i w sytuacji, gdy samochód jest napędzany energią elektryczną pochodzącą z ogniwa paliwowego.
EN
The LZ-129 Hindenburg airship disaster during moorings at Lakehurst, NJ (USA) on May 6, 1937 was an extremely spectacular example of the tragic consequences of not maintaining safety conditions when using hydrogen. Currently, hydrogen is used in many branches of industry and also returns to transport applications – as a working gas in fuel cells that supply electricity to engine of a passenger car, bus and even a train (such as Alstom Coradia iLint). The presented article recalls basic information about the properties of hydrogen, provides statistical data on dangerous events involving hydrogen as well as their analysis. The purpose of the article is to indicate the hazards associated with the presence of a hydrogen gas tank in a vehicle – both in case of transporting this gas to the recipient, as well as in the situation where the car is driven by the electricity from the fuel cell.
EN
Three models of release rule for operating a large reservoir for irrigation water supply are discussed in this paper. The models are a 50-grid storage continuous line restricted release rule, a single rule curve release rule, and a multi 4 rule curves release rule. These three models are to be optimized by stochastic simulation using 30 year inflow data with the maximization of the average monetary annual production in the irrigation area as the objective function. The purpose of this study is to look for the proper release rule for operating the Sutami Reservoir. The optimization is done first by the random search stochastic simulation model to generate a number of alternative solutions. Using these solutions as a generation of solutions, the genetic algorithm model is the applied to improve the solution. Afterward the best of solutions are checked by the Add-Ins Solver of MS-Excel 2010 to see if they can still be improved further. The results show that the 4 rule curves model gives the best solution with the average monetary annual production in the irrigation area of USD 72.248 million.
PL
W pracy omówiono trzy modele zasad eksploatacji dużego zbiornika, którego wody są wykorzystywane do nawodnień. Są to: zasada pięćdziesięcioelementowej ciągłej linii pojemności zbiornika, zasada pojedynczej krzywej i zasada czterech krzywych pojemności zbiornika. Wymienione trzy modele były optymalizowane przez losową symulację z użyciem danych o dopływie z 30 lat z zastosowaniem maksymalizacji wartości średniej rocznej produkcji w nawadnianym obszarze jako funkcji obiektywnej. Celem prezentowanych badań było poszukiwanie odpowiednich zasad eksploatacji zbiornika Sutami. Optymalizację realizowano wstępnie poprzez losowe poszukiwanie stochastycznego modelu symulacji dla uzyskania szeregu alternatywnych rozwiązań. Rozwiązania te ulepszano, stosując model genetycznego algorytmu. Następnie najlepsze rozwiązania sprawdzano, stosując Add-Ins Solver programu MS-Excel 2010, by sprawdzić, czy można je jeszcze usprawnić. Wyniki dowiodły, że model czterech krzywych dawał najlepsze rozwiązania przy rocznej produkcji w nawadnianym obszarze o wartości 72,248 miliona dolarów.
EN
Saguling Reservoir has a potential to be used as a raw water supply for Bandung Metropolitan Area (BMA), with the discharge of 1.622 dm·s–1. However, further studies are needed to ensure that the water quality is in accordance with the government regulations. This study shows that the reservoir’s P concentration was 315.0 mg·m–3 on average in 1999–2013. This value only meets the class III of government standards of water quality for the cultivation of freshwater fish, livestock, and to irrigate landscaping, but does not belong to the class I standard of 200 mg·m–3 for drinking water. The total-P concentration in wet, normal, and dry years was 796.3, 643.8, and 674.8 mg·m–3, respectively. The pollution load was highest in wet years due to the high levels of sediment. The pollution load of the reservoir did not exceed the class III classification of 29 405.01 kg·year–1. The pollution load in wet, normal, and dry years was 38 790.1, 25 991.9, and 23 929.0 kg·year–1, respectively. The phosphorus pollution is caused by the use of floating net cages in the reservoir, which makes it difficult to meet the standards. In wet years, the pollution load was higher than in normal and dry years. The P load could be higher in the wet season due to dilution and could probably decrease the pollutant concentration in the reservoir.
PL
Zbiornik Saguling z wielkością odpływu sięgającą 1622 dm3·s–1 może być źródłem wody dla zespołu miejskiego Bandung. Niezbędne są jednak badania, by stwierdzić, czy jakość wody spełnia krajowe normy. W przedstawionych badaniach wykazano, że średnie stężenie fosforu w latach 1999–2013 wynosiło 315,0 mg·m–3. Ta wielkość mieści się w III klasie rządowych norm i jest odpowiednia do chowu i hodowli ryb, pojenia zwierząt i nawadniania. Nie spełnia jednak norm I klasy (200 mg·m–3) dla wody pitnej. Stężenie całkowitego fosforu w latach wilgotnych, normalnych i suchych wynosiło odpowiednio 796,3, 643,8, i 674,8 mg·m–3. Ładunek zanieczyszczeń był najwyższy w latach wilgotnych z powodu dużej ilości osadów dennych. Ładunek zanieczyszczeń doprowadzanych do zbiornika nie przekraczał normy dla III klasy równej 29 405,01 kg·rok–1.W latach wilgotnych, normalnych i suchych ładunki te wynosiły odpowiednio 38 790,1, 25 991,9 i 23 929.0 kg·rok–1. Zanieczyszczenie fosforem spowodowane jest używaniem pływających sadzów na ryby, co utrudnia osiągnięcie norm jakościowych. Ładunek fosforu mógł być wyższy w deszczowej porze roku z powodu dużej ilości wody, co prawdopodobnie było przyczyną mniejszego stężenia zanieczyszczeń w zbiorniku.
EN
Long term and mid-term reservoir operation involves derivation of rule curves for optimal management of the available resource. The present work deals with reservoir operation in the Aurès arid region. As an example, Babar reservoir is selected to apply the proposed approach which estimates all the water balance terms, especially those which are random as water inflows. For each demand scenario a reservoir operation optimization model using Explicit Stochastic Dynamic Programming (ESDP) is performed, to derive optimal rule curves based on historical operating records (Jan 2002–Dec 2013) and using “Reservoir” R package®. Subsequently, risk analysis is conducted for these different demand scenarios rules by the RRV (reliability, resilience, vulnerability) metrics. Results show the advantage of using the “Reservoir” R package for a rapid and an easy analysis of the performance criteria jointly with the optimization algorithm to Re-operate Reservoir operation.
PL
Długo- i średnioterminowe działanie zbiornika obejmuje ustalenie reguł operacyjnych do optymalnego zarządzania dostępnymi zasobami. Przedstawiona praca dotyczy działania zbiornika w regionie Aurès znajdującym się na obszarze suchego klimatu. Jako przykład wybrano zbiornik Babar celem zastosowania proponowanego podejścia, w którym ustala się wszystkie warunki bilansowania wody, w tym czynniki losowe, np. dopływ wody. Dla każdego scenariusza zapotrzebowania na wodę opracowano dla zbiornika model optymalizacyjny z zastosowaniem stochastycznego programowania dynamicznego (ESDP), bazującego na historycznych zapisach operacyjnych z okresu styczeń 2002–grudzień 2013 i na pakiecie „Reservoir” programu statystycznego R. Następnie przeprowadzono analizę ryzyka dla różnych scenariuszy za pomocą miar RRV (wiarygodność, odporność, podatność). Wyniki wskazują na korzyści płynące z użycia pakietu „Reservoir” do szybkiej i łatwej analizy kryteriów operacyjnych w powiązaniu z algorytmem optymalizacyjnym.
EN
Hydrological drought index analysis has been widely developed and applied for the development of water resources. The island of Lombok, which is largely a dry land, requires a significant hydrological drought index to be sourced from measurable data analysis. This research focused aims to obtain hydrological drought index in Lombok Island using the capacity change of reservoir. The analysis includes reservoir data especially in the event of El-Nino. The main parameters analysed in this work are data homogeneity, decrease line of reservoir volume, increase in the line of reservoir volume, reservoir volume deficit, and hydrological drought index (RDI). The basic equation uses the water balance in the reservoir, which is the inflow–outflow and change of reservoir. The results of the analysis show that in the event of El-Nino, the drought hydrological index indicates different levels depending upon the water level of the reservoir. The criteria for the drought level are as follows: weak RDI = from −0.46 to −0.01 at an reservoir elevation of 90.88 to 92.33 m a.s.l, moderate RDI: from −0.59 to −0.46 at water level of reservoir from 90.27 to 90.88 m a.s.l, sever RDI: from −0.80 to −0.59 at water level of reservoir from 88.83 to 90.27 m a.s.l. and very severe RDI: from −0.89 to −0.80 at water level of water reservoir 87.78–88.83 m a.s.l. The duration of drought was 9 months, i.e., from February to November.
PL
Analiza wskaźnika suszy hydrologicznej ma szerokie zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi. Na ubogiej w wodę wyspie Lombok wskaźnik suszy powinien być określany na podstawie analizy mierzalnych danych. Przedstawione w niniejszej pracy badania miały na celu ustalenie wskaźnika dla wyspy z wykorzystaniem zmian pojemności zbiornika. Podstawą analiz były dane o zbiorniku, szczególnie podczas wystąpień El-Niño. Głównymi parametrami analizowanymi w tej pracy były: homogeniczność danych, linia spadku objętości zbiornika, linia wzrostu objętości zbiornika, deficyt objętości zbiornika i wskaźnik suszy hydrologicznej (RDI). Podstawowe równanie ujmuje bilans wody w zbiorniku, tzn. dopływ, odpływ i zmiany objętości. Wyniki analiz wskazują, że w trakcie trwania El-Niño wskaźnik suszy hydrologicznej przyjmował różne wartości w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Kryteria natężenia suszy były następujące: słaba susza – RDI od –0,46 do –0,01, gdy poziom wody w zbiorniku wynosił od 90,88 do 92,33 m n.p.m., umiarkowana susza – RDI od –0,59 do –0,46, gdy poziom wody od 90,27 do 90,88 m n.p.m., silna susza – RDI od –0,80 do –0,59, gdy poziom wody od 88,83 do 90,27 m n.p.m. i bardzo silna susza – RDI od –0,89 do –0.80, gdy poziom wody od 87,78 do 88,83 m n.p.m. Susza w trakcie bardzo silnego El-Niño trwała 9 miesięcy od lutego do listopada.
EN
The focus of this paper are experimental and numerical strength tests of domestic hot water storage tanks. The tests involved the verification of the minimum wall thickness for the assumed operating parameters while meeting all safety standards. The authors presented numerical and experimental analyses for the verification of strength parameters of axial cylindrical tanks due to the lack of methodological guidelines for this type of equipment. In order to verify the conducted theoretical considerations and calculations, experimental tests of samples of front welds produced with austenitic steel as well as a pressure test for the whole tank were conducted using a research test stand.
EN
The objective of the paper was to determine the level of circumferential stress in a wall of an open milk tank and to assess the tank wall degree of utilization according to the FKM Guideline calculation algorithm - Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering. (German: FKM - Forschungskuratorium für Maschinenbau). The stress level in the tank wall was determined based on analytical calculations and numerical method using the FEA - Finite Elements Analysis. Numerical calculations were made in FEMAP with NX NASTRAN Solver (NASTRAN - NASA Structure Analysis). Similar stress values were found using two independent calculation methods. The difference between obtained stress values does not exceed 2%. Based on the FKM algorithm, the safety factor jges = 1.4 and static capacity of the tank wall ask= 19.7% were calculated.
PL
Celem pracy było wyznaczenie naprężeń obwodowych występujących w ściance otwartego zbiornika na mleko oraz ocena stopnia wytężenia ścianki w oparciu o algorytm obliczeniowy FKM Guideline - Analytical Strength Assessment of Components, Made of Steel Cast Iron and Aluminium Materials in Mechanical Engineering, którego skrót (FKM) pochodzi od niemieckiej nazwy - Forschungskuratorium für Maschinenbau. Naprężenia wyznaczono w oparciu o obliczenia analityczne oraz obliczenia numeryczne z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych - MES. Obliczenia numeryczne wykonano w programie FEMAP z Solverem NX NASTRAN. Stwierdzono zbliżone wartości naprężeń przy zastosowaniu dwu niezależnych metod obliczeniowych. Różnica uzyskanych wartości naprężeń nie przekracza 2%. W oparciu o algorytm FKM obliczono współczynnik bezpieczeństwa jges =1,4 oraz wyznaczono statyczny stopień wytężenia ścianki zbiornika ask = 19,7%.
PL
Artykuł zawiera zwięzły opis algorytmu metody oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych ze względu na zagrożenie zawodnieniami w warunkach naturalnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych. Przy opisie metody zdefiniowano szereg elementów hydromorfologicznych środowiska terenów górniczych, w tym 5 typów potencjalnych zbiorników na terenach górniczych, a także nowe elementy odniesienia dla badania zawodnień na mapach. Na koniec zaproponowano kategoryzowanie terenów górniczych w oparciu o zagrożenie zawodnieniami.
EN
This paper presents a brief description of an algorithm for an assessment method of artificially drained mining and post- -mining areas due to threat of flooding in conditions of natural flow of surface water and groundwater. The description of the method includes a number of defined hydromorphological elements of the mining areas environment, including 5 types of potential reservoirs in the mining areas as well as new elements of reference for the study of flooding on maps. Finally, the paper presents proposals for categorization of mining areas based on threat of flooding.
13
Content available remote Zbiorniki na nieczystości płynne. Korozja. Zabezpieczenia
PL
W artykule opisano mechanizmy, które prowadzą do zniszczeń konstrukcji z rozwinięciem wpływów chemicznych. Pokazano wybrane miejsca newralgiczne na uszkodzenia. Dokonano również ogólnego przeglądu zabezpieczeń.
EN
The article describes the mechanisms that lead to damage of reinforced structures, with an extended discussion of chemical factors. Selected critical damage locations are presented, along with a general overview of protection systems and products.
PL
W artykule przedstawiono problematykę projektowania suchych zbiorników retencyjnych o pojemności około 100 tyś. m,sup>3, na obszarach silnie zurbanizowanych z przekształconymi antropogenicznie ciekami naturalnymi z licznymi wylotami kanalizacji deszczowej i dużymi uszczelnionymi powierzchniami spływu. W szczególności przedstawiono problematykę hydrologicznych podstaw projektowania w oparciu o dane meteorologiczne w zlewniach niekontrolowanych posterunkami wodowskazowymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępnych narzędzi komputerowego wspomagania modelowania procesów hydrologicznych (HEC-Hms, HEC-Ras) oraz dostępnych do wykorzystania modeli matematycznych i statystycznych opad-odpływ, tu praktyczne zastosowanie metody SCS-CN oraz modelu liniowego kaskady zbiorników Nasha do transformacji opadu efektywnego w odpływ powierzchniowy.
EN
The paper presents the problem of designing an open reservoirs with a capacity of about 100 000. m3 in heavily urbanized areas of anthropogenically transformed natural watercourses with numerous outlets drainage and large sealed surfaces runoff. In particular the issues of the hydrological basics design based on the meteorological data in the catchment uncontrolled water level checkpoints with particular emphasis on the tools of computer-aided modeling of hydrological processes (HEC-HMS, HEC-RAS) and available for use mathematical models and statistical rainfall-runoff, this practical the method SCS-CN and linear model cascade tanks Nash to transform the effective precipitation in surface runoff.
EN
Ground-supported cylindrical tanks are used to store a variety of liquids. This paper provides the theoretical background for numerical simulation by application FEM ALE FSI. Two models were used for calculating response of concrete open top rectangular liquid storage tanks - chipping channel. It was performed by application FEM (Model S) and FEM ALE FSI (Model F). The former uses an alternative approach of numerical FEM simulation where only solid domain of tank was modeled by FEM and the effect of fluid interaction was simulated as the static load acting onto the walls and the bottom of the tank. As an example case we will assume the ground supported rectangular endlessly long concrete shipping channel filled with water, without roof slab structure covering the channel and grounded on hard sub-soil.
16
Content available Modernizacja zbiornika Nysa
PL
Zwiększenie stopnia ochrony przeciwpowodziowej doliny Nysy Kłodzkiej, a także wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry, w szczególności Wrocławia, były głównymi celami projektu przebudowy zaporowego zbiornika retencyjnego na Nysie Kłodzkiej. Efekty zrealizowanego przez konsorcjum na czele z PORR Polska Infrastructure SA kontraktu odczują przede wszystkim mieszkańcy Nysy, Otmuchowa, Lewina Brzeskiego oraz Wrocławia. Modernizacja zbiornika Nysa była jedną z najbardziej skomplikowanych inwestycji branży hydrotechnicznej w ostatnich latach zarówno pod względem technologicznym, jak i logistycznym.
EN
The main reasons behind the alteration of the impounding storage reservoir on the Nysa Kłodzka River was the improvement of the flood protection of the Nysa Kłodzka River valley and increased flood protection of the Odra River valley, in particular in Wrocław.
PL
Eksploatacja składowisk wszelkiego rodzaju odpadów niesie za sobą różnego rodzaju problemy dotyczące m. in. ich unieszkodliwiania oraz wpływu zgromadzonych zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Na składowiskach gromadzone mogą być odpady np. poflotacyjne z zakładów wzbogacania rudy. Pomimo stosowania przez firmy/koncerny najnowocześniejszych metod wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz wprowadzenia nowoczesnych systemów organizacji i zarządzania produkcją obszar zlokalizowany najbliżej zbiornika jest narażony na jego działanie. Wiele rodzajów odpadów stanowi cenne źródło surowców wtórnych, które nadają się do wykorzystania przez różne gałęzie przemysłu. Przykładem takich surowców są odpady górnicze (poflotacyjne), zazwyczaj obojętne środowisku, których wytwarzana ilość w procesie eksploatacji kopalin jest znaczna. W artykule porównano różne metody technologiczne składowania odpadów wydobywczych z wykorzystaniem metody AHP i ich wpływ na środowisko.
EN
Exploitation of tailing ponds sites for storing all types of waste materials creates multiple problems concerning waste disposal and the environmental impact of the waste. Tailing ponds waste may comprise e.g. flotation tailings from ore enrichment plants. Despite the fact that companies / corporations use state-of-the-art methods of extraction and processing of copper ore, and introduce modern systems of organization and production management, the area located closest to the reservoir is exposed to its negative effects. Many types of waste material are a valuable source of secondary raw materials which are suitable for use by various industries. Examples of such materials are mining waste (flotation tailings), usually neutral to the environment, whose quantities produced in the process of exploitation of minerals is sizeable. The article compares different technological methods of mining waste disposal using AHP method and their environmental impact.
EN
The study on system-wide and structural properties of a prepolyamidation tank were performed by simulation. Control channels were selected. An algorithmical synthesis of a tank optimal control system was performed. A designed control system was simulated.
PL
Analizę systemową i strukturalną właściwości zbiornika do pre-poliamidacji przeprowadzono metoda symulacji. Wyznaczono kanały kontrolne, dokonano algorytmicznej syntezy systemu sterowania oraz zamodelowano projektowany system.
19
Content available remote A study on the imperfection sensitivity of the shell of a cylindrical steel tank
EN
This paper summarises a study on the imperfection sensitivity of the shell of a steel cylindrical tank. The loadings – normal to the peripheral of the shell and along it were taken into consideration. A bifurcation analysis and then a non-linear analysis with geometric imperfections, which amounted to 2, 5, 10 mm, were conducted. Comparison of the results is given in the form of charts and tables, some conclusions are then drawn.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wrażliwości imperfekcyjnej płaszcza stalowego zbiornika walcowego pod obciążeniem prostopadłym do pobocznicy oraz wzdłuż pobocznicy powłoki. Dla zbiornika przeprowadzono liniową analizę bifurkacyjną, a następnie analizę nieliniową z przyjętymi imperfekcjami geometrycznymi, które wyniosły 2, 5, 10 mm. Porównanie wyników obliczeń przedstawiono w postaci wykresów i tabel, a następnie wyciągnięto wnioski.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań wpływu współczynnika redukcji przepływu ścieków przez zbiornik β na dobór geometrii zbiornika retencyjnego, a w szczególności maksymalnego projektowego napełnienia ściekami. Za przedmiot badań przy-jęto klasyczny jednokomorowy zbiornik retencyjny, w którym zamierzonym zmianom podlegało maksymalne projektowe na-pełnienie ścieków w zakresie od 0,8 do 3,0 m. Wyniki badań pozwoliły na wskazanie warunków, w których można ograniczyć niezbędną pojemność retencyjną zbiornika poprzez odpowiednie zaprojektowanie geometrii jego komory akumulacyjnej. Wyniki badań mogą przyczynić się do ograniczenia kosztów wykonania zbiorników retencyjnych. Przedstawione badania wykonano z wykorzystaniem programu do modelowania hydrodynamicznego Storm Water Management Model 5.0, przy obciążaniu zlewni rzeczywistymi danymi opadowymi.
EN
The paper presents the results of the impact of the flow reduction coefficient through the reservoir β at the selection of the geometry of the reservoir, Particular the maximum design fill in storage reservoir. By the object of research assumed a classical single-chamber reservoir in Which were changed the maximum design fill, in the range of 0.8 to 3.0 m. Obtained results allowed for Identifying a conditions in which it is possible to minimizing the necessary capacity of the storage reservoir. Results can be used for reduce the costs of building of storage reservoirs. The analysis was Performed using the program for hydrodynamic modeling of sewerage systems (Storm Water Management Model 5.0), with the loading of the catchment real rainfall date.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.