Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  protective coat
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powstających przy lutospawaniu łukowym metodami MIG/MAG. Badania przeprowadzono dla blach stalowych z powłoką cynkową oraz powłoką ze stopu cynku i żelaza. Na osłonę łuku zastosowano argon oraz mieszaniny gazowe dwuskładnikowe typu Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 i trójskładnikowe Ar+CO2+H2. W analizie wyników badań przedstawiono wpływ składu gazu osłonowego na wielkość emisji pyłu całkowitego, tlenków azotu i tlenku węgla oraz na skład chemiczny zanieczyszczeń pyłowych.
EN
The results of research into the fume and gas emission during MIG/MAG arc weld brazing are presented in the article. Research was conducted for hot – dip coated steel sheets with zinc and zinc and iron alloy coatings. Arc shielding gases applied were Ar, Ar+O2, Ar+CO2, Ar+H2 and Ar+CO2+H2 gas mixtures. The analysis of the results presents the influence of composition of shielding gas effect on the emission rate of total fume, nitrogen oxides and carbon monoxide and the chemical composition of welding fume.
2
Content available remote Posadzki żywiczne w parkingach
PL
Posadzki żywiczne są istotnym elementem służącym zapewnieniu trwałości różnego rodzaju konstrukcji parkingowych. Wykonywanie płyt betonowych wiąże się z przepisami dotyczącymi żelbetu, natomiast posadzki przemysłowe nie są głównym tematem żadnej normy. W artykule omówiono wymagania dotyczące systemów ochrony powierzchniowej wg PN-EN 1504-2 oraz wytycznych DAfStb-Guideline. Przeanalizowano zagadnienie doboru posadzek jako elementu strategii zarządzania konstrukcją zgodną z PN-EN 1504-9.
EN
Polymer industrial floors are an essential element of the structure to ensuring the durability of different types of parking lots. Concrete slabs are designed taking into account standards relating to reinforced concrete, industrial floors but are not the main topic of any standard. The article discusses the requirements for surface protection systems according to PN-EN 1504-2 and the DafStb-Guideline. The issue of selection of floors as an element of construction management strategies in accordance with PN-EN 1504-9 was discussed.
4
Content available Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zmiennych charakteryzujących jakość połączeń śrubowych. Rejestracji podlegał moment skręcający w rdzeniu śruby, moment tarcia pod łbem oraz siła osiowa w śrubie. Przeprowadzono analizę matematyczną i statystyczną uzyskanych wyników. Kolejny etap badań wynikał ze zjawisk tribologicznych, które powodują, że wartość momentu, którym należy dokręcić łącznik gwintowy w celu uzyskania żądanej siły osiowej, nie jest stała. Przeanalizowano więc wpływ obecności czynnika smarującego, rodzaju powłoki ochronnej oraz liczby cykli dokręcania i odkręcania.
EN
In the article findings of workplace variables being characteristic of a quality of screw connections were described. A moment screwing screws together in the core, a moment of friction under the head and axial power were subject to a registration in the screw. An analysis was conducted and statistical of achieved results. The consecutive research stage resulted from tribology effect which cause, the value of the moment, with which one should screw the thread elevated walkway in properly with a view to getting demanded axial power, isn't permanent. So an influence of the presence of the greasing factor, the kind of a protective layer and the number of cycles of screwing in properly and twisting off was analysed.
5
Content available remote Powłoki ochronne nakładane na okucia budowlane
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.