Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bariery
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to present and discuss the assumptions of the model and indicate whether the regional innovativeness can be improved with the help of multi-branch co-operation oriented so as to form new solutions to contemporary development problems. An additional purpose of the paper is to indicate barriers that hinder the application of this form of co-operation in Polish regions. Design/methodology/approach: The paper has theoretical and reviewing nature. It was drawn up based on an analysis of the literature on the topic and the results of foreign authors’ research along with the information obtained from practicians (management board members of the cluster active in the West Pomeranian region). Findings: Quintuple Helix model is a concept which explains the principles and effects of co-operation for the improvement of regional innovativeness and development in the conditions of the natural environment challenges and sustainable development. This co-operation is built between regional partners of innovative processes. The experience of highly developed countries shows that such organized cooperation is effective. In Poland, this concept is very rarely used, and its implementation encounters significant barriers. Practical implications: The presented considerations are important for entities of regional innovative networks. They will gain knowledge of the Quintuple Helix concept in the light of the challenges of the modern world (economic, ecological, demographic, cultural and others). In addition, they learn the essence and scope of barriers to introducing effective innovative cooperation. This will allow them to reduce barriers. In the future, new solutions to problems of the development of society and economy will appear in Polish regions faster. Originality/value: The added value of the article is the presentation of the Quintuple Helix model as a tool to solve sustainable development problems in the region. This concept is not widely known in Poland, nor used in the mesoscale. This is due to the lack of interdisciplinary research on this issue and very strong barriers to such cooperation. They are found in all elements of this model. Its practical implementation requires their removal. In the article, the author diagnosed and described them.
EN
The given article is devoted to the contemporary concepts of female entrepreneurship and its features, particularly the case of Kazakhstan as the leading developing country of Central Asia. The importance of female entrepreneurship development has been highlighted as a key economic factor forming the innovation potential of the modern economy resulting in stable economic growth within a country. The research methodology of this paper is based on conducting a historical retrospective, comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the female entrepreneurship formation and development. It also implemented problematic analyses, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment, interviewing and broad online survey. The methodology of the research is based on both primary and secondary data collected and processed. Taking into account the specifics and key problems female entrepreneurs face, possible solutions and recommendations on how to improve the current social and economic situation to unleash the female entrepreneurship potential of Kazakhstan are proposed.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest współczesnym koncepcjom przedsiębiorczości kobiet i ich cechom, w szczególności przypadkowi Kazachstanu jako wiodącego rozwijającego się kraju Azji Środkowej. Znaczenie rozwoju przedsiębiorczości kobiet zostało podkreślone jako kluczowy czynnik ekonomiczny kształtujący potencjał innowacyjny nowoczesnej gospodarki, powodujący stabilny wzrost gospodarczy w kraju. Metodologia badań tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu historycznej retrospektywnej analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, zagadnień politycznych i społecznych w kontekście kształtowania i rozwoju przedsiębiorczości kobiet. Wdrożono także analizy problematyczne, systematyczne widzenie, analizę przyczyn i konsekwencji oraz ocenę ekspertów, wywiady i szeroką ankietę internetową. Metodologia badań opiera się zarówno na pierwotnych, jak i wtórnych danych zebranych i przetworzonych. Biorąc pod uwagę specyfikę i kluczowe problemy, przed którymi stają kobiety-przedsiębiorcy, proponuje się możliwe rozwiązania i zalecenia dotyczące poprawy obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w celu uwolnienia potencjału przedsiębiorczości kobiet w Kazachstanie.
3
Content available remote Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce
PL
W pracy przeanalizowano aktualny stan energetyki wodnej oraz możliwości jej rozwoju. Techniczny potencjał hydroenergetyczny Polski będący na poziomie 12 tys. GWh/rok jest wykorzystany obecnie w 20%. Możliwości zwiększenia mocy instalowanych oraz produkcji energii dotyczą przede wszystkim małej energetyki wodnej w zakresie mocy do 5 MW. Na przykładzie rzeki Odry i Oławy pokazano, że można pozyskać jeszcze sporo czystej i odnawialnej energii. Perspektywy intensywniejszego rozwoju energetyki wodnej w Polsce są optymistyczne, natomiast istnieją bariery, które spowalniają jej rozwój. Przynależność Polski do UE oraz dyrektywy środowiskowe, klimatyczne i energetyczne wymuszają znaczne zaangażowanie państwa w rozwój energetyki wodnej.
EN
The paper analyzes the current state of hydropower and the possibilities of its development. The technical hydropower potential of Poland at the level of 12 thousand. 20% of GWh/year is currently used. Possibilities of increasing installed capacity and energy production relate mainly to small hydropower in the power range up to 5 MW. The example of the Odra and Oława Rivers shows that a lot of clean and renewable energy can still be obtained. The prospects for a more intensive development of hydropower in Poland are optimistic, but there are barriers that slow down its development. Poland's membership in the EU and environmental, climate and energy directives force the state to be significantly involved in the development of hydropower.
PL
W całej Unii Europejskiej obowiązuje zasada, która normalizuje wymiary oraz masę całkowitą ciężarówek. Powszechnie znane zespoły pojazdów (tzw. tiry) nie przekraczają 16 metrów długości, 2,55 metra szerokości oraz 4 metrów wysokości. Masa całkowita takiego pojazdu wraz z ładunkiem, nie licząc pewnych wyjątków dotyczących np. transportu intermodalnego, nie może przekraczać 40 ton. Dzięki dyrektywie 96/53/EG zarówno przewoźnicy, spedycje jak i nadawcy ładunków działają na podstawie jednolitych norm europejskich.
PL
Bariery to nieodzowny element logistycznych wyzwań. Zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizacja procesów magazynowych, logistyka zwrotów, czy problem ostatniej mili to codzienne wyzwania, z którymi zmagają się logistycy na całym świecie. Praca na „żywym organizmie”, ewoluujące zwyczaje zakupowe klientów i popyt, który – szczególnie w e-commerce – niełatwo jest zaprognozować sprawia, że bariery mogą stać się pewnego rodzaju przyczyną głębszych, pozytywnych zmian i punktem przełomowym w rozwoju wielu firm. Jakie mogą to być bariery? Przeróżne. Chciałbym jednak skupić się na tej w ostatnim czasie najważniejszej, a mianowicie barierze czasu, która staje się coraz ważniejsza w logistyce, szczególnie w obsłudze sieci logistycznej e-commerce i klientów dokonujących zakupów w tym właśnie kanale sprzedaży.
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych przykładów partnerstwa publiczno-prywatnego na drogach krajowych w Polsce. W artykule została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). Wykorzystano również badania własne (pierwotne), które uzyskano przy użyciu kwestionariusza ankiety skierowanej do Ministerstwa Infrastruktury. Artykuł stanowi kontynuację analizy podjętej w nr 1/2020 czasopisma „Budownictwo i Prawo”.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. The article uses the desk research method, which includes analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire sent to the Ministry of Infrastructure. The article is a continuation of the analysis undertaken in the 1 issue of the journal ‚Construction and Law’.
PL
Schody, strome zjazdy, dziurawe chodniki, brak sygnałów dźwiękowych przy przejściach dla pieszych potrafią utrudnić osobie z niepełnosprawnością życie w mieście. Na szczęście w licznych już lokalizacjach podejmowane są inicjatywy mające ten stan rzeczy efektywnie zmienić.
8
PL
Artykuł podejmuje problematykę barier operacjonalizacji i wdrażania założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano główne bariery w harmonijnym kształtowaniu ładów środowiskowego, społecznego i gospodarczego tych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem alokacji środków na funkcjonowanie tego procesu.
EN
The following article picks up difficulties of barriers that occur during the implementation and functioning of sustainable development in rural areas. The article presents the topic of defining the barriers and the concept of sustainable development, as well as data on the allocation of funds necessary for sustainable development in rural areas.
PL
Artykuł podejmuje problematykę barier operacjonalizacji i wdrażania założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano główne bariery w harmonijnym kształtowaniu ładów środowiskowego, społecznego i gospodarczego tych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem alokacji środków na funkcjonowanie tego procesu.
EN
The following article picks up difficulties of barriers to the operationalization and implementation of the assumptions of the concept of sustainable development in rural areas. The article presents and characterizes the main barriers in the harmonious shaping of environmental, social and economic order in these areas, with particular emphasis on the allocation of funds for the functioning of this process.
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
PL
Każdy duży bieg lub przemarsz ulicami miasta powoduje utrudnienia w ruchu drogowym, a niekiedy prowadzi do całkowitego paraliżu miasta. Znaczenie tego tematu wzrosło w ostatnich latach z uwagi na liczbę i skalę tego typu imprez, co wynika ze zwiększającej się aktywności ruchowej Polaków, a co za tym idzie – wzroście liczby uczestników takich imprez. Ważne staje się zatem prowadzenie skutecznych działań w kierunku minimalizacji problemu powstających utrudnień, w tym przez sięganie po metody analiz sieciowych dla projektowania objazdów. Przykład wykorzystania analiz sieciowych w projektowaniu objazdów zaprezentowany w niniejszym artykule dotyczy fragmentu trasy (w obrębie dzielnicy Warszawa-Ursynów) biegu Orlen Warsaw Marathon 2017. Przedstawiono ogólną charakterystykę tego typu imprezy, wymagania formalne i towarzyszące problemy komunikacyjne. W dalszej kolejności naszkicowano główny cel i założenia proponowanego rozwiązania umożliwiającego wyznaczanie tras objazdu, etap przygotowania danych oraz zbudowania zestawu danych sieciowych (modelu sieci). Opierając się na dostępnych narzędziach w ArcGIS Network Analyst stworzono model analiz sieciowych, który umożliwił wyznaczanie tras objazdów dla pojazdów przed, w trakcie i bezpośrednio po biegu. Rezultatem jest także aplikacja, która bazując na wypracowanym modelu, pozwala na dynamiczne wyznaczanie trasy objazdu z wybranego punktu A do punktu B na terenie dzielnicy Ursynów podczas biegu Orlen Warsaw Marathon 2017. Wyniki analiz mogą dać podłoże do dalszych badań związanych z planowaniem tras objazdów podczas podobnych imprez masowych, a także mogą być zaimplementowane w rozwiązaniach chmurowych takich jak ArcGIS Online. Zakres działania powstałej aplikacji można rozszerzyć po wprowadzeniu dodatkowych danych sieciowych dla innych obszarów.
EN
Every large run, a marathon or a march along the city streets, causes difficulties in the road traffic, and sometimes leads to total paralysis of the city. The significance of this topic has increased in recent years due to the number and scale of such events, which result from the increasing physical activity of Poles, and hence – the increased number of participants of such events. Therefore, it is important to conduct effective actions to minimize the problem of arising difficulties, including the usage of network analysis methods for the design of detours. The example of the usage of such analyses for designing detours presented in this paper concerns the part of the route (within the Warsaw-Ursynów district) of the Orlen Warsaw Marathon 2017. The paper presents the general characteristics of this type of events, formal requirements and accompanying communication issues. It also outlines the main purpose and assumptions of the proposed solution for determining the detour routes, the stage of data preparation and the construction of a network data set (a network model). Based on tools available in ArcGIS Network Analyst, a network analysis model was created that allowed detour routes to be generated for vehicles before, during and immediately after the marathon. The result is also an application that, based on this model, allows to dynamically generate a detour route from the selected point A to B in the district of Ursynów during the Orlen Warsaw Marathon 2017. The results of analyses may provide a basis for further research related to planning of detour routes during similar mass events, and may be also implemented in cloud solutions such as ArcGIS Online. The scope of operations of the created application can be simply expanded after introducing additional network data for other areas as well.
12
EN
The article deals with the influence of the position and shape of insulating barrier on the dielectric strength of cone-plane electrode arrangement immersed in natural ester oil. It is shown that the effectiveness of the barrier is the highest when the barrier is located at the tip of cone electrode whatever the electrode gaps and/or the shape of barrier
PL
Artykuł dotyczy wpływu położenia i kształtu bariery izolacyjnej na wytrzymałość dielektryczną układu elektrod stożkowo-płaskich zanurzonych w naturalnym oleju estrowym. Pokazano, że skuteczność bariery jest najwyższa, gdy bariera znajduje się na wierzchołku elektrody stożkowej niezależnie od odstępu elektrod i / lub kształtu bariery.
EN
This article focuses on the current energy status and the obstacles related to the development of solar and wind capacity in India. The fast growing demand of electricity exerts huge pressure on the conventional energy sources. Due to the intermittent nature of irradiation and wind velocity, hybrid grid structure is more preferable in the present scenario. The use of alternative energy sources like solar and wind is the measure, which helps to attain eco-friendly, green environment. It decreases the dependency on fossil fuel energy for the highly populated country like India. Elimination of the hurdles discussed in the article works serves as a catalyst for the sustainable development of the country. The proposed paper deals with the problems which need to be solved in order to accomplish the solar wind energy project planned by the government of India.
PL
Artykuł przedstawia obecną sytuację i problemy odnoszące się do rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej w Indiach. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oznacza wzrost wykorzystywania konwencjonalnych źródeł energii. Z uwagi na nieregularny poziom nasłonecznienia i zmienną siłę wiatru preferowana jest obecnie hybrydowa struktura sieci energetycznej. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii prowadzi w kierunku powstania proekologicznego zielonego środowiska. Zmniejszeniu ulega poziom uzależnienia od paliw kopalnych, co jest istotne w krajach o wysokim poziomie zaludnienia, takich jak Indie. Eliminacja nadal występujących przeszkód to znaczący krok w kierunku rozwoju zrównoważonego tego kraju. Artykuł omawia problemy, które stoją na drodze do planowanego przez rząd Indii zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
EN
Consumers’ knowledge is increasingly becoming an integral and important element in business strategy regardless of the country. A major challenge for enterprises involves removing potential barriers which may hinder consumer knowledge sharing. The purpose of the paper is to identify those barriers. The reported outcomes are the result of a questionnaire survey that yielded responses from 783 Polish and 171 UK-based consumers. The results indicate that the main barriers to consumer knowledge sharing include lack of time, lack of information about opportunities to share knowledge, and lack of interest in sharing knowledge for Polish consumers whilst for UK consumers the most important barriers are reluctance to sharing knowledge and reluctance to give private information. What is more, the principal difference between countries pertains to actual reluctance to sharing knowledge indicating that UK consumers are by far more reluctant than Polish ones.
PL
Wiedza konsumentów staje się integralną, jak również niezwykle ważną częścią strategii biznesowej przedsiębiorstwa, niezależnie od kraju. Istotnym wyzwaniem dla biznesu jest przezwyciężenie potencjalnych barier, które mogą utrudniać dzielenie się wiedzą konsumentów. Celem artykułu jest zidentyfikowanie tych barier oraz ich analiza. Aby osiągnąć ten cel, przeprowadzono badanie kwestionariuszowe wśród 783 polskich i 171 brytyjskich konsumentów. Wyniki wskazują, że główną barierą, aby dzielić się wiedzą, dla polskich konsumentów jest brak czasu, brak informacji o możliwościach dzielenia się wiedzą oraz brak własnego zainteresowania ukierunkowanego na dzielenie się wiedzą. Dla brytyjskich konsumentów najistotniejszymi barierami są niechęć do dzielenia się wiedzą i niechęć do dzielenia się prywatnymi informacjami. Ponadto wyniki badania pokazują, że największa różnica pomiędzy konsumentami z obu krajów dotyczy niechęci do dzielenia się wiedzą, wskazując równocześnie, że brytyjscy konsumenci są o wiele bardziej niechętni, aby dzielić się wiedzą, niż konsumenci z Polski.
PL
Celem badań była identyfikacja i weryfikacja zgodności występowania barier przyczyniających się do spadku popytu na opakowania wielokrotnego użytku w logistyce zwrotnej analizowanego przedsiębiorstwa z ograniczeniami prezentowanymi w literaturze przedmiotu, m.in. kwestie braku ekologicznej świadomości, stosowanych technologii, przepływu informacji i przygotowania organizacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach: w pierwszej kolejności zrealizowano obserwację uczestniczącą, w drugiej przeprowadzono badanie kwestionariuszowe na osobach zaangażowanych w proces logistyczny. Następnie dokonano konsolidacji wyników z obu badań. Do analizy wykorzystano Diagram Pareto (wynik kwestionariusza), Drzewa Błędów (wynik obserwacji) oraz Narzędzie Analizy Wirusowej (posłużyło do kompleksowego podsumowania całości badań). Wyniki badań potwierdziły istnienie w przedsiębiorstwie barier wymienianych w literaturze. Ponadto, zidentyfikowano barierę związaną z różnorodnością opakowań (różne kształty, wzory na butelkach, istnienie butelek niezwrotnych, niechęć sieci handlowych do przyjmowania zwrotów opakowań, rezygnację dyskontów z zamówień opakowań szklanych) cechującą analizowane przedsiębiorstwo. Przeprowadzona analiza umożliwiła zidentyfikowanie podstawowych przyczyn występowania barier w przedsiębiorstwie, do których zaliczono: stosowane technologie, różnorodność opakowań i brak instrukcji sortowania oraz skutki ich występowania – spadek satysfakcji klientów, opóźnienia w dostawach i wysokie koszty procesu. Działania korygujące i profilaktyczne powinny odnosić się głównie do trzech źródłowych przyczyn.
EN
The purpose of this examination was to identify and verify the compatibility of barriers contributed to decrease in demand for reusable packaging in analysed enterprise with the barriers presented in the literature as: lack of environmental awareness, applied technologies, information flow and organizational preparation. The investigation was conducted in two steps: the first step was participating observation, the second – questionnaires distributed among people involved in the process. The Pareto chart is the result of an interviews, Tree Diagram refers to the observation, Virus Analysis Tool allowed conducting a comprehensive summary of the whole study. Results of survey confirmed that barriers identified in literature are consistent with those found in the examined enterprises. Moreover one more barrier was identified - the variety of packaging (variety of shapes, embellishment, non-returnable bottles, trade chains reluctance to return bottles acceptance, procurement products in glasses bottles by discounts resignations) which is characteristic for analysed enterprise. The investigation enabled to identify the roots of the barriers as technologies applied, variety of packaging and lack of instructions of sorting, and consequences of those barriers – decrease of customers satisfaction, delays in deliveries and high costs of the process. Correction and preventive operations should be focused on these three main roots.
PL
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP dość często borykają się z różnorodnymi problemami, które negatywnie wpływają na inicjowanie i realizowanie projektów rozwoju innowacyjnych produktów. W niniejszym artykule przedstawiono nowe, koncepcyjne ujęcie barier realizowania projektów rozwoju nowych produktów. Opracowano również koncepcyjny model badawczy, który będzie stanowił podstawę do dalszych badań empirycznych. Celem badań będzie weryfikacja wpływu poszczególnych barier na sukces projektów uruchomienia nowych produktów.
EN
SMEs often suffer from various barriers that prevent or inhibit the initiation and realization of NPD projects. This article presents a new and conceptual approach to barriers of realizing NPD projects in SMEs. Also a conceptual research model was created, which will serve as a basis for further research about barriers of NPD. The future research will verify the impact of each barrier on success of NPD projects.
17
Content available remote Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata
PL
We wszystkich obszarach aktywności twórczej wyobraźnia, jest niezbędnym elementem w życiu i funkcjonowaniu człowieka. W wielu sytuacjach życiowych jest ona nieodłącznym elementem wykorzystywanym w sposób mniej lub bardziej świadomy. Pozwala tworzyć wyobrażenia, które nie mają odpowiedników w żadnym z wrażeń, stanowiąc podstawę twórczości wszelkiej aktywności człowieka. Wyobraźnia jest naturalnym przedłużeniem wzroku, specyficzną zdolnością do wywoływania obrazów, pobudzającą do twórczego myślenia i działania. W dzisiejszych czasach człowiek nieustannie bombardowany jest coraz większą ilością dźwięków i obrazów, które „zagłuszają” naturalny rozwój wyobraźni. Szybki postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, nie pozostaje bez wpływu na rozwój twórczego myślenia, tworzy bariery ograniczające człowieka.
EN
In all areas of creative activities imagination is an essential element of life and man’s functioning. In many situations in our life it is an inherent element used in many cases more or less consciously. It allows you to create images that have no equivalents in any impressions presenting the basis for creativity and all human activity. Imagination is a natural extension of sight. It is a peculiar ability to form images, encouraging creative reflection and activities of young people. Nowadays a human being is constantly bombarded with an increasing numberof sounds and images, which “choke” the natural evolution of imagination. The fast technological progress, that we witness does not remain without influence on the development of creative thinking, it creates barriers that can restrain a human being.
PL
Obecnie wśród przedsiębiorstw produkcyjnych coraz większe znaczenie zyskuje zasób wiedzy, który nierzadko postrzegany jest jako przewaga konkurencyjna w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Najcenniejszym źródłem informacji jest klienta, zarówno zewnętrzny, jaki i wewnętrzny. To on odgrywa kluczową rolę, ponieważ umożliwia przedsiębiorstwu wygenerować zysk. Stąd ważne jest, aby spełniać ustalone wymagania, które nierzadko są bardzo trudne do zrealizowania, szczególnie biorąc pod uwagę aspekty jakościowe w przemyśle motoryzacyjnym. Przejawem niespełnienia wymagań są reklamacje. Zazwyczaj są one niepożądane przez przedsiębiorstwa, jednak w literaturze można znaleźć publikacje, gdzie zgłoszenia klientów są traktowane, jako szansa na doskonalenie oraz rozwój działalności firmy. Aby skutecznie zarządzać reklamacjami oraz przetwarzać zdobyte dane w informacje, a następnie w wiedzę nieodzowne jest wprowadzenie odpowiedniego systemu. W artykule autorzy poddali analizie przykładowy system zarządzania reklamacjami, gdzie bazując na swoim doświadczeniu oraz wiedzy teoretycznej zidentyfikowali bariery uniemożliwiające jego skuteczne funkcjonowanie.
EN
Currently, among the manufacturing companies increasing importance of gaining knowledge, which often is seen as a competitive advantage in the rapidly changing environment. The most valuable source of information is the customer, both external and internal. It was he who plays a key role, as it allows the company to generate a profit. Hence, it is important to meet the standards, which often are very difficult to implement, especially considering the qualitative aspects of the automotive industry. A manifestation of non-compliance is complaints. They are usually unwanted by the company, but in literature you can find publications, where requests from clients are treated as an opportunity for improvement and development of the company. To effectively manage complaints and process the acquired data into information and then into knowledge is indispensable to introduce a suitable system. The authors analyzed an example of complaint management system, where, based on his experience and theoretical knowledge have identified barriers to its effective functioning.
PL
Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest prezentacja barier zastosowania technologii mobilnych według ocen użytkowników indywidualnych na podstawie badań własnych autora prowadzonych w 2016 roku. Przedstawiono krótką charakterystykę rynku technologii mobilnych zarówno w kontekście Polski, jak i całego świata. Główna część opracowania poświęcona została barierom, jakie napotyka zastosowanie technologii mobilnych.
EN
The main goal of this paper is to present the barriers of mobile technology application in the rating by individual users on the basis of author’s own research done in 2016. The study shows a short characterization of the mobile technology market both in the context of the Poland and the world. An essential part of this article was devoted to barriers applying these technologies is coming across which and to discuss of them.
EN
One of the most significant factors hindering growth of E-Commerce in the UAE is low participation of Emirati women in E-Commerce entrepreneurship. This article explores six specific barriers to E-Commerce entrepreneurship among the Emirati women: underrepresentation in the workforce, lack of technical know-how, incompatibility with the communication style, concerns over privacy, lack of perceived benefits, and lack of funding opportunities. While Emirati women and men report a high likelihood of starting a business online, the severity of the barriers to E-Commerce entrepreneurship appear to be stronger for Emirati women (with the exception of the communication style barrier). In order to sustain the unprecedented growth in E-Commerce in the UAE, these barriers need to be addressed via a set of initiatives aiming at removing gender imbalance in the workforce, providing women with training in technical fields, changing human resource management practices in organizations, and adjusting lending practices in financial institutions.
PL
Jednym z najważniejszych czynników hamujących rozwój e-commerce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest niski udział kobiet w działaniach biznesowych w obszarze e-commerce. Niniejszy artykuł analizuje sześć barier przedsiębiorczości e-commerce wśród kobiet w ZEA: niewystarczającą reprezentację w sile roboczej, brak technicznego know-how, niezgodność ze stylem komunikacji, obawy dotyczące prywatności, brak postrzeganych korzyści oraz brak możliwości finansowania. Zarówno kobiety i mężczyźni w ZEA cechują się dużą chcęcią do rozpoczęcia biznesu w obszarze związanym z Internetem, natomiast widoczne są znacznie większe bariery przedsiębiorczości e-commerce w przypadku kobiet (z wyjątkiem bariery stylu komunikacji). W celu podtrzymania bezprecedensowego wzrostu w e-commerce w ZEA, należy podjać walkę z barierami poprzez szereg inicjatyw mających na celu usunięcie dysproporcji płci na rynku pracy, zapewnienie kobietom szkoleń w obszarach technicznych, zmiany praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach oraz praktyk udzielania kredytów w instytucjach finansowych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.