Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The study involved laminated nylon and viscose nonwovens, both perforated and non-perforated, with a view to using them for packaging of powders in mineral warmers. The nonwovens were examined in terms of morphology as well as tensile strength in dry and wet states. Thermal properties were determined by differential scanning calorimetry. Dynamic mechanical analysis was carried out in a broad range of temperatures. Surface wettability and water vapor permeability were assessed. The findings were analyzed to determine the utility of the studied materials as mineral warmer packaging materials in cold work or living environments.
PL
Ze względu na negatywny wpływ niskich temperatur na organizm człowieka, pracownicy zatrudnieni w zimnym środowisku, powinni stosować rękawice ochronne zapewniające odpowiedni komfort cieplny. Alternatywnym rozwiązaniem podwyższającym komfort termiczny mogą być rękawice wyposażone w pasywne elementy grzejne. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych wpływu pasywnych źródeł ciepła na kształtowanie się mikroklimatu wewnątrz rękawic ochronnych. Badania były prowadzone dla względnej wilgotności powietrza i 5 temperatur otoczenia: 10 °C, 5 °C, 0 °C, -10 °C, -15 °C.
EN
Due to the negative effects of low temperatures on the human body, employees employed in the cold environment should wear protective gloves to provide appropriate thermal comfort. An alternative solution to increase thermal comfort may be gloves with passive heating elements. The paper presents the results of model studies on the influence of passive heat sources on the formation of microclimate inside protective gloves in the temperature and relative humidity range depending on the ambient temperature (10 °C, 5 °C, 0 °C, -10 °C, -15 °C).
PL
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej materiałów polimerowych zdolnych do samonaprawy. Przedstawiono ogólną charakterystykę polimerowych materiałów samonaprawiających się, omówiono główne mechanizmy samonaprawy oraz możliwości zastosowania takich polimerów do wytwarzania całogumowych rękawic ochronnych.
EN
In this paper, a review of the literature on polymeric materials with self-healingability was conducted. General characteristics of self-healing polymers was presented and the main mechanisms of self-repair were analyzed. The possibility of using self-repairing polymers to manufacture full-rubber protective gloves was discussed.
EN
Preliminary results of the implementation of self-healing polymers in all-rubber protective gloves are presented. The aim of the study was to evaluate the self-healing process of the elastomeric composite in PPE (personal protective equipment). Tests were performed for two types of materials based on methyl vinyl silicone rubber with and without a textile carrier. Assessment of the surface morphology of the materials was performed before and after the self-healing process. The protective properties, including tear, deformation and chemical permeation resistance were determined. Surface damage was simulated to reflect real changes that might occur during work. The materials were damaged by simulated puncture, cutting and abrasion. All tests were performed for samples without damage, with micro damage as well as after self-repair. The results obtained confirm the possibility of using the elastomeric composite tested in the construction of protective gloves and showed the effectiveness of the self-healing process.
PL
Przedstawiono wyniki badań polimerów samonaprawiających się w kontekście zastosowania tych innowacyjnych materiałów w konstrukcji rękawic ochronnych. Celem badań była ocena procesu samonaprawy kompozytu elastomerowego o właściwościach „self-healing”. Badania wykonano dla dwóch rodzajów materiałów na bazie kauczuku metylowinylosilikonowego z/i bez nośnika tekstylnego. Następnie porównano ich właściwości z właściwościami materiałów dostępnych komercyjnie powszechnie stosowanych do produkcji rękawic ochronnych. Przeprowadzono badania fizyczne obejmujące analizę morfologii powierzchni oraz przepuszczalność powietrza. W ramach badań parametrów ochronnych wyznaczono właściwości mechaniczne w tym naprężenie i odkształcenia przy zerwaniu oraz wyznaczono odporność na przenikanie dla wybranej substancji chemicznej. Próbki specjalnie przygotowywano tak, aby odzwierciedlały uszkodzenia powierzchni pod wpływem czynników mechanicznych występujących w środowisku pracy. Materiały uszkadzano za pomocą nakłucia igłą, przecięcia skalpelem oraz przetarcia papierem ściernym. Wszystkie badania przeprowadzono dla próbek przed uszkodzeniem, z powstałymi mikrouszkodzeniami jak również po procesie samonaprawy. Wyniki badań fizycznych potwierdzają możliwości zastosowania badanego kompozytu elastomerowego w konstrukcji rękawic ochronnych oraz wykazały skuteczny przebieg procesu samonaprawy.
5
Content available remote Wykorzystanie polimerów superabsorpcyjnych w materiałach włókienniczych
PL
Przedstawiono charakterystykę i klasyfikację polimerów superabsorpcyjnych (SAP). Omówiono sposoby otrzymywania oraz ich zastosowania w specjalnych materiałach włókienniczych, odzieży i środkach ochrony osobistej.
EN
A review, with 68 refs., of properties, methods for prodn. and uses.
EN
A new approach to determining the end-of-service-life protecting against chemicals made from polymeric materials, which includes the application of mathematical modeling methods is presented in the article. The definition of the end-of-service-life concerns time, after which the polymeric material of protective gloves does not exhibit effective barrier against chemicals at workplace. Based on the review of the literature, factors, which influence on the structural changes of polymeric materials, and are not taken into account in the standard procedure acc. EN 16523-1:2015 (PN-EN 16523-1:2015-05) were characterized in detail.These factors determine the end-of-service-life of protective gloves. The procedure of exploring of functional dependency in mathematical modelling was also presented.
PL
Ze względu na negatywy wpływ niskich temperatur na organizm człowieka, pracownicy zatrudnieni w zimnym środowisku, powinny stosować obuwie ochronne o właściwościach izolacyjnych. Alternatywą podwyższającą komfort termiczny może być stosowanie tekstylnych wkładów wyposażonych w dodatkowe elementy grzejne zawierające aktywne związki mineralne. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu elementów grzejnych na wartość izolacyjności cieplnej wkładów stosowanych w obuwiu ochronnym wyrażonej odpowiednim poziomem skuteczności.
EN
Due to the negative effects of low temperatures on the human organism, employees working in cold environments should use the protective footwear with insulation properties. For increasing the thermal comfort an alternative can be the use of textile liners equipped with additional heating elements containing an active mineral compounds. The article presents the results of influence heating elements on the thermal insulation value of liners used in the protective footwear expressed by the appropriate level of performance.
PL
Zapewnienie pracownikom komfortu cieplnego poprzez zastosowanie odpowiednich wyrobów ochronnych, w tym rękawic, odpowiednich do warunków ekspozycji na zimno, jest zagadnieniem bardzo złożonym. Tradycyjne rękawice ochronne produkowane są z układów materiałów włókienniczych, ewentualnie z udziałem skór wodoodpornych lub z materiałów powlekanych najczęściej polichlorkiem winylu, kauczukiem nitrylowym lub poliuretanem, a zwiększenie izolacyjności cieplnej uzyskuje się poprzez zastosowanie dodatkowych wkładów/podszewek ocieplających. Pomimo możliwości doboru rękawic i obuwia z tradycyjnych materiałów o różnych właściwościach izolacyjnych, okazuje się to niewystarczające dla spełnienia oczekiwań użytkowników. Na rynku rękawic ochronnych coraz częściej pojawiają się rękawice zawierające pasywne i aktywne źródła ciepła.
EN
Providing employees heating comfort by the use of appropriate protective equipment, including gloves, suitable for cold exposure conditions is a very complex issue. Traditional protective gloves are made from textile systems, possibly with the waterproof leather or most commonly coated materials such as polyvinyl chloride, nitrile rubber or polyurethane, and the increased thermal insulation is achieved by the use of additional insulating linings. Despite the possibility of selecting gloves and footwear from traditional materials with different insulating properties, this proves insufficient to meet the expectations of users. In the market of protective gloves, gloves with passive and active heat sources are increasingly appearing.
PL
W artykule przedstawiono powszechne zagrożenia, mogące występować przy produkcji i stosowaniu prefabrykatów betonowych. Na podstawie analizy czynności, wykonywanych na różnych stanowiskach pracy, można stwierdzić, ze główne zagrożenia związane są z działaniem czynników mechanicznych, termicznych i chemicznych. Na podstawie przyjętego podziału występujących zagrożeń zaproponowano wskazówki doboru rękawic ochronnych.
EN
This article presents the most common hazards present when precast concrete is manufactured and used. An analysis of the occupational activities at different workstations has shown that the greatest risk is associated with exposure to mechanical, thermal and chemical factors. On the basis of a classification of existing hazards, this article presents recommendations for how protective gloves should be selected.
10
EN
The paper discusses the methods of modification of melt-blown polymer materials by the addition of a bactericidal agent or superabsorbent directly to the fibre-forming area during the melt-blown production process. It also presents tests of textile composites designed for use in selected types of personal protective equipment worn in the workplace. One example of the application of textile composites is the protective footwear insole. The insole composites contain specially developed variants of melt-blown nonwovens made from PP, PC, and PA fibres. Microbiological, hygienic, and mechanical tests have shown that the optimum insoles for all-rubber protective footwear are those made of bioactive composites containing a PC melt-blown nonwoven. Another example of composite application is the air-purifying half mask. Filter composites contain polymer nonwovens with the addition of different quantities of a superabsorbent. They have been tested for particle penetration, airflow resistance, and moisture sorption.
EN
The article contains the definitions of footwear with protective properties depending on the construction of toecaps in the context of the level of protection provided. The issues relating to the requirements and standard test methods of toecap measurement used in protective footwear were also discussed. The requirements for all types of toecaps (i.e., the internal length of the toecap, impact resistance and resistance to compression) and also special requirements for the metal toecaps (i.e., corrosion resistance) and non-metal (i.e., aging and the influence of external factors: acid, base, diesel) were described. There are also presented and compared the results of resistance to the impact of the toecaps made of metal and composite used in the protective footwear in the work environment.
EN
The article presents the results of conducted tests of protective gloves protecting against cuts and stabs by hand knives. Volunteers using protective gloves performed selected manual exercises, which are characteristic to the five dexterity tests. Subjective sensations of the load of the upper limb were evaluated on the basis of the developed questionnaire.
PL
Jednym z najczęściej spotykanych środków ochronnych, stosowanych podczas prac wykonywanych w narażeniu na działanie olejów mineralnych, są rękawice ochronne, przeznaczone do prac w narażeniu na działanie czynników chemicznych [1]. W niniejszym artykule jego autorki prezentują właściwości, jakie muszą spełniać takie rękawice.
PL
Artykuł ma na celu naświetlenie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi i uświadomienie pewnych kwestii użytkownikom tych ochron.
PL
Sprawdzono, czy badanie równowagi na platformie dynamometrycznej pozwoli na różnicowanie wyników badań w grupie osób młodszych i starszych, użytkujących obuwie ochronne o różnej konstrukcji. Wykazano, że noszenie obuwia ochronnego z cholewką i usztywnieniem wokół stawu skokowo-goleniowego wpływa na poprawę równowagi statycznej i dynamicznej u osób starszych.
EN
It was determined whether balance tests conducted on a dynamometric platform reveal differences between younger and older subjects wearing protective footwear differing in terms of shoe collar height and heel support. It was showed that the protective footwear with a high collar and ankle support improved both static and dynamic balance in older persons.
PL
Celem artykułu było przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących podnosków ochronnych stosowanych w obuwiu w środowisku pracy. Przedstawiono podział podnosków ze względu na stopień zapewnianej ochrony. Scharakteryzowane zostały rodzaje materiałów stosowanych w ich konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na materiały metalowe i kompozytowe. Omówiono także standardowe i niekonwencjonalne metody badania podnosków chroniących przed urazami mechanicznymi.
EN
The objective of the paper was to outline the basic issues concerning toecaps used in protective foot-wear. Classification of the toecaps in the context of the level of protection provided was presented. Types of materials used in construction of the toecaps were characterized in particular the division into metal and composite structures. The standard and unconventional testing methods of toecaps protecting against mechanical impacts were also discussed.
PL
W artykule przedstawiono badania komfortu użytkowania obuwia roboczego, masek i półmasek indywidualnie dopasowanych do kształtu ciała użytkownika. Do wykonania modeli środków ochrony indywidualnej wykorzystano technikę cyfrowego odwzorowania 3D. Tak uzyskane modele poddano ocenie komfortu użytkowania, porównując je ze standardowymi wyrobami dostępnymi na rynku. W wyniku badań stwierdzono, ze indywidualne dopasowanie SOI zmodyfikowanych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych znacząco wpływa na poprawę komfortu ich użytkowania.
EN
This article presents a study on the comfort of footwear, masks and respirators individually fitted to the shape of the human body 30 digital mapping was used to make models of personal protective equipment [PPE].Thus obtained models were evaluated for comfort by comparing them with standard products available on the market. The results showed that individual adjustment of PPE modified with digital mapping of anthropometric measurements significantly improved the comfort of their use.
EN
The study material consisted of two models of protective firefighter footwear. The tests were conducted on subjects in a laboratory using an ergometric treadmill. The parameters of footwear microclimate were continuously recorded using T/RH sensors. For the leather footwear, the highest foot temperature was recorded in the 50th minute of the experiment (35.8°C in the dorsal region and 37.3°C in the plantar region) and for the polymer footwear in the 60th minute of the experiment (35.4°C in the dorsal region and 37.0°C in the plantar region). In the leather footwear, the temperature of the air surrounding the feet rose from 31.0°C to 35.4°C, and then declined, but did not return to the initial level during the rest period. In turn, in the polymer footwear, the temperature rose from 29.0 to 34.7°C, and then decreased to 33.7°C following the rest period. The highest relative air humidity was recorded in the polymer footwear (96.6%), while in the leather footwear it amounted to 91%. Testing the dynamics of the microclimate during footwear use provides complete information about changes in the temperature of the skin of the foot and the temperature and relative humidity of the footwear microclimate.
PL
Środki ochrony indywidualnej (śoi) stosowane są na ogół w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla pracowników. Jednocześnie często są one postrzegane jako niewygodne lub niedopasowane do potrzeb użytkowników. Dlatego konieczne jest ciągłe doskonalenie ich konstrukcji z wykorzystaniem nowych materiałów i systemów informatyczno-komunikacyjnych. W artykule przedstawiono najnowsze osiągnięcia w tym zakresie na podstawie wyników badań realizowanych w CIOPPIB. W szczególności omówiono aplikację aktywnych materiałów do odzieży ochronnej, zastosowanie nanotechnologii do konstrukcji hełmów oraz nowego biobójczego sprzętu do ochrony układu oddechowego. Przedstawiono także zagadnienia związane z czasem bezpiecznego stosowania pochłaniaczy z wykorzystaniem czujników sygnalizujących przebicie złoża sorpcyjnego. W zakresie wykorzystania technologii informatycznych przestawiono system do monitorowania czasu zużycia śoi oraz wykorzystanie rzeczywistości wzbogaconej w konstrukcji przyłbicy dla spawaczy. Omówiono także metodę oceny komfortu cieplnego w obuwiu ochronnym.
XX
Personal protective equipment (PPE) is generally used to minimize risk to the workers' health and safety in situations of extreme danger. At the same time PPE items are usually perceived as uncomfortable or unsatisfying in terms of users' needs. Therefore, it is necessary to continuously modify and improve their design by use of innovative materials or new and emerging technologies. Some of the achievements in this area, based on the results of research recently carried out in CIOP-PIB, are presented in this paper. In particular, we discuss the application of active materials to the construction of protective clothing, the use of nanocrystalline coatings to improve helmets resistance to infrared radiation and development of new bioactive respiratory protective devices. Moreover we consider issues related to the determination of end-of-service-life of gas filters by means of electronic gas sensors and the use of information technologies in systems monitoring of PPEs' lifecycle. Augmented reality system is presented as a tool providing workers with necessary information support during welding. We also discuss a novel method for thermal comfort evaluation of protective footwear.
EN
The article presents the problem of the effectiveness of protective gloves in workplaces. It was indicated what should have a protective glove ergonomic design. Also were described three main directions of developing custom research methods for objective assessment of the ergonomic hand protection.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.