Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  monitoring systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
A crucial part of every adaptation planning and disaster risk reduction is estimation of vulnerable areas and risk in the future. Only a well-developed monitoring system could bring valuable information to create possible scenarios to set up adaptation plans. Monitoring systems of meteorological conditions, surface water, groundwater, landslides, seacoast, agricultural drought as well as their standards and methodologies, are crucial for establishing an effective warning system of every country, and thus are the subject of research conducted by national institutes. Therefore, the conditions of this national research (getting trained staff, equipment etc.) is essential to provide reliable information for a national adaptation plan and for economic assessment of climate change impacts. Poland has significant experiences in monitoring systems, data collecting and visualizing, as well as in the development of scenarios and risk maps. Methodologies and capacity building, necessary for their use, along with experiences and lessons, learned to get valuable information for disaster risk reduction, were presented by the authors from the research during the 24th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP 24) in Katowice (December 2018). The presentation contributed to the global adaptation process through experience sharing that is important for the relevant research conducted in the least developed countries.
PL
Procesy spawania laserowego cechuje, jeszcze nie w pełni wykorzystany, ogromny potencjał przemysłowy w porównaniu do konwencjonalnych procesów spawania łukowego, a w szczególności: wysoka jakość i wydajność spawania, łatwość automatyzacji, a zwłaszcza robotyzacji, elastyczność produkcji – możliwość jednoczesnego prowadzenia procesów spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej lub cięcia konstrukcji, wiązkami laserowymi zasilanymi z jednego generatora promieniowania laserowego, duże głębokości przetopienia złączy doczołowych oraz wąska SWC, niskie odkształcenia i naprężenia spawalnicze [1-11].
EN
The basics of laser welding technology and causes of the typical defects of laser welded joints are described. An analysis of the properties of sensors used in the modern systems of on-line monitoring of laser welding processes quality is carried out. Examples of the applications of adaptive control in these systems are provided.
PL
W artykule zostało przedstawione zastosowanie bezobsługowego systemu monitorowania do bieżącej kontroli stanu technicznego konstrukcji na podstawie wybranego obiektu mostowego.
EN
Structural health monitoring systems are associated in Poland with the largest, monumental bridges. They were installed, among others, within the structures in Gdańsk [1], Płock [2], Puławy [3] and Wrocław [4, 5]. Their task is to analyze the response of non-standard structures, with above-average dimensions or innovative solutions [6]. These systems consist of a large number of different sensors, so their costs were significant. There is also a large group of bridges with small dimensions and standard structural solutions, but located within difficult ground conditions or in areas affected by mining operations. The application of automated, cost-effective and maintenance-free monitoring systems for the current control of the technical condition of structures is presented in the article based on the selected bridges.
PL
Na wstępie przypomniano istotę systemów monitorowania, opartą na elektronice zapewniającej odpowiednią prędkość i wiarygodność przetwarzania danych pomiarowych, a jednocześnie posiadającą właściwe cechy iskrobezpieczeństwa. W dalszej części pokazano przykłady pomiarów stężenia tlenku węgla pochodzącego z różnych źródeł. W kontekście zróżnicowanych charakterystyk przebiegu zmian stężenia tlenku węgla odniesiono się do zagadnienia identyfikacji źródła tlenku węgla, którego stężenia pojawiły się po wysokoenergetycznym wstrząsie górotworu skutkującym tąpnięciem. W celu lepszego zobrazowania zdarzenia przedstawiono uwarunkowania prowadzenia robót górniczych w rejonie objętym skutkami tąpnięcia oraz dokonaną eksploatację w pokładach nadległych tej partii złoża węgla kamiennego. Na koniec przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań porównawczych zmian stężenia tlenku węgla oraz wnioski z tego wynikające.
EN
First, a recapitulation is provided of monitoring systems, based on electronic solutions which ensure the reliability of the requisite speed and measurements while intrinsically safe. Subsequently, examples of measurements of the carbon monoxide concentrations emitted by different sources are presented. In the context of the different characteristics of changes in carbon monoxide concentration, the problem of the identification of carbon monoxide source generated during high energy rock burst is discussed. To alt a better understanding of the issue, the conditions of mine development work in areas threatened by bumping hazards as well as mining procedures in seams in this type of hard coal deposit, is presented. Finally, the results of comparative tests of changes in carbon monoxide concentrations and conclusions are given.
PL
Przedstawiono architekturę techniczną systemu monitorowania jakości energii elektrycznej w krajowym koncernie energetycznym, zwracając uwagę na wymagania stawiane analizatorom energii oraz oprogramowania.
EN
The article present monitoring system architecture of power quality in domestic energy company. There are emphasized requirements of power quality analyzers and software.
EN
This paper discusses the issue of the methane hazard occurring in the longwall areas of hard coal deep mines along with ways of overcoming this hazard. The authors describe devices for measuring the parameters of the underground environment in the exploitation area. Then, they present the results of tests to determine the methane hazard level in the longwall area. The parameters of ventilation-, absolute-, and criteria-methane-bearing capacity are determined based on online measurements of ventilation and gas parameters. The presented results are the effects of the European project AVENTO (Advanced tools for monitoring ventilation and methane emission).
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe stosowane do pomiaru parametrów środowiska podziemnego w rejonie eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczania poziomu zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej. Wyznaczono parametry metanowości wentylacyjnej, bezwzględnej i kryterialnej na podstawie ciągłych pomiarów parametrów wentylacyjnych i gazowych. Zaprezentowane wyniki badań są efektem realizacji badawczego projektu europejskiego AVENTO (Zaawansowane narzędzia do kontroli wentylacji i emisji metanu).
PL
W rozwoju diagnostyki technicznej jako dziedziny nauki można wyróżnić trzy główne kierunki: rozwój układów sensorycznych, rozwój metod przetwarzania i analizy danych oraz rozwój warstwy sprzętowej. Układy diagnostyczne ewoluowały od prostych urządzeń wskaźnikowych do rozbudowanych systemów monitorujących. Dynamiczny rozwój | mikroelektroniki, spadek cen specjalistycznych komponentów oraz dostępność zaawansowanych metod numerycznych skutkuje coraz większą opłacalnością projektowania i użytkowania systemów monitorujących maszyny i urządzenia. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące projektowania oraz użytkowania systemów monitorujących, w szczególności opracowanych i wdrożonych przez autora.
EN
In the development of technical diagnostics as a science can be divided into three main directions: the development of sensory systems, the development of methods of data processing and data analysis and the development of the hardware. Diagnostic systems have evolved from simple indicator devices to complex monitoring systems. The dynamic development of microelectronics, price decline of specialized components and the availability of advanced numerical methods results in increasing cost effectiveness of design and operation of monitoring systems and equipment. The paper presents a number of conclusions arising from the design and the use of monitoring systems in particular developed and implemented by the author.
PL
W artykule scharakteryzowano zagrożenia metanowe występujące w rejonach ścian wydobywczych kopalń głębinowych węgla kamiennego oraz podstawy ich zwalczania. Przedstawiono strukturę i funkcje stosowanych systemów monitorowania parametrów wentylacyjnych oraz stężeń metanu w powietrzu płynącym przez wyrobiska. Opisano również opracowany w ramach projektu AVENTO model systemu monitorowania i analizy on-line realizującego następujące dodatkowe funkcje: obliczenia parametrów sieci wentylacyjnej z uwzględnieniem aktualnych pomiarów z systemu monitorowania, analizy zagrożenia metanowego w rejonach ścian wydobywczych, predykcję krótkoterminową parametrów zagrożenia metanowego. Przedstawiono wyniki badań testowych modelu systemu zintegrowanego wykonanych na podstawie rzeczywistych danych uzyskanych podczas badań i eksperymentów prowadzonych w kopalni.
EN
This paper describes methane hazards occurring in the areas of the working faces of deep coal mines and methods of elimination of these risks. A structure and functions of the applied monitoring systems of ventilation parameters and methane concentration in the flowing air have been presented. In addition, a model of a monitoring system and analysis on-line developed within the AVENTO project has been described. It performs the following additional functions: calculation of parameters of a ventilation system taking into account the current measurements given by the monitoring system; analysis of methane hazard in the areas of working faces; short-term prediction of parameters of methane hazard. The results of test trials of the model of the integrated system which were shown on the basis of real data obtained during tests and experiments carried out in a mine have been presented.
EN
The growing importance of research on new technologies that could be employed in care services for elderly and disabled persons is highlighted. In this context, the need to examine the applicability of various sensor systems for non-invasive monitoring of the movements and vital bodily functions, such as heart beat and breathing, of those persons in their home environment is jutified. An overview of the literature, concerning existing monitoring techniques is prowided. A technological potential behind impulse-radar sensors is indicated. New systemie and algorithmic solutions based on such sensors are presented as well as preliminary results of their investigation.
PL
Przedstawiono narastające znaczenie badań dotyczących nowych technik, które mogą znaleźć zastosowanie we wspomaganiu osób starszych i niepełnosprawnych. W tym kontekście uzasadniono potrzebę badania przydatności różnych systemów czujnikowych do nieinwazyjnego monitorowania aktywności motorycznej i takich funkcji życiowych, jak bicie serca i oddech owych osób w ich środowisku domowym. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej różnych technik monitoringu. Wskazano na znaczny potencjał aplikacyjny czujników opartych na radarze impulsowym. Przedstawiono nowe rozwiązania systemowe i algorytmiczne, opracowane dla takich czujników oraz wstępne wyniki badań tych rozwiązań.
PL
W artykule przedstawiono genezę opracowania nowego systemu metanometrycznego, którego głównym przeznaczeniem jest realizacja autonomicznego szybkiego zabezpieczania rejonu ścian silnie metanowych przed skutkami nagłego wypływu metanu ze zrobów do przestrzeni roboczej wyrobiska ścianowego. Omówiono koncepcję nowego systemu oraz wyniki jego testowania, co było przedmiotem zadania badawczego nr 8 realizowanego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa w kopalniach”. Zwrócono uwagę na wymagania wdrożeniowe – począwszy od uzyskania niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń, poprzez zabudowę w konkretnym rejonie eksploatacyjnym, do jego bieżącej pracy w integracji z dotychczas stosowanymi systemami gazometrii stacjonarnej. Wskazując możliwości, jakie stwarza nowy system w działaniach związanych z zarządzeniem bezpieczeństwem zakładu górniczego, podkreślono znaczenie systematycznego prowadzenia analiz ryzyka wybuchu metanu w rejonach ścian wydobywczych.
EN
The paper features the development origin of a new methane measuring system whose main purpose is to provide quick protection of heavily saturated methane longwalls against a sudden emission of methane from goafs into the working area of the longwall. The concept of the new system was discussed along with its testing results. This work was the subject of task 8 of the project devoted to improving safety in mines. The focus was put on implementation conditions: from obtaining indispensable certificates and admissions, through the installation in the given exploitation area, to the system integration with already existing stationary gas measuring systems. The possibilities of the new system were stressed as far as the safety management of the mine was concerned. Here, the authors pointed at the significance of systematic risk analyses with respect to methane explosions in longwall areas.
EN
Structural Health Monitoring (SHM) is a natural extension and supplement of Non-Distractive Tests (NDT). Structure assessment during periodical NDT tests is performed by highly trained human team. However, during long sea voyage, ship crew has no knowledge and possibility for detailed assessment and, what is more, has no knowledge lifetime predicting of ship structure. SHM systems should have good designed sensors types, distribution, and automatic recording unit. However, most important (and most difficult for designing) is autonomous and self-contained procedures for marine structures hazard assessment. In the paper, basic assumptions for numerical algorithms of signal processing, damage identification and localization, threat assessment and forecasting of structure lifetime are presented. SHM systems can be based on several different measurements techniques like: comparative vacuum monitoring, electromagnetic layer, Lamb waves, vibration based methods, acoustic emission, and fibre optics. Last three methods are most promising in the marine environment, according to the author experience. Global ship hull deformation should be monitored as quasi-continuous measurements. Optical Time-Domain Reflectometer method (OTDR) is planned by author for hull global deformation monitoring. Some local strain-stress concentration of hull structure and propulsion system bearings' reactions will be monitored by Fibre Bragg Grating (FBG) sensors. Both techniques (OTDR and FBG) have been shortly described in the paper.
13
Content available remote Arc Weld Multi-Station System for Controlling Welding Parameters
EN
The progression of automation and strong market competition dictate a rise in productivity without compromising, and sometimes even with increasing quality-related requirements. As a result, in big industrial companies, the control of production processes based on traditional inspection methods is significantly limited, expensive and impossible to perform on a continuous basis. Consequently, quality control related to welded joints is randomised and based on destructive testing. Although such welded joint quality control enables obtaining very good results in terms of joint quality control, its cost, time and possibility of assessing only a selected set of specimens make the method impossible for performing complex assessments of ongoing production processes. This has led to the rising popularity of methods supporting the evaluation of joint quality control enabling the non-invasive assessment of each joint. To this end it has become necessary to apply systems making it possible to continuously control electric parameters characterising welding processes. For many years, Instytut Spawalnictwa has been carrying out tests and developing measurement equipment for monitoring welding processes. Such equipment and systems find applications in industrial companies, both for welding process control and assessment as well as for adjusting welding process parameters. One of such systems is an Arc Weld multi-station system for monitoring process parameters.
PL
Postępująca automatyzacja oraz silna konkurencja na rynku zmusza do zwiększania wydajności produkcji przy zachowaniu, a niekiedy nawet wzroście, wymagań jakościowych. W efekcie tego w dużych zakładach produkcyjnych kontrola przebiegu procesu produkcji oparta na tradycyjnych metodach inspekcji jest mocno ograniczona, kosztowna oraz niemożliwa do prowadzenia w sposób ciągły. W takiej sytuacji prowadzi się wyrywkową kontrolę jakości wytwarzanych złączy w oparciu o metody niszczące. Okazało się jednak, że taki sposób kontroli jakości wytwarzanych połączeń, choć daje bardzo dobre wyniki w ocenie jakości złączy, to ze względu na koszty, czasochłonność oraz ocenę tylko wybranego zbioru próbek nie nadaje się do kompleksowej oceny przebiegającego procesu produkcji. Dlatego też coraz częściej sięga się po metody wspomagające proces oceny jakości wykonywanych połączeń, pozwalające na bezinwazyjną ocenę dla każdego wykonanego połączenia. Wykorzystuje się do tego celu systemy umożliwiające ciągłą kontrolę parametrów elektrycznych charakteryzujących proces spawania. W Instytucie Spawalnictwa od wielu lat prowadzi się badania i opracowuje przyrządy pomiarowe do monitorowania procesu spawania. Opracowane przyrządy i systemy znajdują zastosowanie w zakładach przemysłowych, gdzie wykorzystuje się je zarówno do kontroli i oceny przebiegu procesu spawania, jak i doboru jego parametrów. Jednym z nich jest wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu spawania elektrycznego łukowego Arc Weld.
PL
W artykule zaprezentowano fragment wyników badań nad opracowaniem systemu gazometrycznego powodującego natychmiastowe wyłączenie (minimalizacja czasu wyłączenia) energii elektrycznej w przypadku nagłego wypływu metanu do wyrobiska ścianowego. Przedstawiono w nim wyniki analizy obowiązujących przepisów i dyrektyw pod kątem wymagań dla nowego systemu, a także wymagania metrologiczne i funkcjonalne dla metanomierzy oraz inne wymagania, wynikające z doświadczeń w użytkowaniu systemów bezpieczeństwa. Nowy system umożliwi rozszerzenie zakresu kontroli metanometrycznej w rejonie ściany, a przede wszystkim ułatwi objęcie kontrolą miejsc znajdujących się poza obszarem działania stosowanych obecnie systemów monitorowania.
EN
The paper presents an extract of results of the research work carried out as part of the research task No 8 “Development of a gas monitoring system for immediate shut-down of longwall machines and electric equipment in the case of a sudden release of methane”. This task has been a part of a strategic project “Improvement of a work safety in mines”. The origins of the strategic project and the goal of the task 8 – minimizing a response time of the system (shut down of electric power) to a sudden release of methane to a working – have been reminded in the paper. The results of analysis of the obligatory rules and directives regarding the requirements for the new system have been discussed. The metrological and functional requirements for methane-meters and other significant requirements resulted from the experience of use of safety systems have been presented. The new system will allow a user to extend methane monitoring at longwall areas and in particular it will simplify a control of places located outside areas monitored by the systems currently used.
EN
This paper is a presentation of landslide monitoring, early warning and remediation methods recommended for the Polish Carpathians. Instrumentation included standard and automatic on-line measurements with the real-time transfer of data to an Internet web server. The research was funded through EU Innovative Economy Programme and also by the SOPO Landslide Counteraction Project. The landslides investigated were characterized by relatively low rates of the displacements. These ranged from a few millimetres to several centimetres per year. Colluviums of clayey flysch deposits were of a soil-rock type with a very high plasticity and moisture content. The instrumentation consisted of 23 standard inclinometers set to depths of 5–21 m. The starting point of monitoring measurements was in January 2006. These were performed every 1–2 months over the period of 8 years. The measurements taken detected displacements from several millimetres to 40 cm set at a depth of 1–17 m. The modern, on-line monitoring and early warning system was installed in May 2010. The system is the first of its kind in Poland and only one of several such real-time systems in the world. The installation was working with the Local Road Authority in Gorlice. It contained three automatic field stations for investigation of landslide parameters to depths of 12–16 m and weather station. In-place tilt transducers and innovative 3D continuous inclinometer systems with sensors located every 0.5 m were used. It has the possibility of measuring a much greater range of movements compared to standard systems. The conventional and real-time data obtained provided a better recognition of the triggering parameters and the control of geohazard stabilizations. The monitoring methods chosen supplemented by numerical modelling could lead to more reliable forecasting of such landslides and could thus provide better control and landslide remediation possibilities also to stabilization works which prevent landslides
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z monitorowaniem i sterowaniem pracą urządzeń elektrotechnicznych, wykorzystywanych w procesie ładowania akumulatorów pojazdu elektrycznego. Omówiono funkcje, jakie może realizować układ oraz przedstawiono sytuacje, do których może być zastosowany. Opisano konstrukcję układu, sposób konfigurowania parametrów oraz możliwości techniczne. Określono warunki i obiekty, do których układ może być zastosowany.
EN
The article presents the issues related to the monitoring and control operation of electrical equipment that are used in the charging process of an electric vehicle (cars, motorcycles, bicycles, boats, small vessels). The functions that the system can carry out are discussed and situations in which it can be used are presented. The structure of the system, ways to configure the parameters and technical capabilities are described. Conditions and objects to which it may be applied are determined.
PL
Czynniki chłodnicze pracujące w instalacjach, podczas niekontrolowanej emisji do atmosfery mogą powodować szkody wynikające nie tylko z zaburzenia pracy urządzenia. Wycieki te mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia ludzi, zniszczenia towaru lub mienia oraz mieć globalnie niekorzystny wpływ na środowisko naszej planety. Dokonano analizy czynników chłodniczych pod względem ich zagrożenia. Omówiono także sposoby kontroli emisji czynników roboczych. Scharakteryzowano systemy monitoringu. Wskazano newralgiczne elementy w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. Istotnymi parametrami czujnika jest szybki czas reakcji i odpowiedzi przy osiągnięciu założonego progu stężenia oraz jego selektywność. Na odpowiednie dobranie czujników oraz miejsca ich usytuowania mają wpływ właściwości czynnika chłodniczego, progów wykrywanych stężeń i struktura chronionego obszaru. Przedstawiono modelową reakcję czujnika podczas emisji gazu. Omówiono wpływ temperatury na pracę detektora - zagadnienie istotne w przypadkach zabezpieczeń pomieszczeń mroźni i niskotemperaturowych komór chłodniczych.
EN
During uncontrolled emission to the atmosphere, refrigerants may cause damages resulting not only from operational disturbances of installation. These emissions may also be a reason for health problems or death, product or property damages and negative impact on the environment of our planet. The analysis of risk resulting from application of refrigerants was discussed. Refrigerants’ analysis in terms of an uncontrolled leak risk was performed. Methods of refrigerant emission detection were discussed. The monitoring systems were characterized. Critical elements for the proper operation of these systems were identified. The important parameters of the sensor include selectivity, fast reaction time and responses to established detection levels. The properties of the refrigerant, levels of detection concentrations and kind of protected area have an impact on the proper selection and location of sensors. The model sensor response during gas emission was presented. The influence of temperature on detector was discussed. Consideration of safety of industrial refrigerators and cold rooms is an important problem.
EN
In this paper, some issues of building a reliable, distributed measurement system for monitoring of water quality in reservoir Lake Dobczyckie are presented. The system is based on a measurement station that has the shape of a floating buoy which is supposed to be at anchor on the reservoir. Wireless data transmission problems that were encountered during the development of the buoy, modeling a radio link, and measurements of actual signal strength on the reservoir are discussed. A mathematical approach to procedures of early situation assessment was conducted, and specialized procedures were designed for measurement stations of the system. It is also discussed how such computations can improve a qualitative assessment of system performance in terms of real-time messaging.
PL
Systemy monitorowania i powiadamiania o wypadkach drogowych jest jednym z ważniejszych systemów wspomagających bezpieczeństwo na drogach, prace nad tym systemem trwają już prawie 10 lat. Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej ds. transportu od 2015 roku wszystkie nowe samochody powinny być wyposażone w czujniki, które w razie wypadku automatycznie zawiadomią odpowiednie służby ratunkowe, co skróci to czas oczekiwania na pomoc medyczną średnio o prawie 45%.
EN
The monitoring and reporting system of road accidents is one of the most important systems supporting road safety. This system has been developed over nearly five years. According to the recommendation of the European Commission responsible for transport all new cars should be equipped by 2015 with sensors that will automatically notify the appropriate emergency services in the event of an accident. This solution will reduce the waiting time for medical treatment by about 45%.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.