Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 152

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  udarność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
From an analysis of the dependence complex of carbon steel properties on structural parameters, it was found that for an isostructural state, the influence of austenite grain size on impact strength exceeds the dependence on carbon content. As a result of explaining correlation relationships between individual mechanical characteristics, to evaluate critical stress intensity factor, a relationship is proposed based on the use of impact strength. The proportionality coefficient in proposed dependence is determined by ratio of elongation to narrowing at tensile test.
EN
The study involved the development of the basics of production technology and the testing of the mechanical properties of a new grade of steel for forgings with increased strength and impact strength, intended for special products. The scope of the tests included a proposal for a new steel composition along with the production of ingots and its further processing into forgings in industrial conditions, using an input with various dimensions of the cross-section, proposed as a result of numerical calculations, including the performance of heat treatment in two variants. As a result of tests and analyses, it was found that the proposed technology enables the production of semi-finished products with the assumed level of strength and impact strength.
PL
Opracowano podstawy technologii produkcji oraz przeprowadzono badania właściwości mechanicznych nowego gatunku stali na odkuwki o podwyższonej wytrzymałości i udarności z przeznaczeniem dla wyrobów specjalnych. Zakres badań obejmował propozycję nowego składu stali wraz z wykonaniem wlewków i jej dalszym przetwarzaniem na odkuwki w warunkach przemysłowych, wykorzystując wsad o różnych wymiarach przekroju poprzecznego zaproponowanych w wyniku obliczeń numerycznych łącznie z wykonaniem obróbki cieplnej w dwóch wariantach. W wyniku badań i analiz stwierdzono, że zaproponowana technologia umożliwia uzyskanie półwyrobów o założonym poziomie wytrzymałości i udarności.
PL
Inżynierskie kompozyty cementowe [IKC] n z dodatkiem włókien należą do grupy wysokowartościowych fibrokompozytów. Zawierają one drobnoziarniste składniki: cement, drobny piasek i popiół lotny, natomiast nie zawierają kruszywa grubego. Zawartość cementu w typowym inżynierskim kompozycie cementowym wynosi około 1000 kg/m3, co sprawia, że jest to materiał niezgodny z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Popiół lotny w mieszankach IKC poprawia właściwości mechaniczne i trwałość, a optymalna ilość popiołu zastępującego cement mieści się w granicach od 30% do 40%. W przeprowadzonych badaniach podjęto próbę dodania do IKC granulowanego żużla wielkopiecowego zastępującego cement, wraz z popiołem lotnym. Przygotowano pięć mieszanek, jedną kontrolną i cztery o różnej zawartości żużla od 10% do 50%, w odstępach co 10%. Zawartość granulowanego żużla wielkopiecowego w takiej zaprawie ma korzystny wpływ na właściwości mechaniczne oraz odporność na udar.
EN
Engineered Cementitious Composites are belonging to the ultrahigh performance fiber reinforced composites. Engineered Cementitious Composites are composed of fine grained ingredients like cement, fine sand, fly ash, but don’t coarse aggregate. Presence of cement in the typical Engineered Cementitious Composites mix is nearly 1000 kilograms per cubic meter, which make this material to keep far from the sustainability. The content of fly ash in the mix improves the performance of mechanical properties and durability, however, the percentage of replacement of cement has the optimum up to 30 to 40 %. In this study, an attempt is made to add granulated blast furnace slag to Engineered Cementitious Composites mix replacing the cement, along with fly ash. Five different mix proportions are used in this investigation, from 10%, to 50%, at 10% intervals of the granulated blastfurnace slag, replacing cement. The content of granulated blast-furnace slag exhibit remarkable achievement in the mechanical parameters and impact toughness.
EN
The results of the Charpy impact test of AE-type magnesium alloys produced by the high pressure die casting method are presented. Three alloys with different weight fractions of rare earth elements (RE; e.g. 1, 3 and 5 wt%) and the same mass fraction of aluminium (5 wt%) were prepared. The casts were fabricated using a typical cold chamber high pressure die casting machine with a 3.8 MN locking force. Microstructural analyses were performed by means of a scanning electron microscope (SEM). The impact strength (IS) was determined using a Charpy V hammer with an impact energy equal to 150 J. The microstructure of the experimental alloys consisted of an [alpha]-Mg solid solution and Al11RE3, Al10Ce2Mn7 and Al2RE intermetallic compounds. The obtained results show the significant influence of the rare earth elements to aluminium ratio on the impact strength of the investigated materials. Lower the RE/Al ratio in the chemical composition of the alloy results in a higher impact strength of the material.
EN
This paper presents an investigation of impact strength of sponge gourd, coir, and jute fibers reinforced epoxy resin-based composites. Impact strength of specimens, made of composites with various proportions of wt% ratio of resin and hardener, wt% of resin and hardener, wt% ratio of sponge gourd and jute, wt% ratio of sponge gourd and coir, was measured. Design of experiment was done by Taguchi method using four control factors with three levels. Effect of the above control factors on impact strength was examined and the best combinations of control factors are advised. Confirmation test was performed by using this combination and the percentage of contribution of the above factors on impact strength was investigated by Analysis of Variance (ANOVA). Contour and interaction plots provide helpfully examines to explore the combined influences of different control factors on output characteristics. The regression equation represents a mathematical model that relates control factors with impact strength.
6
Content available remote Preliminary examinations of impact strength of adhesive lap joints
EN
he research into the impact strength of adhesive joints has been carried out since the 1980s, however, so far no universal method has been developed so as to ensure obtaining useful results. The article presents the authors’ own methodology of investigating the impact strength of adhesive joints, developed in Polish military universities. The methodology utilizes adhesive lap joint samples as an object of research. The device for conducting the experimental research was a pendulum hammer of the maximum energy equal to 25 J. The tests were conducted on samples, whose elements were made of an aluminium alloy, joined by means of two construction adhesives with significantly different properties (Young's modulus). The test samples were modelled on the samples exploited in the testing of static adhesive joints. As a result of the preliminary investigations, it was found that the proposed methodology can be used to determine the impact strength of adhesive connections. In addition, it was found that there is a clear relationship between adhesive connections and the stiffness of glue which makes the connection.
PL
Badania udarności połączeń klejowych są prowadzone od lat 80-tych XX w., jednak dotychczas nie opracowano uniwersalnej metody zapewniającej uzyskiwanie użytecznych wyników. W artykule zaprezentowano autorską, opracowaną w polskich uczelniach wojskowych metodykę udarnościowych badań połączeń klejowych wykorzystującą jako obiekt badań próbki zakładkowe. Jako urządzenie do prowadzenia badań eksperymentalnych zastosowano młot wahadłowy o maksymalnej energii 25 J. Badania realizowano na próbkach, w których elementy wykonane ze stopu aluminium łączono dwoma klejami konstrukcyjnymi o znacznie różniących się właściwościach (module Younga). Próbki do badań wzorowano na próbkach stosowanych w badaniach właściwości statycznych połączeń klejowych. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych stwierdzono, że zaproponowana metodyka może być stosowana do wyznaczania udarności połączeń klejowych. Dodatkowo, potwierdzono wyraźną zależność udarności połączeń klejowych od sztywności kleju tworzącego połączenie.
EN
Aluminum alloy finds its applications in various sectors of engineering. This paper discusses the investigation of mechanical characteristics of buttweld joints of aluminium alloy AA6063 along with AA5083. An experiment was conducted for different tool rotational speeds of 600 rpm, 800 rpm and 1000 rpm. Specifications of friction stir welding machine were 4 kN axial load and welding speed of 40 mm/min. Friction stir welded (FSW) joints of higher tensile strength, lower flexural strength and lower impact strength with maximum hardness, for the work piece fabricated at 1000 rpm using a high speed steel tool with a cylindrical profile was observed. Better understanding of the effect of tool rotational speed and mechanical properties was illustrated through the experimental result.
EN
The paper presents research on the strength properties of raspberry stems from cuttings and their suitability for the production of briquettes. For this purpose, the cutting resistance, Charpy impact and bending stiffness of raspberry stalks were determined. Then briquettes were made to define their mechanical strength for different moisture contents. After that the heat of combustion of the briquettes was checked.
PL
Praca przedstawia badania dotyczące właściowości wytrzymałościowych łodyg malin pochodzących z przycinki krzewów oraz ich przydatności do produkcji brykietów. W tym celu określno opory cięcia, udarność i sztywność na zginanie łodyg malin. Następnie wykonano z nich brykiety, określono ich wytrzymałośc mechaniczną dla różnych zawartości wilgoci oraz sprawdzono ciepło spalania.
EN
The impact strength tests of adhesive joints loaded for cleavage using a wedge-shaped impactor are generally described in the Polish Standard PN-EN ISO 11343. In order to conduct the tests, it is necessary to prepare bonded samples consisting of two specially formed elements. To form sample elements, it is necessary to take advantage of a special device, which is not adequately described in the standard. In view of the fact that the test method is quite common, some information, however general, with regard to the moulding device is available in the literature. Therefore, the authors have developed a device which was later validated in research with sample elements made from steel and an aluminium alloy. After the formation of adherends, it is necessary to connect them by means of a glued joint; however, it also requires a special handle due to an unusual shape of the samples. The handle is to stabilize samples and generate an appropriate clam required in the process of bonding at the time of making the connection. Both newly designed devices were made as prototypes so as to be able to check the correct operation of the designed constructions. Various tests were made in which the sample elements were moulded until obtaining a proper shape. During the test, particular elements of the device were adjusted so that the shape of the obtained samples would be in compliance with the parameters specified in the standard. On completion of the adjustments, it was possible to obtain specific repeatable elements. The obtained samples were inspected visually, and, on this basis, modifications were made. Then successive series of samples were prepared. Finally, the samples were subjected to a quality assessment. The results of the work are presented in the paper.
PL
W artykule zaprezentowano metodykę badań wytrzymałości udarowej połączeń klejowych na rozczepienie z wykorzystaniem impaktora w kształcie klina. Jest to metodyka opisana ogólnie w Polskiej Normie PN-EN ISO 11343, według której prowadzi się badania udarności połączeń klejowych. W celu przeprowadzenia badań wymagane jest przygotowanie próbek klejonych, składających się z dwóch odpowiednio uformowanych elementów. Do formowania elementów próbek niezbędny jest specjalny przyrząd, o którym nie można uzyskać żadnych informacji na podstawie Normy. Ze względu na to, iż metoda badania jest rozpowszechniona w świecie, pewne informacje dotyczące przyrządu formującego dostępne są w literaturze, jednak są to informacje ogólne. Dlatego samodzielnie opracowano tego typu przyrząd i przeprowadzono badania walidacyjne z elementami próbek wykonanymi ze stali i stopu aluminium. Po uformowaniu elementów próbek należy je połączyć za pomocą spoiny klejowej, do czego również jest wymagany specjalizowany uchwyt ze względu na nietypowy kształt próbek. Zadaniem uchwytu jest stabilizacja złożonych próbek oraz wytworzenie odpowiedniego docisku wymaganego w procesie klejenia w czasie wiązania kleju. Obydwa zaprojektowane urządzenia wykonano w formie prototypowej w celu sprawdzenia poprawności działania zaprojektowanych konstrukcji. Przeprowadzono próby kształtowania elementów próbek do wymaganej formy, podczas których poddawano regulacji poszczególne elementy przyrządu, tak aby kształt otrzymanych próbek był zgodny z parametrami określonymi w Normie. Po przeprowadzonych regulacjach możliwe jest uzyskiwania właściwych, powtarzalnych elementów. Powierzchnie klejone uformowanych elementów próbek przygotowano przez obróbkę strumieniowo-ścierną z odtłuszczaniem, a następnie naniesiono klej, złożono i zamocowano w uchwycie do klejenia w celu weryfikacji jego przydatności. Otrzymane próbki poddano oględzinom wzrokowym i na tej podstawie wprowadzono modyfikacje, a następnie wykonywano kolejne serie próbek oraz przeprowadzono ocenę ich jakości. W efekcie powstały dwa specjalizowane, pomocnicze przyrządy do przygotowania próbek do badań udarności. Wyniki badań zaprezentowano w artykule.
EN
The study investigated the influence of short-term nitriding conditions upon the strength properties and pitting corrosion resistance of 41CrAlMo structural steel. The steel was fluidised bed nitrided in ammonia at temperatures of 480 and 570oC. The increase in layer thickness and/or nitrogen concentration was accompanied by the increase in compressive rest stresses up to a maximum of approx. -660MPa. The decrease of tensile strength Rm and the offset yield point R0,2 in all nitriding variants did not exceed10% in relation to the quenched and tempered sample. The decrease of the relative elongation A10 reached a maximum of 37%. In the bend test, with the increase of layer thickness and nitrogen concentration the offset yield point R0,2 increased by a maximum of approx 12%. Impact strength decreased with increasing layer thickness and nitrogen concentration up to 14%. After optimum nitriding, pitting corrosion resistance Rp9 = 500 h was achieved.
PL
W pracy badano wpływ warunków azotowania krótkookresowego na właściwości wytrzymałościowe i odporność na korozję wżerową stali konstrukcyjnej 41CrAlMo. Stal azotowano fluidalnie w amoniaku w temperaturach 480 i 570oC. Wzrostowi grubości warstwy i/lub stężenia azotu towarzyszył wzrost ściskających naprężeń własnych maksymalnie do ok. – 660 MPa. Spadek wytrzymałości na rozciąganie Rm i umownej granicy plastyczności R0,2 we wszystkich wariantach azotowania nie przekraczał 10% w stosunku do próbki ulepszanej cieplnie. Spadek wydłużenia względnego A10 osiągnął maksymalnie 37%. W próbie zginania wraz ze wzrostem grubości warstwy i stężenia azotu wzrastała umowna granica plastyczności R0,2, maksymalnie o ok. 12%. Udarność stali malała wraz ze wzrostem grubości warstwy i stężenia azotu maksymalnie do 14%. Po optymalnym azotowaniu uzyskano odporność na korozję wżerową Rp9 = 500 h.
PL
Przedstawiono wymagania udarności stali konstrukcyjnych przyjmowane w celu uniknięcia kruchego pękania według eurokodów. Omówiono czynniki wpływające na kruche pękanie stali i sposób doboru grupy jakości stali według PN-EN 1993-1-10. Podano przykład uproszczonego doboru grup jakości stali do elementów rozciąganych mostu.
EN
Notch toughness requirements for structural steels to avoid brittle fracture to Euronorms are presented. Parameters influencing brittle fracture and procedure for selection of steel sub-grade to PN-EN 1993-1-10 are discussed. An example for a simplified selection of steel sub-grades for tension bridge elements is presented.
12
Content available remote Impact Tests of UHSS Steel Welded Joints Using the Drop - Tower Impact Drop Method
EN
The article characterizes the impact test method using Drop-Tower Impact Test with the registration of the value of force and energy of breaking. Based on sources, the possibilities and scope of the current application of this method were determined and the current state of knowledge on the results of these tests was reviewed. In order to determine the possibility of using the method in impact tests of high strength steel joints, investigations of hybrid PTA - GMA welding conditions on impact strength of joints of MART S1300QL steel were carried out. In particular, the influence of t8/5 cooling time on the impact strength of welded joints by the Drop - Tower Impact Test method was determined. It has been shown that the use of dropping machine with computer-based registration of breaking force and energy values was possible in the case of impact strength testing of UHSS welded joints and enabled precise analysis of the energy distribution dynamics absorbed by the tested.
PL
Opisane w artykule badania stanowią część poszukiwań autorów, zmierzających do określenia zależności pomiędzy określonymi właściwościami klejów a udarnością wykonanych z ich użyciem połączeń. Kleje konstrukcyjne (jako materiały polimerowe) charakteryzują się różnymi wartościami modułów Younga, wynoszącymi od kilku do prawie 10 000 MPa w temperaturze pokojowej. Wstępne badania wskazują, że powinna istnieć zależność pomiędzy modułem Younga klejów a wytrzymałością udarową wykonanych nimi połączeń. Hipotezę tę zweryfikowano przeprowadzając badania eksperymentalnie i numeryczne połączeń wykonanych klejami o znacznie różniących się wartościach modułów Younga. W celu realizacji badań doświadczalnych przygotowano próbki, w których elementy ze stali S235 łączono klejami epoksydowymi: Epidian 57/Z1 oraz Loctite EA 9492, EA 9480, EA 9450 i EA 9455. Testy połączeń klejowych przeprowadzano za pomocą młota wahadłowego, dedykowanego do badań połączeń klejowych. Maksymalna energia wahadła stosowanego w badaniach wynosiła 15 J. Do określenia udarności badanych połączeń wykorzystano zależność według której, energia zużyta do oderwania górnego elementu próbki w takim teście, czyli energia wytracona przez wahadło, jest miarą wytrzymałości udarowej połączenia klejowego. Modele do obliczeń numerycznych opracowano na podstawie próbek stosowanych w badaniach eksperymentalnych. Przygotowane modele z uwzględnieniem warunków początkowych i brzegowych zostały poddane dynamicznym obliczeniom numerycznym metodą elementów skończonych z wykorzystaniem modułu Explicit Dynamics programu ANSYS. Rezultaty badań eksperymentalnych i numerycznych wyraźnie wskazują na zależność udarności połączeń klejowych blokowych od modułu Younga zastosowanego kleju. Najwyższą udarnością spośród badanych cechują się połączenia wykonane klejami o najniższych modułach Younga.
EN
The research described in this article is part of the authors’ search to determine the relationship between specific properties of adhesives and the impact strength of their joints. At impact loads, there may be a relationship between the adhesive Young’s modulus and the impact strength of the joints made using the adhesive. This hypothesis was verified by conducting experimental and numerical tests of joints made with adhesives of significantly different Young’s modulus values. In order to carry out the experimental tests, samples were prepared with the S235 steel adherends which were joined with epoxy adhesives: Epidian 57/Z1 and Loctite EA 9492, EA 9480, EA 9450 and EA 9455. The tests were carried out using a pendulum hammer dedicated to testing adhesive joints. The maximum energy of the pendulum used in the tests was 15 J. To determine the impact strength of the tested joints, was used the dependence according to which the energy used to detach the upper element of the sample in such a test, i.e. the energy lost by the pendulum, is a measure of the impact strength of the adhesive joint. Models for numerical calculations were developed on the basis of samples used in experimental tests. The prepared models, taking into account the initial and boundary conditions, were subjected to dynamic numerical calculations using the finite element method using the Explicit Dynamics module of the ANSYS program. The results of experimental and numerical tests clearly indicate the dependence of the impact strength of the block adhesive joints on the Young’s modulus of the applied adhesive. The highest impact strength among the tested joints are joints made with the lowest Young’s modulus adhesive.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych oraz pomiary twardości doczołowych złączy spawanych ze staliwa G17CrM05-5. Ponadto została przeprowadzona analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych. Złącza spawane wykonano metodą TIG.
EN
The article presents the results of tests of butt welded joints, ie. hardness distribution, macro and microstructure. Analysis of surface morphology of impact fractures of G17CrM05-5 welded joints was carried out. The welding process was carried out on two types of melts, ie. without modification and with addition of rare earth metals (REM) to liquid metal. Welded joints were made using the TIG method.
PL
CADI (Carbidic ADI) – ausferrytyczne żeliwo sferoidalne z węglikami – jest stosunkowo nowym materiałem inżynierskim wykazującym doskonałą odporność na zużycie ścierne i dostateczną udarność. W niniejszej pracy przebadano wpływ dwustopniowego hartowania izotermicznego na wybrane właściwości żeliwa typu CADI. Dwie partie próbek poddano austenityzacji w 900°C przez 60 min. Następnie pierwszą partię poddano konwencjonalnemu jednostopniowemu hartowaniu izotermicznemu w 4 różnych temperaturach kąpieli solnej: 300, 330, 360 i 390°C przez 120 minut. Drugą partię natomiast poddano dwustopniowemu hartowaniu, początkowo przez 10 min w kąpieli solnej o temperaturze 260°C, a następnie w drugiej kąpieli solnej o temperaturze 300, 330, 360 i 390°C przez 120 min. Uzyskane wyniki pokazują, że w porównaniu z konwencjonalną obróbką cieplną dwustopniowy proces ausferrytyzacji poprawia udarność i odporność na ścieranie żeliwa CADI.
EN
CADI (Carbidic ADI) – ausferritic ductile iron containing carbides – is a relatively new engineering material which exhibits excellent wear resistance and adequate impact strength. In this work the influence of two-step austempering process on selected properties of CADI cast iron was examined. Two batches of samples were initially austenitized at 900°C for 60 min. The first batch of the samples was austempered conventionally by single-step process in a salt bath at 4 different temperatures: 300, 330, 360 and 390°C for 120 min. The second batch was processed by twostep austempering process, first in a salt bath at 260°C for 10 min and subsequently in second salt bath at temperatures 300, 330, 360 and 390°C for 120 min. Results show that two-step austempering process improves impact strength and wear resistance of CADI compared to conventional heat treatment process.
EN
This article presents the results of examination of processing conditions such as mold Tf and injection Tw temperature influence on mechanical properties of the moldings made of copolymer ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene) without and with a coloring agent in the form of a pigment and its masterbatches. The pigment was added in the amount of 1 wt ‰ and 2 wt ‰, while the masterbatches were added in the amount of 1 wt % and 2 wt %. The mechanical properties of the molded parts were determined in hardness, impact strength and tensile strength tests. The analysis of the obtained results allowed to state that the addition of the coloring agent in a form of pigment does not significantly affect the values of hardness and impact strength. However, the change of the processing conditions, e.g., increasing the mold temperature, contributed to the decrease of hardness and, at the same time, to the increase of impact strength. The tensile strength of the moldings made of ABS without and with the addition of the masterbatch is similar, regardless of the injection molding parameters, whereas their strain at break and Young’s modulus change, depending on the injection molding parameters. When using the low values of the mold temperature (30 °C) and injection temperature (230 °C), lower values of Young’s modulus were found, however, the aforementioned temperatures allow for obtaining a higher strain at break (noticed for colored samples).
PL
Oceniano wpływ warunków przetwórstwa: temperatury wtryskiwania Tw oraz temperatury formy Tf na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) bez dodatku i z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu lub pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1 % mas. i 2 % mas., a pigment w ilości 1 ‰ mas. i 2 ‰ mas. Badania właściwości mechanicznych wyprasek obejmowały twardość, udarność i statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek środka barwiącego nie wpływa w istotnym stopniu na twardość i udarność wyprasek. Natomiast zmiana parametrów przetwórstwa, np. podwyższona temperatura formy, przyczynia się do zmniejszenia twardości, a jednocześnie zwiększenia udarności. Bez względu na warunki przetwórstwa wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS bez dodatku oraz z dodatkiem koncentratu barwiącego była zbliżona, natomiast w zależności od warunków wtryskiwania następowała zmiana ich odkształcenia przy zerwaniu oraz modułu sprężystości przy rozciąganiu. W wypadku wyprasek barwionych zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej (30°C) oraz niskiej temperatury wtryskiwania (230°C) powodowało zmniejszenie wartości modułu sprężystości oraz, na ogół, zwiększenie wartości odkształcenia przy zerwaniu.
EN
Investigations of the selected properties of single-polymer polyester composites (SPC) in dry condition and immersed in water are presented. Materials were tested for possible applications in shipbuilding. Water absorption till saturation limit was examined, at temperatures of 3, 23 and 100 °C, through the determination of water diffusion coefficient. Some material properties were determined through impact resistance tests of materials varyingin fiber content [0 (A), 5 (B), 10 (C), 15 (D), 20 wt % (E)]. The highest impact resistance (6 J/cm2) was found for the composite with more than 15 % of reinforcement in dry condition.
PL
Zbadano wybrane właściwości mechaniczne jednoskładnikowych kompozytów poli­estrowych o zawartości masowej włókien 0 % (A), 5 % (B), 10 % (C), 15 % (D), 20 % (E), w stanie suchym i po zanurzeniu w wodzie, w celu określenia możliwych zastosowań takich materiałów w przemyśle stoczniowym. Współczynnik dyfuzji wody wytworzonych kompozytów oznaczano na podstawie jej absorpcji do stanu nasycenia, w temperaturze 3, 23 i 100 °C. Przeprowadzono testy udarności Charpy’ego próbek kompozytów o różnym udziale włókien. Stwierdzono, że najlepszą udarność (6 J/cm2) wykazują kompozyty w stanie suchym z zawartością włókien powyżej 15 % mas.
18
Content available remote Analiza przełomów udarowych połączeń klejowych blokowych
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy rodzaju zniszczenia oraz prawidłowości przełomów udarowych połączeń klejowych. W testach stosowano metodykę badania udarności z wykorzystaniem próbek blokowych, w których spoina klejowa jest niszczona przez udarowe obciążenia ścinające. Testy przeprowadzano za pomocą młota wahadłowego, dedykowanego do badań połączeń klejowych. Maksymalna energia wahadła stosowanego w badaniach wynosiła 15 J. Do określenia udarności badanych połączeń wykorzystano zależność wg której energia zużyta do oderwania górnego elementu próbki w takim teście, czyli energia wytrącona przez wahadło jest miarą wytrzymałości udarowej połączenia klejowego. Elementy próbek zostały wykonane ze stali S235 lub stopu aluminium 2017A. Do klejenia próbek wykorzystano żywicę epoksydową Epidian 57 z utwardzaczem Z1 lub klej Loctite 3421. Rezultaty badań wskazują, że spoiny klejowe wykonane obydwoma z badanych klejów cechują się zniszczeniem o charakterze kohezyjno-adhezyjnym. Wprowadzane elementy dystansowe w postaci nici nie wpływają na udarność badanych połączeń. Makroskopowa analiza spoin o małej grubości nie pozwala wnioskować jednoznacznie o charakterze zniszczenia spoin.
EN
The article presents the results of the analysis of the damage type and the regularity of adhesive joints impact fracture. The experimental testing was conducted with a pendulum hammer designed to examine adhesive joints. Tests of block samples were carried out according to the Standard ISO 9653. The maximum energy of the pendulum used in the investigation equaled 15 J. In order to determine the impact strength of the examined connections, we used a dependency according to which the energy used to detach the upper element of the sample in such a test, that is the energy lost by the pendulum, is the measure of impact strength of the adhesive joint. The adherends were made of steel S235 or an aluminum alloy 2017A. In order to bond the samples, we used Epidian 57 epoxide resin with Z1 hardener or Loctite 3421 adhesive. The results of the experimental investigation indicate that adhesive joints made of both of the tested adhesives are characterized by cohesive-adhesive damage. Placed in joints spacers of the sewing threads form do not affect the impact strength of the tested adhesive joints. Macroscopic analysis of low-thickness joints does not make it possible to conclude clearly about the nature of joint fracture.
PL
W artykule przedstawiono nową technologię spawania stalowych konstrukcji z wykorzystaniem chłodzenia mikrojetowego. Podwyż- szono własności użytkowe spawanych konstrukcji, w tym udarność złączy spawanych w ujemnej temperaturze. Istotną zaletą spawalniczego procesu z chłodzeniem mikrojetowym jest zmniejszenie spawalniczych naprężeń cieplnych w przestrzennych konstrukcjach stalowych i pomniejszenie w nich strzałki ugięcia.
EN
A new technology of steel structures welding using microjet cooling has been presented. The usability of welded structures has increased, including the impact toughness of welded joints at negative temperatures. An important advantage of the micro-jet cooling process is the reduction of welding stresses in spatial steel structures and the reduction of their deflection.
EN
The aim of this work was to analyze the influence of heat treatment on toughness of hot extruded aluminium profiles from EN AW-6082 aluminium alloy. The result of the conducted research has shown that the heat treatment had a significant effect on the toughness of aluminium profiles. In the study was found that the highest values of toughness were achieved after annealing process of hot extruded aluminium profiles.
PL
Celem pracy była analiza wpływu obróbki cieplnej na udarność wyciskanych na gorąco profili ze stopu aluminium EN AW-6082. Wyniki przeprowadzanych badań wykazały, że obróbka cieplna ma istotny wpływ na udarność profili aluminiowych. W badaniach stwierdzono, że najwyższą wartość udarności uzyskano po przeprowadzonym procesie wyżarzania wyciskanych na gorąco profili aluminiowych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.