Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Własności metrologiczne przepływomierza Coriolisa
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności metrologicznych przepływomierza Coriolisa w przypadku pomiaru niskich strumieni masy. Stwierdzono, że przepływomierze wzorcowane wodą nie zawsze zachowują deklarowaną dokładność w przypadku przepływu czynnika ściśliwego pod niskimi ciśnieniami i małych strumieniach masy.
EN
The paper presents the results of research on the metrological properties of the Coriolis flowmeter in the case of measuring low mass streams. It has been found that water-calibrated flow meters do not always retain the declared accuracy when compressing a compressible medium under low pressures and small mass streams.
PL
Tematyka artykułu dotyczy stanowiska przeznaczonego do badań przepływu za elementami armatury hydraulicznej zaburzającymi przepływ. Badania wykonywane są na specjalnym stanowisku, przystosowanym do wykonania przepływu przy pomocy różnego rodzaju przepływomierzy. Wszystkie zastosowane na stanowisku rodzaje przepływomierzy mają zastosowanie w przemyśle, ale do tej pory nie określono błędu jakim są obarczone przy niezastosowaniu zaleceń montażowych. Celem aktualnych badań jest określenie błędu pomiarowego przepływomierzy ultradźwiękowych z głowicami nakładanymi na rurociąg, kiedy pomiar wykonywany w różnych płaszczyznach rurociągu jest za łukiem hamburskim o promieniu równym dwóm średnicom nominalnym rurociągu. Wykonano pomiar w różnych odległościach od łuku hamburskiego oraz w różnych położeniach głowic ultradźwiękowych na obwodzie rurociągu. Głowice zostały usytuowane na rurociągu co 30 stopni, tzn. pod kątem 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 i 330 stopni.
EN
This Article applies stand for flow tests after hydraulic fittings, that disturb flow. The tests are carried out on special stand, adapted to use various types of flowmeter. All types of flowmeters used to on these stand are generaly use in industry, but to this time the measurement error is not specify when the mounting recommendations were not use. The aim of actually research is determine of measurement error of ultrasonic flowmeters with clamp-on sensor on pipeline, when measure in different after short radius bend 90° with radius is two nominal dimension. The measurement made at different distances after diffuser at different positions of ultrasonic sensors around the circumference on the pipe. The heads are arranged on pipeline at 30 degrees, for example at 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 and 330 degrees.
PL
Artykuł dotyczy ultradźwiękowej metody pomiaru przepływu cieczy. Metoda ta w ostatnich latach zyskała dużą popularność z uwagi dużą dokładność pomiarów oraz bezinwazyjność. Problemem w zastosowaniu tej metody często jest brak możliwości zachowania wymaganych w normach odcinków prostych rurociągu – zwłaszcza wtedy, gdy pomiary wykonywane są na rurociągach o dużych średnicach. Wykonane pomiary mają na celu określić jakiego rzędu błędy pomiarowe będzie generowało zainstalowanie przepływomierza ultradźwiękowego za przeszkodą bez zachowania wymaganych w normach odległości. Otrzymane wyniki badań wykonywanych za przeszkodą w postaci przepustnicy pozwoliły wyciągnąć wnioski dotyczące wpływu odległości miejsca pomiarowego od przeszkody na dokładność otrzymanych wyników.
EN
The article concerns the ultrasonic method of measuring the flow of liquids. This method in recent years has gained great popularity due to the high accuracy of measurements and non-invasive. The problem in using this method is often the lack of the possibility of maintaining the required straight sections of the pipeline – especially when measurements are made on pipelines with large diameters. The measurements were to answer the question of whether you can perform flow measurements in non-standard measurement conditions (without observing the distance required in the standards)? Obtained results of tests performed behind an obstacle in the form of a throttle allowed to draw conclusions regarding the influence of the distance of the measuring place from the obstacle on the accuracy of the obtained results.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań przepływu za łukiem hamburskim przeprowadzonych przy pomocy przepływomierza ultradźwiękowego z głowicami nakładanymi na rurociąg w układzie typu Z. Stwierdzono, że w odpowiednim układzie głowic ultradźwiękowych możliwe jest wykonanie pomiaru strumienia przepływu w wypełnionym rurociągu przy zastosowaniu współczynnika poprawkowego.
EN
The paper presents the preliminary results of studies of liquid flow rate behind the Hamburg arc carried out using an ultrasonic flow meter with Z-type clamp-on sensors on pipeline. It has been found that in a suitable arrangement of ultrasonic clam-on sensors on pipeline it is possible to measure flow in a filled pipeline using a correction factor.
PL
W zakładach wodociagowych tkwi potencjał, który można wykorzystać, aby ograniczyć zakup energii od zakładów energetycznych. Dzięki produkcji energii na trzech obiektach należących do grudziądzkich wodociągów, spółka może pokryć ponad 38% zapotrzebowania energetycznego całego przedsiębiorstwa.
PL
W artykule przedstawiono pomiar strumienia przepływu przepływomierzem ultradźwiękowym za kolanem rurociągu. W odległościach do piętnastu średnic rurociągu zmierzono prędkości wody, a następnie wyznaczono współczynniki poprawkowe eliminujące błędy systematyczne związane ze zbyt krótkimi odcinkami prostymi przed przepływomierzem. Pokazano również, że modelując przepływ można również wyznaczyć te współczynniki z błędem nie przekraczającym 2%.
EN
In this article are presented the stream flow measurement behind the pipe’s elbow using ultrasonic flow meter. At distances up to fifteen pipe diameters, water velocities were measured and correction factors were calculated to eliminate systematic errors associated with too short straight sections before the flow meter. Also shown that by modeling the flow it is possible to determine these coefficients with an error not exceeding 2%.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty pomiarów przepływu wykonanych przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego w rurociągu, w którego skład wchodziło kolano hydrauliczne (łuk hamburski). Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano przepływomierz ultradźwiękowy z głowicami nakładanymi, które ustawiono zgodnie z układem typu Z. Dokonano pomiarów przepływu za zaburzeniem, spowodowanym przez kolano hydrauliczne, dla 12 różnych kątów ustawień głowic przepływomierza w 16 odległościach od kolana hydraulicznego. Wyniki pomiarów porównano z wartościami prędkości obliczonymi przy wykorzystaniu równań 12 modeli prędkości bazujących na równaniu Prandtla. Dla celów porównawczych przeprowadzono także symulację przepływu w warunkach wykonania pomiarów w programie ANSYS CFX. Stwierdzono, że przy odpowiednim układzie głowic przepływomierza ultradźwiękowego możliwe jest wykonanie pomiaru strumienia przepływu zaburzonego przez kolano hydrauliczne w dowolnej odległości od źródła zaburzenia przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika korekcyjnego, wyznaczonego z równania właściwego modelu prędkości.
EN
The results of flow measurements, using an ultrasonic flowmeter in a pipeline consisting hydraulic elbow, have been discussed in this paper. Ultrasonic flowmeter with overlapping heads, which were set to the Z-system, were used for the measurements. Flow measurements with the disturbance caused by the hydraulic elbow for the 12 different flowmeter heads locations were made. The results were compared with speed values calculated using the 12 different speed models based on Prandt equation. For the comparative purposes, a simulation of flow in Ansys CFX program was also made. It has been found that with a suitable position of flowmeter head it is possible to measure a stream flow disturbed by the hydraulic elbow at any distance from the disturbance source using the appropriate correction factor from the equation of the appropriate speed model.
PL
Przedstawiono nowoczesne układy realizujące łagodny rozruch klatkowych silników asynchronicznych l-fazowych i 3-fazowych. Omówiono sposoby wykorzystania poszczególnych funkcji układów softstartu.
EN
Modern systems for soft starting of one-phase and three-phase squirrel-cage asynchronous motors are presented. Methods of using of each softstart function are explained.
PL
Silniki elektryczne prądu przemiennego stanowią obecnie największą grupę odbiorników energii elektrycznej na świecie. W Polsce w ubiegłym dziesięcioleciu skonsumowały one ponad 50% całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Powodem tego jest szerokie zastosowanie napędów silnikowych w przemysłowych procesach technologicznych i układach automatyki. Największym problemem związanym ze sterowaniem trójfazowych silników prądu przemiennego (głównie asynchronicznych silników klatkowych) była regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana jego momentu. Rozwiązania bazujące na układach mechanicznych nie zawsze dawały pożądane efekty i związane były często z pewnymi ograniczeniami, a przede wszystkim nie były rozwiązaniami tanimi, uniwersalnymi, nadającymi się do szerokiego stosowania. Stan ten został zmieniony z chwilą pojawienia się technologii półprzewodnikowej i bazujących na niej urządzeniach; przemienników częstotliwości i softstartów.
PL
Sposoby zabezpieczeń – Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie jest zintegrowane w tym urządzeniu i musi być ono zainstalowane oddzielnie. Indukcyjny silnik jednofazowy, z odpowiednio dobranym zabezpieczeniem przeciążeniowym, nie powoduje zwarcia między liniami ani bezpośrednio do ziemi, tak jak niektóre inne rodzaje obciążeń, np.: spirale grzewcze. W uszkodzonych silnikach zawsze część uzwojenia ogranicza prąd zwarciowy. Jeżeli silnik zainstalowany jest w warunkach, w których jego zasilanie nie może być zakłócone, jako dopuszczalne zabezpieczenie przeciwzwarciowe stosuje się jednopolowy termiczno-magnetyczny przekaźnik przeciążeniowo-zwarciowy. Jeżeli istnieje ryzyko zwarcia na kablu, sterowniku lub obciążeniu, należy zastosować ultraszybki bezpiecznik, np.: Ferraz 660 gRB 10-25 z gniazdem ST-10.
12
Content available remote Przekaźniki interfejsowe PI6 - nowe wersje
PL
Już od ponad roku w ofercie firmy RELPOL SA znajdują się przekaźniki interfejsowe serii PI6. W ostatnim czasie rodzina przekaźników PI6 powiększyła się o nowe wykonania, opracowane w odpowiedzi na specyficzne wymagania pewnej grupy klientów. Jedna z tych odmian to wykonania ze stykami złoconymi dedykowane do sterowania sygnałami małej mocy wszędzie tam, gdzie wymagane jest przełączanie sygnałów z zakresu: 2-50 mA/30 VAC/36 VDC, np. przy separacji wejść sterowników PLC, oraz wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przełączaniem bardzo małych prądów: wejścia układów logicznych, sygnalizacyjnych, czujników.
13
Content available remote Hamulec dynamiczny - to po to, by zatrzymać twój silnik!
PL
Chcielibyśmy zapoznać Państwa z jeszcze jednym urządzeniem z oferty firmy RELPOL SA, znanego z produkcji znakomitej jakości przekaźników elektromagnetycznych. Tym razem opisywanym urządzeniem będzie półprzewodnikowy hamulec dynamiczny typu RTC 40HD12-5 + RTO 12.
14
Content available remote SOLITRON - nowoczesna konstrukcja przekaźników półprzewodnikowych cz. II
PL
Do niedawna problem łączenia większych prądów rozwiązywany był poprzez łączenia stykowe za pomocą przekaźników elektromagnetycznych i styczników. Oczywiście w wielu zastosowaniach elementy te nadal są bezkonkurencyjne, jednak potrzeby związane ze sterowaniem i nowymi technologiami powodują nieustanne rozszerzanie się zastosowań dla energoelektroniki w przemyśle. Wystarczy przywołać tu liczby odnoszące się do krajów takich jak USA, Japonia i Niemcy, gdzie ponad 70% energii elektrycznej jest przekształcane, przed przetworzeniem jej na inny rodzaj (ciepło, ruch, światło), przy użyciu układów elektronicznych.
PL
Silniki elektryczne prądu przemiennego stanowią obecnie największą grupę odbiorników energii elektrycznej na świecie. W Polsce w ubiegłym dziesięcioleciu skonsumowały one ponad 50% całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Powodem tego jest szerokie zastosowanie napędów silnikowych w przemysłowych procesach technologicznych i układach automatyki. Największym problemem związanym ze sterowaniem trójfazowych silników prądu przemiennego (głównie asynchronicznych silników klatkowych) była regulacja prędkości obrotowej oraz zmiana ich momentu.
PL
W pierwszej części artykułu, która została zamieszczona w poprzednim numerze "Napędów i Sterowania", przedstawiono skrótowo technologię półprzewodnikową, ponadto zalety i wady 1-, 2- i 3-fazowego sterowania oraz zaprezentowano softstarty RSE4012-BS i RSE4025-C10.
17
Content available remote Nowoczesna konstrukcja przekaźników półprzewodnikowych cz. I
PL
Do niedawna problem łączenia większych prądów rozwiązywany był poprzez łączenia stykowe za pomocą przekaźników elektromagnetycznych i styczników. Oczywiście w wielu zastosowaniach elementy te nadal są bezkonkurencyjne, jednak potrzeby związane ze sterowaniem i nowymi technologiami powodują nieustanne rozszerzanie się zastosowań dla energoelektroniki w przemyśle. Wystarczy przywołać tu liczby odnoszące się do krajów takich jak USA, Japonia i Niemcy, gdzie ponad 70% energii elektrycznej jest przekształcane, przed przetworzeniem jej na inny rodzaj (ciepło, ruch, światło), przy użyciu układów elektronicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.