Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przenośnik zgrzebłowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wymiarowanie łańcuchów dla przenośników zgrzebłowych stosowanych w wyrobiskach ścianowych bazuje na założeniu uruchomiania zablokowanego przenośnika przy pełnym wykorzystaniu momentu maksymalnego zastosowanych silników. Autorzy analizują obraną metodykę, postulując przyjęcie korekt, których celem jest zwiększenie niezawodności i żywotności łańcuchów górniczych.
EN
The dimensional design of chains intended for armoured coal-face conveyors has traditionally been based on the imagined operating scenario of starting-up a stalled conveyor using the breakdown torque of the motors. The authors analyse this method and suggest to attain some adjustments in order to increase the operational reliability and the service life of mining chains.
EN
The paper presents calculations of the relative oil film value for the meshing of angle planetary gearboxes used in mining scraper conveyors. Calculating the value of this parameter was made using methodology that was compliant with ISO/TR 15144-1: 2014 (E). As a result of the analysis, it was found that exploitation of mining gears takes place under boundary or mixed lubrication conditions, with oil viscosity and surface roughness having a significant influence on these conditions.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki pomiarów przeprowadzonych w czasie kolejnych dziesięciu dni na łańcuchach przenośnika zgrzebłowego pracującego w ścianie o ruchu ciągłym. Pomiary przeprowadzono w lipcu 2016 roku przy aktywnym wsparciu koncernu Tauron Wydobycie SA w Zakładzie Górniczym „Sobieski". Po raz pierwszy udała się techniczna realizacja ciągłego nadzoru i zapisu przebiegu sił w łańcuchach. Istotne informacje o rozkładzie sił w parze łańcuchów, rozmiarach obciążenia w fazie rozruchu oraz rozkład sił wstępnego napięcia łańcuchów zostały niezawodnie uchwycone w formie umożliwiającej ich późniejszą analizę.
EN
The article presents the results of the measurements carried out over the sequent ten days on chains of scraper conveyor working at a longwall with continuous operation. The measurements were carried out in July 2016 with active support of Tauron Mining SA in the „Sobieski" mine. For the first time, the technical implementation of continuous surveillance and recording of the course of forces in chains was successful. Essential information on the distribution offerees in the pair of chains, load values at the start-up phase and the distribution of the pre-tension forces of the chains have been reliably captured in a form allowing for their further analysis.
EN
The article presents the concept and assumptions concerning the smooth velocity control of an armored face conveyor, and also (on this basis) the subsequent transport conveyors used in an underground coal mine. The most-important significant mathematical equations are presented, allowing us to adjust scraper movement speed to maintain a constant cross section of the transported material stream, both in the case of unidirectional and bidirectional mining. Particular attention has been paid to the zones where a longwall shearer works with a variable web; that is, when a shearer is entering into a new coal seam layer at the ends of the excavation.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję oraz założenia dotyczące płynnego sterowania prędkością przenośnika zgrzebłowego, a na tej podstawie również kolejnych przenośników odstawy urobku wykorzystywanych w podziemnej kopalni węgla kamiennego. Przedstawiono niezbędne zależności umożliwiające dostosowanie prędkości ruchu przenośnika do utrzymania stałego przekroju poprzecznego strugi urobku, zarówno w przypadku urabiania jedno-, jak i dwukierunkowego. Szczególną uwagę poświęcono obszarom, w których kombajn pracuje ze zmiennym zabiorem, czyli przy zawrębianiu kombajnu w caliznę węglową na końcach wyrobiska ścianowego.
PL
W długich przenośnika ścianowych, na skutek zmiennego obciążenia urobkiem oraz sprężystego wydłużenia łańcucha zgrzebłowego powstają stany okresowego lub stałego luzowania lub nadmiernego napięcia łańcucha. Stany takie często są przyczyną zerwania łańcucha. W celu poprawy stanu pracy opracowano algorytm sterowania wybranymi parametrami pracy przenośnika. W artykule przedstawiono modułowy model obliczeniowy ścianowego przenośnika zgrzebłowego, który posłużył do przeprowadzenia symulacji numerycznych. Przeprowadzono analizę wpływu regulacji wybranych parametrów pracy przenośnika na stan napięcia łańcucha zgrzebłowego. Wyniki symulacji potwierdzają możliwość poprawy stanu napięcia łańcucha poprzez regulację wybranych parametrów pracy przenośnika.
EN
Due to changing the load of run-of-mine and elastic elongation of scraper chain in long armoured face conveyors (AFC), temporary or permanent loosening and tensioning during scraper chain operation occurs. Such situation often results with damage to the chain. In order to improve operation of the conveyor an algorithm for controlling its parameters was developed. Modular computational model of the AFC to conduct numerical simulation is presented in the paper. Analysis of the impact of controlling different operational parameters of the AFC on scraper chain tension is carried out. Results of the simulation confirm possibility to improve scraper chain tension through controlling different operational parameters of the AFC.
EN
In the article elements of quality engineering have been presented, such as: Pareto chart and FMEA method for evaluating the scraper conveyor’s failure frequency. A percentage share of particular failures in the scraper conveyor has been estimated by means of the Pareto chart. FMEA was used to identify the causes of failures and their effects. Quality engineering elements can be widely applied in an initial analysis of technical facilities’ failure frequency in various industry branches.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie elementów inżynierii jakości takich jak: diagram Pareto-Lorenza oraz metoda FMEA do oceny awaryjności przenośnika zgrzebłowego. Za pomocą diagramu Pareto-Lorenza oszacowano procentowy udział poszczególnych awarii w przenośniku zgrzebłowym. Metoda FMEA posłużyła do wskazania przyczyn wystąpienia awarii oraz określenia ich skutków. Wykorzystane elementów inżynierii jakości do wstępnej analizy awaryjności obiektów technicznych może znaleźć szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki analizy zużycia eksploatacyjnego powierzchni roboczych gniazd bębna łańcuchowego wykonanego z żeliwa ADI, który zastosowany został w przenośnikach ścianowych eksploatowanych w kopalni węgla kamiennego. Jest to bęben nowej generacji, o zmodyfikowanej geometrii zarysu gniazd, wykonany z materiału o zwiększonej odporności na zużycie ścierne. Badania te przeprowadzone zostały w oparciu o rekonstrukcję cyfrową (digitalizację) gniazd wykonaną metodą światła strukturalnego. Umożliwiły one określenie wartości zużycia oraz jego rozkładu na powierzchniach roboczych gniazd, jak również intensywności tego procesu w całym okresie użytkowania bębna łańcuchowego w wyrobiska ścianowych.
EN
This paper presents the results of an analysis of wear and tear of working surfaces of seats of a sprocket drum made of Austempered Ductile Iron used in face conveyors operating in hard coal mines. It is a new generation drum with modified geometry of seat profile, made of material with enhanced resistance to abrasive wear. The investigations were carried out based on digital reconstruction (digitalisation) of seats made with the structured light method. They allowed to determine the value of wear and its distribution over the working surface of seats, and the intensity of the process in the entire service life of a sprocket drum in longwalls.
PL
Wprowadzanie w nowoczesnych przenośnikach ścianowych możliwości zasilania silników napędowych za pomocą przemienników częstotliwości umożliwia sterowanie ich prędkością. Jednym z podstawowych problemów sterowania prędkością ruch łańcucha w przenośniku ścianowym jest jej dostosowanie do zakładanej wydajności kombajnu ścianowego. Zbyt niska prędkość przenośnika może być powodem jego zasypania i, w przypadku niewystarczającej mocy, utknięcia (problemu z rozruchem). Z kolei zbyt wysoka prędkość może powodować straty mocy i niewykorzystanie jego potencjalnej wydajności (jest to jednak mniej niebezpieczne). W polskich kopalniach, w większości przypadków, po rozruchu, przenośniki ścianowe pracują z nominalną (maksymalną) prędkością (wydajnością). Nowoczesne przenośniki są wyposażone coraz częściej w przemienniki częstotliwości, za pomocą których zasilane są ich silniki napędowe. Pozwala to na zmianę prędkości obrotowej tych silników. W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu sterowania prędkością (wydajnością) ścianowego przenośnika zgrzebłowego, umożliwiającego dostosowanie jego wydajności do bieżącego obciążenia przenośnika.
EN
Implementation of the method for supplying the AFC’s driving motors with use of frequency transducers enables controlling their speed. One of the major problems in their speed control is adjustment of speed to the required longwall shearer’s output. Too low speed of the conveyor can be a reason of its filling in with run-of-mine and in the case of not enough power that conveyor can stop with a problem of restarting. On the other hand too high speed can cause power loses what is however less dangerous that the previous case. In Polish mines, the AFCs in most cases operate with nominal (maximal) speed (output). State-of-the-art AFCs are equipped more frequently with frequency transducers, which are used for optimal supply of driving motors. They enable changing the rotational speed of motors. The concept of algorithm for speed control (output control) of AFC enabling adjustment of its output to the current conveyor load.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań zużyciowych kół łańcuchowych wytworzonych ze staliwa GS42CrMo-4. Badane koła łańcuchowe stosowane w zespołach napędowych przenośników zgrzebłowych były poddane testom zużyciowym w obecności ścierniwa kwarcowego odtwarzającym rzeczywiste warunki pracy przenośników przy drążeniu podziemnych chodników i tuneli w skałach typu piaskowiec. Na podstawie uzyskanych wyników określono szybkość zużycia ściernego w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych.
EN
The paper presents results of the wear tests of chain wheels made of GS42CrMo-4 cast steel. The chain wheels tested are used in drive units of armoured face conveyors. They were subjected to wear tests in the presence of quartz abrasive. These tests reproduced the actual operating conditions of the conveyors when drifting underground galleries and tunnels in rocks such as sandstone. Based on the results obtained, there was determined the rate of the abrasive wear and the approximate service life of the chain wheels in extreme operating conditions.
EN
This paper presents a methodology for modeling work of a coal shearer work in low longwall coal seams where the wall height does not exceed 1.5 m. In such conditions, an important issue is the process of loading the ore from shearer cutting drum on an armored face conveyor and selection of appropriate kinematic parameters to avoid choking. Discrete element method was used to model coal seam. This method allows for efficient simulation of physical systems composed of many separate components. Methods and algorithms based on existing theoretical models were developed to imitate coal cutting process. Main focus of analysis was put on coal stream movement for different variants of the shearer construction and kinematic parameters.
PL
W artykule przedstawiono metodykę modelowania pracy kombajnu ścianowego w niskich pokładach węglowych, w których wysokość ściany nie przekracza 1,5 m. W takich warunkach, istotnym problemem jest proces ładowania urobku na współpracujący z kombajnem przenośnik zgrzebłowy i dobór parametrów kinematycznych tak, aby nie doszło do zadławienia się organu. Ma to szczególne znaczenie w wyrobiskach niskich gdzie tak zwana furta ładowania jest wymiarowo/gabarytowo ograniczona. Do zamodelowania calizny wykorzystana została metoda elementów dyskretnych, pozwalająca na efektywne odzwierciedlenie układów fizycznych składających się z wielu odrębnych elementów. Opracowano metody i algorytmy pozwalające na imitację urabiania w oparciu o istniejące modele teoretyczne a główny nacisk położono na analizę ruchu strugi odspojonego urobku dla różnych wariantów pracy kombajnu i parametrów kinematycznych.
PL
Istnieje wiele problemów związanych z eksploatacją kół zębatych stożkowych o zębach łukowych. Przykładowo trudne warunki smarowania prowadzą do nadmiernego wzrostu temperatury, a to z kolei wywołuje ryzyko poważnego zużycia. W związku z tym celem tej pracy było sprawdzenie, czy poprzez osadzenie cienkiej powłoki niskotarciowej na zębach koła stożkowego jest możliwe zwiększenie odporności na zużycie, redukcja tarcia i zmniejszenie drgań przekładni. Badania tribologiczne przeprowadzono w dwóch etapach. W fazie pierwszej, laboratoryjnej, użyto urządzenia T-30 do badania kół zębatych stożkowych, opracowanego i wytworzonego w ITeE – PIB w Radomiu. Faza druga to były badania weryfikacyjne z użyciem przenośnika zgrzebłowego stosowanego w górnictwie węgla kamiennego, pracującego w warunkach podobnych do występujących w kopalniach. Zbadano wpływ powłoki niskotarciowej o handlowym symbolu WC/C, osadzonej na zębach koła talerzowego. Dla odniesienia zbadano także przekładnie stożkowe bez powłoki. W badaniach laboratoryjnych do smarowania użyto handlowego, samochodowego oleju przekładniowego klasy jakościowej API GL-5 i lepkościowej 80W-90. W badaniach weryfikacyjnych (półprzemysłowych) do smarowania użyto oleju bazowego mineralnego klasy lepkościowej VG32. Badania tribologiczne wykazały, że poprzez naniesienie powłoki niskotarciowej WC/C na zęby koła talerzowego można uzyskać następujące pozytywne efekty w porównaniu z kołami stożkowymi bez powłoki: zwiększenie odporności na dwie groźne formy zużycia (zacieranie i pitting) oraz spadek temperatury oleju smarującego na skutek mniejszego tarcia – w pierwszej fazie testów. Towarzyszyły temu nieco większe drgania przekładni z powłoką, które jednak zmniejszały się w czasie testu i pod jego koniec były podobne do drgań przekładni bez powłoki. Stwierdzono zatem, że powłoka WC/C pozwala na zwiększenie odporności kół stożkowych o zębach łukowych na zużycie i redukcję temperatury oleju smarującego w przekładniach np. przenośników zgrzebłowych użytkowanych w kopalniach węgla kamiennego.
EN
There are many problems in the operation of spiral bevel gears; for example, difficult lubrication conditions lead to excessively high oil temperature and the risk of severe wear. Thus, the aim of this work was to check whether, by the deposition of a thin, hard, low-friction coating on the teeth flanks of spiral bevel gears, it is possible to improve the resistance to wear, reduce friction, and possibly the gear vibrations. The tribological experiments were carried out in two phases. In the first phase, a bevel gear test rig was used (laboratory testing). In the second phase, a verification test was performed using an industrial gear stand (chain conveyor) working under conditions typical of coal mines. The low-friction WC/C coating was tested. The coating was deposited on the teeth of the wheels. For reference, the uncoated pairs of spiral bevel gears were tested. In the laboratory testing, a commercial, mineral automotive gear oil of the API GL-5 performance level and 80W-90 viscosity grade was used for lubrication. For lubrication of the industrial gears, a mineral base oil of the low, VG32 viscosity grade was chosen. The results obtained show that, by the deposition of the low-friction WC/C coating on the teeth of the wheel, the following beneficial effects can be achieved in comparison with the case of the uncoated gears: a rise in the resistance to the two forms of severe wear (scuffing and pitting), and a drop in the oil temperature (lower friction) at first tests stages. The above effects are accompanied at the first stages of the tests by an undesired, higher level of vibrations in case of the steel–WC/C material combination. However, throughout the test, the vibrations for the two material combinations became similar. Thus, the WC/C coating can be applied to increase the wear resistance and decrease the oil temperature in transmissions containing spiral bevel gears in, e.g., chain conveyors installed in coal mines.
PL
Duże moce silników napędowych stosowanych w ścianowych przenośnikach zgrzebłowych, znaczne odległości pomiędzy jego napędami, jak również nierównomierne obciążenie urobkiem są przyczyną dynamicznych zmian napięcia łańcucha oraz stanu obciążenia silników napędowych. Stany nadmiernego luzowania łańcucha zgrzebłowego, jak i jego zbyt dużego napięcia, wpływają niekorzystnie na pracę przenośnika i są przyczyną przyspieszonego zużycia jego podzespołów i częstą przyczyną awarii. W artykule przedstawiono koncepcję modelu obliczeniowego przenośnika ścianowego opracowanego w ITG KOMAG, umożliwiającego prowadzenie symulacji numerycznych, w celu opracowania uogólnionego, parametrycznego algorytmu sterowania przenośnikiem zgrzebłowym, przeznaczonym do zabudowy w wyrobisku ścianowym.
EN
High power of drive motors used in armoured face conveyors (AFC), long distances between the drives, as well as uneven load cause dynamic changes in chain tension and in loads of driving motors. Excessive loosening of a scraper chain as well as its too high tension have negative impact on the conveyor operation and cause rapid wear of its components. These phenomena often lead to the machine failure. The paper presents the concept of the AFC calculation model developed in the KOMAG Institute, allowing to carry out numerical simulations to develop a generalized parametric algorithm of the AFC control system, designed for installation in a longwall system.
PL
Jednym z podstawowych elementów przenośnika zgrzebłowego jest łańcuch zgrzebłowy składający się zazwyczaj z dwóch pasm łańcucha ogniwowego oraz przytwierdzonych do nich zgrzebeł. Przedstawiono możliwość zastosowania skanowania metodą światła strukturalnego do identyfikacji cech geometrycznych ogniw łańcucha ogniwowego. Metodę tę wykorzystano w analizie zużycia górniczego łańcucha ogniwowego 34 × 126 mm, eksploatowanego w wysoko wydajnym ścianowym przenośniku zgrzebłowym w kopalni węgla kamiennego.
EN
One of the basic elements of scraper chain conveyor is the scraper chain usually consisting of two strands of link chain with scrapers fixed to them. In the article the possibility of using a structured–light scanning in identification of geometrical features of the links of a link chain is presented. This method was applied for estimation of wear and tear of the link mining chain 34 × 126 mm used in high output AFC in a coal mine.
PL
Ważnym czynnikiem decydującym o poprawnej i bezawaryjnej pracy przenośnika ścianowego jest właściwa siła naciągu łańcucha. Podczas pracy jest ona zmienna wzdłuż całego konturu łańcuchowego, co jest wynikiem przekazywania na łańcuch siły pociągowej przez dwa oddalone od siebie napędy, własności sprężystych łańcucha oraz nierównomiernie rozłożonego i ciągle zmieniającego się obciążenia. Rodzi to problemy związane z efektywnym wykorzystaniem mocy, zwłaszcza we względnie długich przenośnikach osiągających ponad 300 m. W artykule przedstawiono propozycję innowacyjnego systemu sterownia ścianowym przenośnikiem zgrzebłowym z funkcją automatycznego sterowania naciągiem łańcucha oraz wyrównywania obciążeń napędów.
EN
Proper chain tension is an important factor deciding about failure-free operation of AFC. During operation, chain tension differs along the chain in the result of transmission of pulling force from two distant drives, changing elasticity and uneven distribution and changing load. That gives a problem related to the effective use of power, especially in the case of long conveyors up to 300 meters. Suggestion of innovative control system for AFC with automatic control of chain tension and drive load balance.
15
PL
W artykule zaprezentowano przykładowe rozwiązania konstrukcyjne i organizacyjne opracowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG wykorzystujące metody i narzędzia objęte wspólną nazwą Information Technology (IT). Przedstawiono przykładowe maszyny i urządzenia, których praca jest kontrolowana i nadzorowana przez zaawansowane systemy mechatroniczne, takie jak kombajn ścianowy KSW-800NE i przenośnik zgrzebłowy.
EN
Examples of design and organizational solutions developed at the KOMAG Institute of Mining Technology, which use the Information Technology (IT) methods and tools, are given. Examples of machines and devices such as KSW-800NE longwall shearer and flight-bar conveyor, operation of which is controlled by advanced mechatronic systems, are presented.
EN
Purpose: Analysis of impact of extension degree of a telescopic trough installed on a drive end of a chain conveyor as well as time of conveyor start up on load unevenness of electric motors of conveyor’s drives. Design/methodology/approach: Analysis of load unevenness of electric motors of a chain conveyor was made basing on the current mean values of electric motors and mean driving torques of driving drums. Time curves were obtained from numerical simulation of operation of the 100 meters long chain conveyor of E260 trough profile and equipped with two 34x126 chains. Findings: The analysis has shown purposefulness of development of the algorithm to control the conveyor operation improving its drives cooperation. Research limitations/implications: Due to impossibility of carrying out tests in real conditions, a model of the conveyor was used for numerical simulations of the selected criteria operational states. The model was verified by comparison of the numerical simulation results with the results obtained on the testing facility located in Kopex Machinery in Tarnowskie Góry, Poland. The developed model will be used to verify the conveyor’s control algorithm. Originality/value: Numerical simulations of the conveyor operation were made in co-simulation technique integrating the software environment used in analysis of multi-body systems with MatLab Simulink software. Development of such integration will enable testing the functionality of the conveyor’s control algorithm at changeable initial conditions and different states of conveyor operation.
PL
Działanie wysoko wydajnych przenośników zgrzebłowych charakteryzuje się występowaniem znacznych obciążeń dynamicznych w łańcuchu zgrzebłowym I w układach napędowych. Na skutek występujących oporów ruchu, zmiennego obciążenia urobkiem węglowym oraz drgań mechanicznych łańcuch ulega wydłużeniom sprężystym i bardzo często luzuje się w miejscu zbiegania z bębna łańcuchowego. Stosowane obecnie przenośniki zgrzebłowe powinny więc być wyposażone w układy nadążnego napinania łańcucha zgrzebłowego. Innowacyjny algorytm sterowania nadążnym napinaniem łańcucha zgrzebłowego ASTEN został opracowany w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. W artykule przedstawiono sekwencję pracy algorytmu sterowania nadążnym napinaniem łańcucha zgrzebłowego ASTEN. Dokonano doboru czasu trwania sekwencji rozruchowej przenośnika oraz czasów aktywności modułów ASTEN/G i ASTEN/P.
EN
Operation of high-performance scraper face conveyors is characterized by considerably high value of dynamic loads in chain and drive systems. As a result of motion resistance, varying load of a top strand and mechanical vibrations the scraper chain udergoes elastic elongation and often slackens in the run of point from the sprocket drum. Currently used scraper face conveyors should therefore be equipped with automatic follow-up chain tension systems. An innovative algorithm of follow-up scraper chain tension control system ASTEN was developed at the Institute of Mining Mechanization, Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology. The sequence of operation of the control algorithm ASTEN has been presented in this paper. The selection of a face conveyor start-up sequence duration as well as activity times of ASTEN/C i ASTEN/P modules have also been presented.
PL
Napinanie wstępne łańcucha zgrzebłowego w przenośnikach ścianowych realizowane jest najczęściej przez okresowe skracanie lub wydłużanie łańcucha o kilka ogniw. Producenci przenośników ścianowych oferują obecnie możliwość wyposażenia przenośnika w napęd z rynną teleskopową, dający możliwość bezstopniowej zmiany długości konturu łańcuchowego przez przesuwanie kadłuba napędu. Dla wyznaczenia przyrostu wartości siły w łańcuchu, dla danej wartości wydłużeń sprężystych łańcucha, niezbędna jest znajomość długości przenośnika zgrzebłowego i sztywności łańcuchów ogniwowych. Ze względu na zależność sztywności łańcucha od wartości obciążenia próbnego łańcucha i jego wydłużenia przy tym obciążeniu, można dla każdego przenośnika przyjąć bazową wartość wysunięcia tłoczyska siłownika rynny teleskopowej odpowiadającą przyrostowi części obciążenia próbnego łańcucha.
EN
Initial stretching of the scraper chain in armoured face conveyors (AFC) is implemented by periodical shortening or leng-thening of the chain by a few links. The Currently, manufacturers of face conveyors offer a solution to equip the conveyor with drive with telescopic gutter, giving the opportunity to continuously change the chain contour length by moving the błock of the drive. Indicating the increase of force value in the chain for a given value of elastic elongations of the chain, it is necessary to know the lengths of the scraper conveyor and the stiffness of coil chain. Due to the relation between chain stiffness and the testing load value of the chain plus its elongation, it is reasonable to assume a base value for the extended piston rod of the telescopic gutter cylinder, which may correspond to the increase of the part of the chain testing load.
19
Content available remote Układy rozruchowe ścianowych przenośników zgrzebłowych
PL
W artykule opisano główne problemy związane z rozruchem ścianowych przenośników zgrzebłowych w kopalniach podziemnych. Przedstawiono obecnie stosowane metody łagodzenia negatywnych aspektów rozruchu napędu, zarówno na drodze mechanicznej, jak i elektrycznej. Opisano najczęściej stosowane urządzenia rozruchowe, takie jak napędy dwubiegowe, sprzęgła hydrokinetyczne, napędy CST, rozruszniki stycznikowe, agregaty tyrystorowe i przemienniki częstotliwości.
EN
The paper describes the main problems connected with starting-up of long wall scraper conveyors in underground mines. Currently used methods of decreasing drive starting negative aspects were presented, both on the mechanical and electrical way. Most common used starting devices were presented, such as two-speed drives, fluid coupling, contractor starters, thyristor power units and frequency inverters.
PL
Podstawowym systemem eksploatacji węgla kamiennego w polskich kopalniach jest system ścianowy. Wydajność tego procesu uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy maszyn wchodzących w skład systemu: przenośnika zgrzebłowego, kombajnu ścianowego i sekcji obudowy zmechanizowanej. Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program doboru parametrów przenośników zgrzebłowych iCON umożliwia określenie ich wielkości charakterystycznych i odpowiedni dobór do planowanej wydajności. W artykule zaprezentowano kolejną wersję programu do obliczeń parametrów przenośników zgrzebłowych, z uwzględnieniem uwag ich producentów i użytkowników.
EN
Longwall system is the basic system for hard coal mining in Polish mines. The output depends, among others, on proper selection of operational parameters of the following machines included in the system: AFC, longwall shearer and powered roof supports. iCON software programme developed at KOMAG enables determination of characteristic parameters of flight-bar conveyors and their proper selection for planned output. The next version of software programme for calculation of parameters of flight-bar conveyors, including remarks of their manufacturers and users, is presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.