Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płaskie wyroby włókiennicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
There are described three existing methods of assessment of fabric formability, i.e., method of degree of seam puckering, Lindberg's method and Eeg-Olafson’s method. Two first ones can be applied for woven fabrics; whereas the last one - for the knitted ones.
2
Content available remote Instrumentalna metoda oceny pillingu płaskich wyrobów włókienniczych
PL
W niniejszym referacie jest opisana instrumentalna metoda oceny intensywności pillingu płaskich wyrobów włókienniczych. Obecnie w praktyce laboratoryjnej jest stosowana organoleptyczna, subiektywna metoda oceny zjawiska pillingu, zawarta m.in. w normach PN-EN ISO 12945-1/2:2002. Celem pracy było opracowanie i scharakteryzowanie w ujęciu metrologicznym nowej, instrumentalnej metody oceny pillingu opartej na komputerowym przetwarzaniu i analizie obrazu spillingowanej próbki. W pracy została przedstawiona budowa stanowiska pomiarowego oraz procedura pomiaru pillingu. Następnie został określony model jakościowy metody, zostały zidentyfikowane i zbadane czynniki mogące mieć potencjalny wpływ na wyniki pomiaru. Zostały także określone metrologiczne cechy metody instrumentalnej, jak czułość, próg pobudliwości. Została także zbadana zależność korelacyjna z wynikami uzyskanymi metodą znormalizowaną.
EN
Instrumental method of pilling assessment is based on computer processing and analysis of the images of textile fabric samples. The principle of method consists in taking an image of fabric sample under defined conditions of machine vision scene performing an image processing operation using RGB channel's mix algorithm, making an image segmentation and calculating the value of the degree of surface filling by pilling. The degree of surface filling by pilling is the ratio of surface area occupied by the pilling to the total surface area of the sample. This paper presents the construction of a measuring stand and the procedure for pilling measurement using instrumental method. Then the qualitative model of the method was defined and potential factors, which may influence the measurement results, were identified and examined. These factors include adjusting parameters of measuring stand and environmental conditions. Furthermore, the metrological characteristics analysis of instrumental method was conducted as regards discrimination threshold and sensitivity. The analysis of adequacy of both instrumental and standard, organoleptic method shows that the test results obtained with both methods are closely correlated.
EN
The new method of introducing silver into flat textile products is presented. It involves the photochemical reduction, by UV radiation of the precipitated silver chloride resulting from ion exchange reaction of compounds: silver nitrate and sodium chloride. The process and the influence of process parameters on the amount of silver introduced into textile products is described as well. Using atomic spectrometry (AAS) the actual amount of the introduced silver into textiles can be defined. Antibacterial performance and its durability of modified textiles against bacteria (Staphylococcus ureus, Escherichia coli) and fungi (Candida albicans, Aspergillus Niger) is also evaluated. Side effect of the above modification - colour change of products - is analyzed. The range of textiles to which described method can be used is indicated, too.
EN
The new method of introducing silver into flat textile products is presented. It involves the photochemical reduction, by UV radiation of the precipitated silver chloride resulting from ion exchange reaction of compounds: silver nitrate and sodium chloride. The process and the influence of process parameters on the amount of silver introduced into textile products is described as well. Using atomic spectrometry (AAS) the actual amount of the introduced silver into textiles can be defined. Antibacterial performance and its durability of modified textiles against bacteria (Staphylococcus ureus, Escherichia coli) and fungi {Candida albicans, Aspergillus Niger) is also evaluated. Side effect of the above modification - colour change of products - is analyzed. The range of textiles to which described method can be used is indicated, too.
PL
Przeprowadzono modyfikacje włókien polipropylenowych w płaskich wyrobach włókienniczych metodą layer-by-layer. W wyniku tego procesu naniesiono na włókna warstwy polielektrolitów. Budowę modyfikowanej powierzchni włókien potwierdzono różnymi technikami analitycznymi (XPS, rFTIR, SEM, testy wybarwieniowe, analiza miareczkowa grup kwasowych). Zbadano właściwości elektrostatyczne, elektrokinetyczne, hydrofilowe (wodochłonność, włoskowatość, zwilżalność, parametry sorpcyjne) i termiczne zmodyfikowanych materiałów. Przeprowadzono przykładowe modyfikacje specjalne, polegające na naniesieniu polielektrolitów o specyficznych właściwościach, w wyniki czego uzyskano wyroby charakteryzujące się min. wysoką zdolnością sorpcyjną. Na zmodyfikowane powierzchnie włókien nanoszono cząstki metali szlachetnych, uzyskując dalszą poprąwę odporności termicznej. Stwierdzono, że rodzaj i ilość naniesionych warstw istotnie wpływają na właściwości modyfikowanych tekstyliów.
EN
In this work the modification of polypropylene fibers in flat textiles using the layer-by-layer method was performed. During that process polyelectrolyte layers were deposited onto fibres and the structures of the modified fibre surfaces were confirmed by several methods (XPS, rFTIR, SEM, dyeing tests, tilra-tion analysis of acidic groups). Electrostatic, electrokinetic, hydrophilic (water absorption, capillarity, moisture absorption, sorption parameters) and thermal properties of modified materials were measured. Examples of special modifications consisting in depositing polyelectrolites with specific properties were performed leading to products with high sorption ability. Noble metals particles were deposited onto modified fibre surfaces which resulted in further improvement of thermal resistance. It was concluded, that the type and amount of deposited layers have a significant influence on the properties of the modified textiles.
EN
When considering the anti-impact applications of flat textile products, we must take account of the effect of a tension wave on the product’s structure. Such a wave forces the creation of fast-changing deformations and active tensions. An example of anti-impact applications of flat textile products are ballistic textile barriers, in which deformations and tensions are generated by the stroke of a projectile moving at a very high velocity, in the range of 50-1600 m/s. The total time of duration of the phenomena acting in the product is often not longer than 5-50 μs. The quality of transmission of this type of impulse load through flat textile products depends on many factors, such as raw material and the geometrical structure of the product, as well as the dynamic of dissipation of the tension wave pulse energy. This latter, in turn, is connected with the propagation velocity in the medium under consideration. Estimating this feature of a flat textile product yields information which can be used firstly for optimal designing of the product considering its ability to absorption the pulse energy. This article presents a research method for estimating the tension wave propagation velocity by means of an optoelectronic transducer. Preliminary research tests carried out with the application of the presented m ethod are also described.
PL
W zastosowaniach przeciwuderzeniowych płaskich wyrobów włókienniczych mamy do czynienia z oddziaływaniem na ich strukturę fali uderzeniowej, wymuszającej powstanie w ich strukturze szybkozmiennych odkształceń i naprężeń czynnych. Przykładem takiego zastosowania są balistyczne bariery tekstylne, gdzie odkształcenia i naprężenia są wywoływane uderzeniem penetratora, poruszającego się z dużymi prędkościami rzędu 50-1600 m/s, a czas trwania całego zjawiska często nie przekracza wartości 5-50 us. O jakości przenoszenia tego typu impulsowych obciążeń przez płaskie wyroby włókiennicze decyduje wiele czynników, jak np. surowiec, konstrukcja geometryczna wyrobu, ale dynamika rozpraszania energii impulsowej fali uderzeniowej jest związana z jej prędkością propagacji w danym ośrodku. Ocena tej cechy płaskich wyrobów włókienniczych dostarcza informacji, przede wszystkim do ich optymalnego projektowania z punktu widzenia pochłaniania energii impulsu. Przedstawiono metodę badawczą oceny prędkości propagacji fali uderzeniowej poprzez zastosowanie przetwarzania optoelektrycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.