Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wytrzymałość betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi, które określone są w normie PN-EN 13791. Zasady te są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu, określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article presents new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing, which are specified in the PN-EN 13791 standard. These rules are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości wykorzystania istniejących fundamentów żelbetowych jako fundamentów pod nową baterię silosów stalowych do magazynowania rzepaku i soi w Zakładach Tłuszczowych. Wykonano badania wizualne płaszcza żelbetowego, niszczące i nieniszczące badania wytrzymałości betonu, badania lokalizacji zbrojenia, karbonatyzacji betonu i stopnia korozji stali. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski końcowe oraz zalecenia dotyczące warunków dalszej eksploatacji.
EN
The paper presents an assessment of the possibility of using existing reinforced concrete foundations as foundations for a new battery of steel silos for storing rapeseed and soybean at Zakłady Tłuszczowe. Visual tests of reinforced concrete cladding, destructive and non-destructive tests of concrete strength, tests of reinforcement placement, concrete carbonation, and extent of steel corrosion were performed. Based on the analyses performed, final conclusions and recommendations are formulated regarding the conditions of further operation.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
W artykule opisano nowe zasady oceny wytrzymałości betonu na podstawie badań metodami nieniszczącymi. Zasady te, określone w normie PN-EN 13791, są odmienne od dotychczas stosowanych według PN-B. Niemniej jednak możliwe jest dalsze stosowanie krzywych korelacji wykorzystywanych w dotychczasowej praktyce budowlanej. Za tym przemawiają małe różnice w wartościach wytrzymałości betonu określanych według PN-EN i PN-B.
EN
The article describes new rules for assessing the strength of concrete based on non-destructive testing. These rules, specified in the PN-EN 13791 standard, are different from those previously used according to PN-B. Nevertheless, it is possible to continue to apply the correlation curves used in the current construction practice. This is supported by small differences in the values of concrete strength, determined according to PN-EN and PN-B.
PL
Ze względu na aspekt ekologiczny oraz ekonomiczny do betonów coraz częściej stosuje się dodatki optymalizujące użycie cementu, np. w postaci popiołów lotnych (FA). Problemem takiego rozwiązania jest negatywny wpływ FA na wczesne właściwości kompozytu. Autorzy publikacji przeprowadzili badania betonów popiołowych z nanodmieszką C-S-H przyspieszającą przyrost wczesnej wytrzymałości betonu. Dodatkowo przeprowadzono badania mikrostruktury analizowanych materiałów.
EN
According to the ecological and economic aspects, more and more often cement in concrete is replaced with fly ash (FA). The problem with such a solution is the negative impact of FA on the strength properties of early age concrete. The authors of the publication have carried out tests of fly ash concrete with C-S-H nano admixture accelerating early concrete strength.
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
7
Content available remote Wpływ dodatku miału gumowego SBR na właściwości zapraw cementowych
PL
Zagospodarowanie odpadów gumowych ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Ważny jest też aspekt ekonomiczny. W wyniku recyklingu materiałowego odpadów gumowych otrzymuje się granulat o różnych frakcjach, który jest z powodzeniem stosowany np. w budownictwie drogowym do modyfikacji asfaltów. Prowadzone są także badania zastosowania granulatów gumowych do produkcji betonu cementowego. W artykule przedstawiono wyniki badań zapraw cementowych z dodatkiem miału gumowego SBR z recyklingu odpadów gumowych pochodzących ze sprzętów AGD, uszczelek samochodowych i taśmociągów przemysłowych. Zastosowanie miału gumowego w zaprawach cementowych powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie oraz gęstości pozornej i zwiększenie nasiąkliwości ze wzrostem ilości miału gumowego. Wzrost ilości gumy sprawia, że zaprawa staje się materiałem mniej kruchym, ponieważ rośnie relacja między wytrzymałością na rozciąganie i wytrzymałością na ściskanie.
EN
The management of rubber waste is of great importance for environmental protection, the economic aspect is important. The material recycling of rubber waste results in granulate with different fractions. It is successfully used e.g. in road construction to modify asphalt. Research is also being conducted into the use of rubber granules for the production of cement concrete. The article presents the results of tests of cement mortars with the addition of SBR rubber dust from recycled rubber waste from household appliances, car seals and industrial belt conveyors. The application of rubber dust in cement mortars causes a decrease in their compressive and tensile strength, a decrease in apparent density and an increase in absorbability with an increase in the amount of rubber dust. The increase in the amount of rubber makes the mortar less brittle as the relation between tensile strength and compressive strength increases.
PL
W artykule opisano metodę badań nieniszczących wykonanych po 1, 7, 28 dniach dojrzewania betonu. Pomiary zostały wykonane młotkiem Schmidta typu N. Stworzono dla badanego betonu krzywą skalowania. Oszacowano wytrzymałości betonu na ściskanie z uprzednio wyznaczonych wykresów wytrzymałości na ściskanie w funkcji liczby odbicia. Sprawdzono hipotetyczną krzywą regresji na podstawie badań próbek wykonanych w prasie wytrzymałościowej. Dokonano oceny jednorodności stwardniałego betonu. Ponadto omówiono kwestie prowadzenia badań metodą sklerometryczną, pobierania próbek, przygotowania powierzchni do badania.
EN
The article presents the methodology of non-destructive testing performed after the 1st, 7th, 28th day of concrete maturing. The measurements were made with a type N. Schmidt hammer. A scaling curve was created for the concrete tested. The compressive strength of concrete from the previously determined compressive strength graphs as a function of the number of reflections was estimated. The hypothetical regression curve was verified on the basis of tests of samples made in the strength press. The homogeneity of hardened concrete was evaluated. In addition, the following issues were discussed: conducting sclerometer testing, sampling, preparing the surface for testing.
PL
W zaktualizowanej w grudniu 2019 r. normie PN-EN 13791 wprowadzono gruntowne zmiany w zasadach oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji. Przedstawiono jedno z dwóch zasadniczych zagadnień, dotyczące oceny betonu w konstrukcjach istniejących. Zwrócono uwagę na bardziej precyzyjne zasady dotyczące wyznaczania miejsca pomiarowego i koniecznych w jego obrębie punktów pomiarowych, a później na zasady szacowania wytrzymałości betonu w konstrukcji. W podsumowaniu zestawiono główne różnice między starą i nową wersją normy.
EN
The update of PN-EN 13791 announced in December 2019 introduces profound changes in the principles of concrete strength assessment in construction. This article presents one of the two main issues regarding the assessment of concrete in existing structures. Attention was drawn to more precise rules regarding the determination of the test region and necessary test locations points within it, and later to the principles of estimating the strength of concrete in a structure. The summary presents the main differences between the old and the new version of the standard.
PL
Scharakteryzowano mechaniczne modele pracy tego rodzaju styków, a także różne postępowania obliczeniowe podane w normach. Oceniono je w świetle wyników badań eksperymentalnych, wskazując stwierdzone rozbieżności i ich możliwe przyczyny. Stwierdzono, że mimo uwzględnienia wielu czynników, takich jak wytrzymałość betonu, stopień zbrojenia poprzecznego, szorstkość powierzchni zespolenia, w żadnej z analizowanych norm nie opisano w sposób zadowalający nośności styków między betonami układanymi w różnym czasie.
EN
In the paper mechanical models describing behaviour of interface between concrete cast at different times, as well as various design procedures were presented. Regulations were evaluated in the light of the results of experimental investigations. The discrepancies found and their possible causes were indicated and discussed. Despite including such factors as concrete strength, interface reinforcement ratio or roughness of the joint surface, it was found that none of the analysed standard procedures satisfactorily describes the load bearing capacity of the interfaces between concrete cast at different time.
EN
In cold environment, the damage of freezing and thawing poses a great threat to the safety of concrete structures. In this study, six frost-damaged squat reinforced concrete (RC) shear walls were subjected to low cyclic reversal loading to investigate the effects of axial compression ratio, concrete strength and freeze-thaw cycles (FTCs) on the seismic performance of squat RC shear walls. The seismic behavior of the test specimens was evaluated in terms of the frost action at the microstructure level, frost-heave crack patterns, damage processes, failure patterns, hysteretic behaviors, skeleton curves, deformations, and energy dissipation capacities. It shows that the boundary elements and distributed reinforcements had obvious restraining effects on the development of frost-heave cracks. The FTC action weakened the load-carrying capacity, energy dissipation capacity, and shear resistance capacity of the walls. When the number of FTCs is kept at 200, with the increase of the concrete strength, the gel structure (C-S-H) gradually evolved from fibrous to nets, also the width and number of frost-heave cracks started to reduce, and the distribution of frost-heave cracks evolved from the middle of the specimen to the perimeter. Moreover, the energy dissipation capacity and the ratio of the shear displacement on the whole displacement after cracking loading condition started to increase.
EN
Concrete block pavements have become an attractive engineering and economical alternative to both flexible and rigid pavements because of it’s high strength and durability. The influence of pozzolanic mineral additions – natural zeolite and expanded perlite powder on the properties of concrete interlocking blocks in different curing conditions has been studied. The use of zeolite as a substitute for cement in the production of concrete blocks increased the water demand but decreased the water absorption of the blocks. Obtained results show, that concrete blocks with 10% substitution of cement with zeolitic tuff is characterized by higher strength, lower mass loss and absence of efflorescence.
14
PL
W Polsce badania nad trwałością autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) rozpoczęto na początku lat sześćdziesiątych XX wieku. Przez okres 8 – 9 lat badaniami objęto ABK wyprodukowany w skali przemysłowej oraz przegrody wykonane z tego materiału. Szersze badania związane z trwałością wznowiono w 1999 r. Badaniami objęto beton komórkowy popiołowy i piaskowy pobrany (co 5 cm) z przegród obiektów eksploatowanych przez 20-35-40 lat oraz betonów składowanych w warunkach polowych przez 21 i 40 lat (przykrytych jedynie od góry papą). Analiza wyników badań wykazała, że ABK jest materiałem trwałym, co ma znaczenie dla formułowania wniosków dotyczących jego stosowania.
EN
In Poland, studies on the durability of AAC began in early 1960s. Over a period 8 – 9 years research focused on AAC materials in industrial production and partitions made of this material. Extensive studies of durability resumed in 1999. The studies examined AAC made with fly ash and sand sampled at 5 cm intervals from partitions of 20-35-40 y.o. buildings and AAC stored outdoors under extreme conditions for the period of 21 and 40 years (protected with a tarpaper top cover). An analysis of the results of studies confirms the durability profile of AAC, which should be considered in formulating conclusions about the possible uses of autoclaved aerated concrete.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych próbek betonowych na kruszywie odpadowym. Próbki zostały poddane badaniom niszczącym po wygrzaniu w piecu, gdzie proces przebiegał według krzywej pożarowej temperatura – czas. Badano również wpływ czasu wiązania betonu na wytrzymałość na ściskanie.
EN
The article presents the results of the research dealing with the strength of concrete samples on the waste aggregate. The samples were subjected to the destructive tests after the warming in the oven where the process was running according to the fire curve, temperature – time. The influence of the concrete setting on the strength and the compression was tested.
PL
Wykorzystanie popiołów lotnych z termicznego przekształcania osadów ściekowych w technologii betonu realizuje założenia gospodarki odpadami proponowane w Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu częściowego zastąpienia tym materiałem cementu portlandzkiego na parametry wytrzymałościowe betonów w porównaniu do betonu referencyjnego oraz do betonów zawierających w swoim składzie konwencjonalne dodatki (krzemionkowe i wapienne popioły lotne). W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości (konsystencji, wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie po 28 i 56 dniach dojrzewania, głębokości penetracji wody pod ciśnieniem) betonów zwykłych i betonów zawierających popioły lotne w ich składzie. Do wykonania próbek użyto cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R i kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-16 mm. Beton z dodatkami został wykonany w pięciu partiach, w których popiół został dodany w ilości 5%, 10%, 15%, 20%, 30% masy cementu. Badania wykazały, poprawę parametrów wytrzymałościowych betonów zawierające popioły lotne z termicznego przekształcania osadów ściekowych.
EN
Application of fly ash from combustion of municipal sewage sludge (FAMSS) in the concrete technology implements assumptions concerning the waste management adopted by the European Union. The study concerned the influence of partial replacement of the Portland cement by the ash on strength parameters of concrete in comparison to the reference concrete and concretes containing conventional admixtures (siliceous and calcareous fly ashes). The article presents the results of investigations on selected properties (consistency, water absorption, compressive strength and tensile strength after 28 and 56 days of curing, penetration depth) of ordinary concretes and concretes containing fly ash (calcareous and siliceous ash) from combustion of municipal sewage sludge. To make up the samples, the Portland cement CEM I 32,5 R and natural aggregate with graining of 0-16 mm were used. The concrete with siliceous and siliceous admixture was made in five lots to which the ash was added in the quantity of 5%, 10% 15%, 20% and 30% of the cement weight. The investigations have shown that the concretes containing fly ash from combustion of municipal sewage sludge have better strength parameters.
PL
W artykule omówiono wpływ domieszek napowietrzających na właściwości reologiczne mieszanki betonowej i wytrzymałość betonu, współdziałanie domieszek napowietrzających z domieszkami reologicznymi oraz sposoby korygowania wpływu napowietrzenia na urabialność i wytrzymałość.
EN
The article discusses the effect of air entraining admixtures on the rheological properties of a concrete mixture and the compressive strength of hardened concrete, the interaction of air entraining admixtures with rheological admixtures and methods to correct the influence of aeration on the workability and compressive strength of concrete.
EN
The use of Fibre Reinforced Polymer (FRP) bars as internal reinforcement for concrete structures is increasing in civil engineering due to their advantageous properties, e.g. being insensitive to electrolytic corrosion. FRP bars have different mechanical and physical properties than traditional steel reinforcement, that makes the interaction between the FRP bars and concrete different to that of steel and concrete. One of the controversial aspects of structural behaviour of RC elements which are reinforced with FRP bars is the bond development. In this paper two experimental studies are presented investigating the bond development of FRP bars. Series 1 aimed to study the effect of the modulus of elasticity of FRP bars on the bond behaviour in concrete. Two types of FRP bars were used with similar properties (same surface profile and diameter), but with different modulus of elasticity. Series 2 meant to study the effect of the surface profile of FRP bars. Three types of GFRP bars were used (same nominal diameter of 16 mm, similar tensile strength and modulus of elasticity), with different surface profiles. Based on the results it was concluded that both the surface profile and the modulus of elasticity of FRP bars have effect of the bond behaviour in concrete. Bars with higher modulus of elasticity provided higher bond strength values.
PL
Zastosowanie prętów z włókien sztucznych (FRP) do zbrojenia konstrukcji betonowych w budownictwie rośnie z uwagi na ich korzystne właściwości, w tym np. odporność na korozję elektrolityczną. Właściwości mechaniczne i fizyczne prętów FRP różnią się w stosunku do tradycyjnego zbrojenia ze stali, co sprawia, że współpraca między prętami FRP i betonem różni się od współpracy stali z betonem. Jednym z kontrowersyjnych aspektów pracy elementów żelbetowych, które są zbrojone prętami FRP, jest rozwój przyczepności. W niniejszym artykule przedstawiono dwa badania eksperymentalne badające rozwój przyczepności prętów FRP. Pierwsza seria miała na celu zbadanie wpływu modułu sprężystości prętów FRP na przyczepność w betonie. Zastosowano dwa rodzaje prętów FRP o podobnych właściwościach (tak samo użebrowanych i o tej samej średnicy), ale o innym module sprężystości. Druga seria miała na celu zbadanie wpływu użebrowania prętów FRP. Zastosowano trzy rodzaje prętów GFRP (o tej samej średnicy nominalnej 16 mm, o podobnej wytrzymałości na rozciąganie i modułach sprężystości) o różnych użebrowaniach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zarówno użebrowanie, jak i moduł sprężystości prętów FRP mają wpływ na przyczepność do betonu. Pręty o wyższym module sprężystości zapewniały wyższe wartości przyczepności.
19
EN
The influence of replacement 30% of cement by mineral admixtures (fly ashes or granulated blast furnace slag) on the RPC strength was presented. The tests were accomplished after 28 days of curing. The analysis of the results has shown that the concrete RPC 3, containing 30% of granulated blast furnace slag, achieved the highest compressive strength. The addition of steel fibres increases bending strength of RPC.
EN
High-performance, self-compacting concrete (HPSCC) represents a very significant step in the development of concrete technology. The most important features of SCC are specific rheological properties which include flowability, segregation resistance and passing ability. Therefore, a crucial requirement is to maintain an appropriate balance between the slump flow and plastic viscosity of concrete mixtures. In general, the rheological properties are modified by effective superplasticisers and a proper ratio of water to binder. The aim of this study is to focus on the important aspect of the impact of shape of the coarse aggregate on fresh concrete mixture properties and the strength of high-performance, self-compacting concrete (HPSCC).
PL
Samozagęszczalny beton wysokowartościowy stanowi bardzo istotny krok w rozwoju technologii betonu. Najistotniejszą cechą betonu samozagęszczalnego są specyficzne właściwości reologiczne mieszanki, do których zaliczamy płynność, stabilność i zdolność do przepływu przez zbrojenie. Bardzo ważne jest więc zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy granicą płynięcia a lepkością plastyczną mieszanki. Na ogół właściwości reologiczne są modyfikowane poprzez stosowanie efektywnych superplastyfikatorów oraz odpowiedni stosunek wodno-spoiwowy. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotny aspekt wpływu foremności ziaren kruszywa na właściwości reologiczne świeżej mieszanki betonowej oraz wytrzymałość samozagęszczalnego betonu wysokowartościowego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.