Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumik drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Due to the constantly growing competition on the market, enterprises are looking for a way to improve the quality of their products and services. The quality of the product is largely dependent on the number of defects present, so efforts should be made to minimize them. The article presents a method of limiting the formation of defective products, in this case, vehicle components – vibration dampers. The method was developed using selected quality management methods and tools.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model pojazdu wyposażonego w cztery magneto-reologiczne (MR) tłumiki drgań. Model ten służy do analizy drgań pojazdu. Oprócz tego zamieszczono opis układu sterującego tłumikami MR. W tym układzie są wyznaczane cztery sygnały sterujące układem zasilającym cewki tłumika MR. Opisano dwie koncepcje wyboru sygnałów sterujących oraz określono wskaźniki służące do oceny intensywności drgań. Sformułowany matematyczny model pojazdu przedstawia sobą zagadnienie dynamiki i półaktywnego sterowania drganiami pojazdu. Na przebieg tych drgań ma wpływ postać funkcjonału kryterialnego, przy użyciu którego określono koncepcje wyboru sygnałów.
EN
The paper presents a mathematical model of a vehicle equipped with four magneto-rheological (MR) vibration dampers. This model is used to analyze the vibration of the vehicle. In addition, there is a description of MR control system. In this system, four control signals are provided for the MR damper. Two concepts of selection of control signals are described and indicators for vibration intensity are determined. The mathematical model of the vehicle presents the problem of dynamics and semi-active control of vehicle vibration. The behavior of these vibrations is influenced by the form of a criterion function, using which the concepts of signal selection are defined.
3
PL
To druga część publikacji dotyczącej akumulatorów. W tej części zamieszczono zasady doboru oraz opis zastosowania akumulatorów w układach hydraulicznych.
PL
Akumulator w układach hydraulicznych spełniać może wiele różnych, pożytecznych funkcji. Jego sensowne zastosowanie wymaga jednak znajomości jego cech, warunków pracy oraz ograniczeń. Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie powyższych aspektów. Ze względu na objętość publikacja podzielna została na dwie części. Poniżej prezentowana jest część I, opisująca podstawowe informacje o gazowych akumulatorach hydraulicznych.
PL
Artykuł przybliża znaczenie urządzeń tłumiących drgania dla bezpieczeństwa stalowych kominów przemysłowych. Rozważania przeprowadzono na przykładzie dwóch kominów H =120 m, dla których autorzy wykonali modernizację systemu tłumienia drgań. Awaria urządzenia tłumiącego zabudowanego na jednym z kominów spowodowała bezpośrednie zagrożenie katastrofą budowlaną. W artykule przedstawiono opis dosyć unikatowej konstrukcji omawianych kominów oraz szczególne cechy ich charakterystyki dynamicznej. Na podstawie badań dynamicznych porównano skuteczność działania urządzeń tłumiących starego i nowego typu.
EN
The article presents the importance of the vibration damping devices for the safety of steel industrial chimneys. Considerations will be conducted on the example of two chimneys H = 120 m for which the authors have recently done a modernization of the system of dampers. The failure of one of the dampers resulted in direct danger of construction disaster. The paper presents a quite unique design of the chimneys and their specific dynamic characteristics, as well as both dampers used before and after modernization. The effectiveness of both old and new type of damping devices will be compared based on dynamic tests.
EN
Wind turbine tower dynamic stress is related to the fatigue wear and reliability of the whole wind turbine structure. This paper deals with the problem of tower vibration control using a specially designed and built laboratory model. The considered wind turbine tower-nacelle model consists of a vertically arranged stiff rod (representing the tower), and a system of steel plates (representing nacelle and turbine assemblies) fixed at its top. The horizontally aligned tuned vibration absorber (TVA) with magnetorheological (MR) damper is located also at the top of the rod (in nacelle system). Force excitation sources applied horizontally to the tower itself and to the nacelle were both considered. The MR damper real-time control algorithms, including ground hook control and its modification, sliding mode control, linear and nonlinear (cubic and square root) damping, and adaptive solutions are compared to the open-loop case with various constant MR damper input current values and system without MR TVA (i.e., MR TVA in “locked” state). Comprehensive experimental analyses and their results are presented.
PL
W pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspieszenia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpatrywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.
EN
In this paper vibrations of the vehicle equipped with controlled dampers magneto-rheological (MR) type are examined. The presented vibrations equation and the algorithm determining the control signal of the damper, so that the acceleration of the vehicle body is minimal at any time. There is an example of a vehicle model and the simulation results showing the effect of vibration dampers to control the acceleration of the body, and the variations of the wheel vertical forces. In the present model of the vehicle it is assumed that the vibrations of the vehicle are excited with the witness of the road and slow-changing load inertia arising during vehicle movement.
EN
The study summarises the results of quasi-static experimental tests of an MR squeeze-mode damper prototype (MRSQD) performed at the MTS testing machine. Of particular interests was the influence of MR fluid clumping behaviour in the MRSQD working gap on the force output of the device. The MRSQD tests were assessed by measuring the damping force output at prescribed sinusoidal displacement inputs and at various (fixed) voltage levels resulting in the respective average current levels in the control coil. The influence of piston position offset on the damping force was also investigated. The collected data were shown in the form of damping force time histories and damping force-piston displacements loops and discussed with respect to MR fluid clumping behaviour.
9
Content available remote Propozycja modelu gumowego tłumika drgań skrętnych
PL
Gumowe tłumiki drgań skrętnych są typowym przykładem tłumików rezonansowych, które „dostraja” się do najbardziej niebezpiecznej częstotliwości rezonansowej (o najwyższej amplitudzie kąta skręcenia). Modele liniowe takich tłumików nie uwzględniają nieliniowych właściwości gumy, co powoduje, że tłumik jest traktowany jak dynamiczny eliminator drgań. W referacie przedstawiono badania symulacyjne modelu tłumika drgań skrętnych uwzględniającego nieliniowe charakterystyki sprężystości i tłumienia. Autorzy wykazali silną zależność parametrów eksploatacyjnych tłumika od charakterystyk użytej do jego budowy gumy.
PL
Artykuł porusza problem wyznaczania rzeczywistych charakterystyk dynamicznych stalowych kominów przemysłowych wyposażonych w tłumiki drgań. Dokonano przeglądu metod pomiarowych oraz omówiono ich wady i zalety pod kątem zastosowania w diagnostyce dynamicznej budowli wysokich. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych wykonanych podczas regulacji tłumików drgań na rzeczywistym obiekcie. Trzy instrumenty pomiarowe typu naziemny radar interferometryczny, tachymetr zrobotyzowany oraz akcelerometr typu MEMS zostały poddane ocenie w zakresie stopnia zgodności otrzymanych wyników pomiaru charakterystyk dynamicznych.
EN
The article focuses on determination of the actual dynamic characteristics of steel chimneys equipped with vibration dampers. A review of measurement methods was made, together with a discussion of their advantages and disadvantages for use in the dynamic diagnosis of high structures. Examples of dynamic measurements, performed while adjusting the dampers on the real object, were presented. Three measuring instruments were assessed in terms of compliance of dynamic characteristics obtained as a result of measurement. They are: ground-based interferometric radar, robotic total station and MEMS accelerometer.
EN
This paper presents a conception of the harvester-absorber system consisting of two parts. The first is the pendulum attached to the main system (oscillator), which is suspended on the linear damper and the nonlinear spring made of shape memory alloy. The spring is modelled as a polynomial function based on Landau–Ginzburg theory of phase transitions (similar as ferroelectric and ferromagnets). The obtained results show, that SMA element can increase harvesting energy level, while the absorber effect can be impaired (but not loss). Additionally, introducing SMA element causes changes in dynamics, introduces a new unstable solutions and bifurcations. The analysis was done by classical integration and continuation solution methods.
12
PL
W artykule omówiono ogólnie zagadnienia związane z drganiami wałów korbowych, zwracając szczególną uwagę na drgania skrętne. Przedstawiono także informacje dotyczące budowy wiskotycznych tłumików drgań skrętnych oraz aktywnych tłumików wiskotycznych. W prezentowanej pracy skoncentrowano się głównie na metodach diagnozowania wiskotycznych tłumików drgań, podkreślając, że ich stan techniczny ma decydujący wpływ na trwałość i niezawodność wielocylindrowych silników spalinowych.
EN
The general problems connected with the vibrations of crankshafts with a pay particular attention to the torsional vibrations are discussed in the paper. The information concerning the structure of viscotic dumpers of torsional vibrations and operative viscotic dumpers is also described. In the presented paper author concentrated on the main methods for diagnostics of viscotic dumpers of vibrations, and emphasized that their technical state has decisive impact on durability and reliability of multi-cylinder combustion engines.
PL
Przedstawiono wybrane elementy wyposażenia mostu Rędzińskiego, takie jak urządzenia dylatacyjne, bariery energochłonne, ekrany ochronne, prefabrykowane elementy gzymsowe, ciągi komunikacyjne w pylonie (windę i schody), tłumiki drgań want, systemy kontroli elektronicznej obiektu oraz nocną iluminację.
EN
This paper presents the elements of Rędziński bridge equipment, including: expansion joints, safety barriers and railings, protective screens, prefabricated sidewalk parapets, communication routes in the pylon (lift and ladders), internal dampers, monitoring system (recording strains and forces, weather conditions, video monitoring) and night illumination of the bridge.
EN
A nonlinear boundary value problem of two degrees-of-freedom (DOF) untuned vibration damper systems using nonlinear springs and dampers has been numerically studied. As far as untuned damper is concerned, sixteen different combinations of linear and nonlinear springs and dampers have been comprehensively analyzed taking into account transient terms. For different cases, a comparative study is made for response versus time for different spring and damper types at three important frequency ratios: one at r = 1, one at r > 1 and one at r <1. The response of the system is changed because of the spring and damper nonlinearities; the change is different for different cases. Accordingly, an initially stable absorber may become unstable with time and vice versa. The analysis also shows that higher nonlinearity terms make the system more unstable. Numerical simulation includes transient vibrations. Although problems are much more complicated compared to those for a tuned absorber, a comparison of the results generated by the present numerical scheme with the exact one shows quite a reasonable agreement.
15
Content available remote Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych ram z lepkosprężystymi tłumikami drgań
PL
W pracy omawia się metodę wyznaczania charakterystyk dynamicznych ram z wbudowanymi lepko sprężystymi tłumikami drgań. Dynamiczne zachowanie tłumików modeluje się za pomocą uogólnionego modelu reologicznego typu Kelvina. Wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymaga rozwiązania liniowego problemu własnego i wyrażenia równań ruchu za pomocą zmiennych stanu. Ponadto omawia się wyniki przykładowych obliczeń.
EN
The paper presents an analysis of frame structures with viscoelastic dampers mounted on them. The aim of the paper is to determine the dynamic characteristics of frame structures with dampers when the dampers are modeled by means of generalized Kelvin model. A relatively large structure with VE dampers is investigated in order to make the results of calculation more representative. The finite element method is used to derive the equations of motion of the structure with dampers and such equations are written in terms of both physical and state-space variables. The solution to motion equations in the frequency domain is given and the dynamic properties of the structure with VE dampers are determined as a solution to the appropriately defined eigenvalue problem. Several conclusions are formulated on the basis of the results of numerical analysis.
16
PL
Praca jest poświęcona porównaniu właściwości opracowanych i eksperymentalnie weryfikowanych modeli dwóch tłumików magnetoreologicznych: tłumika drgań liniowych (MRD) oraz tłumika drgań skrętnych (MRB). Modele urządzeń zostały opracowane w postaci struktur reologicznych. Przedstawiony został model matematyczny opisujący zjawiska zachodzące w obu tłumikach. W pracy zostały opisane wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych wpływu sterowania właściwościami tłumików MRD i MRB poprzez zmiany natężenia pola magnetycznego. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku badawczym z wykorzystaniem pulsatora i układu mechanicznego wyposażonego w badane tłumiki MRD lub MRB. Na podstawie opracowanych modeli reologicznych oraz wyników badań eksperymentalnych zidentyfikowano parametry zaproponowanego modelu reologicznego tłumików MRD i MRB.
EN
This paper presents the comparison of two different models of magneto-rheological dampers: linear damper (MRD) and the torsional vibration damper (MRB). Rheological models as well as results of experimental investigations are presented in both cases. Devices mathematical models have been developed in the form of rheological structures describing properties of both devices. The impact of changes in magnetic field strength on properties of MRD and MRB dampers has been investigated through sets of numerical simulation and experimental researches. Experimental studies were carried out with the use of the hydraulic pulsator and the mechanical system equipped with examined MRD or MRB dampers. Based on the developed rheological models and experimental results, parameters of the proposed rheological models of MRD and MRB dampers have been identified and presented.
PL
Przełom w stosowaniu wiskotycznych tłumików drgań skrętnych nastąpił pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęto produkcję silikonowych olejów nieorganicznych na skalę przemysłową. Obecnie do napełniania wiskotycznych tłumików drgań skrętnych stosuje się stabilizowane oleje silikonowe AK produkowane przez firmę Bayer i Wacker, które zbudowane są z łańcuchów atomów krzemu i tlenu, połączonych grupami metylowymi. Przy doborze optymalnej lepkości oleju silikonowego do danego typu tłumika korzysta się najczęściej z kryterium energetycznego drgań. Praca zawiera wyniki badań zmian lepkości cieczy tłumiącej w wiskotycznych tłumikach drgań, omawia również przyczyny powstawania tych zmian, a także przedstawia metody skutecznego przeciwdziałania im.
EN
A landmark in employment of torsional vibration dampers took place at the end of 50's of the 20th cen-tury, when industrial scale production of silicone inor-ganic oils has been started. Nowadays, viscotic tor-sional vibration dampers are filled by stabilized silicone oils manufactured by Bayer and Wacker. Molecules of these oils are consisted of silicon and oxygen chains joined by methyl groups. In order to select optimum of silicone oil for given type of damper, energetic crite-rion of vibrations is usually applied. Changes of damping liquid viscosity in viscotic vibration dampers have been presented in the paper as well as reasons of these changes and effective methods of counteract them.
18
Content available remote Zagadnienia optymalizacji parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych
EN
The paper deals with the problem of parameters optimizations of multiple tuned mass dampers (MTMD) for multi-degree-freedom-system. Theoretical considerations have been illustrated by numerical examples.
EN
Mechanical vibration dampers (MVD) can be used for reduction of tower type structures vibrations. A method of determination of optimum parameters of MVD mating with this type of structures was described in [1]. The worked out computational method became the basis for design solutions. Talcing in the consideration the type of the structure (tower), the analysis concerned the amplitude-frequency characteristic |Hn,n| at the top of the structure, because this is the point of maximum displacements corresponding with the first or the second natural frequencies of the structures under consideration. It may however happened that it is necessary to reduce the values of an amplitude-frequency characteristic corresponding with several different natural frequencies of a structure. That kind of result can not be reached by means of only one damper. When one decides to use more than one MVD, he must determine not only the optimum parameters c(t) and k(t) of these dampers, but also to choose their positions. To solve this problem it is not enough to apply the method of optimization described in [1]. In the present paper the authors have checked the possibility of application oj the particle swarm optimization (PSO) method, to solve the present problem. It has been shown, that this method enables to determine the optimum parameters of several MVD mating with a structure. Each of these dampers can be "tuned" to an other natural frequency of the structure. The method allows also to determine the optimum positions of the MVD-s. Presented in the paper examples show, that the method can be practically used. In this way, the scope of the methodic described in [1], has been broadened to the new kind of objects, where it is necessary to apply several MVD-s placed in the different points of a structure.
EN
General description of fluids applied to viscotic torsional dampers are presented in this paper. Results of experimental investigations of fluid viscosity influence on dissipated energy and angle of torsion of crankshaft as well as results of numerical computations are also included.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.