Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utilization method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Prawidłowa gospodarka osadami ściekowymi, zwłaszcza w świetle zakazu ich deponowania na składowiskach, jest istotnym składnikiem zarządzania pracą oczyszczalni ścieków. W artykule autorzy rozważają możliwość rozbudowy i modernizacji procesu przeróbki osadów ściekowych w wybranej oczyszczalni ścieków, która w wyniku rozwoju gminy, a także wzrostu produkcji osadów boryka się z problemem przeróbki i zagospodarowania nadmiernej ich ilości. Rozważano pięć wariantów modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w tym zakresie. Poszukiwano optymalnego rozwiązania, uwzględniając siedem wytypowanych kryteriów o różnym charakterze – ekonomicznym, ekologicznym oraz technicznym.
XX
Proper management of sewage sludge, especially in face of the prohibition of landfilling, is an important component of the management of wastewater treatment plants. In the article, the authors consider the possibility of expanding and modernizing the process of sewage sludge treatment in a selected sewage treatment plant, which as a result of the development of the community as well as the increase in sludge production, is struggling with the problem of processing and managing excessive sludge. Five variants of modernization and extension of the treatment plant in this area have been proposed. An optimal solutions, meeting seven selected economic, ecological and technical criteria was investigated.
2
Content available remote Wykorzystanie zużytych opon samochodowych w budownictwie komunikacyjnym
PL
W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat możliwości zagospodarowania materiału gumowego pochodzącego ze zużytych opon samochodowych w kraju i na świecie. Omówiono uwarunkowania prawne dotyczące recyklingu gumy obowiązujące w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono przykłady przetwarzania zużytych opon, logistykę i możliwości ich wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym razem z materiałami geosyntetycznymi.
EN
The paper presents the current knowledge on the development of rubber material delivered from recycled car tyres in the world and our country. Discussed the legal conditions in Poland and the European Union for recycling rubber. Identifies ways of reuse car tyres, logistics and apply them in civil engineering in cooperation with geosynthetic materials.
3
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
4
Content available remote Wpływ gazu składowiskowego na środowisko i możliwości jego unieszkodliwiania
PL
Obecnie prawie 60% polskich składowisk nie posiada instalacji odgazowania, natomiast na 30% stosuje się systemy pasywne. W obydwu przypadkach gaz składowiskowy trafia do atmosfery, co w świetle obowiązujących umów międzynarodowych i przepisów Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Jak widać problem biogazu powstającego na polskich składowiskach odpadów jest ogromny. W przedstawionym referacie scharakteryzowano odpady komunalne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. wytworzono ich w Polsce 12 128,8 tys. Mg z czego zebrano 9 827,6 tys. Mg. Zdecydowana większość odpadów, bo aż 70,9% trafiła na składowiska, pozostała część poddana była recyklingowi (11,4%), unieszkodliwianiu biologicznemu (16,7%) i przekształcaniu termicznemu (1,0%). W dalszej części referatu omówiono czynniki mające wpływ na skład gazu składowiskowego i jego właściwości. Następnie opisano oddziaływanie biogazu na środowisko naturalne. Dwa jego główne składniki, czyli metan i dwutlenek węgla zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Biogaz powoduje również osiadanie terenu składowiska, zanieczyszczenie wód gruntowych, zmianę składu mineralnego gleb i degradację strefy ukorzenienia roślin. Uciążliwy zapach, wywołany przez składniki śladowe gazu składowiskowego działa na człowieka toksycznie i dusząco. Metan stwarza także ryzyko samozapłonu i wybuchu, zwłaszcza w ostatnich fazach eksploatacji składowiska oraz po zaprzestaniu przyjmowania odpadów. W referacie omówiono także technologie ujmowania gazu składowiskowego, połączone z produkcją energii elektrycznej i układy kogeneracyjne. Innymi stosowanymi rozwiązaniami jest wytwarzanie z biogazu gorącej wody lub pary oraz zasilanie przy jego użyciu promienników podczerwieni.
EN
Currently, almost 60% of Polish landfill does not have a degassing installation, while 30% of landfills apply passive systems. In both cases, landfill gas goes into the atmosphere, which based on the international agreements and regulations of the European Union is unacceptable. As can be seen the problem of generated at landfills Polish biogas is huge. In the presented report municipal waste was characterized. According to data from the Central Statistical Office in 2011, produced them in Poland 12 128.8 thousand. Mg of which 9 827.6 Mg thousand were collected. Most of the waste, as many as 70.9% went just wide to landfills, the remainder was subjected to the recycling (11.4%), biological neutralization (16.7%) and thermal transformation(1.0%). In the following part of the report it discussed the factors affecting the composition of the landfill gas and its properties. Further described is the impact of the biogas on the environment. Two of its main components, namely methane and carbon dioxide is one of the most important greenhouse gases. Biogas also results subsidence of the landfill area, groundwater contamination, changing the mineral composition of the soil and degradation of the rootingplant zone. Oppressive odor, caused by trace components of landfill gas is to the man toxic and suffocating. Methane poses a risk of ignition and explosion, especially in the last phases of the operation of the landfill and after discontinuation of the waste. The article were also discussed technologies the recognition of the landfill gas, combined with the production of electricity and cogeneration systems. Other used solutions is the production the biogas from hot water or steam and power from infrared radiators.
5
Content available remote Możliwości odzyskiwania energii cieplnej w procesie doju krów
PL
Przeprowadzono badania nad możliwością wykorzystania energii cieplnej zawartej w wydmuchiwanym powietrzu z pompy próżniowej dojarki do ogrzewania hali udojowej. Ze względu na małą moc cieplną (1,8 kW) ograniczono nadmuch tylko do kanału dla obsługi dojarni. Dzięki dodatkowym filtrom w dostarczanym powietrzu nie stwierdzono śladów oleju.
EN
The investigation into possibility of utilization the thermal energy contained in the air blowing from milker vacuum pump to heat milking hall, was executed. Because of the low thermal power (1,6 kW) demister was only reduced to pit for milker operators. Thanks to additional filters there was no traces of oil found in delivered air.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z unieszkodliwianiem i utylizacją osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków. Na przykładzie rzeczywistego obiektu opisano proces suszenia i spalania osadów, jako najnowocześniejszą metodę utylizacji, zgodną z przepisami i wymaganiami ochrony środowiska. Przeanalizowano aspekt ekologiczny powstających spalin i popiołów.
EN
The paper presents issues related to disposal and utilization of sewage sludge produced in wastewater treatment plant. Based on the existing establishment and the process of drying and burning the sludge is described, as a the most modern method of utilization, compliant with standards and requirements of environmental protection. The ecological aspect of combustion gas and ash produced was analysed.
PL
W pracy scharakteryzowano gospodarkę komunalnymi osadami ściekowymi w województwie opolskim w 2010 r. Przedstawiono również sposoby postępowania z osadami wytworzonymi w oczyszczalniach ścieków i kierunki ich zagospodarowania. Głównym sposobem zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w województwie opolskim jest ich wykorzystanie w rolnictwie, składowanie oraz wykorzystanie do rekultywacji terenów. Dodatkowo zaprezentowano również prognozy dotyczące wytwarzania komunalnych osadów ściekowych w Polsce do 2022 r. Szacuje się znaczny przyrost ilości wytworzonych osadów ściekowych o ok. 100 tys. Mg suchej masy.
DE
In der Schrift wurde die Kommunalabfallwirtschaft in der Woiwodschaft Opole, in 2010, charakterisiert. Es wurde auch die Handlungsweise mit Klärschlämmen aus Klärwerken und Richtungen deren Bewirtschaftungvorgestellt. Die Hauptsächlichen Weisen der Bewirtschaftung der Kommunalklärschlämme in der Woiwodschaft Opole sind deren Nutzung in der Landwirtschaft, Lagerung und Einsatz zur Rekultivierung von degradierten Gebieten. Zusätzlich wurde auch eine Prognose, betreffend der Erzeugung von Kommunalklärschlamm in Polen bis ca. 2022. Man schätzt einen beträchtlichen Zuwachs der Menge von erzeugten Klärschlämmen um ca. 100 t. mg TM.
PL
Omówiono aktualne problemy ochrony środowiska, gospodarki energią i odpadami w gorzelniach produkujących spirytus z surowców skrobiowych. Przedstawiono zasady technologii bezciśnieniowego sporządzania zacierów z uwzględnieniem warunków gorzelni krajowych. Proponowana technologia pozwala na: znaczne oszczędności energii (20 - 35% energii ogółem), zmniejszenie emisji spalin, wzrost wartości paszowej wywaru, poprawę wskaźników technologicznych. Omówiono kompleksową metodę zagospodarowania wywaru, polegającą na frakcjonowaniu przy użyciu dekanterów i przeznaczeniu osadu do bezpośredniego skarmiania lub po uprzednim zakonserwowaniu metodą kiszenia. Połączenie bezciśnieniowej technologii sporządzania zacierów Z surowców skrobiowych wraz z ekologicznie bezpieczną metodą utylizacji wywaru stanowi przyjazną dla środowiska, energooszczędną i bezodpadową technologię produkcji spirytusu.
EN
The current problems of environment protection, energy and waste administration within distilleries, producing spirits from starch, were discussed. The technological aspects of the without-cooking starch mash preparing method were presented. The proposed method enables: great energy saving (20-35% totailly), decreasing combustion gas emission, increasing the stillage fodder value, improvement of the technological indicators. A stillage management method was described. The method consists of fractionation with decanters and devoting the sediment for direct or after preservation (silage) feeding. The combination of the without cooking method of preparing mash from starch with the complexive and ecologically safe stillage utilization method, gives an environmentally friendly and energy-saving spirit production technology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.