Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy numeryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction and aims: The paper shows the analytical models of solving right triangles with appropriate discussion. For right triangles have been discussed six cases taking into account the acute angle and the sum of two side length in the right triangle. The main aim of this paper is not only to create some analytical algorithms for solving right triangle, but also their implementation in programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica. Material and methods: Elaboration of six analytical cases of solving right triangles has been made on the basis of the relevant trigonometric properties occurring in a right triangle. In the paper have been used some analytical and numerical methods by using MS-Excel, MathCAD and Mathematica programs. Results: As some results have been obtained numerical algorithms in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica for six analytical cases of solving right triangles taking into account the acute angle and the sum of two side length in the right triangle. Conclusion: Created numerical algorithms of solving the right triangles in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica allow for faster significant performance calculations than the traditional way of using logarithms and logarithmic tables.
PL
Wstęp i cele: W pracy pokazano analityczne modele rozwiązywania trójkątów prostokątnych wraz z odpowiednią dyskusją. Dla trójkątów prostokątnych omówiono sześć przypadków z uwzględnieniem kąta ostrego oraz sumy długości dwóch boków trójkąta. Głównym celem jest pracy jest nie tylko utworzenie algorytmów analitycznych rozwiązywania takich trójkątów lecz również ich implementacja w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Materiał i metody: Opracowanie sześciu analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów prostokątnych wykonano opierając się odpowiednich własnościach trygonometrycznych występujących w trójkącie prostokątnym. Zastosowano metodę analityczną i numeryczną wykorzystując programy MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Wyniki: Otrzymano algorytmy numeryczne w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica dla sześciu analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów prostokątnych z uwzględnieniem kąta ostrego oraz sumy długości dwóch boków trójkąta. Wniosek: Utworzone algorytmy numeryczne rozwiązywania trójkątów prostokątnych w programach MS-Excel, MathCAD oraz Mathematica, pozwalają na znaczne szybsze wykonanie obliczeń niż drogą tradycyjną z użyciem logarytmów i tablic logarytmicznych.
EN
Introduction and aims: The paper shows the analytical models of solving right triangles with appropriate discussion. For right triangles have been discussed six cases taking into account the altitude, bisector and median of a triangle. The main aim of this paper is not only to create some analytical algorithms for solving right triangle, but also their implementation in programs MSExcel, MathCAD and Mathematica. Material and methods: Elaboration of six analytical cases of solving right triangles has been made on the basis of the relevant trigonometric properties occurring in a right triangle. In the paper have been used some analytical and numerical methods by using MS-Excel, MathCAD and Mathematica programs. Results: As some results have been obtained numerical algorithms in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica for six analytical cases of solving right triangles taking into account the altitude, bisector and median of a triangle. Conclusion: Created numerical algorithms of solving the right triangles in the programs MSExcel, MathCAD and Mathematica allow for faster significant performance calculations than the traditional way of using logarithms and logarithmic tables.
PL
Wstęp i cele: W pracy pokazano analityczne modele rozwiązywania trójkątów prostokątnych wraz z odpowiednią dyskusją. Dla trójkątów prostokątnych omówiono sześć przypadków z uwzględnieniem wysokości, dwusiecznej i środkowej trójkąta. Głównym celem jest pracy jest nie tylko utworzenie algorytmów analitycznych rozwiązywania takich trójkątów lecz również ich implementacja w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Materiał i metody: Opracowanie sześciu analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów prostokątnych wykonano opierając się odpowiednich własnościach trygonometrycznych występujących w trójkącie prostokątnym. Zastosowano metodę analityczną i numeryczną wykorzystując programy MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Wyniki: Otrzymano algorytmy numeryczne w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica dla sześciu analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów prostokątnych z uwzględnieniem wysokości, dwusiecznej i środkowej trójkąta. Wniosek: Utworzone algorytmy numeryczne rozwiązywania trójkątów prostokątnych w programach MS-Excel, MathCAD oraz Mathematica, pozwalają na znaczne szybsze wykonanie obliczeń niż drogą tradycyjną z użyciem logarytmów i tablic logarytmicznych.
EN
The analysis of the current state of expert research of the failure of structural elements of railway rolling stock is presented. On the basis of the approaches of mechanics, mathematical and computer modeling the technique of establishing a mechanism for softening of parts and units of friction in the operation of rail transport is suggested.
EN
Introduction and aims: The paper shows the analytical models of solving some general triangles with appropriate discussion. For general triangles have been discussed four cases. The main aim of this paper is not only to create some analytical algorithms for solving general triangle, but also their implementation in programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica. Material and methods: Elaboration of four analytical cases of solving the general triangles has been made on the basis of the relevant trigonometric properties occurring in a general triangle. In the paper have been used some analytical and numerical methods by using MS-Excel, MathCAD and Mathematica programs. Results: As some results have been obtained numerical algorithms in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica for four analytical cases of solving the general triangles. Conclusion: Created numerical algorithms of solving the general triangles in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica allow for faster significant performance calculations than the traditional way of using logarithms and logarithmic tables.
PL
Wstęp i cele: W pracy pokazano analityczne modele rozwiązywania trójkątów dowolnych wraz z odpowiednią dyskusją. Dla trójkątów dowolnych omówiono cztery przypadki. Głównym celem jest pracy jest nie tylko utworzenie algorytmów analitycznych rozwiązywania takich trójkątów lecz również ich implementacja w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Materiał i metody: Opracowanie czterech analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów dowolnych wykonano opierając się odpowiednich własnościach trygonometrycznych występujących w trójkącie dowolnym. Zastosowano metodę analityczną i numeryczną wykorzystując programy MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Wyniki: Otrzymano algorytmy numeryczne w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica dla czterech analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów dowolnych. Wniosek: Utworzone algorytmy numeryczne rozwiązywania trójkątów dowolnych w programach MS-Excel, MathCAD oraz Mathematica, pozwalają na znaczne szybsze wykonanie obliczeń niż drogą tradycyjną z użyciem logarytmów i tablic logarytmicznych.
EN
Introduction and aims: The paper shows the analytical models of solving right-angled triangles with appropriate discussion. For right-angled triangles have been discussed four cases. The main aim of this paper is not only to create some analytical algorithms for solving right-angled triangle, but also their implementation in programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica. Material and methods: Elaboration of four analytical cases of solving right-angled triangles has been made on the basis of the relevant trigonometric properties occurring in a right-angled triangle. In the paper have been used some analytical and numerical methods by using MS-Excel, MathCAD and Mathematica programs. Results: As some results have been obtained numerical algorithms in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica for four analytical cases of solving right-angled triangles. Conclusion: Created numerical algorithms of solving the right-angled triangles in the programs MS-Excel, MathCAD and Mathematica allow for faster significant performance calculations than the traditional way of using logarithms and logarithmic tables.
PL
Wstęp i cele: W pracy pokazano analityczne modele rozwiązywania trójkątów prostokątnych wraz z odpowiednią dyskusją. Dla trójkątów prostokątnych omówiono cztery przypadki. Głównym celem jest pracy jest nie tylko utworzenie algorytmów analitycznych rozwiązywania takich trójkątów lecz również ich implementacja w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Materiał i metody: Opracowanie czterech analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów prostokątnych wykonano opierając się odpowiednich własnościach trygonometrycznych występujących w trójkącie prostokątnym. Zastosowano metodę analityczną i numeryczną wykorzystując programy MS-Excel, MathCAD i Mathematica. Wyniki: Otrzymano algorytmy numeryczne w programach MS-Excel, MathCAD i Mathematica dla czterech analitycznych przypadków rozwiązywania trójkątów prostokątnych. Wniosek: Utworzone algorytmy numeryczne rozwiązywania trójkątów prostokątnych w programach MS-Excel, MathCAD oraz Mathematica, pozwalają na znaczne szybsze wykonanie obliczeń niż drogą tradycyjną z użyciem logarytmów i tablic logarytmicznych.
6
Content available remote Accelerated EMF Evaluation Using a SIMD Algorithm
EN
This article presents a fast Single-Instruction Multiple-Data (SIMD) algorithm that evaluates electromagnetic fields (EMFs). It is based on the Method of Moments (MOM) adapted for execution on an SIMD architecture. The big speed-up obtained with this new implementation enables us to obtain results faster and to simulate more complex and realistic models and keep the computing time within a reasonable range, which give lead to better solutions for current EMF problems. This article gives a brief overview of generic massively parallel processors, taking into consideration their hardware architecture and the new computer languages for managing them. We describe the mathematical foundations of the algorithm in order to explain how the operations are distributed and performed by the GPU. Many cases are simulated to analyze the performance of the method proposed and they are compared with a fully implemented CPU algorithm, as well as with another CPU algorithm that uses the Intel MKL solvers for dense matrices. The differences in performance between floating-point precision numbers and double precision numbers is also studied and how they influence the accuracy of the results. The tests carried out suggest that the acceleration obtained grows with the complexity of the model. As a result, the proposed algorithm’s only limitations lie with the hardware features.
PL
Artykuł przedstawia szybki algorytm typu Single-Instruction Multiple-Data (SIMD - pojedyncza instrukcja wiele danych), do obliczania rozkładu pól elektromagnetycznych (EMF). Jest ona oparta na metodzie momentów (MOM) przystosowanych do realizacji w architekturze SIMD. Duże przyspieszenie uzyskane dzięki tej nowej implementacji pozwala uzyskać wyniki szybciej i dla bardziej złożonych symulacji i realistycznych modeli i utrzymać czas obliczeniowy w rozsądnym zakresie. Artykuł zawiera krótki przegląd procesorów masowo równoległych, biorąc pod uwagę ich architekturę sprzętową i nowe języki programowania do zarządzania nimi. Opisano matematyczne podstawy algorytmu, aby wyjaśnić, w jaki sposób operacje są wykonywane przez procesor graficzny (GPU). Wiele przypadków zostało symulowanych, aby przeanalizować działanie proponowanej metody a wyniki porównano ze znanymi algorytmami, jak również z algorytmem, który wykorzystuje Intel MKL Solvers do gęstych matryc. Z przeprowadzonych testów wynika, że uzyskane przyspieszenie rośnie wraz ze złożonością modelu. Jedyne ograniczenia algorytmu zależą od możliwości sprzętowych.
PL
Celem artykułu jest próba zbudowania internetowej aplikacji realizującej wybrane algorytmy numeryczne przydatne w modelowaniu i symulacji układów elektromechanicznych. Aplikacja będzie umożliwiała przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych w czasie rzeczywistym i przedstawienie ich wyników na dynamicznie generowanych stronach internetowych. Wszystkie dane niezbędne do obliczeń będą pochodzić z odpowiednich tabel bazy danych. Również wyniki obliczeń będą mogły być zachowywane w bazie. Proponowane rozwiązanie daje dwie nowe możliwości, niedostępne dla tradycyjnych metod prowadzenia obliczeń: będzie umożliwiać przeprowadzanie obliczeń z wykorzystaniem dowolnego komputera posiadającego dostęp do Internetu oraz udostępni narzędzia do łatwej archiwizacji danych w odpowiednio zaprojektowanej bazie danych.
EN
Article presents the authors expierences in creating a web-based application which is able to perform selected numerical calculations useful in electromechanical systems modeling. This application will enable to carry out the simulation calculations in real time and present their results on dinamic created web pages. All data required for calculations will be derived from the corresponding database tables. The proposed solution will give two new possibilities not available in traditional methods of calculation: it will allow to carry out calculations using any computer with Internet access and tools for easy data storage in a properly designed database.
PL
W referacie przedstawiono metodologię i wyniki prac mających na celu ocenę popularnych algorytmów numerycznych przeznaczonych do pomiaru mechanicznych właściwości układu oddechowego podczas sztucznej wentylacji. Badania miały charakter symulacyjny i wykorzystywały syntetyczne dane pomiarowe wygenerowane za pomocą nieliniowego modelu wentylacji mechanicznej. Szczególną uwagę zwrócono na najprostszy i na najbardziej złożony z liniowych modeli opisywanych w literaturze. Pierwszy z nich poprawnie określać jedynie wartości średnie parametrów, gdy tymczasem drugi potrafił uchwycić także charakter ich zmian w obrębie cyklu wentylacyjnego. Pokazano też, że obydwa algorytmy nadają się do śledzenia globalnych zmian mechaniki układu oddechowego.
EN
In the paper a study concerning the evaluation of popular numerical algorithms used to measure mechanical properties of the respiratory system during artificial ventilation was presented. Synthetic measurement data generated from a simulation nonlinear model of mechanical ventilation were applied to this. Particular attention was paid both to the simplest and the most complex of linear models discussed in the literature. The former model was able to assess properly average values of the parameters, whereas the latter one could also catch a character of their variability. It has been shown that both algorithms are suitable for tracking the global changes of respiratory mechanics.
PL
Przedstawione zostały własne algorytmy numeryczne, przeznaczone do wyznaczania dwu- i trojwymiarowego, stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości w obszarach zagłębień: kwadratowego i sześciennego z jedną poruszającą się ścianką. Zagadnienia te rozwiązywano metodą prostych, sprowadzając zagadnienia początkowo-brzegowe dla układow rownań rożniczkowych cząstkowych do zagadnień początkowych dla układow równań różniczkowych zwyczajnych. Obliczenia wykonano na nierównomiernych siatkach 30 �x30 oraz 30 �x30 x30 dla Re <_1000.
EN
The artificial compressibility method is designed for computation of stationary viscous incompressible flows in the square and cubic cavities. The spatial derivatives and the boundary conditions are discretized by means of the classical second-order finite-difference schemes on non-uniform grids, while preserving the time-variable continuos. The resulted system of ordinary differential equations has been integrated using the one-step backward-differentiation predictor-corrector method. Calculations have been made for Reynolds number values of 400 and 1000 on the 30 × 30 and 30 × 30 × 30 non-uniform grids.
PL
Przedstawione zostały własne algorytmy numeryczne, przeznaczone do wyznaczania dwuwymiarowego, stacjonarnego ruchu cieczy lepkiej metodą sztucznej ściśliwości w obszarach kanałów prostoliniowych, podwójnie zagiętych. Kanały wlotowe i wylotowe mają stałe długości, różne są długości kanałów pośrednich. Zagadnienia te rozwiązywano metodą prostych, sprowadzając zagadnienia początkowo-brzegowe dla układów równań różniczkowych cząstkowych do zagadnień początkowych dla układów równań różniczkowych zwyczajnych. Obliczenia wykonano na trzech równomiernych, nakładających się siatkach 30Lx30 w kanałach L=2-9 dla Re <_200.
EN
The artificial compressibility method is designed for computation of stationary viscous incompressible flows in double bent channels. The spatial derivatives and the boundary conditions are discretized by means of the classical secondorder finite-difference schemes on three overlapping uniform grids, while preserving the time-variable continuos. The resulted system of ordinary differential equations has been integrated using the two-step backward-differentiation predictorcorrector method. Calculations have been made for Re<_ 200 on three uniform 30 L �x30 grids for the channels lengths L = 2 -9.
PL
W pracy podjęto próbę identyfikacji procesu powszechnej taksacji nieruchomości jako procesu tworzenia ważnego elementu systemu informacyjnego państwa. Zwrócono uwagę na zasadność uwzględnienia w tym procesie podstawowych procedur identyfikacji atrybutów systemu, jego relacji z otoczeniem społeczno-ekonomicznym oraz jego wykonalności. W miarę szczegółowo potraktowano przedstawienie algorytmów numerycznych, związanych z powszechną taksacją, zaś jako oryginalną część pracy można by uznać przeprowadzoną analizę dokładności taksacji na kanwie algorytmu opublikowanego w 1970 r.
EN
The presented work is an attempt aiming at identificaton of the process of the common taxation of real estates as the process of development of an important element of the state information system. Attention has been paid to justificaton of consideration of the basic procedures of identification of system attributes, its relation with social and economic environment, as well as its feasibility. Numerical algorithms, related to the common taxation, have been presented in detail; the performed analysis of taxation accuracy, based on the algorithm published in 1970, may be considered as an original part of the presented works.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.