Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odchyłki kształtu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie tomografii komputerowej do pomiaru odchyłek okrągłości
PL
Oczekiwania klientów w zakresie jakości wyrobów nieustannie rosną. W związku z tym niewystarczająca jest kontrola samych wymiarów, a konieczne jest sprawdzanie odchyłek kształtu czy chropowatości. Znaczna większość wykonywanych obecnie pomiarów jest realizowana z wykorzystaniem urządzeń współrzędnościowych. Pomiarowa tomografia komputerowa jest najnowszą grupą współrzędnościowej techniki pomiarowej i wiele zagadnień z zakresu jej dokładności czy możliwości aplikacji jest ciągle otwartych. Przedstawiono wyniki badań elementów o różnych wartościach i postaciach odchyłki okrągłości. Elementy zostały zbadane na przyrządzie specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu oraz na tomografie komputerowym. W przypadku tomografu użyto różnych strategii pomiarowych w celu weryfikacji jego obszaru zastosowania. Pomiar odchyłek kształtu na tomografie pozwala na weryfikację jakości wykonania elementów o trudno dostępnych przestrzeniach, ale również na kompleksową ocenę geometryczną, np. części wykonanych z tworzywa sztucznego i mierzonych tylko na tomografie.
EN
Customer expectations in terms of products quality are constantly growing. Therefore, to control only dimensions is not enough; it is necessary to check also the form deviation or roughness. The vast majority of measurement nowadays is carried out by different coordinate measuring devices. Measuring computed tomography is the newest field of coordinate measuring technique, which makes many aspects of its accuracy and possible applications still open. The paper presents the measurement results of elements with different values of roundness deviations. Examined samples were checked on a formtester and computed tomography. For CT measurement, different strategies to verify the influence on received results were used. The ability to measure form deviations on CT allows to verify the quality of hard to reach part areas, but also a comprehensive assessment of geometry, e.g. parts made of plastic and measured on CT.
PL
Zaproponowano nowy kształt wyrobu wzorcowego (wzorca) do analizy dokładności wytwarzania obiektów metodą przyrostową na drukarkach 3D. Kształt próbki zawiera w sobie podstawowe prymitywy geometryczne i pozwala na zbadanie wartości wybranych odchyłek kształtu, kierunku i położenia. W ramach badań wykonano analizy wydruków z trzech różnych drukarek 3D.
EN
New shape of the standard (artefact) is proposed to analyze the accuracy of the objects, which are received on 3D printers. The artefact shape contains the basic geometrical primitives and allows to identify the values of the selected form, orientation and location deviations. In this study the analysis of 3 different 3D printers output was performed.
3
Content available remote Problematyka zespalania metod projektowania i wytwarzania elementów maszyn
PL
Przedstawiono zagadnienia dotyczące potrzeby zespalania metod projektowania i wytwarzania zmierzające do polepszenia warunków funkcjonalnych i niezawodnościowych współpracujących ze sobą elementów maszyn np. osiowosymetrycznych. Zaproponowano ujednolicenie zasad specyfikacji i stosowania tolerancji kształtu w celu jednoznacznego określenia oczekiwanych cech funkcjonalnych, wymagań konstrukcyjnych i preferowanych zastosowań w zapisie konstrukcji. Ponadto wykazano potrzebę ciągłego poszukiwania udoskonalonych form zapisu tolerancji kształtu w powiązaniu z wykonaniem pomiaru oraz sposobem analizy i oceny otrzymanych wyników.
PL
Ocena odchyłek kształtu powierzchni ślizgowych biołożysk ma szczególne znaczenie przy analizie tribologicznej stawów. W pracy przedstawiono pomiary odchyłek kształtu okrągłości i sferyczności głowy kości udowych drobiowych i wieprzowych z zastosowaniem bezodniesieniowych metod pomiarowych. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kształtografu Talycenta oraz ramienia pomiarowego wyposażonego w laserową głowicę pomiarową. Określono wartości odchyłek okrągłości w wybranych przekrojach oraz sferyczności w zależności od położenia osi funkcjonalnej stawu.
EN
Assessment of biobearings sliding surfaces shape deviations is of particular importance during the tribological joints analyzes. This paper presents measurements of roundness and sphericity deviations of poultry and pig femoral bone head using radial methods. The study was conducted using Talycenta machine and measuring arm equipped with a laser scanning head. Roundness values were specified in the selected sections and sphericity were evaluated depending on the position of the functional axis of the joint.
PL
Przedstawiono stanowisko do eksperymentalnych badań pary tuleja – wałek z zastosowaniem tensometrycznego pomiaru siły osiowej tarcia i momentu tarcia. Tuleję kojarzono ze specjalnie wykonanymi modelowymi wałkami skażonymi odchyłkami promieniowymi, odchyłkami przekroju poprzecznego oraz ich kompilacjami. Badania doświadczalne wykonano w celu określenia wpływu odchyłek kształtu na wartość osiowej siły tarcia (podczas przesunięcia wałka) i moment tarcia (podczas obrotu wałka).
EN
Test stand for experimental research of sleeve - shaft couple with the use of extensometer for axial friction force and moment of friction was presented. The sleeve was mated with special produced shafts with radial deviations, crosssection deviations and their compilations. The experimental research was performed in order to evaluate the influence of form deviations on the value of axial friction force (during shaft displacement) and moment of friction (during shaft rotation).
6
PL
Przedstawiono wyniki badań pozwalające na oszacowanie budżetu niepewności dla pomiaru odchyłki okrągłości czopów głównych wału korbowego. Pomiary wykonano na przyrządzie specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu. Niepewność pomiaru wyznaczono zgodnie z wytycznymi Przewodnika do wyrażania niepewności pomiaru GUM dla metody A.
EN
Results of the tests are presented which make it possible to estimate the uncertainty budget for the measurements of the out of roundness deviations of the crankshaft main bearing journal. The measurements had been taken by means of the instrument specially adopted for the shape tolerance checks.
PL
W publikacji przedstawiono analizę wpływu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na dokładność geometryczną w procesie kształtowania wyrobu. Przedstawiono współrzędnościową technikę pomiarową jako alternatywę dla badań dylatometrycznych. Została również porównana klasyczna technika współrzędnościowa z optyczną techniką współrzędnościową na przykładzie skanera 3D.
EN
The paper presents an analysis of the impact of heat treatment and thermo-chemical treatment of geometric accuracy in a product shaping. Coordinate measuring technique is presented as an alternative to dylatometrical research. It has also been compared to classical coordinate technique based on an optical coordinate technique based on the 3D scanner. The paper is based on the author's thesis. Effect of heat treatment on the accuracy of the product geometry in its development is presented on the example of tempered samples with subsequent tempering (low, medium and high). By contrast, the impact of thermo-chemical treatment was studied on the example of carburizing with subsequent quenching and low tempering.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy pola temperatury na zewnętrznej powierzchni bebna hamulcowego pojazdu. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem systemu termowizyjnego THV Series LW i oprogramowania LINY. W wybranych przekrojach powierzchni bębna porównano rozkład temperatury z rozkładem odchyłek kształtu. Przeprowadzona analiza Fouriera obydwu sygnałów wskazuje, że pole temperatury niesie również informację o geometrii współpracujących elementów ciernych.
EN
Analysis of the temperature distribution on the drum outer surface of the vehicle brake was discussed in the paper. The measurement was carried out with the set of thermovision camera THV 900 LW set into linescanner mode operation. At some sections of the drum surface both the temperature and deviation distributions were compared. Fourier discrete analysis od both signals indicates that the surface temperature distribution depends on the frictional elements geometry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.