Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The article is devoted to the study of implementing the multifunctionality of agriculture in the context of the globalization crisis. In particular, it is the assessment of the indicators related to implementing the multifunctionality of agriculture concept in Ukraine, the mutual influence of the industry efficiency, and the efficiency of performing certain functions. The practical implementation of the multifunctionality of agriculture concept was proven. It has acquired conceptually new features under globalization, such as the diversification of functions and the integration into the global economic space. The expediency of distinguishing the globalization function of agriculture was substantiated. The function involves intensified integration of countries in the global economic processes due to the activation of international trade transactions with agricultural products, the participation in the implementation of global programs aimed at overcoming hunger and poverty. A close relationship between the economic efficiency of agriculture and the effectiveness related to the implementation of its functions, was established. The increased efficiency of the realization of economic and globalization functions of the industry was proven. It was substantiated that the activation of the social and ecological functions of agriculture requires consolidated efforts of business entities and state institutions.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
3
Content available Cultural globalization and human security
EN
We live in a world of great opportunities, but also of boundless demands. It is generally agreed that the 21st century would be a century of culture. Globalization of culture is an important element of social globalization. This process should be understood as a formation of various relationships and dependencies between societies and their cultures. Globalization of culture entails a change in values and norms, a disturbance of social memory, and shallow culture. Presently culture has become a consumer culture, and it is created by the world of media and the Internet. The article is an important voice in a wider discussion on the impact of cultural globalism on human security. The author is convinced that cultural globalism to the greatest extent affects human personality and social hazards. An important part of it is the description of personal security, in which human subjectivity, freedom and responsibility of cultural threats play a significant role.
PL
Żyjemy w świecie wielkich możliwości, ale i wielkich wymagań. Panuje bowiem powszechna zgoda, że XXI w. będzie wiekiem kultury. Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. Proces ten powinien być rozumiany jako tworzenie się różnorodnych zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami. Globalizacja kultury niesie ze sobą zmianę wartości i norm, zachwianie pamięci społecznej, spłycenie kultury. Dziś kultura to kultura konsumpcyjna, jej twórcą jest świat mediów i Internetu. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej wpływu globalizmu kulturowego na bezpieczeństwo człowieka. Autor jest przekonany, że globalizm kulturowy najbardziej wpływa na zagrożenia osobowościowo-społeczne człowieka. Ważną jego częścią jest opis bezpieczeństwa personalnego, w którym znacząco rolę odgrywa podmiotowość człowieka, wolność i odpowiedzialność zagrożeń kulturowych.
EN
Purpose: The reason for writing the paper is the need for presentation of the approach of small business in the context of globalization and the aim of the research is presentation of the importance of small business companies in the global economy because the entry of small enterprises into a new market is a strategically important step and perspective for long-term development. Design/methodology/approach: The literature research and observation were conducted. The design was based on the review of the advantages and disadvantages of small companies in relation to global processes. Findings: It was found that the conditions for the development of small and medium-sized enterprises resulting from their impact on the environment change over time. It was also noticed that the entry of small enterprises into a new market is a strategically important step and perspective for long-term development, but in the literature it is emphasized that globalization generally worsens the conditions of competition (intensifying particular "forces" identified in the Porter model).
EN
Purpose: The article attempts to determine what contemporary globalization is and what opportunities and threats this process creates (in terms of global threats to enterprise information systems). Design/methodology/approach: The management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. In this sense, this article will analyse the threats resulting from the dynamic development of information technology, based on the results of research conducted on a sample of Polish enterprises. Findings: This publication is an attempt to identify the basic threats resulting from the fact that the organization operates in a digitized global reality. Research limitations/implications: It seems that the threats mentioned in the article will be gaining momentum and will be evaluated in the unpredictable today direction. Social implications: The 21st century brought a completely new look at the processes of globalization and management of a modern enterprise. It turns out that information has become the basic tool of competitive struggle in the global market. For this reason, the management of information security and counteracting cyber-attacks is an important aspect of the functioning of enterprises in the 21st century. Originality/value: The article addresses current problems of cyberspace security in the context of globalization. It can be useful for company managers as well as for conducting research in this field.
EN
The paper presents the views of several authors on the development of human resources with an emphasis on career development in multinational companies, local enterprises and companies ranked in Coface CEE TOP 500 ranking. The multinational companies established in Slovakia are beneficial in terms of modernization, application of new high-tech technologies and procedures in human resources management, corporate culture and management system in conditions of interculturality, growing production and economic development of the country. The verification of the assumption that human resource development and career development options make a positive contribution to company’s success and attract productive and loyal employees is main topic of this paper. The research data are obtained from interviews with managers of human resources of the largest companies in Slovakia ranked in the CEE TOP 500 ranking and confronted with a survey conducted in 2017 with a structured questionnaire in 381 local enterprises in Slovakia and a survey from 2018 in 271 multinational companies operating in Slovakia. The aim of the paper is to explain and find out the differences in performance of HRM processes, usage of HRD methods and the perception of a talented employee in local enterprises, MNCs and CEE TOP 500 companies. For meeting the aim, the Kruskal-Wallis test was used to verify three hypotheses. The data were tested at a significance level of 95% (α = 0.05).
PL
W pracy przedstawiono poglądy kilku autorów na temat rozwoju zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kariery w międzynarodowych firmach, lokalnych przedsiębiorstwach i firmach w rankingu Coface CEE TOP 500. Wielonarodowe firmy z siedzibą na Słowacji są korzystne pod względem modernizacji, zastosowania nowych technologii i procedur w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kultury korporacyjnej i systemu zarządzania w warunkach międzykulturowości, rosnącej produkcji i rozwoju gospodarczego kraju. Weryfikacja założenia, że rozwój zasobów ludzkich i opcje rozwoju kariery pozytywnie przyczyniają się do sukcesu firmy oraz przyciągają produktywnych i lojalnych pracowników, jest głównym tematem tego artykułu. Dane badawcze pochodzą z wywiadów z menedżerami zasobów ludzkich największych firm na Słowacji w rankingu CEE TOP 500 i skonfrontowanych z ankietą przeprowadzoną w 2017 r. Z ustrukturyzowanym kwestionariuszem w 381 lokalnych przedsiębiorstwach na Słowacji oraz ankietą z 2018 r. W 271 międzynarodowe koncerny działające na Słowacji. Celem artykułu jest wyjaśnienie i poznanie różnic w wydajności procesów zarządzania zasobami ludzkimi, stosowania metod HRD oraz postrzegania utalentowanego pracownika w lokalnych przedsiębiorstwach, korporacjach wielonarodowych i firmach z Europy Środkowo-Wschodniej. Aby osiągnąć cel, zastosowano test Kruskala-Wallisa do weryfikacji trzech hipotez. Dane zostały przetestowane na poziomie istotności 95% (α = 0,05).
EN
The aim of the article is to recognize the essence of global competence for effective functioning on the global labor market. Global competence is understood as the ability to interact effectively in international and intercultural environments. The concept of global competence is based on mutual respect and an attitude of openness to cultural diversity. Presented study refers to the significance and necessity of global competence analyzed in literature concerning contemporary educational challenges.
EN
The article presents the intercultural competences of managers in international organizations, specifically in relation to the dynamic development of the globalization process. The global economy and the internationalization of management set new standards in the development of managerial skills. The ongoing globalization process is one of the most important factors affecting the organizational behaviour of managers in international organizations. First of all, the new dimension of the modern manager is the “global mind”, flexible towards cultural diversity, constantly improving their intercultural competence
PL
Obecnie umiejętności menedżerskie definiowane są w znacznej mierze przez procesy globalizacyjne. Poszukiwanie skutecznych formuł reagowania na nowe wyzwania prowadzi do wyznaczania nowych standardów w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie w ramach międzykulturowego obszaru zarządzania. Pojawia się coraz silniejsze przekonanie o tym, że wobec skali zmian konieczne jest włączenie w proces doskonalenia kompetencji zawodowych umiejętności radzenia sobie w środowisku odmiennym kulturowo. Przyszłość należy do organizacji działających globalnie, tworzonych przez menedżerów zorientowanych na transnarodowy aspekt zarządzania. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby zmiany profilu kompetencji menedżera, myślącego i działającego globalnie, elastycznego wobec kulturowej różnorodności, nieustannie doskonalącego swoje kompetencje międzykulturowe. Przedstawione rozważania oparto na analizie literatury, analizie porównawczej oraz logice wnioskowania.
EN
The article analyzes new regionalism in the context of regional development in the conditions of European integration and globalization. In the first part of the study, traditional (“old”) regionalism was characterized as a cultural and pragmatic context of the region’s functioning and development, as well as a starting point for shaping the concept of new regionalism. Next, the discourse of new regionalism was presented as a theoretical concept, as well as a political and socio-economic doctrine, used in practical activities in the field of status changes, functions and conditions of development of modern regions. The last part of the article focuses on the analysis of new regionalism as a development paradigm. It has been shown, that in the condition of European integration and globalization, new regionalism, as a development strategy, creates new opportunities and promising perspectives in overcoming the problems and development inequalities of regions. The analysis and characteristics of the subject matter were extended to include elements of the critique of the new regionalism paradigm. This allowed to give practical meaning to theses and postulates of this concept and to show its weaknesses and limitations related, among others, to the change in the role of nations and the diversity of forms and content of region’s interests in the European Union.
EN
The presented publication focuses on the basic issues related to the internationalization processes of the organization. The aim of the publication is to provide the most important definitions of internationalization of enterprises and concepts related to it, on the basis of literature analysis of the subject. It presents the genesis of internationalization processes, thoroughly analyzes the definitions of internationalization appearing in the literature, discusses the static and dynamic approach to internationalization, and presents the relationship between internationalization and globalization.
EN
The paper is a part of a series of articles devoted to the relations between three important concepts co-shaping the contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility. Various historical roots of this idea will be presented.
EN
Economic migration of adolescents is of global nature. The openness and free flow of goods, services, and capital within the EU facilitate migration movements. A region’s competitiveness may be indicated by good health care within its limits (the lowest possible percentage of adolescents emigrating after graduating from nursing studies), especially in the ageing Polish population. A higher number of professionally-active nurses reduces the shortage of the mid-level staff at hospitals, which is of particular importance to the families with children and the elderly (grandparents). The primary objective of this study was to identify factors that encourage nursing graduates to leave the country, in order to eliminate them. In addition, factors encouraging nursing students to return from emigration were established as well, as this knowledge would facilitate the increase of the region’s competitiveness, especially in the health care sector. The manuscript presents the results of a survey conducted among 181 students of the nursing major at the University of Rzeszów, based on an original questionnaire. A logistic regression model was developed to verify the strength of correlations between the inclination to migrate and the prospect of a better job and of having a family in the destination country. In addition, a correspondence analysis was employed at the observational-empirical level to depict a relationship between, i. a., the inclination to migrate and the push factors. The valuable human potential of nurses can be kept in the country through, primarily, increasing their salaries and improving their work conditions.
EN
Transport is one of the key elements allowing to achieve goals, tasks and plans. Transport need results from the necessity of moving from one place to another. To make it happen, the resource in the form of a means of transport is necessary. Another aspect is organizational actions. The basic source of transport demand is diversity of distribution of the factors allowing to run business. Due to globalization of economy, range and frequency of transports have considerably increased. New logistic chains, networks of terminals and intermodal connections are being created every year. The goal of all these actions is to reduce transport costs and improve the whole process. The authors of this article set a goal of defining the role of optimization of transport costs using a consolidation service. Conducted analysis confirmed that consolidation services reduce the costs of transport of small cargos.
EN
The aim of the article is to present the influence of the migration phenomenon on the contemporary level of terrorist threat, along with an indication of its main source. As research methods, the analysis of literature, foreign media materials and secondary data on selected terrorist attacks in Europe in 2015-2017 are used. The phenomenon of migration and its relation to progressing globalization are analyzed in detail as well. The article also points out examples of development of effective solutions in the field of international cooperation in the fight against terrorism at the European level.
PL
Celem artykułu było przedstawienie wpływu zjawiska migracji na poziom zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Metoda badawcza wykorzystana w opracowaniu to przede wszystkim analiza: literatury, zagranicznych materiałów medialnych i danych wtórnych dotyczących wybranych zamachów terrorystycznych, które miały miejsce w Europie w latach 2015-2017. Szczegółowo zanalizowano także samo zjawisko migracji oraz jego związek z postępującą globalizacją. Wskazano również przykłady wypracowania skutecznych rozwiązań w zakresie międzynarodowej współpracy w walce z terroryzmem na poziomie europejskim.
15
Content available The delocalization of production to Poland
EN
This paper presents some aspects of the process of services, products and manufacturing transfer, with the associated production resources, from other locations and plants to Poland. The study was carried out on the basis of an analysis of publications about delocalization as well as by means of desk research, where there were used the accessible primary and secondary data such as branch reports, statistical data available in reports, data bases, and information accessible on Polish and European websites. The article is also the result of the author's experience of participation in the relocation of a number of international companies, regarding various industries. Delocalization in Poland was presented both from the point of view of Conceptualizing delocalization (literature re-view, theoretical position) and Implementation of production. The delocalization mainly takes advantage of labor forces. On the other hand, it may also concern innovative activities and develop high-tech for regions affected by economic restructuring. The social policies for the risk mitigation of the delocalization of production are also being developed and implemented. This work clarifying the conditions of delocalization in Poland and highlight the important roles played by innovation and institutions for achieving sustainability.
PL
W artykule przedstawiono prawdopodobną ewolucję i prognozowany stan elementów/składników krajobrazu kulturowego Polski w 2050 r. Ekstrapolując obserwowane procesy przyrodnicze, trendy społeczno-gospodarcze i kulturowe, omówiono: uwarunkowane antropogenicznie efekty zmian szaty roślinnej i wód powierzchniowych, przewidywane krajobrazowe zmiany w strukturze upraw i własności w rolnictwie, efekty rozwoju osadnictwa, i alternatywnych źródeł energii. Przedstawiony scenariusz obejmuje także krajobrazowe skutki: globalizacji, oczekiwanego napływu imigrantów, multikulturowości i przeciwstawnych tendencji historycyzmu. Postuluje się wykonanie regionalnych i lokalnych prognoz zmian krajobrazowych oraz dalsze prace metodyczne, co pozwoli na lepszą ochronę walorów krajobrazu kulturowego Polski. Założenia teoretyczne i czynniki krajobrazotwórcze omówiono w poprzednim artykule Myga-Piątek, Plit, Plit 2019. Poniższy tekst jest jego kontynuacją.
EN
This article presents the possible evolution and the expected state of elements/components of the Polish cultural landscape in the year 2050. By extrapolating the observed natural processes, and socio-economic and cultural trends, the authors have discussed the following issues: the anthropogenically determined effects of changes in plant cover and surface waters, predicted landscape changes in the structure of crops and agricultural property ownership, the results of settlement development and alternative sources of energy. The presented forecast also includes the effects of globalization, the expected inflow of immigrants, multiculturalism and opposing trends of historicism on the landscape. The authors suggest that regional and local forecasts of landscape changes be made, and further methodological work be carried out, which will allow for better protection of the values of the Polish cultural landscape. The previous article (Myga-Piątek, Plit, Plit 2019) discussed theoretical assumptions and landscape-forming factors. This article is its continuation.
EN
To prepare the competitiveness of products produced by Small and Medium Scale Industries (SMI), a law protection attempt is required to enable the products to compete in the global era, namely, the law protection expectedly can improve the quality and quantity of SMI products. The objectives of the research is: 1) to identify the law protection for SMI in Indonesia, and 2) to obtain the profile of SMI in Indonesia in a global era today by examining the effect on business management. This study used primary data collected through questionnaire from the actors related to the management of SMI. The data obtained from primary data were analyzed using an Partial Least Square (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM). The conclusions of the study is, 1) law protection for SMI has significant effect on SMEs business management. Such the policy was intended to improve the existence and competitiveness of SMI in dealing with global challenges; (2) profile of SMI included simple production process, bookkeeping, and marketing support which effect significantly on business performance and to keep them existent and having competitiveness in dealing with global challenges.
PL
Aby przygotować konkurencyjność produktów wytwarzanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, wymagana jest ochrona prawna, aby produkty mogły konkurować w erze globalnej, ochrona prawna prawdopodobnie poprawi jakość i ilość produktów MSP. Cele badania to: 1) określenie ochrony prawnej MSP w Indonezji oraz 2) uzyskanie profilu MSP w Indonezji w erze globalnej poprzez zbadanie wpływu na zarządzanie przedsiębiorstwem. W badaniu wykorzystano dane pierwotne zebrane za pomocą kwestionariusza od podmiotów związanych z zarządzaniem MSP. Dane uzyskane z danych pierwotnych analizowano przy użyciu metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS) Strukturalnego Modelowania Równań (SEM). Wnioski z badania są następujące: 1) ochrona prawna SMI ma znaczący wpływ na zarządzanie biznesem MŚP. Taka polityka miała na celu poprawę istnienia i konkurencyjności SMI w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami; (2) profil SMI obejmował prosty proces produkcyjny, księgowość i wsparcie marketingowe, które znacząco wpływają na wyniki biznesowe i utrzymują je w istnieniu oraz mają konkurencyjność w radzeniu sobie z globalnymi wyzwaniami.
EN
The paper discusses some aspects of the transport industry’s impact on the process of globalization in the world economy. Emphasis is put on the emerging new trends in that area, and in particular on the reverse globalization frequently referred to as “de-globalization”. While the latter concept provides ground for controversy, it seems that it has become visible in the number of trades and in particular in food trades which engage a considerable portion of the world transport system’s carrying capacity. Moving back to local production of food, one of many areas where the process of de-globalization appears to have started, might liberate vast reserves of transport capacity worldwide while, simultaneously, it will contribute to the reduction of transport-generated pollution. Arguments for such a solution are raised in the paper as is the necessity for more in-depth analysis in this field.
19
Content available Virtual Work in the Supply Chain in E-Economy
EN
The problem that is taken under consideration in the following article concerns the implementation, use and effectiveness of virtual work in the supply chain in e-economy. Any solution concerning employee mobility or the use of mobile technology are due to growing market competition and constant search for new solutions that may enable the companies in the supply chain to be more efficient than their competition. In the supply chain the e-business creates for the companies new challenges they have to face. One of the possibilities to improve your business in the supply chain is to use virtual work. The new challenge facing the e-economy needs to be met. The aim of the article is to refer the virtual work that is used by selected links in the supply chain to meet the e-economy requirements, identify the key factors that characterize e-economy and refer them to the possibilities and benefits of using virtual work in the supply chain.
20
Content available Transport – an Instrument for Globalization
EN
Transport is generally an instrument for globalization. It is not possible to use transport as an instrument for de-globalization. For compensating the negative effects of globalization on regional and local markets, a world-wide sustainable development process is to be started. This is an idea propagated by United Nations since the publishing of the Brundtland-Report. Sustainability has three components: the social, the ecological and the economic sustainability. Economic sustainability is realized when the (transport) enterprises make no profits and setting the prices is following a price-wage-rule. This rule postulates that the price and wage have to be equal. However, transport can also set incentives for social and ecological sustainability. Transport is no instrument for de-globalization, but an important instrument for compensating the negative effects of globalization. The measures which transport policy has to realize sustainability are not new, but we need to a new world-wide concept for transport policy. We have to accept, that the world is one economic area and not more than two hundred areas. We need only one set of economic rules and not over hundred different sets of rules.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.