Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
This publication presented the main issues related to fatigue of polymer composite materials. It was featured a fatigue stress test based on composite sample, made of carbon fiber-reinforced polymer, using the four-point bending method. The test was carried out with the initial load and using positive load cycles. The perspectives of diagnostics and self-healing of composite materials, including intelligent materials, were also presented.
PL
W publikacji przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące zjawiska zmęczenia polimerowych materiałów kompozytowych. Omówiono próbę zmęczeniowego obciążenia próbki, wykonanej z materiału kompozytowego wzmacnianego tkaniną węglową o osnowie polimerowej, przy wykorzystaniu metody zginania czteropunktowego. Doświadczenie wykonane zostało przy wstępnym obciążeniu próbki oraz zastosowaniu cykli jednostronnych dodatnich. Przedstawiono również perspektywy rozwoju diagnostyki i samonaprawy zmęczeniowej materiałów kompozytowych, z uwzględnieniem materiałów inteligentnych
EN
The publication describes an example of the anthropotechnical system (crewspacecraft-environment) in view of engineering systems, which enables to shape their dependability by simultaneously ensuring the safety of space flight operations and more economical operations. Further research on developing the anthropotechnical system should involve the implementation of the elements of artificial intelligence based on expert systems or artificial neural networks.
PL
W publikacji przedstawiono przykładowy system antropotechniczny (załoga – statek kosmiczny – otoczenie) w aspekcie inżynierii systemów, który pozwala na kształtowanie jego niezawodności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywania operacyjnych lotów kosmicznych oraz bardziej ekonomicznej eksploatacji. Dalsze badania nad doskonaleniem systemu antropotechnicznego powinny wiązać się z implementacją elementów sztucznej inteligencji opartych na systemach eksperckich, czy też sztucznych sieci neuronowych.
EN
The publication describes an example of the energy model of change in the technical condition of aircraft power plants and space propulsion systems, which enables to shape their dependability by simultaneously ensuring the safety of flight operations and more economical operation. The approach presented in this publication has a significant research value as regards widening knowledge on shaping dependability of power plants. Further research on developing the diagnostic energy model of aircraft power plants and space propulsion systems should involve implementing in their complex structural systems the elements of artificial intelligence based on expert systems or artificial neural networks.
PL
W publikacji przedstawiono przykładowy energetyczny model zmiany stanu technicznego lotniczych zespołów napędowych oraz napędów kosmicznych, który pozwala na kształtowanie ich niezawodności, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wykonywania lotów oraz bardziej ekonomicznej eksploatacji. Przedstawione w publikacji podejście posiada walor poznawczy dotyczący rozszerzenia wiedzy na temat kształtowania niezawodności zespołów napędowych. Dalsze badania nad doskonaleniem energetycznego modelu diagnostycznego silników lotniczych i napędów kosmicznych powinny wiązać się z aplikowaniem w ich złożone konstrukcyjnie systemy elementów sztucznej inteligencji opartych na systemach ekspertowych, czy też sztucznych sieciach neuronowych.
PL
W artykule dokonano analizy materiałów stosowanych we współczesnych konstrukcjach lotniczych, skupiając uwagę na strukturze płatowca samolotu. Przedstawiono wybrane problemy dotyczące projektowania i eksploatacji struktur lotniczych, z uwzględnieniem kompozytów oraz metali lekkich (aluminium, tytan i ich stopy). Omówiono problemy obróbki mechanicznej, takiej jak: szlifowanie, wykonywanie otworów itp. Przedstawiono problemy analizy metodą elementów skończonych (MES), na podstawie dwóch próbek wykonanych ze stopu aluminium oraz z włóknistego kompozytu szklanego. Zaprezentowano różnice w budowie oraz modelowaniu tych materiałów, wynikające z ich różnorakiej struktury (izotropia i anizotropia). Dokonano analizy mechaniki niszczenia metalu, porównując go z kompozytem. Przedstawiono tendencje oraz kierunki rozwoju lotniczych materiałów konstrukcyjnych z uwzględnieniem materiałów metalowo-kompozytowych. Przedmiotem niniejszego artykułu są współczesne materiały konstrukcyjne wykorzystywane w strukturach lotniczych. Celem publikacji jest porównanie współczesnych materiałów konstrukcyjnych (kompozytów oraz metali) oraz przedstawienie wybranych problemów w ich projektowaniu, konstruowaniu oraz eksploatacji. Tezy, uzasadnione wynikami analizy symulacji oraz badań, zostały przedstawione w treści i podsumowaniu artykułu.
EN
The article presents the analysis of materials used in modern air structures, with the focus on the structure of the aircrafts airframe. There were presented selected problems concerning the design and operation of aeronautical structures with composites and light metals (aluminum, titanium and their alloys). The article is focused on mechanical treatment, such as grinding, making holes and others. The paper describes the problems of analysis of Finite Element Method (FEM), on the basis of two samples made of aluminium alloy and fiberglass composite and the differences between the constructions of these materials and modeling of these material resulting from their different structure (isotropy and anisotropy). The article also includes an analysis of the mechanics of destruction of metal comparing it to composite material. There were presented the trends and the ways of developments of the structural material, including air materials metal-composite. The object of this article is to show modern construction materials used in aerospace structures. The purpose of the publication is to compare the modern construction materials (composites and metals) and to present selected problems in their design and operation of construction. The results of simulation analysis and researches were presented in the content and summary of the article.
EN
This paper is devoted to deliberations on transmittance measurement system properties and potential Pilot-Helicopter-Environment (P-H-E), in the security context of this system. Based on the operator’s transmission of the Pilot-Helicopter (P-H) and the results of the stability studies, it is possible to obtain the answer about the scope of acceptable - for safety reasons - changes the operator’s transmission coefficients. On the other hand, the potential recognition allows the inference about the properties of the P-H-E system in safety and reliability areas. The basis of this interference is the assumption concerning the system which is suitable for the safe implementation of tasks in certain conditions and if the P-H system has a required stability supply at the specified time.
PL
Artykuł poświęcony jest rozważaniom na temat transmitancyjnych oraz potencjałowych miar właściwości systemu pilot-śmigłowiec-otoczenie (P-Ś-O), w kontekście bezpieczeństwa tego systemu. Opierając się na transmitancji operatorowej układu pilot-śmigłowiec (P-Ś) i na wynikach badania stabilności tego układu, możliwe jest uzyskanie odpowiedzi na temat zakresu dopuszczalnych – ze względu na bezpieczeństwo systemu - zmian poszczególnych współczynników transmitancji operatorowej. Z kolei ujęcie potencjałowe pozwala na wnioskowanie o właściwościach systemu P-Ś-O w aspekcie niezawodnościowym oraz bezpiecznościowym. Podstawą tego wnioskowania jest założenie, że system jest zdatny do bezpiecznego zrealizowania zadania lotniczego w określonych warunkach i w określonym czasie jeśli układ P-Ś posiada wymagany zapas stabilności.
PL
W publikacji przedstawiono wybrane problemy eksploatacyjne zespołu transmisji śmigłowca bojowego Mi-24. Podjęto próbę przedstawienia prognozy zagrożeń dla zespołu transmisji tego śmigłowca. Prognozę oparto na analizie przebiegów FAM-C oraz częściowo na wynikach pomiarów mechanicznych zdemontowanych podzespołów. Główną uwagę zwrócono na możliwości diagnozowania miejsc zagrożeń w elementach konstrukcji śmigłowca Mi-24 za pomocą nieinwazyjnej metody diagnostycznej FAM-C, opracowanej w ITWL. Metoda ta jest oparta na śledzeniu parametrów modulacji częstotliwości generowanych przez prądnicę pokładową prądu przemiennego zabudowaną na skrzynce napędów w przekładni głównej WR-24. Badanie to nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych czujników, gdyż przetwornikami diagnostycznymi są etatowe prądnice pokładowe oraz prądnice tachometryczne. Podczas pomiaru FAM-C zespół transmisji nie doznaje żadnych dodatkowych obciążeń ani zniekształceń prędkości obrotowej.
EN
The study has been intended to present some selected service-imposed issues with the transmission system of the Mi-24 combat helicopter. An attempt has been made to present predictions about possible threats/hazards to the transmission system of this helicopter. The forecast has been based on the FAM-C analysis of changes in instantaneous frequency against time and, to some extent, on mechanical measurements of disassembled structural components/subassemblies. The greatest emphasis has been laid on capabilities to identify and diagnose locations in structural components of the Mi-24 helicopter (where many and various hazards may arise) using the non-destructive diagnostic method FAM-C developed at ITWL (Air Force Institute of Technology). The method has been based on the tracking of parameters of modulation of airborne alternator produced frequencies. The testing requires no extra sensors, since the built-in airborne AC, DC, and tachogenerators themselves are the diagnostic transducers. While taking FAM-C measurements, the transmission system experiences no extra loads or rotational-speed distortions.
8
Content available remote Wybrane uwarunkowania procesu decyzyjnego pilota (załogi) statku powietrznego
EN
This publication shows the issue of pilot’s and crew’s decision-making process to maintain safety connected with human factors in operation. The decision-making model is a very good indication, which should be used by pilots during air operations. The system is constructed according to decision-making loop which helps to select essential information and analyze current situation on aviation tasks, what in turn, allows quick and efficient planning of next operations and technical activities. One of the ways to upgrade effects of operation is to devise a decision-making model by integrating modern sciences (technique, economy, psychology, medicine etc.). The model of decision-making loop raises a common correlation between medical science and technical aspect. This model affects: - flight safety and security, - reliability, - economic use of aircraft. The decision-making process generally focuses on the interface between operators (pilots and crew) and helicopters systems, which are responsible for flight safety. Moreover, pilots and crew – helicopters systems performance also reflect the fallowing factors: - flight missions and requirements, - environmental constraints, - maintenance and operation of helicopter characteristics, - aviation instrumental equipment, - pilots and crew training. Thus, many essential elements of helicopters should be considered to optimize the roles of pilots and crew factors in total and complex systems. This recognition of pilots’ and crews’ properties is very important in helicopters design and operational procedures. Moreover, the proper level of helicopter survivability gives also more decision-making time for the crew during different visual flight conditions. Therefore, the range of manoeuvres and control requirements is wider because helicopters operate at very low terrain altitudes during operational activities of all crew. It is particularly difficult during failures of power system or navigation of helicopter.
9
Content available remote Decision – making process for aviation engineer in the diagnosis of helicopter
EN
This publication shows the issue of decision-making process for aviation engineer in the diagnosis of helicopter. Decision model influence on system of safety aviation activity connected with correct service and operating of aircraft. The system constructed according to model of decision loop helps to select essential information and analyze current technical state of helicopter, what allow on quick and efficient planning next technical activities. The decision loop is very good indication, which should be used by technical staff and pilots during maintenance and operation of aircraft.
PL
W publikacji przedstawiono istotę procesu decyzyjnego inżyniera lotniczego w diagnozowaniu śmigłowca dla bezpieczeństwa lotniczego oraz działalność związana z prawidłowym obsługiwaniem i użytkowaniem statków powietrznych. Systemy diagnostyczny konstruowane wg pętli decyzyjnej pomaga selekcjonować istotne informacje, analizować aktualny stan techniczny śmigłowca, co pozwala na szybkie i skuteczne zaplanowanie racjonalnych, technicznych działań. Model-pętla decyzyjna stanowi bardzo dobry wskaźnik, jakim powinien się kierować personel lotniczy podczas eksploatacji statków powietrznych.
10
Content available remote Wpływ cech osobowościowych pilota (załogi) na projektowanie śmigłowców
EN
The article presents the idea of the influence of pilots' (crew's) personality features in designing helicopters on air safety and activities connected with appropriate use of helicopters. Moreover, the presented model correlating the helicopter’s life span with the pilots' (crew's) decision making process creates a very good factor to be taken into consideration during aviation design and quality management of processes. This factor should also be employed in order to create the knowledge of air and technical personnel during aircraft exploitation. Systems constructed according to this model help to select essential information and to analyse current situation concerning air tasks. The analysis of pilots' (crew's) responses allows swift and efficient planning of rational air and technical tasks in order to avoid an air crash, accident or incident.
11
Content available remote Współczynnik żywotności dla oceny zdatności zadaniowej śmigłowca bojowego
PL
Żywotność śmigłowca bojowego ocenia się głównie na podstawie liczby uszkodzeń, które mogą zaistnieć w czasie jego użytkowania i obsługiwania podczas wykonywania misji bojowych. Obecnie zagadnienie żywotności śmigłowca bojowego nabiera coraz ważniejszego znaczenia wraz ze złożonością jego bojowego wyposażenia. Z tego powodu, przy projektowaniu śmigłowca bojowego, uwzględnia się jego rzeczywiste warunki eksploatacji. Polega to na projektowaniu wszystkich jego funkcjonalnych systemów tak, aby ewentualne niesprawności i uszkodzenia umożliwiały dalszy lot śmigłowca oraz minimalizowały czynniki zagrażające bezpieczeństwu załodze podczas lotu. Należy zatem dążyć do analizy jak największej liczby obszarów porównawczych, a w nich jak największej liczby parametrów, w celu uzyskania wiarygodnej informacji o możliwościach bojowych danego śmigłowca. Należy również rozważyć ekonomiczną stroną jego eksploatacji poprzez parametry uwzględniające koszt jednostkowy, koszt godzinowy lotu oraz koszt wykorzystywania środków bojowych, co może być wspierającym czynnikiem w podejmowaniu decyzji w celu wdrożenia nowego śmigłowca bojowego w struktury sił zbrojnych. Jest zatem uzasadnione wyznaczenie nowego wskaźnika żywotności (kŻ) śmigłowca bojowego, który koreluje z innymi wskaźnikami bojowymi, do określenia jego zdatność kontynuowania lotu po wystąpienia uszkodzenia. Ponadto wskaźnik żywotności (kŻ) śmigłowca bojowego określenia jego możliwości przetrwania na współczesnym polu walki.
EN
The helicopter survivable assessment on basis of quantity damages which appear during service and operation combat flight. At present the subject concerning survivability of helicopter gathers more and more important meaning relating to construction complexity and its equipment. That is why in helicopter projecting is accounted of maintenance and operation conditions. All functional systems and central technical units are projecting so as to disability and damages which made possible more far safety flight. Moreover in order to survivability identification of helicopter it should be considered by taking suitable coefficients for assuring information about combat possibilities. Furthermore the survivability analyze support economical aspect concerning combat flight cost as consider essential factor for decision process in choosing a new combat helicopter (a new product) for the army. Therefore the survivability coefficient assessment (KS) allows on presenting a new maintenance, service and operation parameter of combat helicopter.
12
Content available remote Wpływ żywotności śmigłowców na proces decyzyjny pilota
EN
The article features the influence of helicopter survivability in the pilot’s decision-making process on air safety and security. Taking this into consideration, a decision-making model is defined which shows what a pilot should take into account while using a helicopter. The model in a decision-making loop contains pilot’s personal features including predisposition to reach the highest level of flying. Moreover, the decision-making loop defines predicting, guessing by the pilot through correct selection of information, its analysis which, in turn, allows fast and effective actions in case of a failure during a flight. The mentioned above fact correlates with helicopter survivability that has a direct influence on the safety during the flight. The longer helicopter survivability, i.e. resistance to failures, the longer time of pilot’s readiness to make a decision. Thus it is justified to consider the issue of the impact of helicopter survivability in the pilot’s decision-making process on the flight safety.
13
Content available remote Wpływ modernizacji śmigłowca szturmowego na proces decyzyjny pilota
PL
Właściwe eksploatowanie śmigłowców szturmowych jest podstawą efektywności operacyj-nej lotnictwa wojsk lądowych. Dla efektywnego wsparcia wojsk lądowych na współczesnym polu walki istnieje potrzeba modernizacji śmigłowców szturmowych. Ma to istotne znaczenie dla osiągnięcia wysokiej jakości realizacji zadań lotnictwa wojsk lądowych. Projektowana modernizacja powinna uwzględniać w szczególności zwiększenie żywotności śmigłowca szturmowego, wyrażającej się zwiększoną odpornością na działania destrukcyjne, co ma istotne znaczenie na proces decyzyjny pilota w czasie zastosowania bojowego. Wobec powyższego modernizacja powinna być rozpatrywana zarówno w aspekcie technicznym, ekonomicznym, jak i pilotażowym.
14
Content available remote The influence of attack helicopter modernization on pilot decision process
EN
The proper maintenance of attack helicopters is the basis of the Army Aviation operational effectiveness. In order to improve the effectiveness of the air support to the Army, this modernization of attack helicopters should be done. It is essential for increasing performance indicators of the Army Aviation. The project of modernization should consider improvement of attack helicopter survivability by increasing resistance to destruction. This aspect has a crucial impact on a pilot decision process during a flight. That is why the modernization should be considered in technical, economic and flying aspects.
15
Content available remote Model decyzyjny pilota w systemie bezpiecznego użytkowania śmigłowców
16
Content available Decisional model for aircraft safe system
EN
This publication show issue of decision process for safety air activity connected with correct service and using of aircraft. Model-decisional loop is very good indication, which should be used by technical staff and pilots during aircraft maintenance and operation. System constructed according to model of decision loop helps to select essential information and analyze current situation on aviation market, what allow on quick and efficient planning next technical activities.
PL
W publikacji przedstawiono istotę procesu decyzyjnego dla bezpieczeństwa lotniczego oraz działalność związana z prawidłowym obsługiwaniem i użytkowaniem statków powietrznych. Model-pętla decyzyjna stanowi bardzo dobry wskaźnik, jakim powinien się kierować personel lotniczy podczas eksploatacji statków powietrznych. Systemy konstruowane wg pętli decyzyjnej pomaga selekcjonować istotne informacje, analizować aktualna sytuacje na rynku lotniczym, co pozwala na szybkie i skuteczne zaplanowanie racjonalnych, technicznych działań.
20
Content available remote Decisional model of safe system of aircraft exploiting
EN
This publication show issue of decision process for safety air activity connected with correct service and using of aircraft. Model-decisional loop is very good indication, which should be used by technical staff and pilots during aircraft exploitation. Systems constructed according to model of decision loop helps to select essential information and analyse current situation on aviation market, what let on quick and efficient planning next technical activities.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.