Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  torque converter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono analizę możliwości zastosowania sprzęgła hydrokinetycznego oraz inteligentnej przekładni CST w układzie napędowym młyna kulowego służącego do mielenia rudy miedzi. Głównym celem rozważań nad możliwością instalacji tego typu urządzeń było zapewnienie łagodnego rozruchu młyna pod pełnym obciążeniem. Zakres pracy obejmował wykonanie modelu bryłowego, rozpatrywanego młyna w celu wyznaczenia momentów bezwładności obiektu, oraz przeprowadzenie obliczeń dynamicznych. Wyznaczono parametry, pozwalające na optymalny dobór sprzęgła hydrokinetycznego.
EN
The article describes the use of a fluid coupling and CST drive in the ball mill drive system. The ball mill is used for grinding copper ore. The selected devices ensure soft start the loaded mill. It was necessary to make a 3D model of a ball mill to determine its moment of inertia. The results of dynamic calculations allowed the selection of the suitable fluid coupling and CST drive system.
PL
Artykuł zawiera syntezę matematycznego modelu adaptacyjnego sterowania procesem blokowania przekładni hydrokinetycznej w układzie przeniesienia napędu autobusów lotniskowych. Może on być wykorzystany w sterownikach automatycznych hydromechanicznych skrzyń biegów do realizacji sterowania blokowaniem przekładni hydrokinetycznej podczas ruchu autobusu. Sterowanie adaptacyjne pozwala uwzględnić zmienność różnych czynników eksploatacyjnych takich jak: warunki drogowe, stan pracy silnika i przekładni hydrokinetycznej oraz przede wszystkim zmienność masy autobusu, co jest bardzo istotne w przypadku autobusów lotniskowych. Celem sterowania adaptacyjnego jest zwiększenie płynności jazdy autobusu a tym samym poprawa komfortu przewozu pasażerów i ich bezpieczeństwa.
EN
The article contains a synthesis of the mathematic model of adaptive controlling of hydrokinetic torque blocking process in the power transmission system in airport buses. It can be used in automatic hydro-mechanical gearbox controllers to achieve controlling hydrokinetic torque converter by blocking, as the bus moves. Adaptive controlling allows to consider the changeability of various operating factors, such as: road conditions, engine operating conditions and hydrokinetic torque converter operating conditions, and, above all, buss weight variability, which is very significant in the case of airport buses. The aim of adaptive controlling is to increase the bus movement smoothness, and, at the same time, improvement of the passengers’ comfort and safety of transport.
EN
This paper presents the experimental research and simulating results of a ZM130 hydrodynamic torque converter under steady and unsteady working conditions with an external step signal and sinus on turbine’s shaft on a modified test bench. The mathematical model of torque converter was described by the one-dimensional flow theory with variable loss coefficients. The character of received equations from test bend showed by linearized transmittance functions with variable coefficients. For test bend object identification researches will be used an Identification Toolbox from a mathematical code in Matlab, which enables to create transfer functions as a linear model from measurements data as they got the highest correctness level with input signal (as they get the best correction level with input signal on the pump´s shaft). This mathematical model for dynamic loads will be verified by experimental tests. The aim of the carried out studies was determination the effect of sampling time decreasing on the quality of measured parameters. Results of present investigations were compared with those obtained earlier, but for the same input signals .It is possible to affirm that proposed theoretical model imitates the change of dynamic parameters, and the same the property of the torque converter. Researches led on the test bend with extortion input torque sinus signal on the turbine’s shaft confirmed correctness of this model.
PL
W artykule podjęto tematykę przekładni magnetycznych. Przedstawiono kierunki światowych badań. Podjęto próbę klasyfikacji znanych rozwiązań przekładni magnetycznych. Wyjaśniono pojęcie gęstości momentu obrotowego, wykorzystywane jako parametr opisujący przekładnie magnetyczne. Scharakteryzowano rozwiązania przekładni magnetycznych, w tym ich wady i zalety. Przedstawiono koncepcję indukcyjnego przemiennika momentu obrotowego. Omówiono pian badań oraz zaprezentowano projekt stanowiska badawczego.
EN
The problem of magnetic gears is the paper subject. Directions of world research studies are presented. An attempt as regards classification of existing designs of magnetic gears has been undertaken. The idea of torque density, which is used as a parameter describing magnetic gears, is explained. Solutions of magnetic gears designs, their advantages and disadvantages are characterized. Concept of inductive torque converter is presented. Schedule of tests is described and design of test stand is presented.
EN
In the presented paper the idea and calculation results concerning the total losses in the ferromagnetic parts of electromagnetic torque converter are introduced. Taking advantage of the field calculations it was decided to determine the type of magnetization in the particular regions of converter and evaluate the losses using elliptical hysteresis loop of the materials. The losses calculations were made for the common armature and magnetic wedges in the slots.
PL
Przedstawiono koncepcję i wyniki obliczeń strat w ferromagnetycznych elementach szczególnego przetwornika momentu elektromagnetycznego z uwzględnieniem przemagnesowania płaszczyznowego i osiowego z wykorzystaniem zastępczej histerezy eliptycznej materiałów. W szczególności dokonano obliczenia strat w tworniku i klinach zamykających żłobki twornika.
PL
W pracy opisano koncepcję zastosowania przekładni hydrokinetycznej do zredukowania drgań w hybrydowym układzie napędowym pojazdu kołowego. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na skuteczną eliminację drgań powstałych w czasie przełączania jednostek napędowych lub dołączania maszyny wspomagającej (synergia energii). Także sposób przełączania przy różnych prędkościach obrotowych pozwala na eliminację znacznych drgań powstałych z różnic prędkości obrotowej jednostek napędowych.
EN
The paper describes the concept application of the torque converter to reduce vibrations in a hybrid propulsion system of a wheeled vehicle. Application of this approach allows for the effective elimination of vibration arising during switching the drive units or attaching to the engine a power booster (Synergy Drive). Switched at different speeds allows the elimination a vibration of differences speed of the vehicle.
EN
In the paper it has been presented model of power train system for vehicle with diesel engine and automatic gearbox with hydraulic converter. Simulation model has been realised in MatLab Simulink R2009a programme. There has been presented its main subsystems and control system conception that have deciding influence on the driving system operation. In the proposed simulation model position of accelerating pedal is interpreted as the information according driver will of the assumed vehicle speed and way of its realisation (dynamic, economic drive), that is selection of the drive strategy. Existing ecological requirements it is the EURO 3,4,5 standards requires that proper strategies were realised ecologically. The decision of selecting the gear ratio and engine is undertaken in the master controller, beyond the driver, finally enabling the economic and ecological or dynamic operation of the total powertrain. In the final part of the paper there have been analysed results of simulation tests.
PL
W pracy zaprezentowano model układu napędowego pojazdu z silnikiem o ZS i przekładnią automatyczną wyposażoną w przekładnię hydrokinetyczną. Model symulacyjny wykonany został przy użyciu programu MatLab Simulink R2009a. Przedstawiono jego główne podsystemy oraz koncepcję układu sterowania mające decydujący wpływ na prace układu napędowego. W zaproponowanym modelu symulacyjnym położenie pedału przyśpieszenia jest informacją o woli kierowcy, o zadanej prędkości pojazdu i sposobie jej osiągnięcia (jazda dynamiczna, ekonomiczna), czyli wyborze strategii jazdy. Obecne uwarunkowania ekologiczne tj. normy EURO 3,4,5, wymagają by odpowiadające im strategie jazdy były realizowane ekologiczne. Decyzja o wyborze przełożenia i stopniu obciążenia silnika jest podejmowana w sterowniku nadrzędnym, poza kierowcą, pozwalając ostatecznie na ekonomiczną, ekologiczną lub dynamiczną prace całego układu napędowego. W końcowej części pracy zostały poddane analizie wyniki badań symulacyjnych.
PL
Podzespoły hydrokinetyczne (przekładnie, sprzęgła i hamulce hydrokinetyczne) są powszechnie stosowane w układach napędowych pojazdów i maszyn. Wynika to z faktu, że w urządzeniach tych nie ma bezpośredniego połączenia mechanicznego między wałem wejściowym i wyjściowym, a moc jest przenoszona przez ciecz roboczą krążącą w przestrzeni roboczej. Z tego powodu podzespoły hydrokinetyczne charakteryzują się prostą budową i spokojną pracą oraz mają korzystny stosunek masy do przenoszonej mocy.
EN
The article describes characteristic analysis of hydrokinetic torque converter of active diameter D = 330 mm with stator fabricated according to SLS method in two versions differing in material applied.
9
Content available remote Budowa modelu bryłowego kół łopatkowych przekładni hydrokinetycznej
PL
Podzespoły hydrokinetyczne, takie jak przekładnie, sprzęgła i hamulce hydrokinetyczne są często stosowane w napędach hydraulicznych maszyn. Decydują o tym ich zalety, głównie zdolność do tłumienia drgań i duży stosunek przenoszonej mocy do masy. Podstawowymi elementami podzespołu hydrokinetycznego są koła łopatkowe. Koła te posiadają kanały utworzone przez łopatki i ściany boczne kół łopatkowych. Kanały wszystkich kół łopatkowych stanowią przestrzeń roboczą, w której krąży ciecz robocza.
EN
The article describes, as an example, the procedure of vane guide wheel solid model construction for hydrokinetic torque converter of axi-radial flow consisting of three vane wheels in pump-turbine-guide vane arrangement, with the use of CAD software: f-DEAS 8. Vane guide wheel was selected because of its most complicated geometry. The converter diagram is shown on the Drawing 1a, and its construction - on the Drawing ib.
PL
Autorzy niniejszej pracy wykonali badania drogowe procesu hamowania silnikiem w samochodzie wyposażonym automatyczną skrzynię biegów. Celem tych badań było znalezienie odpowiedzi na temat sposobu pracy przekładni hydrokinetycznej w takim trybie oraz ustalenia jaki jest poziom momentu hamowania silnikiem ora jakie są uzyskiwane opóźnienia samochodu. W tym celu samochód został w wyposażony w szereg dodatkowych czujników i poddany badaniom w warunkach normalnego ruchu drogowego. Po analizie otrzymanych danych przedstawiono uzyskane wyniki w postaci wykresów a uzyskane średnie wartości opóźnień porównano z szacunkowymi wartościami dla samochodu osobowego wyposażonego w manualną skrzynię biegów przy tym samym silniku.
EN
The author carried out some road tests to find the real traffic conditions of torque converter's work at the engine braking phase as well as to find the level of engine braking torque transmitted through the converter. The tests were made using various ranges of automatic transmission working modes. Car was equipped with some additional sensors - throttle position, car velocity, engine rotational speed, transmission speed and driveshaft torque sensor allowing to measure torque level during various traffic conditions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przekładni hydrokinetycznej ZM130 w stanach ustalonych i nieustalonych, przy skokowej zmianie prędkości obrotowej wału turbiny. Do identyfikacji obiektu w badaniach nieustalonych wykorzystano bibliotekę System Identification Toolbox, która umożliwia budowanie dynamicznych modeli matematycznych opartych na danych pomiarowych przez dostosowywanie parametrów, wcześniej zdeklarowanej, postaci modelu tak, aby jego odpowiedzi posiadały jak największą zgodność ze zmierzonymi wielkościami wejściowymi obiektu rzeczywistego. Wykazano dobra zgodność modelu przekładni z eksperymentem.
EN
The paper presents investigation results on the ZM130 torque converter at stationary and transient states, in the conditions of changes of the turbine axle step angular velocity. System Identification Toolbox was used for the object identification at transient states. This Toolbox enables development of dynamical mathematical models based on experiment data by adaptation of earlier declared parameters of the model from. Adaptation is made in this way to get maximal agreement with the measured output parameters of a real object. There was proved a good agreement between the transmission model and experimental results.
PL
Własności przekładni i sprzęgieł hydrokinetycznych w stanach ustalonych najwygodniej jest przedstawić w postaci wykresów zwanych charakterystykami. Istnieje kilka rodzajów charakterystyk: charakterystyka bezwymiarowa, charakterystyki wymiarowe (charakterystyka obciążeniowa, charakterystyka współpracy).
PL
Własności przekładni i sprzęgieł hydrokinetycznych w stanach ustalonych najwygodniej jest przedstawić w postaci wykresów zwanych charakterystykami. Istnieje kilka rodzajów charakterystyk: charakterystyka bezwymiarowa, charakterystyki wymiarowe (charakterystyka obciążeniowa, charakterystyka współpracy).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.