Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składniki toksyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the paper is discussed an effect of initial dose division on emission of toxic components in exhaust gases of dual fuel self-ignition engine run on CNG as the main fuel and on Diesel oil used to ignition of the gas. To disadvantageous features of the dual fuel engine belongs excessive worsening of engine performance at partial loads due to leaning of gaseous mixture. It results from worsening of combustion process of lean mixtures, effecting in excessive emission of toxic components of exhaust gases. In the present paper one strived after reduction of this problem by division of the initial dose. The second dose of the Diesel oil, according to assumptions, should activate fading combustion of the gas. The investigations have confirmed advantageous effect of division of the dose on emission of the NOx, at slight increase of CO and THC. Simultaneously, overall efficiency of the engine has increased.
PL
W pracy przedstawiono wpływ podziału dawki na emisję toksycznych składników spalin dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego gazem ziemnym CNG jako paliwem głównym i olejem napędowym inicjującym zapłon gazu. Niekorzystną cechą silników dwupaliwowych jest nadmierne pogorszenie parametrów przy częściowych obciążeniach wskutek zubożaniu mieszaniny gazowej. Wynika to z pogorszenia procesu spalania ubogich mieszanin, czego efektem jest nadmierna emisja toksycznych składników spalin. Problem ten w przedstawionej pracy starano się zmniejszyć przez podział dawki inicjującej. Druga dawka oleju napędowego wg założenia miała aktywizować zanikające spalanie gazu. Badania potwierdziły korzystny wpływ podziału dawki na emisję NOx, przy niewielkim zwiększeniu emisji CO i THC. Równocześnie zwiększeniu uległa sprawność ogólna silnika.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań emisji toksycznych składników spalin pojazdu zasilanego olejem napędowym (ON) i biopaliwem B10 w rzeczywistych warunkach drogowych. Do pomiarów stężenia związków toksycznych spalin wykorzystano mobilny analizator toksyczności SEMTECH DS firmy SENSOR, który umożliwia pomiar stężenia związków szkodliwych (CO, HC, NOx, CO2) oraz masowe natężenie przepływu spalin. W celu wyeliminowania wpływu warunków ruchu drogowego (natężenia ruchu, sygnalizacji świetlnej itp.) oraz zmniejszenia niepewności pomiarów, uzyskane wyniki badań zweryfikowano w warunkach symulacji na hamowni podwoziowej, odtwarzając wybrany, zarejestrowany cykl jazdy. Analizę toksycznych składników spalin z samochodu badawczego wykonano na stanowisku badawczym w hamowni podwoziowej AVL-Zoellner z wykorzystaniem systemu CVS, określając średnie wartości emisji w całym lub w poszczególnych fazach testu jezdnego.
EN
The article presents the results of the research on emission of toxic compounds from an engine fueled with diesel oil and B10 fuel, in real road conditions. Mobile toxicity analyzer SEMTECH DS made by SENSOR Company, was used during these measurements This instrument allows for measuring the concentration of toxic compounds (CO, HC, NOx, CO2) and mass flow of the exhaust gases. To eliminate the influence of the road conditions (traffic jams, traffic lights etc.) on obtained results, and also to lower the uncertainty of measurements, all results were verified under simulated conditions in test house. The analysis of toxic compounds in exhaust gases from the test vehicle on engine test bed AVL-Zoellner were performed with the use of CVS system, obtaining the average emission values in different phases of road test.
PL
W publikacji przedstawiono badania wpływu struktury i składu górniczych materiałów wybuchowych (MW) na zawartość toksycznych składników w gazach postrzałowych powstających po ich detonacji. Badaniom poddano MW krajowych oraz zagranicznych producentów działających na terytorium Polski. Ich podstawę stanowiły metody bazujące na polskich oraz europejskich normach. Badania gazów postrza­łowych MW wykonano zarówno metodą dotychczas obowiązującą w Polsce, jak i opracowaną przez autorkę w ramach realizacji pracy doktorskiej, zgodną z wymaganiami Dyrektywy 93/15/EEC oraz Nor­my Europejskiej EN 13631-16:2004. Konsekwencją jej wdrożenia było przedstawienie propozycji no­wych krajowych wymagań do dopuszczania MW w górnictwie podziemnym w odniesieniu do badania gazów postrzałowych. Określono sposób szacowania toksyczności ogólnej oraz jej granicznej wartości, na podstawie której mogłoby odbywać się klasyfikowanie MW do użytku podziemnego.
EN
In the publication, research of structure influence and composition of mining explosive material (MW: Polish acronym of explosive material) on the content of toxic components in post-shot gases originating after their detonation, was presented. The research was done on MW of national and foreign producers functioning on the territory of Poland. Its foundation formed methods based on Polish and European norms. Research of post-shot gases MW was carried out both, employing a method functioning hitherto in Poland, as well as the one, devised by the author within the framework of doctoral thesis realization, in compliance with the requirements of the Directive 93/15/EEC and European Norm EN 13631-16:2004. The consequence of its implementation was the presentation of proposals of a new national requirements of admittance MW in underground mining in relation to the study of post-shot gases. Method of estimating general toxicity and its boundary value was devised, on the basis of which classification of MW to underground use could take place.
4
Content available remote Investigations of fume emissions of combustion engines
EN
The results of the investigations of the post and exploitation emissions of the harmful components of the fumes of engines from ZS were introduced in the work. Obtained results were subjected to a statistical study according to new computer procedures. Qualitative and quantitative reports were established for the level and kind of emission in reference to the changes of the state of studied engines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań emisji szkodliwych składników spalin silników z ZS. Uzyskane wyniki podczas badań stanowiskowych i eksploatacyjnych zostały poddane statystycznej ocenie wrażliwości, przy wykorzystaniu procedur komputerowych. Jakościowe i ilościowe sprawozdania zostały odniesione do założonych zmian stanu na stanowisku laboratoryjnym oraz do pozyskanych danych w badaniach eksploatacyjnych.
PL
Silniki pilarek spalinowych są źródłem niebezpiecznych związków wydalanych ze spalinami. Do najniebezpieczniejszych należą węglowodory, tlenki węgla i tlenki azotu. Operator narażony jest na szkodliwe działanie tych związków przede wszystkim w czasie wykonywania ścinki drzew, kiedy silnik pracuje pod dużym obciążeniem. Autorzy podjęli próbę określenia składu spalin zależnie od obciążenia silnika. Okazało się, że ich stężenie zależy przede wszystkim od składu mieszanki paliwowo-powietrznej oraz jest zależne od obciążenia silnika pilarki. Ilość szkodliwych substancji wzrasta wraz z obciążaniem silnika i spadkiem jego prędkości obrotowej.
EN
The engines of I.C.E.-powered sawing machines make a source of toxic substances expelled with exhaust gas. The most dangerous of them include: hydrocarbons, carbon oxides and nitrogen oxides. Their operators are exposed to harmful action of these compounds first of all while felling trees, when engine works under high load. The authors made an effort to determine exhaust gas constitution depending on engine load. It turned out that their concentration primarily depends on constitution of air-fuel mixture. Moreover, it depends on sawing machine engine load. The amount of toxic substances grows with increasing engine load, and its rotational speed drop.
PL
Silniki spalinowe emitują na zewnątrz w trakcie ich pracy wiele szkodliwych substancji zanieczyszczających środowisko naturalne, powstałych w wyniku procesów spalania paliwa w komorze spalania, jak również w wyniku innych procesów towarzyszących, takich jak: dysocjacja termiczna, absorpcja, desorpcja, itp. Substancje, takie jak: tlenki węgla, węglowodory, tlenki azotu, cząstki stałe PM, występujące w gazach spalinowych silników w stosunkowo dużych ilościach, są od wielu lat ściśle limitowane, natomiast inne związki, typu: aldehydy, ketony, wielopierścieniowe węglowodory, itp. nie są limitowane, chociaż ich szkodliwości dla otoczenia są w wielu przypadkach bardzo duże. W spalinach silników występują głównie aldehydy alifatyczne, typu: aldehyd mrówkowy (formaldehyd) HCHO, aldehyd octowy (acetaldehyd) CH3CHO, aldehyd akrylowy (akroleina) CH2CHCHO oraz aldehydy aromatyczne, takie jak aldehyd benzoesowy, przy czym stężenia tych związków są niewielkie, zależą głównie od rodzaju silników oraz od warunków ich pracy. Aldehydy są związkami silnie toksycznymi, drażniącymi błony śluzowe, powodującymi u ludzi łzawienie oczu i kaszel, wykazują tendencję do łatwego utleniania się na kwasy. W ramach prowadzonych eksperymentów w OBR SM BOSMAL w Bielsku-Białej opracowano metodę badawczą dotyczącą sposobu poboru i oznaczania zawartości aldehydów w gazach spalinowych silników ZS na bazie wysokosprawnej, gradientowej chromatografii cieczowej, będącej modyfikacją Metody 430 oraz Procedury 104 - Wyd. 2.1 w zakresie pomiarów emisji tych związków, wg Califomia Environmental Protection Agency. W oparciu o opracowaną metodykę zostały wykonane praktyczne pomiary związane z oznaczeniem całkowitej zawartości (stężenie) aldehydów w spalinach silników ZS, dokonano rozdziału poszczególnych substancji składowych, takich jak: formaldehyd, aldehyd octowy, akroleina oraz przeprowadzono oznaczenie stężeń tych związków. Badania te zostały wykonane na próbkach spalin pobieranych z nowoczesnego, samochodowego silnika spalinowego ZS o pojemności skokowej 1248 cm3, pracującego na stanowisku hamownianym przy różnych prędkościach obrotowych oraz przy różnych stanach obciążeń (100 %, 75 % obciążenia). Badania wykonane przez autorów pozwoliły na stosunkowo dokładne zdefiniowanie problemów związanych z pomiarami zawartości aldehydów w spalinach, jak również wskazały na potrzebę dalszych działań w tym względzie, pod kątem doskonalenia omawianej metody oraz wyeliminowania błędów mających wpływ na końcową dokładność pomiarów.
EN
Combustion engines in course of their operation emit to atmosphere many harmful substances polluting natural environment, which are educed in result of fuel combustion inside combustion chamber, as well as in effect of other accompanying processes such as thermal dissociation, absorption, desorption, etc. Substances such as: carbon oxides, hydrocarbons, nitric oxides, PM particulates, which are present in exhaust gases of combustion engines in relatively high quantities, have been strictly monitored for many years, whereas other compounds like aldehydes, ketones, polycyclic hydrocarbons, etc., are not restricted, although their harmful impact on the environment is very high in many cases. In the exhaust gases of combustion engines there are present aliphatic aldehydes mainly of formaldehyde (HCHO), acetic aldehyde (CH3CHO), acraldehyde (CH2CHCHO) type, and aromatic aldehydes like benzaldehyde, whereas concentrations of those compounds are not too high and depend mainly on a type of engine and conditions of its operation. The aldehydes are considered as strongly toxic compounds, irritating mucous membranes, causing lacrimation and cough, show tendency to easy oxidation to acids. Within framework of experiments performed in BOSMAL R&D Center in Bielsko-Biała one has developed research methodology concerning a method of sampling and determination of aldehyde contents in exhaust gases of diesel engines, based on high pressure, gradient-type liquid chromatography, being modification of the "430" method and "104 - Edition 2.1" procedure in range of measurements of those compounds emission, according to California Environmental Protection Agency. On base of the developed methodology there were performed practical measurements connected with determination of total contents (concentration) of the aldehydes in exhaust gases of diesel engines; one has performed separation of individual constituent substances, such as: formaldehyde, acetic aldehyde, acroldehyde, and performed determination of concentration of these compounds. The tests were accomplished on exhaust gas samples collected from modern automotive diesel engine, having swept volume of 1248 ccm, running on engine dynamometer at various engine speeds and various loads (100 %, 75 % of the load). Analysis of obtained results with measured contents of the aldehydes in diesel engine exhaust gases and their relation to published data in this respect, obtained on base of other techniques, e.g. methods like calorimetric and FT-IR ones, point at some imperfections of the implemented testing method, at their limitations resulted from impact of other compounds contained in the exhaust gases. On base of performed theoretical considerations concerning those phenomena, as well as on base of performed additional laboratory tests one has ascertained that NOx nitric oxides have decisive impact on high contents of the aldehydes. On base of the observations there were performed additional simulative chromatography tests on samples of pure aldehyde and aldehyde with additive of various concentrations of the NOx. Results of those tests have fully confirmed initial observations. Research work performed by the authors enables relatively accurate definition of problems connected with measurements of aldehyde content in exhaust gases, as well as points at a need of further activities in this respect, from the point of view of improvement of the method discussed here and elimination of errors influencing final accuracy of the measurements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.