Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Providing clients with public services that will meet their needs and expectations requires not only testing their satisfaction. In order to better improve service processes in the context of customer orientation, customer experiences should be identified and taken into account in the process of continuous improvement. A tool that can be used for this purpose is Customer Journey Mapping (CJM). The purpose of this article is to lay the foundations for a better understanding of customer experience mapping in public services, and to identify and evaluate examples of its use in the public sector. The first part of the study characterizes the client and his experience in public services. Then the results of a literature review on the use of CJM in public services are presented. The last part summarizes the results obtained and sets the directions for future research.
PL
Zapewnienie klientom usług publicznych, które będą spełniały ich potrzeby i oczekiwania wymaga nie tylko badania ich satysfakcji. Aby lepiej usprawniać procesy usługowe w kontekście orientacji na klienta powinno się identyfikować doświadczenia klientów i uwzględniać je w procesie ciągłego doskonalenia. Narzędziem, które można wykorzystać do tego celu jest mapowanie podróży klienta (CJM). Celem artykułu jest stworzenie podstaw dla lepszego zrozumienia problematyki mapowania doświadczeń klientów w usługach publicznych oraz identyfikacja i ocena przykładów zastosowania tego narzędzia w sektorze publicznym. W pierwszej części opracowania scharakteryzowano klienta i jego doświadczenia w usługach publicznych. Następnie przedstawiono wyniki przeglądu literatury dotyczącego wykorzystania CJM w usługach publicznych. W ostatniej części podsumowano uzyskane wyniki oraz określono kierunki przyszłych badań.
EN
Purpose: The nature of contemporary development processes determines the development of the area of public services, which is related to the distribution of these services and is of interest to public sector economics. The state’s key commitment to its citizens is to guarantee adequate availability of public services. It is an important issue that determines the quality of life of the citizens and determines the level of social and economic development of territorial units. The aim of this paper is to analyze and evaluate inequalities in access to selected public services in Poland from a regional perspective. Design/methodology/approach: To assess the level of availability of selected public services in Poland, Hellwig’s synthetic indicator was used, which made it possible to indicate the ranking of voivodeships in terms of availability of public services. The research is complemented by the Ward’s clustering method, which was used to identify clusters of territorial units with a similar level of availability of the analyzed services. The research used data made available by the Statistics Poland (GUS), including the Local Data Bank and statistical studies: Use of information and communication technologies in 2014 (orig. title: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2014 roku) and Use of information and communication technologies in 2018 (orig. title: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2018 roku). The analysis concerns the years 2014 and 2018. Findings: Regions of Poland are characterized by a diverse level of availability of public services. The analysis allowed to identify the regions with the highest, high, low and very low level of availability of public services. The distance between the highest and the lowest ranked voivodeships indicates quite significant territorial inequalities in access to public services, although it has slightly decreased throughout the analyzed years. Social implications: The study of availability of public services is an important component of the assessment of the level of social and economic development of territorial units and the standard of living of local communities. Therefore, it is justified to determine the essence of spatial diversity of the level of availability of public services, which play an important role in shaping the level of social and economic development of territorial units and influence the implementation of development priorities of the country and the European Union. The development of public services requires identifying existing barriers in the area of public governance as well as possibilities for their improvement and then proposing a set of instruments to improve the service management process. Originality/value: The results of the research can be used in the process of management of public services by public administration units in the context of increasing the universal availability of these services and improving their quality. The results of the analysis may provide a source of knowledge for both national and regional economic policy actors as well as European Union decision-making bodies in the area of public support to improve the availability of public services in the next development programming perspectives.
EN
One of the ways to assess the level of contentment with the services offered by Poland’s court system is the use of tools customarily applied in organizations where quality management has been implemented. Therefore, the purpose of the article was to analyze the possibility of using a modified Servqual method to measure the quality of service as perceived by stakeholders, based on the difference between expectations about what they receive and the perception of the service actually provided. In the study described herein, the use of the method was based on 22 observations and 22 expectations presented in comparative form and classified according to the Likert scale. Herein, 5 gaps in the model and the most important expectations indicated by the stakeholders were identified. In the conducted study, the most important expectations that users pointed out were: providing stakeholders with personalized attention when providing the service; the neat appearance of employees; convenient office hours; behavior of court staff that inspires stakeholders’ trust; high competence in answering questions and the opportunity to conduct consultations; visual attractiveness and modernity in furnishing rooms and equipment; personalized care and a friendly atmosphere; security and certainty of the effects received (documents forwarded, consultations, rulings issued by a judge etc.) and confidentiality.
PL
Logistyka coraz częściej znajduje swoje zastosowanie w procesach świadczenia usług publicznych. Jedną z takich usług jest edukacja. W związku z brakiem badań teoriopoznawczych i praktycznych w zakresie związków logistyki i funkcjonowaniem organizacji szkolnej zasadnym wydaje się postawienie pytania o użyteczność logistyki na potrzeby organizacji szkolnej. Celem artykułu w związku z tym jest teoretyczna eksploracja tak postawionego problemu badawczego. Na kanwie pewnych założeń dotyczących specyfiki funkcjonowania organizacji szkolnej podjęta została próba odpowiedzi na pytanie o możliwość wykorzystania dorobku logistyki w funkcjonowaniu organizacji szkolnej.
EN
Logistics is more and more often used in public service delivery processes. One of such services is education. Due to the lack of epistemological and practical research in the field of logistics relations and the functioning of the school organization, it seems legitimate to ask the question about the usefulness of logistics for the needs of the school organization. The aim of the article is therefore the theoretical exploration of such a set research problem. Based on certain assumptions about the specifics of the functioning of the school organization, an attempt was made to answer the question about the possibility of using the achievements of logistics in the functioning of the school organization.
EN
The article discusses the way of perceiving the public administration recipient in the context of services provided by this administration. The authors pay special attention to changes taking place in public institutions, resulting in a change in the perception of a recipient of public services. The work also presents the specifics of the public administration customer, applying a comparison to the company's customer.
PL
Współczesne trendy rozwoju logistyki wskazują na potrzebę i możliwości wykorzystania tej dziedziny w procesach świadczenia usług publicznych. Jednakże prowadzone w tym zakresie badania – zarówno w Polsce, jak i za granicą – koncentrują się jedynie na wybranych obszarach zarządzania publicznego, np. transporcie miejskim, ochronie zdrowia, czy też zarządzaniu kryzysowym. Początkowy etap rozwoju logistyki w zarzadzaniu publicznym wyłonił dwa podejścia, a mianowicie logistykę publiczną i logistykę społeczną. Jednakże podejścia te nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Istnieje też brak wyraźnej granicy pomiędzy nimi, a także brak jednoznacznego stwierdzenia, jakimi dokładnie problemami publicznymi i społecznymi się one zajmują. Występuje zatem luka badawcza i pilna potrzeba usystematyzowania wiedzy na temat implementacji logistyki w zarządzaniu publicznym. Próba wypełnienia części tej luki badawczej stanowi cel artykułu.
EN
Modern trends in logistics development indicate the need and possibility of using this area in the processes of providing public services. However, research conducted in this area - both in Poland and abroad - focuses only on selected areas of public management, e.g. urban transport, health care or crisis management. The initial stage of logistics development in public management has resulted in two approaches, namely public and social logistics. However, these approaches are not yet fully developed. There is also a lack of a clear line between them and a lack of a clear statement as to exactly which public and social problems they are dealing with. There is therefore a research gap and an urgent need to systematise knowledge on the implementation of logistics in public management. Attempting to fill a part of this research gap is the aim of the article.
EN
The paper presents the main directions for the modernization of the public management of the organizations in the sphere of public administration in Romania. Modernizing the management of public organizations should contribute to strengthening their capacity in developing and implementing economic and social reform measures. The raising of public management performance is mainly driven by the demand for more and more accountable accountability of institutions in the sphere of public administration, the dimensional and functional transparency of these institutions and the application of new managerial methods.
XX
W artykule przedstawiono główne kierunki modernizacji zarządzania organizacjami w sferze administracji publicznej w Rumunii. Modernizacja zarządzania organizacjami publicznymi powinna przyczynić się do wzmocnienia ich zdolności w zakresie opracowywania i wdrażania reform gospodarczych i społecznych. Podnoszenie wydajności zarządzania publicznego wynika głównie z zapotrzebowania na coraz bardziej odpowiedzialną działalność instytucji w sferze administracji publicznej, przejrzystość działania i funkcjonalność tych instytucji oraz stosowanie nowych metod zarządzania.
EN
The state of development, the existing and emerging forms of development, the intensity and legibility of settlement systems, all this is essential for the living conditions of urban residents, their surroundings and peripheral systems. The purpose of the article is to assess the accessibility to market and public services by estimating the distance to these services from housing facilities in Poland. The use of the residential dispersion ratio (RDR) and an analysis of the spatial distribution of municipalities with the highest values of the coefficient allows to identify areas where accessibility to public and market services is weak.
PL
Przedmiotem artykułu jest charakterystyka stosowanego przez Komisję Europejską specyficznego pojęcia i marketyzacyjnej koncepcji modernizacji usług (świadczonych) w interesie ogólnym (UIO – services of general interest) na tle powszechnie używanego ogólnego pojęcia usług publicznych, przedstawienie wewnętrznej struktury UIO, funkcjonalnego uzasadnienia tego pojęcia oraz jego odniesienia do niektórych regulacji prawnych w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych. W artykule wyjaśniono przesłanki i implikacje prawne obecnej polityki Komisji Europejskiej związane z realizacją traktatowo zastrzeżonej, wyłącznej kompetencji unijnej do ustanawiania reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz kompetencji koordynacyjnych w obszarze polityki społecznej. Tym samym marketyzacyjna koncepcja UIO stanowi ważny punkt odniesienia dla modernizacji polityki społecznej i usług publicznych w krajach członkowskich. Niemniej pojawiły się istotne i wymagające rozwiązania problemy osłabiające potencjalną efektywność i wiarygodność społeczną promowanych rynkowych mechanizmów świadczenia usług publicznych. Należą do nich m.in. deformacje uczciwej konkurencji wynikające z unikania płacenia podatków przez duże koncerny międzynarodowe wkraczające na krajowe rynki usług publicznych, a także konsekwencje zjawiska tzw. asymetrii konstytucyjnej.
EN
The subject-matter of this article is a characterization of the specific notion and concept of the market-oriented modernization of “services of general interest" (SGI) applied by the European Commission, against the commonly used general notion of public services, as well as a presentation of the internal structure of SGI, its functional justification and reference to regulations on state aid and public procurement. The article explains the rationale and legal implications of the current policy of the European Commission related to the implementation of exclusive competence of the EU to establish the competition rules necessary for the functioning of the internal market and coordination competence in the field of social policy. Thus, the market-oriented concept of SGI constitutes an important reference point for the modernization of social policy and public services in member states. However, serious problems requiring a solution emerged which weaken the potential effectiveness and social credibility of the promoted marketization of public service provision. Among them are the deformation of fair competition and public service financing by tax-avoiding multinational corporations and the consequences of the “constitutional asymmetry” phenomenon.
PL
Zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (SOR 2017) wypracowanie długofalowej, stabilnej polityki energetycznej oraz zapewnienie równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej z różnych źródeł stanowi warunek dla m.in. poprawy efektywności energetycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Przedstawiony w artykule projekt pn. Słoneczna Elektrownia Tatry jest próbą podjęcia lokalnych działań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii poprzez rozwój rozproszonej energetyki OZE. Należy podkreślić, że artykuł, nie będąc opracowaniem technicznym, skupia się przede wszystkim na aspektach organizacyjnych, przedstawia ideę projektu i na tym tle jego podstawowe założenia realizacyjne. To one będą stanowić punkt wyjścia do konkretnych rozwiązań inżynierskich i prawno-organizacyjnych w formie feasibility study.
EN
Polish Responsible Development Plan and the new energy policy have resulted in the establishment of the Local Renewable Energy Action Plan in the form of the Energy Cluster „Zielone Podhale”, as well as the creation of the special purpose district „Tatra Energy Cluster” responsible for implementing the „Tatra Sun Power Station" project. The „Tatra Sun Power Station” will be a medium-scale photovoltaic system (PV system) designed for the supply of power to local users or into the electricity grid. This model of self-use within the region is also anticipated to stimulate inclusive regional economic growth and lead to further energy security. There is a not a technical article and focuses on organizational issues. Design premises shall constitute the starting point for engineering, legal and organizational solutions in the form of feasibility study.
PL
Artykuł obejmuje zagadnienie dostępności czasowej do usług użytku publicznego pieszo i z wykorzystaniem transportu zbiorowego w Gdyni. W publikacji położono nacisk na wskazanie różnic w dostępności do różnych usług w średniej wielkości mieście, które charakteryzuje się specyficznym układem ulic i rozmieszczeniem ludności. Specyficzne rozmieszczenie ludzi odpowiada rozkładowi wybranych usług (przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych – gimnazjów, szkół średnich, szpitali, placówek Narodowego Funduszu Zdrowia, aptek). Wszystkie z wymienionych usług wg teorii lokalizacji zawsze zlokalizowane są w pobliżu dużych skupisk ludności. Decyzje lokalizacyjne podejmowane są w odniesieniu do konkretnego, już istniejącego układu ekonomiczno-przestrzennego. Powoduje to określone konsekwencje dla działań zmierzających do optymalnego rozmieszczenia usług. W przeglądzie literatury anglojęzycznej jest wiele publikacji poświęconych wpływowi transportu zbiorowego na zmianę dostępności. W polskiej literaturze badanie zagadnień związanych z dostępnością TZ jest ograniczone. W badaniu wykorzystano dane z lokalizacją wybranych usług oraz uproszczony autorski model funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni. Najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych badań sugerują, że: (1) skrócenie czasu podróży z obszarów zamieszkałych przez najwięcej osób jest między 10 a 15 min jazdy transportem zbiorowym do usług, (2) w obrębie 30-minutowych izochron do usług w Gdyni mieszka 211 tys. osób, jest to 85 procent mieszkańców Gdyni.
EN
The article covers the problem of the accessibility of temporary services to the public on foot and using public transport in Gdynia. The publication emphasizes the indication vary in accessibility of different services in a medium-sized city that has a specific layout of streets and population distribution. The specific placement of residents corresponds to the distribution of selected services (will train, primary schools, secondary schools - gymnasium, high schools, hospitals, offices NFZ, pharmacies). All of these services according to the theory of location always are located near large urban population centres. Location decisions are taken in relation to a specific, existing system, economic and spatial. This results in consequences for efforts to optimize the deployment of services. In a review of English literature there are many publications on the impact of public transport change accessibility. Article thus aims to enrich the literature of another development related to the public transport accessibility in Poland. The study used data from the location selected services and original model of public transport in Gdynia. Key findings from the study suggest that: (1) reduction of travel time where most people reside are between 10 and 15 min ride public transport services, (2) within 30 minutes isochrones services in Gdynia live 211 thousand people, it is 85 percent of the inhabitants of Gdynia.
EN
Clusters constitute an organizational and economic phenomenon. Today, they are created in nearly all sectors of the economy, including production industry, services, and high technology industries. Act of 20 February 2015 on Renewable Energy Sources (RES Act, 2015) introduced the term “energy cluster”. In the present article, we attempt to answer the question of how the energy cluster can pursue, on a local level, the goal of ensuring energy security, while respecting the requirements of environmental sustainability.
PL
Klastry są organizacyjnym i gospodarczym fenomenem i powstają one właściwie we wszystkich sektorach gospodarki m.in. w przemyśle, usługach, branżach zaawansowanych technologii. Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE, 2015) wprowadzono pojęcie „klastra energii”. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie w jaki sposób klaster energii może realizować w skali lokalnej cel zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie istoty administracyjnych usług publicznych świadczonych podmiotom sektora TSL oraz wskazanie na możliwości, jakie stwarza zastosowanie technologii ICT w procesie ich świadczenia. Na wstępie niniejszego artykułu przedstawiono znaczenie administracyjnych usług publicznych oraz określono ich rodzaje. Następnie wskazano na usługi świadczone przez administrację publiczną przedsiębiorstwom sektora TSL. W dalszej części rozważań ukazano kierunki wsparcia teleinformatycznego w świadczeniu administracyjnych usług publicznych. Następnie na podstawie danych statystycznych określono sposób oraz intensywność korzystania z elektronicznej formy usług przez badane przedsiębiorstwa.
EN
The aim of that article is to approximation beings to issue of administration public services for section TSL and shows the possibility by using ICT technology in a process of providing that services. At the beginning of that article has been represented issue of administration public services. It was indicated exemplary services providing by public administration to company of TSL sector. Following point of article shows opportunities of using ICT technology in implementations of administration public services. Them described way and the intensity of using electric way of services, basing on statistical data by company.
PL
Znaczenie dobrej organizacji transportu publicznego rośnie, bowiem władze miast i regionów zdają sobie sprawę, że świadczy ona o jakości życia mieszkańców. Gałęzią transportu, która doskonale spełnia swoje zadania w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym, jest kolej, która dodatkowo nie wpływa na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. Na początku procesu transformacji gospodarczej kolej w Polsce znajdowała się w bardzo słabej kondycji. Na przełomie stuleci nastąpiły zmiany, których celem była restrukturyzacja przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Równolegle, wraz z decentralizacją państwa, samorządy wojewódzkie otrzymały nowe kompetencje, a jedną z nich jest organizacja kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich. W wyniku dynamicznych zmian w ciągu niespełna dwóch dekad na podlegającym ścisłym regulacjom rynku przewozów kolejowych pojawiło się kilkunastu operatorów. Ważnym wydarzeniem było usamorządowienie największego polskiego przewoźnika pasażerskiego, jakim są Przewozy Regionalne. Poszczególne województwa ze względu na zróżnicowane uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze, nałożone na nie zadanie realizują odmiennymi sposobami. Niektóre powołały własne spółki przewozowe, a część współpracuje wyłącznie z Przewozami Regionalnymi. Realizację zadań przewozowych najczęściej zleca się na zasadzie powierzenia. Rzadkim przypadkiem jest ogłaszanie przetargów na obsługę konkretnych linii kolejowych. Dzięki wielkiemu wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu samorządów wojewódzkich w zakresie utrzymania połączeń kolejowych, odnowy taboru i modernizacji infrastruktury nastąpiła zasadnicza zmiana w postrzeganiu transportu kolejowego. Kolej przestała tracić pasażerów, a nawet ponownie ich zyskuje. Ustabilizowała się sytuacja finansowa Przewozów Regionalnych, których większościowym udziałowcem została Agencja Rozwoju Przemysłu. Modernizacji i rozwojowi polskiej kolei sprzyja polityka Unii Europejskiej, z której środki finansowe umożliwiają przeprowadzenie dużych projektów transportowych. Oceniając ogólnie bardzo korzystnie całość działań samorządów wojewódzkich w zakresie organizacji regionalnego transportu kolejowego w Polsce, nie wolno zapominać, że wciąż są miejsca, w których oferta jest niewystarczająca, i że wszystkie odpowiedzialne podmioty czeka sporo pracy niezbędnej do jej dalszej poprawy.
EN
The importance of good organisation of public transportation is on the rise because city and local authorities are aware of the fact that it is a proof of their residents’ quality of life. Railway – a subsector of the transport industry – perfectly serves its purposes in regional and agglomerative transportation. Additionally, it does not contribute to the environmental destruction. At the beginning of economic transformation, Polish railway was in a very poor condition. Real changes took place at the turn of the century. The aim of these changes was to restructure the enterprise of Polish National Railways (Polskie Koleje Państwowe). With the arrival of the decentralisation of our country, provincial self-governments have received new competences, e.g. the organisation of regional railway passenger traffic. In less than two decades of dynamic changes, which were subject to strict regulations of railway transportation, several new operators emerged on the market. One of the most important events consisted in making the Regional Transportation (Przewozy Regionalne) – the most significant Polish passenger carrier – subject to the authority of provincial self-governments. Individual provinces – due to their diversified geographical, social and economic conditioning – have accomplished their objectives in various ways. Some of them have appointed their own transportation companies, some other cooperate only with the Regional Transportation. The completion of transportation tasks is most often commissioned to provinces as an act of entrusting. The maintenance of specific railway lines is rarely awarded by tender. Importantly, the perception of railway transportation has undergone unprecedented change by dint of significant organisational and financial effort put by provincial self-governments into maintaining railway connections, renovating the rolling stock and modernising the infrastructure. Railway has ceased to lose passengers, contrarily – it has regained them. Moreover, financial situation of the Regional Transportation, whose majority shareholder is the Agency of the Growth of Industry (Agencja Rozwoju Przemysłu), has become stable. The EU policy supports the modernisation and development of the Polish railways, e.g. thanks to the EU financial means it is possible to carry out essential transportation projects. Appreciating all the actions of regional self-governments in terms of the organisation of regional railway transportation in Poland, one cannot ignore areas with insufficient offer. Therefore, all entities responsible for railway transportation are expected to put a lot of effort into its further improvement.
PL
Jakość życia jest kluczowym pojęciem dla debaty o rozwoju obszarów wiejskich. Jest to pojęcie wielowymiarowe, które uwzględnia nie tylko kojarzone z nim zazwyczaj materialne warunki życia, ale także kilka innych sfer podlegających ocenie zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej. Wśród nich warto zwrócić szczególną uwagę na szeroko rozumiany dostęp do usług publicznych, wśród których są nie tylko te świadczone lokalnie, ale także i usługi publiczne, do których dostęp jest uwarunkowany możliwościami dojazdu. W przypadku polskich obszarów wiejskich często barierą w dostępie zarówno do usług publicznych, jak i pracy zgodnej z kwalifikacjami jest właśnie brak należytej dostępności komunikacyjnej, który uniemożliwia lub utrudnia wahadłową mobilność przestrzenną. Została ona szerzej opisana w następnych rozdziałach.
EN
Quality of life seems to be crucial for rural development. As suggested in the Stiglitz-Sen-Fitoussi Report „Quality of life is a broader concept than economic production and living standards. It includes the full range of factors that influences what we value in living, reaching beyond its material side”. There is a more and more accepted need to go beyond GDP in analyses of the quality of life. A pendulum spatial mobility understood as slighly broader term than commuting shall be an important factor for rural development serving not only as a tool for supplementing shortages of jobs on the local labour market but also as an instrument enabling rural areas inhabitants to benefit from an access to various services available in larger cities. Therefore the pendulum spatial mobility contributes to better quality of life and is an alternative for migration to cities. Rural areas in Poland are different. In this elaboration there have been described differences resulting from location as well as quality of public or private transport to 22 largest Polish cities. There have been conducted an analysis for poviats in this elaboration. Polish poviats (380) can be classified into 3 groups: „A” consisting of poviats (217) with an opportunity to commute to at least one of 22 largest Polish cities within an hour in one direction; „B” consisting of 61 peripheral poviats (2016 as well as 2025); and „AB” consisting of 102 poviats currently peripheral but expected to be in the range of one hour commuting to at least one of 22 largest Polish cities until 2025. The results of the analysis of the perspectives of the pendulum spatial mobility by poviats until 2025 has been ilustrated on a map and described – also the most 30 important for rural development pieces of investment in Polish transport network have been described. They should result in shifting more than 100 Polish poviats from the peripheral group „B” to the group of poviats „AB” – with an access to commuting.
PL
W artykule omówiona została specyfika monitoringu jakości usług publicznych – czym jest oraz skąd się bierze jego coraz większe znaczenie w Polsce. Następnie przedstawiony został podział monitoringu jakości usług publicznych w różnych aspektach. Krótko wyjaśnione zostały też modele będące podstawą kształtowania monitoringu jakości usług publicznych. Na tle tych kwestii wprowadzających i teoretycznych przedstawiona została propozycja monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym. Następnym elementem artykułu jest omówienie aspektu transportowego w propozycji monitoringu jakości usług publicznych na szczeblu lokalnym. W ramach tej części artykułu przedstawiono w pierwszej kolejności założenia tego aspektu – w tym przede wszystkim system wskaźników monitoringu bezpośrednio związanych z aspektem transportowym, a w drugiej kolejności doświadczenia wynikające z implementacji aspektu transportowego monitoringu.
EN
The paper discusses the specificity of monitoring the quality of public services – what it is and where its growing importance in Poland comes from. Next the division of monitoring the quality of public services in various aspects is presented. The underlying models in shaping monitoring the quality of public services are also briefly explained. At the background of these introductory and theoretical issues, the proposal for monitoring the quality of public services at the local level is presented. The next part of the paper constitutes an overview of the transport aspect in the proposal for monitoring the quality of public services at the local level. As part of this section of the paper, first of all, the premises of that aspect have been presented – in particular, including a system of indices of monitoring directly related to the transport aspect, and then the experience with implementation of the transport aspect of monitoring.
PL
Celem prezentowanego opracowania jest próba oszacowania wartości wybranych udogodnień z punktu widzenia ważniejszych podmiotów sfery realnej gospodarki po obu stronach granicy administracyjnej Krakowa, czyli wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta (dwie dzielnice: Prądnik Czerwony i Prądnik Biały) oraz obszar bezpośrednio po drugiej stronie granicy Krakowa, który należy do Gminy Zielonki. Celem badania jest wnioskowanie o udogodnieniach w obszarach przestrzennie bliskich, sąsiadujących, należących do obszaru metropolitalnego, ale przedzielonych granicą administracyjną miasta centralnego. Udogodnienia dotyczą infrastruktury, przestrzeni i usług publicznych oraz reprezentują zarówno elementy fizyczne, jak i pożądane zjawiska.
EN
The aim of the paper is to estimate the value of selected amenities of infrastructure, space and public services on both sides of the border of Cracow City, Poland. The assessment of the amenities’ value is conducted from the perspective of residents and businesses. Residents of both regions express needs for amenities and suburban residents generally estimate their value higher. Companies from both areas are not interested in improvements of amenities. Meanwhile, the administrative border of the city does not differentiate significantly companies (size, employment, wages) and polarizes households in terms of a socio-economic profile.
EN
The steady increase in public sector spending on the purchase of goods and services in public procurement is more noticeable. The aim of this article is to present the possibility of optimization of the public logistic and to show its potential areas of application. The examples of the application of public logistics presented in this paper show its great importance and justify its rapid growth. The development of the public logistics is a consequence of the increase in range of public duties realized by local authorities and the growth private sector involvement in this sphere of activity.
PL
W artykule przedstawiam podstawowe informacje na temat treści przepisów składających się na tzw. IV pakiet kolejowy Unii Europejskiej oraz na temat implikacji wiążących się z jego wprowadzeniem. Korzystając z informacji udostępnionych w Internecie, również ogólnie informuję o stanowisku naszego rządu. Kolejno omawiam zmiany wprowadzane w proponowanych sześciu aktach prawnych: rozporządzeniach (uchylającym rozporządzenie 1192/69, zmieniających rozporządzenia 881/2004 i 1370/2007) oraz w dyrektywach (zmieniającej dyrektywę 2012/34 oraz w nowych dyrektywach o interoperacyjności i o bezpieczeństwie).
PL
Rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 oraz ustawą o publicznym transporcie zbiorowym określone zostały nowe zasady organizacji i finansowania przewozów użyteczności publicznej. W artykule przedstawiono wpływ tych aktów prawnych na funkcjonowanie rynku lokalnych i regionalnych przewozów pasażerskich.
EN
Regulation (EC) No 1370/2007 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on public passenger transport services by rail and by road and repealing Council Regulations (EEC) Nos 1191/69 and 1107/70 and the Act of 16 December 2010 on public transport, are laid down new rules for the organization and financing of public transport. The paper presents the impact of these acts on the functioning of local and regional passenger transport.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.