Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kosztorysowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metody sporządzania kosztorysów stosowane w budownictwie w aspekcie kosztorysowania w zamówieniach publicznych i prywatnych. Wskazano wady oraz zalety kosztorysowania uproszczonego i szczegółowego. Zaproponowano nową zunifikowaną metodę kosztorysowania opierającą się na zaletach kosztorysowania uproszczonego oraz szczegółowego. Przedstawiono przykład oraz korzyści wynikające z zastosowania nowej metody.
EN
The article presents costing methods used in construction in the aspect of costing in public and private procurement. The advantages and disadvantages of simplified and detailed costing were indicated. A new unified costing method has been proposed based on the advantages of simplified and detailed costing. An example and benefits of using the new method are presented.
2
Content available remote Wykorzystanie modelowania do kosztorysowania w firmach wykonawczych
EN
Technical and economic analysis of a construction project carried out using BIM can improve the process of cost-estimating at all stages of design and construction works. More and more designers choose to use BIM within a range of cost estimates; however, in contrast to design software, cost-analysing BIM software is less widespread and used. The following paper presents problems and issues that could be encountered while performing cost estimates and quantity takeoffs applying BIM tools on the example of a model of a road bridge.
PL
Analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia budowlanego wykonywana przy wykorzystaniu technologii BIM może usprawnić proces wyceny na wszystkich etapach projektowania oraz wykonawstwa. Coraz więcej projektantów decyduje się na używanie BIM w zakresie obejmującym także oszacowania kosztowe; w przeciwieństwie jednak do programów do projektowania oprogramowanie do analizy kosztowej jest mniej rozpowszechnione i używane. W artykule przedstawiono na przykładzie wykonanego modelu wiaduktu drogowego problemy i przeszkody, na jakie natrafić może wykonujący kosztorysy i przedmiary stosujący narzędzia BIM.
PL
Pokazano jak krok po kroku przygotować harmonogram przy wykorzystaniu danych (ilościowych i jakościowych) zawartych w modelu. Omówiono automatyzację procesu przedmiarowania, opcje wyliczania kosztorysu robót w oparciu o dane zgromadzone w modelu. Przedstawiono nowe spojrzenie na zawód kosztorysanta oraz jak zmieni się sposób pracy Cost Managera dzięki wykorzystaniu technologii BIM i IPD.
EN
The article shows how to step by step prepare a timetable using (quantity and quality) data included in the model. It also reviews automation of the take-of process of quantities and options of making a cost analysis of work basing on the data registred in the model. It offers a new look at the profession of a construction estimator and explains how the work of a Cost Manager will change thanks to the BIM and IPD technology.
5
Content available Quantitative assessment of construction risk
EN
Construction risk assessment is the final and decisive stage of risk analysis. When highly changeable conditions of works execution are predicted, risk should be evaluated in the favorable, moderate, and difficult random conditions of construction. Given the random conditions, the schedule and cost estimate of the construction are developed. Based on these values, the risk of final deadline delay and the risk of total cost increase of construction completion are calculated. Next, the charts of the risks are elaborated. Risk changes are shown in the charts and are analyzed in the range [1, 0].
PL
Realizacja robót budowlanych na placu budowy jest podstawowym etapem przedsięwzięcia budowlanego. W praktyce, z punktu widzenia realizacji robót na placu budowy lub przebudowy, montażu, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego, ryzyko czasu i kosztów często powinno być dokładnie badane ze względu na wpływ zdarzeń losowych na przebieg i wyniki wykonania robót. Jest wiele publikacji na temat metod identyfikacji i oceny ryzyka. Jednak opublikowane metody nie rozwiązują problemów oceny ryzyka, które generowane jest przez proces realizacji robót na placu budowy i jego otoczenie. Proponowana metoda jest koncepcją ilościowej oceny ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Jest to końcowy etap analizy ryzyka. Poprzedza go identyfikacja uwarunkowań ryzyka, które zależą od losowej technologicznej charakterystyki konstrukcji, losowej charakterystyki dostępnych zasobów oraz losowych warunków realizacji robót.
6
PL
W artykule dokonano oceny wykorzystania technologii modelowania informacji o budynku na trwałość konstrukcji betonowych. Omówiono idee BIM, przedstawiono podstawowe informacje na temat tej technologii. Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy czynnikami wpływającymi na trwałość obiektu budowlanego a korzyściami z technologii BIM. Uzyskane rezultaty odniesiono do doświadczeń praktycznych zdobytych na etapie przygotowywania wybranych projektów.
EN
In the paper evaluation of the influence of building information modeling technology on the durability of concrete structure has been done. Idea of BIM and principals information about this technology has been presented. The correlation analysis between durability factors and profits form BIM technology has been done. The analysis results has been referenced to the practical experience gained during the preparation of the selected projects.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości usprawnienia techniki harmonogramowania robót budowlanych przez dodatkowe przedmiary kosztorysowe. Problemami podstawowymi są struktura procesów znormalizowanych i sposób przedmiarowania; w dostosowaniu do stopnia szczegółowości harmonogramu – szczegółowości struktury podziału pracy. Wcelu rozwiązania tych problemów zaproponowano model złożonej pozycji kosztorysowej wykorzystującej dowolną liczbę jednostek przedmiarowych. Pozwala to na uzupełnianie baz danych nakładów rzeczowych o roboty odnoszące się bezpośrednio do zadań występujących w strukturze podziału pracy w harmonogramowaniu, co automatyzuje proces tworzenia harmonogramów.
EN
The aim of the study is to present possibility of improving the scheduling technique of construction works through additional cost estimate takeoffs. The basic problems in this respect include the structure of the normalised processes and the way of takeoffs; in adapting to the level of the schedule details – the details of the work division structure. The solution of these problems propsoed the model of the complex cost estimate position model using any number of takeoff units. This allows for the replenishment of databases of physical inputs with work directly related to tasks occurring in the work division structure in scheduling, what automates the process of scheduling.
PL
McKinsey zidentyfikował BIM 5D jako jeden z pięciu największych trendów, które zmienią przyszłość światowego przemysłu budowlanego. Aby w pełni wykorzystać korzyści jakie daje technologia BIM, inwestorzy i wykonawcy muszą uwzględnić prace w tej technologii od etapu koncepcji po eksploatację budynku. Pozwala to na lepszą kontrolę nad realizacją zadania inwestycyjnego. Dynamika rozwoju BIM-u jest nie tyle zaskakująca, ile naturalna i nieunikniona. Wczoraj jeszcze 3D, jutro ... XD.
EN
McKinsey saw BIM 5D as one of the biggest trends that would change the future of the building industry in the world. In order to fully take advantage of the benefits that the BIM technology offers, investors and contractors need to consider the stages starting from a concept to the execution of an investment task. The dynamics of BIM development is not only surprising but natural and unavoidable. Yesterday only 3D, tomorrow XD.
PL
Dobór odpowiednich materiałów budowlanych wpływa koszty, czas oraz ergonomię wykonywania całej inwestycji. Przez przemyślany i wielokryterialnie dobrany materiał można znacznie usprawnić proces budowania. W artykule porównano dwa systemy wykonywania ścian i stropów, tj. system Porotherm oraz system Xella 20. Na podstawie projektu budowlanego wykonano kosztorys wykonania całej inwestycji oraz określono koszty wykonania systemowych ścian i stropów. Na podstawie kosztorysu, ustalono także nakłady: robocizny, pracy sprzętu oraz koszty materiałów. Pozwoliło to porównać całkowity koszt wykonania ścian i stropów w systemie Xella 20 i Porotherm oraz określono czas ich wykonywania i koszty pośrednie. Na podstawie wykonanej charakterystyki energetycznej określono średnie roczne zużycie energii dla obiektu wykonanego dwoma systemami. Na podstawie średniego rocznego zużycia energii, powierzchni użytkowej obiektu oraz średniej ceny energii elektrycznej w roku 2012 określono różnicę w rocznym koszcie eksploatacji budynku wykonanego jednym i drugim system. W artykule przedstawiono zestaw informacji, który w wielokryterialnym podejściu stanowi podstawę do obiektywnego wyboru najlepszego rozwiązania z uwagi na preferencje decydenta, tj. Inwestora. Dostarczone informacje i podejście umożliwia znaczenie usprawnienie procesu wykonywania obiektów budowalnych z uwagi na możliwość szybkiego podejmowania decyzji oraz odpowiedniego planowania prac budowlanych i harmonogramu finasowania inwestycji.
10
Content available remote Analysis of solutions for exterior walls in the BIM model using the AHP method
EN
This paper presents selected variants of thermal insulation for external walls of single family homes. The main aim of this article is to analyze the technological and economical solutions based on the BIM model. The technical and economic analysis concerns the calculation and evaluation of both the costs of constructing the walls and the energy demand of the model building designed by the authors. The last part of the paper compares and prioritises proposed solutions in regard to the accepted assessment criteria using the AHP method, which allows for selecting the best solution.
PL
W artykule przedstawiono wybrane warianty izolacji cieplnej ścian zewnętrznych domów jednorodzinnych. Głównym celem artykułu jest analiza technologiczna i ekonomiczna rozwiązań oparta na modelu BIM. Analiza techniczna i ekonomiczna dotyczy obliczania i oceny zarówno kosztów budowy ścian, jak i zapotrzebowania na energię budynku zaprojektowanego przez autorów. W ostatniej części artykułu porównano proponowane rozwiązania i priorytety w odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny z wykorzystaniem metody AHP, która pozwala na wybór najlepszego rozwiązania.
PL
Rusztowania są nieodłącznym elementem wielu robót budowlanych. Autorka opisuje typy rusztowań i ich nakłady rzeczowe i wynikające z nich koszty bezpośrednie. Podaje także przykładowe kalkulacje pracy rusztowań (z uwzględnieniem kosztów robocizny, materiałów oraz sprzętu montażowego).
EN
Scaffolding is an indispensable element of numerous building works. The author describes types of scaffolding, its units cots and consequent direct costs. He also gives examples of work calculations of scaffolding (considering the cost of labour, materials, assembly and disassembly).
14
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
EN
The occurrence of differences between the employer’s estimate and the bid quotation is widespread and difficult to avoid. The differences between the investor’s and contractor’s calculations are often quite significant. This article analyses the differences between the value of the contract and the bid submitted for construction work carried out on a multi-storey buildings in 2013. An attempt was also made to analyse the reasons for such differences, providing possible ways to solve the problem.
PL
Występowanie różnic pomiędzy kosztorysem inwestorskim a kosztorysem ofertowym jest zjawiskiem powszechnym i trudnym do uniknięcia. Różnice pomiędzy kalkulacjami inwestorskimi a ofertowymi są jednak zbyt duże. W artykule dokonano analizy różnic między wartością zamówienia a złożonymi ofertami w 2013 roku na wykonanie robót budowlanych dotyczących budynków wielokondygnacyjnych. Podjęto również próbę analizy przyczyn pojawiania się takich różnic, a także podano możliwe sposoby rozwiązania problemu.
PL
W treści artykułu przybliżono zagadnienie technologii BIM. Opisano pojawiające się bariery wdrażania tego programu w Polsce oraz podkreślono rolę tej technologii w dziedzinie kosztorysowania.
EN
The article defines the BIM technology. Barriers of implementing the programme in Poland are described and the role of the BIM technology is stressed in the area of cost pricing.
PL
W swym tekście autor wnikliwie omawia nową technologię w budownictwie, umożliwiającą stworzenie pełnego modelu budowli. Prezentuje korzyści wynikające z zastosowania BIM oraz rozwój tej technologii w innych krajach.
EN
The author takes a close look at the new technology in the construction sector that enables to create a full model of building structures. It presents the benefits of applying BIM as well as the development of this technology in other countries.
PL
W tekście zostały przedstawione podstawy i metody kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych. Na podstawie przykładów omówiono metody kalkulacji przez analogię, interpolację i ekstrapolację.
EN
The text covers the basics and methods of individual calculation of asset outlays. Examples are used to describe the methods of calculation by way of analogy, interpolation and extrapolation.
20
Content available remote BIM jako platforma integracji branż
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z integracją systemów wspomagających wszystkie etapy w cyklu życia budowli na platformie BIM - od projektu, poprzez realizację, remonty i eksploatację do jej likwidacji. W szczególności omówiono problemy towarzyszące tworzeniu wymianie wirtualnych modeli budowli, zagadnienia klasyfikacji elementów budowlanych i zintegrowanej realizacji przedsięwzięć budowlanych. Tytułowe zadanie zilustrowano przykładem pierwszego polskiego systemu integrującego projektowanie i kosztorysowanie.
EN
BIM technology (Building Information Modeling) is another evolution of CAD systems. The idea of this technology is to use a virtual building model which stores all information about buildings – geometrical, topological, material and physical, in certain circumstances, also technological and economic. This opens up the possibility of effective cooperation between industries and IT system supporting all life cycles of buildings. Functionality and effectiveness tests conducted in several companies show a significant reduction of workload and errors during the discussed cost estimation process. Estimators appreciate the comfort level working in this technology.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.