Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Mówiąc o ochronie roślin, najczęściej mamy na myśli stosowanie chemicznych środków ochrony roślin. Od szeregu lat zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej następuje wycofywanie wielu pestycydów, szczególnie tych, które mają negatywny wpływ na układ endokrynnych człowieka i zwierząt stałocieplnych, a także tych, które wykazują brak selektywności dla organizmów pożytecznych i zapylaczy oraz w sposób długotrwały ujemnie oddziałują na środowisko.
PL
Trwa zimna, niesprzyjająca pora roku i każdy doświadczony ogrodnik wie, że jest to czas kiedy rośliny, również te o znacznych rozmiarach, muszą być przygotowane do trudnych warunków atomsferycznych.
3
Content available remote Ochrona plantacji kukurydzy przed omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.)
PL
Kukurydza jest jednym z najważniejszych zbóż uprawianych w kraju. Powierzchnia zasiewów ma stałą tendencję wzrostu i kształtuje się na poziomie ok. 1 mln ha. Świadczy to o jej ogromnym znaczeniu w rolnictwie i coraz większym zapotrzebowaniu na to zboże w różnych gałęziach przemysłu (przemysł spirytusowy, paliwowy). Rosnące znaczenie rośliny to też większa potrzeba dbałości o uprawę. Agrofagi oraz deficyt składników pokarmowych mogą znacznie ograniczyć potencjał plonowania uprawianych odmian kukurydzy, co przekłada się na opłacalność prowadzonych jej upraw. Jednym z głównych szkodników kukurydzy jest omacnica prosowianka, ciepłolubny nocny motyl, którego gąsienice powodują znaczne straty w plonach, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do zniszczenia całej plantacji. W celu przeciwdziałania powodowanym przez nie stratom konieczne staje się zapobieganie ich licznym pojawom, a w razie potrzeby użycie bezpośredniego zwalczania. Służy temu integrowana ochrona roślin (IPM), która od 2014 r. obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Propaguje ona zwłaszcza metody niechemiczne, a więc agrotechniczne, hodowlane i biologiczne. Owadobójcze środki chemiczne są dopuszczalne tylko w przypadku dużego zagrożenia ze strony szkodnika, po przekroczeniu progu szkodliwości.
EN
For 3 strains of European corn borer, the pheromone blends consisting of (E)-11-tetradecenyl, (Z)-11-tetradecenyl and/or not tetradecyl acetates were prepd. and used to make the dispensers with 2 types of rubber carriers: a grey rubber cork or a piece of a red rubber hose. The effectiveness of the dispensers was compared with com. ref. lures on 3 maize field infested by Ostrinia nubilalis. The lures made on the red rubber hose with a ternary pheromone blend were at least as effective for the dominant Z pheromone strain as the resp. std. lures.
PL
Oceniano wpływ adiuwantów doglebowych, w tym nowej formulacji bazującej na mieszaninie oleju mineralnego i roślinnego wraz z kompleksem emulgująco-zwilżającym na przemieszczanie herbicydu zawierającego metazachlor w profilu glebowym, szybkość jego pobierania i skuteczność zwalczania chwastów. Testy prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polowych na plantacji rzepaku ozimego. Testy laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie adiuwantów doglebowych ogranicza przemieszczanie herbicydu w glebie i zwiększa jego pobieranie przez chwasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszaniny metazachloru z nową formulacją adiuwanta. Badania polowe potwierdziły przydatność wybranych testów laboratoryjnych. Łączna aplikacja herbicydu z adiuwantem doglebowym przyczyniła się do wzrostu skuteczności chwastobójczej, co również spowodowało wzrost plonu nasion rzepaku.
EN
Three adjuvants were prepd. and used to enhance the herbicide activity of 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide (metazachlor) under lab. and field conditions in winter oilseed rape culture. The addn. of the adjuvants resulted in an increase of herbicide uptake by germination plants and herbicide leaching redn. into soil profile as well as an increase in seed yield.
EN
Plant protection products are one of the most dangerous substances in the agricultural working environment. The application of plant protection products by the broken implements or by wrong techniques can create the threats both for the operators, other people and for natural environment. The objective of this research was the evaluation of exposure of the sprayer operator on the liquid spray. Research was conducted for two types of the manual handling sprayers (backsprayer and shoulder-sprayer). To evaluate the exposure level the water-sensitive papers were used - they were placed on the elements of the workwear and personal protective equipment of operators. It was conclude that the highest exposure concerned the upper limbs (especially forearms) and the chest. Moreover, on the flat crop higher exposure on the liquid spray was observed for the shoulder-sprayer while on the orchard crop the differences between the sprayers in aspect of exposure were insignificant.
PL
Środki ochrony roślin są jednymi z najniebezpieczniejszych substancji w rolniczym środowisku pracy. Aplikacja środków ochrony roślin przy użyciu niesprawnego sprzętu lub nieprawidłową techniką może stanowić zagrożenie dla osoby wykonującej opryskiwanie, dla osób postronnych oraz dla środowiska naturalnego. Celem pracy była ocena narażenia operatora opryskiwacza na kontakt z cieczą roboczą przy wykonywaniu zabiegu opryskiwania. Badania przeprowadzono dla dwóch typów opryskiwaczy ręcznych: plecakowego i biodrowego. Do oceny stopnia narażenia wykorzystano papierki wodoczułe, które umieszczono na elementach odzieży roboczej i środkach ochrony indywidualnej operatora. Wykazano, że największe narażenie na kontakt z cieczą użytkową dotyczyło kończyn górnych (zwłaszcza przedramion) oraz klatki piersiowej. Ponadto wykazano, że podczas zabiegu na uprawie płaskiej większe narażenie na kontakt z cieczą wystąpiło przy użyciu opryskiwacza biodrowego, zaś przy opryskiwaniu uprawy sadowniczej nie stwierdzono istotnego wpływu typu opryskiwacza na pokrycie ciała operatora cieczą użytkową.
EN
Nowadays, farmers and entrepreneurs strive to obtain higher and better quality seeds and plant products containing fibre by providing plants with optimal growth conditions using agrotechnical methods such as crop rotation, enhancing soil quality and protection against diseases. The use of biostimulants, substances that promote plant growth and resistance, seems to be the best way to achieve satisfying results. Biostimulants are included in the modern plant industry and environment-friendly crop management as they enhance the quality of crops while reducing chemical inputs. In textile plants, biostimulants can affect fibre structures regardless of the part of the plant they come from – seed, bast or leaf. The possible positive influence may be related to the increase in fibre length, shape, diameter, strength, flexibility, abrasion resistance, moisture absorbency, and antimicrobial properties. The purpose of this review is to better understand the unique characteristics of different biostimulants, which have a great influence on crop and fibrous plant properties.
PL
Obecnie rolnicy i przedsiębiorcy dążą do uzyskania lepszej jakości nasion i produktów roślinnych, w tym także włókna, po zapewnieniu roślinom optymalnych warunków wzrostu, stosując metody agrotechniczne, takie jak płodozmian, poprawa jakości gleby lub ochrona przed chorobami. Zastosowanie biostymulatorów, jako substancji sprzyjających indukcji wzrostu i ochrony roślin, wydaje się być najlepszym sposobem na osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów. Biostymulatory mogą stanowić część nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa, ponieważ poprawiają jakość upraw, zmniejszając nakłady chemiczne. W roślinach włóknotwórczych, biostymulatory mogą wpływać na struktury włókien, niezależnie od części rośliny, z której pochodzą – nasion, pędu lub liścia. Pozytywny wpływ działania biostymulatorów może być związany ze wzrostem długości włókien, średnicy, wytrzymałości, elastyczności, odporności na ścieranie, absorpcji wilgoci lub właściwościami przeciwdrobnoustrojowymi. Celem pracy przeglądowej było lepsze zrozumienie unikalnych cech różnych biostymulatorów, mających istotny wpływ na właściwości roślin uprawnych i włóknotwórczych.
PL
Zbadano trwałość AZS-GEN 250 SC, fungicydu wykorzystywanego w ochronie roślin, po rozcieńczaniu z wodą. Substancją czynną w tym preparacie jest azoksystrobina z grupy strobiluryn. Preparat przechowywano w magazynie przez 2 lata w temp. 20 ± 2°C. Badania wykazały, że jakość preparatu nie uległa istotnym zmianom podczas przechowywania.
EN
A com. Me(2E-2-(2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy)- phenyl-3-methoxyacrylate-contg. fungicide was studied for storage stability for 1 and 2 years at 20 ± 2°C. The changes in active substance content, pH, d., foam durability, sieve residue, suspensibility, spontaneity of dispersion, pourability of the fungicide were detd. No substantial difference between the original and stored samples were obsd.
EN
The aim of the study was to assess the influence of biological products on the decomposition of Sclerotinia sclerotiorum sclerotia in a laboratory environment. The following products were used in the experiment: EM Naturalnie Aktywny, EM Bio and Contans WG. The experiment was conducted in Petri dishes with tissue paper (medium quality filters) or technical sand, which were used as substrates. In each case Sclerotinia sclerotiorum sclerotia were placed on a substrate and their decomposition was observed for 5 weeks. The biological preparations used in the experiment decomposed Sclerotinia sclerotiorum sclerotia very effectively. The product containing hyperparasitic Coniothyrium minitans fungi completely destroyed the spore forms of the pathogen. The results of the experiment assessing the usefulness of preparations containing effective microorganisms for limiting the content of sclerotia in soil need to be confirmed in the natural environment.
PL
Celem badań była ocena wpływu produktów biologicznych na rozkład sklerocjów grzyba Sclerotinia sclerotiorum w warunkach laboratoryjnych. W doświadczeniu wykorzystano 3 produkty, tj. EM Naturalnie Aktywny, EM Bio oraz Contans WG. Doświadczenie prowadzono na szalkach, w których znajdowała się bibuła (sączki jakościowe średnie) lub piasek techniczny. Każdorazowo na podłoże wykładano sklerocja S. sclerotiorum i obserwowano przez 5 tygodni ich rozpad. Zastosowane w doświadczeniu biologiczne preparaty wykazały wysoką skuteczność w procesie rozkładu sklerocjów S. sclerotiorum. Środek zawierający nadpasożytniczy grzyb Coniothyrium minitans spowodował całkowite zniszczenie form przetrwalnikowych badanego patogena. Uzyskane wyniki dotyczące zastosowania preparatów zawierających efektywne mikroorganizmy w ograniczaniu obecności sklerocjów w glebie wymagają potwierdzenia w warunkach naturalnych.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 can be used in the protection of organic crops. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States vary widely. The paper presents data collected in 2017. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of products containing plant oils to protect organic crops has been approved in Germany, the Czech Republic and Luxembourg. No products containing plant oils are approved for use in organic farming in Croatia, Lithuania, Poland and United Kingdom. Pinole and rapeseed oil have the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Plant oils most frequently registered in the products approved for use in organic farming include rapeseed oil, mint oil and orange oil. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. W artykule zaprezentowano dane zebrane w roku 2017. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej środków zawierających oleje roślinne dopuszczonych jest w Niemczech, Czechach oraz Luksemburgu. W Chorwacji, Litwie, Polsce i Wielkiej Brytanii brak jest środków zawierających oleje roślinne dopuszczonych do stosowania w uprawach ekologicznych. Olejki pozyskiwane z sosny i olej rzepakowy posiadają najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Oleje roślinne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to olej rzepakowy, olejek miętowy i olejek pomarańczowy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
EN
The research has been carried out in laboratory conditions at the Institute of Agricultural Engineering at Wroclaw University of Environmental and Life Sciences. Two single- and two-stream ejector nozzles were used for the tests, which operated at the pressure of 0.2 and 0.4 MPa. The water sensitive papers placed on artificial plants were the sprayed objects. During tests, the sprayer moved at a constant operating speed of 8 km·h-1. The degree of coverage was determined by means of a computer image analysis in the Adobe Photoshop 7.0 CE program. The purpose of the research was to determine the average degree of coverage of the sprayed objects depending on the type and operating conditions of the nozzles and the spray characteristics. It has been shown that the spraying characteristic of the plants has an influence on the average coverage of the sprayed objects and it facilitates the selection of the right type of the nozzle for spraying the plants. This helps reduce the use of plant protection products, thereby reducing the pollution of the environment and surface waters with harmful substances.
PL
Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Do badań wykorzystano dwa rozpylacze eżektorowe jedno i dwu strumieniowe, które pracowały przy ciśnieniu 0,2 oraz 0,4 MPa. Opryskiwanymi obiektami były papierki wodnoczułe umieszczane na sztucznych roślinach. Opryskiwacz podczas badań poruszał się za stałą prędkością roboczą wynoszącą 8 km·h-1. Stopień pokrycia określano przy pomocy komputerowej analizy obrazu w programie Adobe Photoshop 7.0 CE. Celem wykonanych badań było określenie średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów w zależności od rodzaju i warunków pracy rozpylaczy oraz charakterystyki opryskowej. Wykazano, że charakterystyka opryskowa roślin ma wpływ na średnie pokrycie opryskiwanych obiektów oraz ułatwia dobór właściwego rodzaju rozpylacza do wykonania zabiegu opryskiwania roślin. Pozwala to ograniczyć zużycie środków ochrony roślin, a dzięki temu zmniejszyć skażenie środowiska oraz wód powierzchniowych szkodliwymi substancjami.
PL
Odpowiednio zastosowany hydrożel w zieleni miejskiej wspiera rozwój roślin, zapewnia optymalną ilość wody i niezbędnych do życia składników odżywczych oraz ogranicza częstotliwość podlewania. Hydrożel to nie magiczna substancja, lecz chemiczny związek, który w całkowicie bezpieczny sposób pomaga roślinom.
PL
Oceniono skuteczność substancji czynnych fungicydów stosowanych w ochronie rzepaku (tiofanat metylowy, tebukonazol, prochloraz) w zależności od dodatku adiuwanta (trisiloksan z podstawnikami polieterowymi-100%, etoksylowany alkohol izodecylowy-90%, metylowany ester oleju rzepakowego-95%). Wpływ kombinacji tych środków na ograniczanie wzrostu grzybni patogenów oceniano w warunkach in vitro. Do badań wybrano izolaty Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum i Alternaria brassicicola. Mieszaniny substancji czynnych z etoksylowanym alkoholem izodecylowym wykazały największą skuteczność ograniczania rozwoju grzybni wszystkich patogenów. Modyfikacja fizycznych właściwości roztworu przy użyciu metylowanego estru oleju rzepakowego powodowała z reguły obniżenie skuteczności działania badanych substancji czynnych.
EN
Three active substances of com. fungicides used for rapeseed protection (thiophanate-methyl, tebuconazole, prochloraz) were modified by addn. of com. adjuvants (trisiloxane with polyether substituents, ethoxylated isodecyl alc., rapeseed oil Me ester) and studied in vitro for growth limitation of pathogen mycelia (Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria brassicicola). The growth was limited when ethoxylated isodecyl alc. was added to the active ingredients. The addn. of the rapeseed oil Me ester resulted in a decrease in the fungicidal activity of the agents.
PL
Przedstawiono wyniki porównawczych badań aktywności in vitro kandycydyny i askozyny, antybiotyków przeciwgrzybowych z grupy aromatycznych heptaenów (0,01–10 µg/mL) oraz tebukonazolu, powszechnie stosowanego fungicydu z grupy triazoli, względem grzybów porażających rośliny uprawne. Wartości EC50 (medialne stężenie skuteczne) badanych związków były porównywalne. Jednak ze względu na wiele korzystnych właściwości, kandycydyna i askozyna mogą stać się alternatywą dla syntetycznych fungicydów z grupy triazoli stosowanych w ochronie roślin.
EN
An in vitro antifungal activity of candicidin and ascosin antibiotics (0,01–10 µg/mL) towards representative strains of phytopathogenic fungi was detd. Both compds. exhibited similar half max. effective concns. inhibiting growth of the fungi as that of tebuconazole used for comparison.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 are permitted in the protection of organic crops from pests. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States varies widely. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of insecticides to protect organic crops has been approved in Italy, Germany and France. The lowest number has been noted in Slovakia and Poland. Italy has the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Active substances most frequently registered in the products approved for use in organic farming are: microorganisms, natural pyrethrins, rapeseed and paraffin oils. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych przed szkodnikami dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe tylko dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej insektycydów do ochrony ekologicznych dopuszczonych jest we Włoszech, Niemczech oraz Francji. Najmniej na Słowacji oraz w Polsce. Włochy posiadają także najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Substancje aktywne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to mikroorganizmy, naturalne pyretryny, olej rzepakowy i parafinowy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
EN
Only products containing substances listed in the Regulations (EC) No 889/2008 and 354/2014 are permitted in the protection of organic crops. Despite the common list of active substances and schemes of qualifying products for use in organic farming, availability of measures to protect organic farming in the Member States varies widely. Obtaining information concerning the list of plant protection products qualified for use in organic farming was possible only for 12 Member States. Among the countries, the biggest number of fungicides to protect organic crops has been approved in Italy, France and Czech Republic. The lowest number has been noted in Sweden and United Kingdom. Italy has the broadest protection capacity for each group of organic farming: agricultural, vegetable, fruit and ornamental. Active substances most frequently registered in the products approved for use in organic farming are copper compounds, sulphur and microorganisms. Differences in the availability of ways to protect organic farming in the European Union Member States hinder equal competition in the common market.
PL
Do ochrony upraw ekologicznych dopuszczone są tylko środki zawierające substancje wymienione w Rozporządzeniach Komisji (WE) nr 889/2008 oraz 354/2014. Mimo wspólnej listy substancji aktywnych systemy kwalifikowania preparatów do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz dostępność środków do ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane. Uzyskanie informacji dotyczących listy środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym było możliwe tylko dla 12 państw członkowskich. Wśród tych państw najwięcej fungicydów do ochrony upraw ekologicznych dopuszczonych jest we Włoszech, Francji oraz w Czechach. Najmniej w Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Włochy posiadają także najszersze możliwości ochrony dla każdej grupy upraw ekologicznych: rolniczych, warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych. Substancje aktywne najczęściej rejestrowane w środkach dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym to związki miedzi, siarka i mikroorganizmy. Różnice w dostępności możliwości ochrony upraw ekologicznych w poszczególnych państwach członkowskich utrudniają równorzędną konkurencję na wspólnym rynku.
PL
W niniejszej pracy opisano metodologię syntezy nowych herbicydowych cieczy jonowych (HILs) z kationem alkilo[2- (2-hydroksyetoksy)etylo]dimetyloamoniowym oraz anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianowym. Dla otrzymanych związków przebadano wpływ długości łańcucha alkilowego w kationie na szereg właściwości fizykochemicznych takich jak gęstość, lepkość, współczynnik refrakcji czy rozpuszczalność. Ponadto, w badaniach szklarniowych na chwastach komosy białej (Chenopodium album L.) oraz chabra bławatka (Centaurea cyanus L.) określono ich aktywność chwastobójczą. Syntezowane ciecze jonowe wykazywały porównywalną lub wyższą aktywnością biologiczną w porównaniu z herbicydem referencyjnym. Zauważono, że długość podstawnika alkilowego w kationie ma wpływ na redukcję świeżej masy roślin. Najwyższą efektywnością charakteryzowały się sole zawierające podstawnik dodecylowy oraz tetradecylowy.
EN
Here we present a synthesis methodology of novel herbicidal ionic liquids (HILs) with alkyl[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]dimethylammonium cation and 2-(2,4-dichlorophenoxy)-propionate anion. The effect of the alkyl chain length in the cation on the physicochemical properties such as viscosity, density, refractive index as well as solubility was determined. Additionally, the herbicidal efficacy was tested in greenhouse experiments by using common lambsquarters (Chenopodium album L.) and cornflower (Centaurea cyanus L.) as test plants. The studied HILs exhibited a similar or higher efficacy compared to the reference herbicide. It should be noted that the alkyl chain length in the cation influence on fresh reduction of plants. The salts with dodecyl and tetradecyl substituents were the most effective.
PL
Przedstawiono wyniki badań selektywności dwóch handlowych feromonów płciowych do odłowu rolnicy zbożówki i rolnicy czopówki w buraku cukrowym. Komponentami zapachowymi (płciowymi) dla samców rolnicy zbożówki była mieszanina octanów (Z)-5 decenylu, (Z)-7 dodecenylu i (Z)-9 tetradecenylu, a dla rolnicy czopówki, mieszanina octanów (Z)-5 tetradecenylu i (Z)-9 tetradecenylu. Na liczebność odłowionych rolnic obu gatunków istotny wpływ (prócz warunków meteorologicznych oraz doboru odpowiednich komponentów feromonowych) mogły również mieć zasiewy roślin rolniczych, jak również innych roślin żywicielskich otaczających monitorowane plantacje (np. chwasty). Uzyskane wyniki pozwolą w przyszłości na zmianę dotychczasowych metod zwalczania rolnic z uwzględnieniem zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska substancji czynnych.
EN
Two com. female moth sex pheromones were used for monitoring Agrotis segetum and Agrotis exclamationis in sugar beet, barley, winter wheat, triticale, corn and potato cultures. Both pheromones were very efficient. Crops and host plants showed also an impact on the no. the moths catched in the pheromone traps.
PL
W pracy przedstawiono przykład systemu eksperckiego (doradczego) „Agrofagi roślin sadowniczych” w ochronie roślin sadowniczych. Ze względu na to, że tego rodzaju systemy powinny być dostępne dla większej liczby użytkowników, zastosowano rozproszony system technologii klient-serwer. Interfejs systemu wykonano wykorzystując standardowy język opisu stron internetowych – HTML (HyperTekst Markup Language) wraz ze skryptami CSS (Cascade Style Sheets). Dynamiczne aspekty działania stron zrealizowano za pomocą języka PHP (PHP HypertextnPreprocessor), a podstawową bazę danych zaimplementowano w oparciu o system zarządzania bazą danych MySQL.
EN
The paper presents an example of the expert system (advisory) „Pests of fruit plants” in the protection of fruit plants. Due to the fact that such systems should be available to a larger number of users, the system uses a distributed client-server technology. The system interface is made using a standard description language websites – HTML (hypertext markup language), together with scripts CSS (Cascade Style Sheets). Dynamic aspects of the party were accomplished using PHP (PHP HypertextnPreprocessor), and the primary database is implemented based on database management system MySQL.
19
Content available remote Pożyteczne mikroorganizmy w zintegrowanej uprawie rzepaku
EN
Article represents one of the biological methods allow to reduce the adverse conditions in the integrated cultivation rape. Metods allows to limit the use of plant protection, improving the health of plants and soil and lower production costs.
20
Content available remote Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych
PL
We współczesnym rolnictwie ochrona roślin przed agrofagami realizowana jest głównie metodami chemicznymi, wykorzystującymi syntetyczne pestycydy. Wymagania stawiane obecnie środkom ochrony roślin sprawiły, że wycofano ze stosowania wiele substancji aktywnych, charakteryzujących się wysoką toksycznością oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W poszukiwaniach nowych, bezpiecznych fungicydów duże nadzieje wiąże się z wysoką aktywnością fungistatyczną nanocząstek metalicznych, które wykazują właściwości biobójcze. Nanocząstki srebra dzięki nanometrycznym rozmiarom mają o wiele silniejszą aktywność biochemiczną w porównaniu ze srebrem jonowym, dzięki czemu zdecydowanie efektywniej zwalczają bakterie, wirusy i grzyby. Biobójcza aktywność nanocząstek srebra jest zależna od rozmiaru i kształtu drobin.
EN
A review, with 33 refs., of methods for prodn. and uses of Ag nanoparticles in plant protection as well as their biocidal activity against bacteria, viruses and fungi.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.