Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  domestic market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnim czasie sporo mówi się o Europejskim Zielonym Ładzie (EZŁ) – nowej strategii opracowanej przez Komisję Europejską, której celem jest przekształcenie Europy w kontynent neutralny dla klimatu do 2050 r. (patrz PP 1/2020 s. 34). Aby móc czerpać korzyści z tej zrównoważonej „zielonej” transformacji, konieczne jest podjęcie stosownych działań we wszystkich sektorach gospodarki. Jednym z założeń nowej strategii UE jest polityka przemysłowa oparta na gospodarce o obiegu zamkniętym, wspierająca rozwój produktów o zamkniętym cyklu życia, neutralnych dla klimatu. Charakterystyczną cechą takich „zrównoważonych produktów” ma być ponowne wykorzystanie materiałów, a zgodnie z wytycznymi KE do 2030 r. wszystkie opakowania w UE powinny nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Chociaż strategia EZŁ jest dość świeżym projektem Unii Europejskiej, to przemysł tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych już od bardzo dawna wpisuje się w ramy gospodarki cyrkularnej. Uniwersalność tego produktu, jak również odpowiedzialne podejście producentów do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, ekoprojektowanie i proekologiczne prowadzenie procesów produkcji, sprawiają, że opakowania z tektury falistej stają się naturalnym wyborem konsumentów. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że konsumenci odruchowo sięgają po produkty opakowane w papier czy tekturę. Świadomość ekologiczna odbiorcy końcowego jest już na tyle wysoka, że wybór właściwego opakowania jest dla niego oczywisty. W tym świetle perspektywy dalszego rozwoju przemysłu opakowań z tektury falistej wydają się być raczej pozytywne. Oczywiście, producenci cały czas muszą monitorować sytuację na rynku, dbać o edukację swoich pracowników, jak również optymalne i ekologiczne procesy produkcyjne i przetwórcze.
3
Content available remote Rynek nawozów mineralnych
PL
Dokonano przeglądu globalnego i krajowego rynku nawozów sztucznych. Podano ich produkcję, zużycie, ceny oraz trendy rozwojowe.
EN
A review, with 48 refs., of global and domestic market of fertilizers, their prodn., consumption, prices and development trends.
PL
W warunkach globalizacji gospodarczej i integracji regionalnej nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych stało się konkurowanie z innymi podmiotami, ukierunkowane na osiąganie korzyści z tytułu działania zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dotyczy to również podmiotów polskiego przemysłu spożywczego, dla których miniona dekada była okresem intensywnego rozwoju. Pomimo niektórych niższych wskaźników w tym sektorze niż w całym przetwórstwie przemysłowym (m.in. wydajności pracy i technicznego uzbrojenia pracy) konkurencyjność przemysłu spożywczego poprawiła się. Dynamiczny wzrost eksportu, rosnące saldo obrotów handlowych oraz poprawa pozostałych analizowanych wskaźników zewnętrznej konkurencyjności przemysłu spożywczego wskazują na umacnianie się pozycji krajowych producentów na rynku międzynarodowym. Oddziałuje to pozytywnie na kondycję ekonomiczną tego sektora i dalsze perspektywy jego rozwoju.
EN
In the situation of economic globalization and regional integration, competing with other entities, aimed at achieving the benefits, coming from activities on the domestic and international market has become the inherent element of functioning of economic enterprises. This also applies to the entities of the Polish food industry, for which the recent decade was a period of intensive development. Despite some lower indicators in this sector as compared to the whole industrial processing (inter alias, work efficiency, technical equipment), the competitiveness of the food industry has been improved. The dynamic growth of exports, growing trade balance and improvement of other analyzed indicators of external competitiveness of the food industry points to strengthening of the position of domestic producers on the international market. This phenomenon has a positive effect on the economic condition of the sector and the further prospects of its development.
6
Content available remote Unijne programy prac w dziedzinie normalizacji
8
Content available remote Ceny węgla koksowego na rynkach międzynarodowych i w kraju
PL
W artykule podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla koksowego. Przedstawiono kształtowanie się cen węgli w kontraktach między głównymi eksporterami a ich najważniejszymi odbiorcami. Na tle sytuacji w handlu międzynarodowym, pokazano zmiany cen węgli koksowych na rynku krajowym w latach 1998 - 2002. Porównano tendencje kształtowania się cen węgli różnych typów (hard, semi-soft) na rynkach międzynarodowych i krajowym.
EN
Paper provides an information about current situation on international coking coal markets. Coal prices in contracts between main exporters and most important buyers are presented. On the background of international coal trade, the changes in coking coal prices on domestic market in the years 1998-2002 are shown. The tendencies in price formation of different types of coking coals (hard, semi-soft) are compared on international and domestic markets.
9
Content available remote Ceny węgla kamiennego energetycznego w kraju i na rynkach międzynarodowych
PL
Artykuł ma na celu pokazanie najnowszych tendencji kształtowania się cen węgla kamiennego energetycznego występujących na rynkach międzynarodowych oraz przedstawienie na ich tle cen węgla na rynku krajowym. Główny okres analizy to lata 1998 - 2002, a tam gdzie było to możliwe - także dane obejmujące rok 2003. Ostatni okres charakteryzuje się wzrostem cen, który trwa już od 10 miesięcy. Zarówno obserwowane okresy wzrostów, jak i spadków cen są coraz krótsze, a minima i maksima przyjmują coraz niższe wartości. Ceny krajowego węgla energetycznego odniesione do jednostki energii chemicznej węgla są znacznie wyższe od cen FOB głównych eksporterów i porównywalne do średnich cen CIF w imporcie do Europy Zachodniej.
EN
The objective of the paper is to show the most recent tendencies of steam coal prices on international markets and - against this background - to present the coal prices on domestic market. Generally, period of analysis is 1998-2002, however, where it is possible, data related to 2003 are also presented. Recent period is characterized by steam coal price increase, which lasts for 10 months already. Both bullish and bearish coal prices periods are shorter and shorter, and both minimal and maximal values are lower. Domestic steam coal prices related to chemical energy unit of coal are much higher then FOB prices of main coal exporters and are comparable to average CIF coal import prices into Western Europe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.