Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eurokody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W części I artykułu przedstawiono algorytmy, które posłużyły do wyznaczenia współczynników dostosowawczych bazujących na dwóch kryteriach: maksymalnego wytężenia przekroju w stanie granicznym nośności oraz maksymalnego ugięcia w stanie granicznym użytkowalności.
EN
The first part of the article presents algorithms that were used to determine the adjustment coefficients based on two criteria: maximum effort in the Limit of Load Capacity and maximum deflection in the Operational Limit.
PL
W artykule na przykładzie obiektu elektrowni jądrowej zestawiono normy konstrukcyjne i materiałowe obowiązujące w Polsce z wytycznymi szczegółowymi dotyczącymi konstrukcji z betonu w omawianym obiekcie budowlanym na świecie. W elektrowniach jądrowych nowej generacji w konstrukcje z betonu wbudowuje się nawet do 200 tys. m3 betonu. W praktyce do projektowania elektrowni jądrowych stosuje się tzw. kody kraju dostawcy technologii reaktora i głównych urządzeń oraz instalacji, natomiast budowa musi przebiegać w oparciu o przepisy krajowe właściwe dla miejsca realizacji projektu.
EN
On the basis of the example of a nuclear power plant building, the article compares the structural and materiał standards in place in Poland with the specific requirements concerning concrete structures in such buildings worldwide. Up to 200k cu.m concrete can be used in concrete structures of new generation nuclear power plants. In practice, country codes are used in nuclear power plant design for the reactor technology and main plant and machinery technology supplier, while the actual construction must proceed on the basis of the national legislation applicable to the project site.
PL
Po omówieniu w poprzednim artykule z niniejszej serii tematów związanych z materiałami konstrukcyjnymi gruntowo-powłokowych obiektów ze stalowych blach falistych [4] kolejnym zagadnieniem jest zasypka gruntowa, która stanowi istotny element konstrukcyjny tych obiektów.
PL
Nowelizacja Rozporządzenia „kolejowego” z czerwca 2014 roku wprowadziła konieczność stosowania systemu norm PN-EN w projektowaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz gradację klas obciążeń kolejowych za pomocą współczynnika obciążeń sklasyfikowanych αk według PN-EN 1991-2: Eurokod 1. Stosowanie metodyki projektowania zgodnej z PN-EN wiąże się ze zwiększeniem pracochłonności obliczeń statycznych i wymiarowania elementów konstrukcji oraz rozszerzeniem zakresu analiz o zagadnienia dynamiczne. W artykule omówiono wybrane aspekty projektowe i konstrukcyjne kratownicowego obiektu inżynieryjnego o rozpiętości 75,0 m. Zaprezentowano wnioski i spostrzeżenia wynikające z obliczeń na podstawie norm PN-EN. Skomentowano wybrane procedury obliczeniowe, wymagania i zalecenia Eurokodów w nawiązaniu do dotychczasowej krajowej praktyki projektowej.
EN
The amendment of the “railway” regulation dated June 2014 introduced the necessity of applying the PN-EN standard system in designing of railway engineering structures and the gradation of railway load classes using the factor of classified loads αk according to PN-EN 1991-2: Eurocode 1. The use of PN-EN designing methodology involves increasing the workload of static calculation and dimensioning of structural components and extending the scope of analysis to the dynamic issues. In this paper the selected aspects of designing and construction of a railway truss bridge with a span of 75.0 m, due to the necessity of using Eurocodes are discussed. The conclusions and comments derived from the design calculations based on PN-EN standards are presented. Some calculation procedures, requirements and recommendations of Eurocodes in reference to existing national design practice are commented.
EN
Steel I-section members subjected to compression a monoaxial bending about the major axis are dealt with in this paper. The current Eurocode’s design procedure of such members is based on a set of two interpolation equations. In this paper a simple and yet consistent Ayrton-Perry methodology is presented that for beam-columns yields the Ayrton-Perry design strategy similar to that utilized in the steel Eurocodes for design of beams and columns but not used so far for the beam-column design. The results from developed design criterion are compared with those of Method 1 of Eurocode 3 and the Ayrton-Perry formulation of a different format that has been recently published.
PL
Niniejsza praca dotyczy stalowych elementów o przekrojach dwuteowych poddanych osiowemu ściskaniu i jednokierunkowemu zginaniu w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju. W takim przypadku procedura projektowania elementów wg aktualnej wersji eurokodu stalowego bazuje na zestawie dwóch interakcyjnych formuł analitycznych, dotyczących nośności elementu oraz zależności interpolacyjnej na nośność przekroju. W odniesieniu do eurokodowego sprawdzania nośności elementów z uwzględnieniem ich stateczności, współczynniki interakcyjne łączące wykorzystanie nośności przy wyboczeniu i zwichrzeniu mogą być wyznaczane wg Metody 1 lub Metody 2. W niniejszym artykule przedstawiono prostą, a jednocześnie spójną metodologię projektowania elementów jednocześnie zginanych i ściskanych, zgodną z podejściem Ayrton-Perry'ego, analogiczną do wykorzystywanej w eurokodzie stalowym do sprawdzania stateczności belek i słupów, ale do tej pory niewykorzystywanej do oceny stateczności elementów jednocześnie zginanych i ściskanych. Wyniki otrzymane z proponowanego w niniejszej pracy podejścia analitycznego porównano z wynikami otrzymanymi z formuł eurokodowych, w których współczynniki interakcyjne wyznaczono Metodą 1 oraz z wynikami otrzymanymi z alternatywnej propozycji analitycznej, bazującej na odmiennym w porównaniu do zaprezentowanego w niniejszym artykule uogólnieniu podejścia Ayrton-Perry'ego.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem stalowych, pełnościennych wież odgromowych. Przedstawiono zasady ustalania obciążeń zmęczeniowych oraz nośności zmęczeniowej wg norm europejskich. Zasadniczą część referatu stanowi przykład obliczeniowy nośności zmęczeniowej wieży odgromowej o wysokości 25m, o przekroju 16-kąta foremnego. Przedmiotowe obiekty to proste układy konstrukcyjne o schemacie statycznym wspornika. Nietypowe są oddziaływania wywołujące zmęczenie konstrukcji: porywisty wiatr oraz wzbudzenie wirowe. Złożony charakter tych oddziaływań, a także konieczność określania dynamicznej odpowiedzi konstrukcji na zadane wymuszenie sprawia, że prosty w swej formie obiekt, wymaga od projektanta złożonych obliczeń oraz korzystania z wielu norm i opracowań specjalistycznych.
EN
In this paper the fatigue design of steel lightning protection monopole towers is discussed. Are shown the rules, how to compute the fatigue actions and the fatigue capacity according to European standards. The main part of article it is the calculations example of the lightning protection monopole tower: 25m high, 16-angle shapely cross section. This type of objects are they simple structures working as cantilever, unusual whereas are the actions leading to fatigue: gusty wind and vortex shedding. So from one hand we have simple form, but the other hand complicated fatigue forces and dynamic response of the structure which forcing us to the complex calculations and use of a lot of norms and specialist literature.
EN
In this paper the local and distortional buckling analyses of axially loaded cold-rolled channel and sigma profiles were performed. The critical buckling load was computed by solving the linear eigenvalue problem for different numerical models using Finite Element Method and simplified formulas implemented in Eurocode and proposed by Hancock and Schafer. The buckling analyses were conducted to prove that the sigma cross-section can be successfully replaced by channel cross-section with additional elastic supports placed in folds of the web. It was demonstrated that the folds in the web of the sigma cross-section (additional elastic supports) reduce the slenderness of the web. So, the critical distortional stress can be calculated based on analytical formulas derived for the channel crosssection taking into account the web height between the folds.
PL
Oddziaływania górnicze są niezwykle skomplikowane i złożone, nieprzewidywalne, a metody projektowania obiektów na tego rodzaju oddziaływania nie są ujęte w żadnym kompleksowym opracowaniu, stanowiącym scaloną, uaktualnioną, normową podstawę w zakresie projektowania budynków i budowli na terenach górniczych. W projektowaniu budynków na terenach górniczych istotne jest uwzględnienie wszelkich zagadnień i problemów związanych z procesami deformacyjnymi górotworu wywołanymi eksploatacją górniczą oraz stosowanie zasad kształtowania konstrukcji i właściwej metodologii projektowania.
EN
Designing buildings in mining areas according to Eurocodes and national guidelines. Mining influences are extremely complicated and folded, unpredictable, and methods of designing objects for that kind of influences are included in no comprehensive study, constituting merged, updated, base of norms base in designing buildings and the building on mining areas. In the buildings design on mining areas considering all issues and connected problems is significant from process deformation triggered with mining and applying principles of the forming of the structure and appropriate design technique.
9
Content available remote Problematyka odporności ogniowej konstrukcji obiektów wielkokubaturowych
PL
W artykule omówiono praktyczne aspekty związane z projektowaniem odporności ogniowej konstrukcji i elementów obiektów wielkokubaturowych, będących budynkami użyteczności publicznej, takich jak: hale widowiskowo-sportowe, centra handlowe czy też obiekty komunikacyjne, a także budynków produkcyjno-magazynowych. Poruszono tematykę zaawansowanych analiz zachowania się konstrukcji budynków w pożarach, które to analizy możliwe są dzięki wprowadzeniu w naszym kraju Eurokodów. Dodatkowo omówiono problematykę właściwego projektowania wydzieleń przeciwpożarowych, a także kwestię zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych i sposoby racjonalizacji ich kosztów.
PL
Eurokod 7 jest obszernym dokumentem obejmującym zagadnienia projektowania geotechnicznego, fundamentów oraz badań podłoża gruntowego. Eurokod 7 powinien być stosowany do projektowania fundamentów i innych konstrukcji współdziałających z podłożem gruntowym – dotyczy więc nie tylko mostów, ale wszystkich budowli.
PL
W artykule przedstawiono metody określania nośności geotechnicznej pali zgodne z zasadami PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) oparte na wynikach badań statycznych nośności pali, wynikach badań podłoża oraz wynikach badań dynamicznych przy dużych odkształceniach lub wpędach/wzorach dynamicznych. Poszczególne metody określania nośności geotechnicznej przedstawiono w postaci procedur obliczeniowych.
EN
The article presents the changes in designing rules of raft foundations according to Eurocodes in relation to structural stiffness of: superstructure–foundations–soil. The results from two numerical models (wall-type and slab-column superstructure) were analyzed. The subject of the analysis was to assess the influence of the raft foundation effective stiffness and Winkler’s spring constant on internal forces distribution in the foundation.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w przepisach normowych przy projektowaniu posadowień bezpośrednich na płycie fundamentowej w odniesieniu do sztywności układu: nadbudowa – fundament – podłoże gruntowe. Przeanalizowano wyniki z dwóch modeli numerycznych (dla nadbudowy ścianowej i płytowo-słupowej) pod kątem wpływu sztywności efektywnej płyty fundamentowej i parametrów podłoża Winklera na dystrybucję sił wewnętrznych w fundamencie.
EN
Many steel riveted bridges have been built in Poland since 1950 and they have not reached their design working lives yet. Nevertheless, a number of fatigue damages are found, especially with structural joints. Moreover, in the past 25 years the traffic on the Polish road network has increased significantly leading to the increasing number of heavy vehicles in the traffic flows. This may affect the safety, serviceability and durability of existing bridges. The road administration is therefore interested in reliable and agreed methods to assess the safety and durability of existing bridges. The special procedure has been prepared to provide technical insight on the way in which existing steel structures could be assessed and the remaining fatigue life could be estimated. This approach follows the principles and application rules in the Eurocodes and provides a scheme with various levels of analysis: a basic level with general methods and further levels, more complex and sophisticated and requiring specific experience and knowledge. This procedure has been used for the fatigue assessment of the 60-year-old riveted truss bridge. The applied procedure as well as the main results of the assessment have been presented in the paper.
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematyki związanej z projektowaniem przepustów według eurokodów. Dotyczy on zagadnień związanych z materiałami stosowanymi jako konstrukcje przepustów w ujęciu nowych norm europejskich.
EN
The article is a continuation of the subject of culvert design according to Eurocodes. The article discusses the materials used for culvert structures in terms of new EU standards.
15
Content available Przyczynek do dyskusji nad Eurokodami
PL
W związku z planowaną ponowną redakcją Eurokodów przeprowadzono krytyczną analizę niektórych treści dotyczących projektowania obiektów mostowych. Do analizy wykorzystano kryteria wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji. Uwzględniono także przydatność użytkową norm dla projektantów.
EN
Due to the planned future Eurocodes re-edition some of this standard clauses concerning the design of bridge structures has been subjected to critical overview. Strength of materials and structural mechanics criteria were served as the basis of analysis. Suitability of standards for their use by designers was also taken into account.
PL
Przedstawiono nowości w procesie projektowania mostów zespolonych. Zwrócono szczególną uwagę na różnice między dotychczasową praktyką projektowania mostów zespolonych w Polsce a obowiązującymi obecnie zasadami i regułami projektowania zgodnie z Eurokodem 4.
EN
The article presents new concepts in designing of composite bridge structures. A special attention was drawn on differences between current standard practice of composite bridges design in Poland and actual applied design rules and principles according to Eurocode 4.
PL
Pęknięcia zmęczeniowe to najczęściej występujące uszkodzenia pomostów ortotropowych w mostach stalowych. Z tego względu szacowanie trwałości zmęczeniowej jest jedną z najważniejszych procedur przy ocenie stanu technicznego mostów z takimi pomostami. W artykule przedstawiono etapy procedury oceny trwałości zmęczeniowej konstrukcji stalowych, opartej na Eurokodach. Procedura opiera się na metodach klasyfikacyjnej oraz bezwarunkowej żywotności w konwencji naprężeń nominalnych. Zastosowanie tej procedury do wstępnej oceny trwałości zmęczeniowej pomostu ortotropowego Mostu Grota-Roweckiego w Warszawie jest przedmiotem pracy. Wykorzystując numeryczny model pomostu określono miejsca w jego konstrukcji najbardziej zagrożone wystąpieniem pęknięć zmęczeniowych, wykazując jednocześnie duże prawdopodobieństwo wyczerpania trwałości eksploatacyjnej pomostu. Przykład oceny może być łatwo zaadoptowany do każdego rodzaju stalowego pomostu obiektu mostowego.
EN
In case of orthotropic bridge decks fatigue cracks are the most often damages suffering a bridge. Therefore a fatigue assessment procedure seems to be one of the most important in durability evaluation of existing orthotropic bridge decks. The reliable fatigue assessment can be decisive for estimated service life of a bridge. The main steps of the fatigue assessment procedure according to European recommendations based on Eurocodes have been described in the paper. This procedure is based on classification and safe life design method coupled with nominal stress convention. The procedure application for initial fatigue assessment of an orthotropic deck of steel road bridge in Warsaw has been presented. On the basis of the European fatigue assessment recommendations and FEM calculations the factors determining the fatigue life of the bridge have been established and evaluated. This example can be easily used for such kind of assessment for an arbitrary existing steel bridge with an orthotropic deck.
PL
Jak już wspomniano w poprzednim artykule z tej serii, w ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów inżynierskich w naszym kraju stało się powszechne. W niniejszym artykule omówione zostaną ogólne zasady projektowania przepustów i przejść dla zwierząt oraz rodzaje oddziaływań na przedmiotowe konstrukcje w ujęciu norm europejskich. Odpowiednio dobrany schemat obliczeniowy wartości oddziaływań oraz schematy obciążeń według eurokodów umożliwiają uzyskanie reprezentatywnych wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Ma to bezpośredni związek z bezpieczeństwem i trwałością eksploatacyjną konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt.
EN
This paper discussed the general principles of designing culverts and wildlife passages, and potential impacts on the structures in question in terms of European standards. With an appropriately chosen calculation scheme of impact values and the impact schemes acc. to Eurocodes, representative results of static endurance calculations can be obtained. This is directly related to the safety and operational life of wildlife culverts and passages.
PL
W ostatnich latach korzystanie z norm europejskich w zakresie projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej stało się powszechne. Dotyczy to także konstrukcji przepustów i przejść dla zwierząt zarówno w ciągu dróg kołowych, jak i kolejowych. Duża liczba obecnie projektowanych i wykonywanych nowoczesnych przepustów opiera się na wykorzystywaniu tych nowych norm.
EN
In recent years European standards for design of transport infrastructure structures have become the yardstick for the industry. This also applies to construction of road and railway culverts and passages for animals. Large number of modern culverts have been designed and constructed with the use of those new standards. As is well known, in 2010 the European standards - Eurocodes - have been introduced in our country. Eurocodes are a set of harmonized international standards for the design of building and civil engineering structures. The objective of Eurocodes is to unify engineering knowledge related to the design and construction of structures, as well as to enable the wider use of new materials and technology in the Member States of the European Union.
PL
Pierwsza część cyklu artykułów o projektowaniu mostów wg Eurokodów ukazała sięw „Mostach” w numerze 6/2012 i zawierała omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie stosowania Eurokodów mostowych oraz przedstawiała podstawy projektowania mostów wg Eurokodów (18). W niniejszym artykule autorzy omawiają kolejne zagadnienia: oddziaływania na konstrukcje oraz obciążenia obiektów mostowych.
EN
The first part of a series of articles on bridge designing according to Eurocodes was published in the 6/2012 issue of the “Mosty” magazine. It included the overview of the current legal status in the field of bridge Eurocodes application and presented the principles of bridge designing according to Eurocodes (18). In this article the authors discuss another issues: forces influencing structures and bridge structures loading.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.