Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strength parameter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe informacje na temat procesów korozji budowli oraz wykorzystania systemów polimocznikowych jako funkcjonalnej metody zabezpieczenia konstrukcji przed korozją. Opisano podstawowe zalety i wady tego rodzaju izolacji, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości antykorozyjnych oraz zaprezentowano jej pozytywny wpływ na charakterystyki wytrzymałościowe elementów konstrukcyjnych.
EN
The article presents basic information on building corrosion processes and the use of polyurea systems as a functional method of protecting structures against corrosion. The basic advantages and disadvantages of this type of insulation are described, with particular use as an anti-corrosion coating and a positive effect on the strength parameters of structural elements.
PL
Technika PolyJet polegająca na wydruku i fotopolimeryzacji materiału modelowego jest obecnie, obok stereolitografii czy 3SP (ang. Scan, Spin And Selectively Photocure), najczęściej wykorzystywaną metodą szybkiego prototypowania opartą na optycznie czynnej żywicy. Materiały optycznie czynne oraz sposób ich przetwarzania w procesach RP (ang. Rapid Prototyping) uzależnione są od wielu czynników zewnętrznych, parametrów aparatury oraz opracowanych danych CAD/STL/RP mających bezpośredni wpływ na późniejsze właściwości modeli. Wyznaczenie oraz analiza rzeczywistych parametrów wytrzymałościowych żywicy RGD720 umożliwi zdefiniowanie obszaru aplikacji techniki PolyJet do konkretnych zastosowań. Możliwe będzie również porównanie wyników uzyskanych w badaniach z danymi technicznymi deklarowanymi przez producenta. Przeprowadzone prace badawcze w zakresie znacznie poszerzonym w stosunku do standardowej procedury uzupełniają dostępne dotychczas dane materiałowe o istotne parametry użytkowe ze względu na zastosowanie modeli.
EN
PolyJet technology, based on the printing and photopolymerization of model material, is currently, along with stereolithography or 3SP (Scan, Spin And Selectively Photocure), the most commonly used rapid prototyping method based on optically active resin. Optically active materials and their processing in RP processes (Rapid Prototyping) depend on many external factors, device parameters and CAD / STL / RP data that have a direct impact on later model properties. The determination and analysis of the real strength parameters of the RGD720 resin will enable the definition of the application area of the PolyJet technique for specific applications. It will also be possible to compare the results obtained in the tests with the technical data declared by the manufacturer. The research carried out in the area significantly expanded in relation to the standard procedure complements the material data available so far with significant functional parameters due to the use of models.
PL
Podkłady podłogowe są bezpośrednim podłożem pod posadzką. Od parametrów wytrzymałościowych podkładów zależy, jaki rodzaj podłogi możemy wykonać oraz jaką trwałością będzie się ona charakteryzować. W przypadku nowo wznoszonych budynków i wykonywania nowych podkładów możemy na bieżąco kontrolować jakość wykonywanych podkładów w oparciu o obowiązujące normy. W przypadku oceny parametrów wytrzymałościowych istniejących już podkładów brak jest kryteriów oceny oraz metodyki badań. W niniejszym artykule na podstawie badań porównawczych określono zależności nie ujęte w normach.
EN
Subfloors constitute a direct ground under the flooring. Strength parameters of subfloors determine the type of floor that can be created as well as its durability. In the case of newly erected buildings and creation of new subfloors, it is possible to systematically control the quality of created subfloors based on existing norms. In the case of evaluation of strength parameters of already existing subfloors, no evaluation criteria have been specified and there is no test methodology available. On the basis of comparative tests, the article discusses the relations which are not presented in the norms.
PL
Przedstawiono analizę możliwości wykorzystania styropianów EPS i XPS jako izolacji termicznej dla płyt fundamentowych w domach energooszczędnych wraz z oceną ekonomiczną omawianego rozwiązania. Przedstawiono parametry wytrzymałościowe styropianów, wyniki obliczeń statycznych i analizy ekonomicznej 3 modeli budynków i 3 wariantów rozwiązań izolacji.
EN
The authors have presented analysis of possibilities of using EPS/XPS Styrofoam for lost formwork for slab foundations in sustainable buildings including economic analysis of capital expenditure and operating expenses. The strength parameters of Styrofoam, the results of static calculation and economic analysis for 3 building models and 3 variants of insulation solutions were presented.
PL
Przedmiotem pracy jest mieszanina popiołowo-żużlowa pochodząca ze składowiska Elektrociepłowni Kraków (EDF Polska S.A.). Celem badań było określenie wytrzymałości na ścinanie przedmiotowej mieszaniny w aparacie bezpośredniego ścinania, w skrzynce o wymiarach w przekroju 0,1 x 0,1 i 0,12 x 0,12 m, z ramkami pośrednimi tworzącymi strefę ścinania o grubości 10 mm. Próbki formowano przy wilgotności optymalnej i wskaźniku zagęszczenia IS = 0,97, a następnie ścinano: bezpośrednio po uformowaniu, po 7-dniowej pielęgnacji próbek stabilizowanych dodatkiem 2% (wagowo) spoiw hydraulicznych (dwa rodzaje) oraz po 7-dobowej pielęgnacji próbek stabilizowanych jak wyżej i następnie nasączanych wodą przez 3 doby. Uzyskane wartości parametrów charakteryzujących wytrzymałości na ścinanie, to jest kąta tarcia wewnętrznego i spójności, były stosunkowo duże, co świadczy o dużej wytrzymałości na ścinanie badanego materiału. Nawodnienie nie wpłynęło na wartość kąta tarcia wewnętrznego, natomiast wpłynęło na zmniejszenie spójności. Wartości tych parametrów w przypadku mieszanki stabilizowanej były wyraźnie zależne od rodzaju spoiwa.
EN
The ash-slag mixture coming from the landfill of the Combined Heat and Power Plant Kraków EDF is the subject of the work. The tests aimed at the determination of the shear strength of this mixture in a direct shear apparatus, in a box with dimensions of 0.1 x 0.1 or 0.12 x 0.12 m, with intermediate frames forming 10 mm thick shear zone. The samples were moulded at the optimum moisture content and the degree of compaction IS = 0,97, and then sheared: immediately after moulding, after 7-day curing of the samples stabilised with addition of 2% (by weight) of hydraulic binders (two types) and after 7-day curing of the samples stabilised as above and then soaked in water for three days. The obtained values of the parameters characterising the shear strength, i.e. the angle of internal friction and cohesion, were relatively high, indicating a high shear strength of the tested material. Moisturising did not affect the value of the angle of internal friction, but reduced cohesion. The values of these parameters for the stabilised mixture were clearly dependent on the type of binder.
6
Content available remote Określanie parametrów wytrzymałościowych stali w istniejących konstrukcjach
PL
W artykule omówiono problemy dotyczące ustalenia podstawowych właściwości wytrzymałościowych stali, z których wykonano elementy konstrukcyjne, w przypadku, gdy nie zachowała się żadna dokumentacja projektowa. Przedstawiono wybrane metody służące ocenie parametrów wytrzymałościowych stali oraz przykłady, w których te metody zostały zastosowane.
EN
The paper presents the problems with evaluation of basic strength parameters of steel structural elements. There are no documentations of these elements. The authors show selected methods to evaluate ultimate tensile strength. These methods were used in examples presented in this paper.
PL
Zależności umożliwiające szacowanie parametrów wytrzymałościowych stali na podstawie twardości próbek pobranych z konstrukcji są znane. Zależności te uogólniono do takich, które uwzględniają wytężenie elementów konstrukcyjnych, a więc pomiary twardości można przeprowadzać bezpośrednio na elementach obciążonego ustroju budowlanego. Dokonano ich weryfikacji w odniesieniu do stali z początku XX wieku.
EN
Generally known are correlations, which allow to estimate its strength parameters on the basis of the hardness of steel samples taken from a construction. These correlations have been generalized to those that take into account the effort of structural elements so that hardness measurements can be performed directly on the elements of the loaded construction object. In this paper these correlations for steel from the early twentieth century have been verified.
PL
Przeanalizowano zjawisko zmiany warunków pracy podłoża z wykorzystaniem teorii konsolidacji. Zwiększenie wytrzymałości gruntu wskutek tego procesu zależy od obecnego i projektowanego stanu naprężenia w ośrodku gruntowym.
EN
The paper presents an analysis of the phenomenon of changing the substrate working conditions using the theory of consolidation. The increase of the soil strength parameters as a result of this process is dependent on the current and designed state of stress in the soil.
PL
Podano uwagi dotyczące zalecanych przez normę PN-B-03020:1981 wartości parametrów wytrzymałościowych i odkształceniowych gruntu. Omówiono również przykłady podejść do wyznaczania wytrzymałości i sztywności gruntu, uwzględniające zarówno współczesne międzynarodowe standardy wykonywania badań, jak i wyniki prac badawczych.
EN
The paper presents critical review of shear strength and stiffness parameters recommended by former Polish Standard PN-B-03020:1981. The most important errors were depicted and the origin of them was explained. The paper presents some examples of proper approach of determination shear strength and stiffness parameters accounting for international standard in this field and results the recent research.
PL
Scharakteryzowano mieszanki betonowe z zastosowaniem domieszki uszczelniającej. Omówiono wykonanie próbnych zarobów, pielęgnację oraz podano wyniki przeprowadzonych badań. Potwierdzono, że zastosowanie domieszki uszczelniającej pozytywnie wpływa na właściwości betonu.
EN
This paper concerns the evaluation of the effect of admixture on the quality concrete sealing. The headline of the article summarizes the selection of the composition of concrete mixes using admixture present a sealing of trial mixing, care and study carried out pursuant to applicable European standards. The results were presented and evaluated in graphs and tables.
EN
The article presents research results of the strength parameters of HPC achieved in various research conditions. The research was carried out on substantially different samples, both as to the size as the slenderness ratio. Moreover, the assessment of the effect of speed of a load on strength parameters as well as other factors which in a significant way show the difference in the strength values was made. For comparison, the results were also applied to the relations known in ordinary concrete.
PL
Postęp technologiczny spowodował znaczący rozwój produkcji betonu. Możliwość realizacji wielu obiektów, wymaga stosowania betonów o coraz bardziej specjalistycznych właściwościach a tym samym stosowanie mieszanek o coraz to wyższych wytrzymałościach. Odpowiedzią na te rosnące wymagania dzisiejszego budownictwa, może okazać się beton wysokowartościowy, który w ostatnim czasie znajduje coraz szersze zastosowanie. Określane parametry wytrzymałościowe betonów w istotny sposób zależą od warunków prowadzonych badań. Dotyczy to zarówno wielkości samych próbek badawczych jak i m.in. prędkości obciążania. Zagadnienia te w odniesieniu do betonów zwykłych są powszechnie znane, jednak w przypadku betonów wysokowartościowych, które ostatnio znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie, uzyskuje się nieco odmienne wyniki badanych parametrów wytrzymałościowych niż w przypadku betonów zwykłych. Znajomość tych zagadnień może w istotny sposób wpływać m.in. na interpretację prowadzonych badań diagnostycznych elementów wykonanych z BWW. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów wytrzymałościowych BWW określonych przy różnych warunkach. Dla porównania uzyskane wyniki odniesiono do zależności znanych w betonach zwykłych.
PL
Prawidłowe wykorzystanie geosyntetyków wymaga znajomości ich właściwości fizycznych, mechanicznych i hydraulicznych. W artykule omówiono wybrane metody badawcze pozwalające na określenie parametrów filtracyjnych oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w Laboratorium Badań Podłoża Budowlanego Zakładu Geotechniki i Fundamentowania ITB.
EN
Reinforcement of the soil by means of geosynthetics is a common method. It is based on permeability and strength parameters given by a manufacturer. Designer makes a decision on the basis of these data, if (or) particular geosynthetics can be used and if it is successful. This paper is discussing different methods for determination of permeability parameters as well as is presenting test results conducted in the LG (Laboratory of Soils) laboratory of the Geotechnical and Fundamentation Department.
13
Content available remote Identyfikacja parametrów lepkosprężystego thimika drgań
EN
In the paper a new method of parameters identification of the three parameters fractional, rheological Kelvin model is presented. The parameters are estimated using results obtained from dynamical tests. The proposed method is simple and effective. Results of example calculation are presented and briefly discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.