Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conflicts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The primary goal of this paper is to suggest potential methods of post-mining areas management. Moreover, such methods must be compliant with the expectations of the residents of a given area. The assessment of natural and socio-economic factors affecting the choice of optimum reclamation and revitalization approaches was carried out using the following research methods: analysis of the available literature, case study, field research, photographic documentation. An analysis of the impact of deposit exploitation of mineral aggregates on protected species and their habitats located within the Natura 2000 sites was done. The scale of the problem is enormous. A proper approach needs to be developed among the economy, society and organization of managing the network. The Natura 2000 network covers huge areas simultaneously utilized for other purposes than nature conservation. The Natura 2000 network is in serious conflict with industry, especially with open-pit mining due to the location of mineral deposits. The results can be used to resolve conflict situations on Natura 2000 sites. An undertaking will only receive a go-ahead if it exerts no negative impact on a given area and if the public approves of it. Plans and undertakings having a negative impact on a given area are authorized but on the condition that mitigating measures are taken.
PL
Głównym celem tego artykułu jest przeanalizowanie potencjalnych metod zagospodarowania terenów pogórniczych. Takie metody muszą być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców danego obszaru. Ocena naturalnych i społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na wybór optymalnych metod rekultywacji i rewitalizacji została przeprowadzona przy użyciu następujących metod badawczych: analiza dostępnej literatury, case study, badania terenowe, dokumentacja fotograficzna. Przeprowadzono analizę wpływu eksploatacji złoża kruszyw mineralnych na chronione gatunki i ich siedliska zlokalizowane na obszarach Natura 2000. Skala problemu jest ogromna. Należy wypracować właściwe podejście do gospodarki, społeczeństwa i organizacji zarządzania obszarami Natura 2000. Sieć ta obejmuje ogromne obszary wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż ochrona przyrody. Ponadto sieć znajduje się w poważnym konflikcie z przemysłem, w szczególności z górnictwem odkrywkowym ze względu na lokalizację złóż kopalin. Wyniki badań mogą być wykorzystane do rozwiązania konfliktów na obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie zostanie zatwierdzone przy akceptacji społeczeństwa oraz gdy nie będzie miało negatywnego wpływu na dany obszar. Plany i przedsięwzięcia mające negatywny wpływ na dany obszar są dozwolone, ale pod warunkiem podjęcia działań łagodzących.
EN
A lot of research in marriage psychology has been focused on marital conflicts, constructive versus destructive responses to dissatisfaction in marriage, and especially on how couples behave when discussing conflictual issues. Based on the literature review, we assume that partner support and bonding behaviours are positively related to dialogue as an active and constructive problem solving strategy during marital conflicts. We also put forward a hypothesis that there is a difference in predictors of dialogue between women and men in marital conflicts. In the present study, two main questions were posed: (1) do bonding behaviours (conciliatory behaviours, behaviours undertaken for the sake of the relationship and the partner, and physical closeness) and partner support constitute statistically significant predictors of engaging in dialogue as a constructive response to marital conflict? And (2) are there any differences between women and men as far as these predictors are concerned? A total of 180 young, married people participated in the study (102 wives and 79 husbands), all of whom had been married for 5 years or less. The mean age of the participants was 26 years (M = 26,26; SD = 3,04), while mean marriage duration was approximately 2 years. The obtained results indicate that significant predictors of engaging in marital dialogue amongst young couples are the bonding behaviours undertaken for the sake of the relationship and the partner, as well as the physical closeness and certain types of partner support. Moreover, essential differences between women and men have been revealed.
EN
The main aim of this research is to attract security and defense practitioners as well as theorists attention to the common as well as frequently spotted fundamental problems concerning developing and implementing strategies of using force to solve security matters in conflicts. The research identified that ineffective strategies are often hampered by the twelve fundamental errors that strategists cannot cope with. Belong to them: 1) inadequate level of knowledge among military and political leaders concerning the strategic art and strategy itself; 2) hardship in defining the end state of the operation as well as creating unachievable strategic goals; 3) formulating a strategy on flawed assumptions; 4) inability to find the balance among the key components of each strategy like: goals, ways and means; 5) difficulties in achieving a political and military dialogue; 6) overestimating the effectiveness and usefulness of “hard” power as well deprecating utility of non-military power; 7) underestimating the influence of social and cultural aspects on the desired end state of the operation; 8) developing strategy upon inadequate theoretical and practical models; 9) using the comprehensive approach of developing strategy in an uninspired and mechanical way to achieve a competitive advantage over opponent; 10) measuring the success of the operation through the prism of shortterm and tactical effects instead of long-term and systemic one; 11) viewing an “exit strategy” as a predetermined date of withdrawal military forces from operation; 12) disregarding usage of the “just” strategies in accordance with international rules of law. Eliminating those errors form the contemporary practice will make all implemented strategies far for effective in its nature as well as significantly strengthen the probability of success in complex security situation where the force is intended to be applied.
PL
Głównym celem prezentowanych badań jest zwrócenie uwagi teoretykom i praktykom bezpieczeństwa oraz obronności na powszechnie i często dostrzegane fundamentalne problemy dotyczące opracowywania i wdrażania strategii użycia siły w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa w sytuacjach konfliktowych. Badania wykazały, że nieskuteczne strategie są często wynikiem dwunastu podstawowych błędów, z którymi stratedzy nie mogą sobie poradzić. Należą do nich: 1) niewystarczający poziom wiedzy przywódców wojskowych i politycznych na temat sztuki strategicznej i samej strategii; 2) trudności w określeniu stanu końcowego operacji, a także wytyczanie nieosiągalnych celów strategicznych; 3) formułowanie strategii w oparciu o błędne założenia; 4) niemożność ustanowienia równowagi między kluczowymi elementami każdej strategii, takimi jak: cele, sposoby i środki; 5) trudności w nawiązaniu i utrzymaniu dialogu polityczno-wojskowego; 6) przecenianie skuteczności i użyteczności „twardej” siły, a także deprecjonowanie użyteczność siły niemilitarnej; 7) niedocenianie wpływu aspektów społecznych i kulturowych na pożądany, końcowy stan operacji; 8) opracowywanie strategii na podstawie nieodpowiednich modeli teoretycznych i praktycznych; 9) stosowanie kompleksowego podejścia podczas opracowywania strategii osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad przeciwnikiem w mechaniczny i nietwórczy sposób; 10) mierzenie powodzenia w realizowanej operacji przez pryzmat efektów krótkoterminowych i taktycznych zamiast długoterminowych i systemowych; 11) postrzeganie „strategii wyjścia” jako z góry określonej daty wycofania sił zbrojnych z operacji; 12) lekceważenie stosowania „sprawiedliwych” strategii zgodnych z międzynarodowymi przepisami prawa. Eliminowanie powyższych błędów z obecnej praktyki strategicznej czynić będzie wszystkie wdrażane strategie zdecydowanie bardziej skutecznymi w swej naturze, a także umożliwi zwiększenie prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu w złożonej sytuacji bezpieczeństwa, w której zdecydowano się na użycie siły.
4
Content available remote Commonly Misused Terms: War, Armed Conflict, Civil War and Military Coup D’Etat
EN
The aim of the article is linguistic and semantic analysis of concepts such as armed conflict, war, civil war and coup d’etat. In the author’s opinion, these concepts do not coincide, and their correct classification will lead to a better understanding of the nature of international conflicts. Authors also draws attention to the need for cooperation between scientists and politicians in the aspect of greater effectiveness of international humanitarian law.
PL
Celem artykułu jest analiza językowa oraz znaczeniowa takich pojęć jak: konflikt zbrojny, wojna, wojna domowa i zamach stanu. W opinii autorów pojęcia te nie są ze sobą zbieżne, a dokonanie ich prawidłowej klasyfikacji doprowadzi do lepszego zrozumienia istoty konfliktów międzynarodowych. Autorzy zwracają ponadto uwagę, na konieczność współpracy naukowców z politykami w aspekcie większej skuteczności międzynarodowego prawa humanitarnego.
EN
Research was aimed to recognize role of greenery in creation of comfortable areas within the historic centre of Poznan. Plantings play a vital role for the people who live there or stay in the city centre for some time. Background for the research was supplied by humanities: psychology, sociology, theory of perception and aesthetics. Quality of these spaces was compared.
PL
Celem badań było rozpoznanie i ocena roli zieleni miejskiej w tworzeniu przyjaznych przestrzeni leżących w historycznym centrum Poznania. Nasadzenia są ważne dla ludzi, którzy tam mieszkają lub przebywają w mieście przez jakiś czas. Podstawę do ukierunkowania badań stanowiły nauki humanistyczne: psychologia, socjologia, teoria percepcji i estetyka.
PL
Sieć Natura 2000 stanowi podstawową formę ochrony zasobów naturalnych, poza parkami narodowymi, krajobrazowymi i rezerwatami przyrody. Wdrożenie tego systemu ujawniło jednak pewne formalne ograniczenia dla rozwoju przedsiębiorczości, chociaż należy w nim upatrywać także potencjalnych korzyści. Celem badań1 była identyfikacja opinii przedsiębiorców na temat wpływu programu Natura 2000 na lokalną przedsiębiorczość. Badania ankietowe przeprowadzono w 2016 r. wśród przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. Podstawowy materiał empiryczny stanowiły wyniki badań jakościowych przeprowadzonych z wykorzystaniem metody wywiadu standaryzowanego wśród 160 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000.
EN
The Natura 2000 protected areas is a basic form of conservation of natural resources, in addition to national parks, landscapes and nature reserves. The implementation of this system has revealed some formal constraints to the development of entrepreneurship, although there are also potential benefits. The aim of the research was to identify entrepreneurs' attitudes and opinions towards the difficulties and constraints of economic development in Natura 2000 areas. The survey was conducted in 2016 among entrepreneurs from the small and medium enterprises sector in Małopolskie voivodship. The basic empirical material was the results of qualitative research carried out using the standardized interview method among 160 entrepreneurs conducting business activity in Natura 2000 areas.
7
Content available remote Sytuacje konfliktowe reprezentowane za pomocą grafów prostych
PL
W pracy rozważam klasyfikację sytuacji konfliktowych za pomocą grafów prostych. Motywacją dla proponowanego podejścia jest potrzeba zaprojektowania i budowy systemów i agencji antyterrorystycznych uwzględniających nowe rodzaje zagrożeń. Celem jest także przewidywanie przyszłych konfliktów w Europie i w innych miejscach. Przeciwdziałanie konfliktom jest również ważnym zadaniem teorii. Uzyskane wyniki można uważać za początek budowy modelu konfliktów społecznych.
EN
In this article the author considers the classification of conflict situations described by simple graphs. Motivation for the proposed approach is based on the constructions of antiterrorist systems and agencies. It is also very important to foresee future conflicts in Europe and in other places. My results are in the starting point for the model of conflicts situations in the society.
PL
Konflikty w pracy są zjawiskiem naturalnym i zdarzają się nawet w najlepiej współpracujących zespołach. Kluczową kwestię stanowi rozpoznanie podłoża sytuacji konfliktowej i dobranie odpowiednich sposobów jej rozwiązania. Konstruktywne rozstrzyganie konfliktów powinno przede wszystkim prowadzić do integracji zespołu i współpracy jego członków. W artykule podjęto próbę teoretycznego ujęcia istoty, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów w pracy, według podejścia tradycyjnego i nowoczesnego.
EN
Conflicts at work are a natural phenomenon and occur even in the best of teams. Proper identification of the background of a conflict and selection of appropriate ways to solve it are key factors. A constructive resolution of conflicts should lead to a team’s integration and collaboration. This article attempts to the theoretically capture the essence, causes and ways of resolving conflicts in either traditional or state-of-the-art manner.
EN
The article deals with the impact that macro- and micro-scale crises have on the functioning of family businesses and in particular on family-business conflicts. The article presents a research-based theoretical model of the influence of crises on conflicts in Polish family businesses.
PL
W artykule przedstawiono problematykę wpływu kryzysów w makro i mikro skali na funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych, a szczególnie na konflikty rodzinno-biznesowe. Zaprezentowano opracowany na postawie przeprowadzonych wcze niej badań teoretyczny model wpływu kryzysów na konflikty w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych.
10
Content available remote Sposób postrzegania sacrum w architekturze współczesnej
PL
Od świtu ludzkości, czasów organizowania się i gromadzenia wspólnot osadniczych, poprzez czasy formowania się pierwszych miast, towarzyszyła człowiekowi wiara w różnorodne bóstwa. Wraz z rozwojem kulturowym i społecznym także systemy wierzeń ulegały ujednolicaniu, kodyfikacji i przyciągały coraz większą liczbę wiernych, stając się czynnikiem społeczno-politycznym wpływającym istotnie na kształt i kierunki rozwoju młodych cywilizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia nowych idei, organizacji przez nie przestrzeni sacrum i formalizacji za¬chowań, zaczęto kult „przekuwać w kamień”. Analizując architekturę sakralną każdej epoki i studiując jej historię, można zaobserwować jak zmieniała się sinusoida stosunków społecznych pomiędzy tolerancją i religijnym współistnieniem z jednej strony, a nienawiścią i dążeniem do dominacji z drugiej. We współczesnym, bardzo zróżnicowanym, pełnym mnogości wyznań i różnic kulturowych świecie, architekci stają przed wyzwaniem w jaki sposób kształtować architekturę sakralną aby służyła pokojowej koegzystencji, akceptowaniu różnic, nie będąc jednocześnie zarzewiem konfliktów, wzajemnych roszczeń i pretensji.
EN
Since the time of the first settlements and communities, people tend to believe in various deities. Along with the cultural and social development, religion has become codified and popularized amongst the growing number of believers, thus became an important factor in the social and political development. Growing importance of religious beliefs, resulted in organizing sacred spaces which later became churches and temples. Throughout the centuries, religion became a stimulant to unite and cooperate on the one hand, and a root of conflict and intolerance on the other. In present times, architects have to face a diversified beliefs and solve major cultural differences, while designing a contemporary temple. Nowadays designers have to create sacral architecture in a way providing peaceful coexistence and mutual respect between followers.
PL
Natura 2000 jest formą ochrony przyrody wprowadzoną w Polsce w 2004 r. Zgodnie z obowiązującym prawem konieczne jest zachowanie lub przywrócenie tzw. „właściwego stanu ochrony” gatunków i siedlisk występujących na obszarach Natura 2000, poprzez wprowadzenie odpowiednich „środków ochronnych”. Takimi środkami w przypadku obszarów zlokalizowanych na morzu są plany ochrony. Proces przygotowania dokumentów dla obszarów zlokalizowanych w rejonie Zatoki Puckiej tj.: PLB220005 Zatoka Pucka i PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, rozpoczął się w 2011 r. i trwał 38 miesięcy a jednym z jego istotnych elementów były konsultacje społeczne. Celem pracy jest omówienie roli konsultacji społecznych jako elementu planowania ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej oraz analiza konfliktów pomiędzy określonymi celami ochrony i działalnością człowieka, które wymagały wypracowania kompromisowych rozwiązań. Niespodziewanie szeroki udział społeczeństwa w dyskusji dotyczącej zapisów w projektach planów ochrony, choć był procesem trudnym, niewątpliwie przyniósł wiele korzyści zarówno społecznych, jak i środowiskowych.
EN
Natura 2000 network was implemented in Poland in 2004. Under current legislation, it is required to preserve or restore „favourable conservation status” of species and habitats within Natura 2000 sites by introducing appropriate „protection measures”. Such measures for marine areas are protection and management plans. Elaboration of that documents for two sites of the Puck Bay area: PLB220005 and PLH220032 started in 2011 and was carried out for 38 months. Public consultations were one of its crucial element. The aim of this paper is to discuss the role of public consultations as a part of the conservation planning process in the Puck Bay area and conflicts analysis. Surprisingly, wide public participation, even though it was a difficult process, undoubtedly brought benefits, on both social and environmental fields.
12
Content available remote Polska w Afganistanie : doświadczenia i wnioski dla polityki bezpieczeństwa
PL
Po raz pierwszy w historii najnowszej żołnierze Wojska Polskiego uczestniczyli równocześnie w dwóch operacjach wojskowych o wysokiej częstotliwości i ryzyka zadań. W przypadku operacji „Trwała wolność” i Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie oraz operacji „Wolność dla Iraku” - udział polskich kontyngentów wojskowych skoncentrowany był wokół działań stabilizacyjnych, przechodzących w stabilizacyjno-szkoleniowe. Takie zaangażowanie związane było nie tylko z wysiłkiem i zdolnościami organizacyjnymi wojska, lecz także z polityczną odpowiedzialnością za udział narodowego komponentu w działaniach wojennych i ponoszonymi z tego tytułu kosztami finansowymi i społecznymi. Najwyższe władze w Polsce, decydując o udziale Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 2002 r. w operacji „Trwała wolność”, nie brały pod uwagę, że sytuacja w Afganistanie przekształci się w długotrwały konflikt wojenny. Początkowa obecność polskich żołnierzy w tym kraju uwzględniała realne możliwości wojskowe i ekonomiczne. Zaakceptowanie w 2006 r. przez rząd koalicji PiS/Samoobrona/LPR decyzji o rozszerzeniu zadań PKW oznaczało poważne obciążenie dla budżetu państwa. Do apogeum zwiększenia obecności PKW w Afganistanie doszło po przejęciu władzy przez koalicję PO/PSL. Nieprzygotowany pod względem wojskowym (sprzęt i wyposażenie) polski kontyngent przejął w 2008 r. samodzielną odpowiedzialność zadaniową za prowincję Ghazni. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie liczył w sumie piętnaście zmian (najliczniejsza VII - 2,6 tys. osób), w których udział wzięło prawie 25,5 tys. żołnierzy (w Iraku - 16 tys.). Życie straciło 44 żołnierzy i jedna osoba cywilna (ratownik medyczny); liczba poszkodowanych wyniosła 860, w tym 363 poważnie rannych. Liczba żołnierzy odczuwających skutki stresu pourazowego - dotąd nieznana. Oficjalnie Polska wydała 6 mld zł, w tym: 2,2 mld na bieżące funkcjonowanie PKW, 2,1 mld na sprzęt i uzbrojenie, 235 mln na transport lotniczy. W latach 2010-2011 koszty funkcjonowania PKW przekroczyły 2,5 mld zł. Pytaniem otwartym pozostaje: czy tak gigantyczny wysiłek wojskowy sił NATO i innych państw oraz zobowiązania finansowe i społeczne, jakie zaangażowano w prawie czternastoletnią wojnę w Afganistanie przyczynią się do tego, że w tym kraju zapanuje wreszcie spokój i ład społeczny?
EN
It was the first time in the modern history when the soldiers of the Polish Army participated simultaneously in two military operations involving high risk combat zone tasks. In the case of “Operation Enduring Freedom” and International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF) as well as during “Freedom for Iraq” operation, the participation of Polish military contingents concentrated on stabilization tasks, heading for stabilization and training ones. Such a vast military involvement was connected not only with effort and organizational skills on the part of the military factor, but also with the political factor concerned with taking responsibility for the participation of the national component in military actions, as well as financial and social costs born as a result of this involvement. While making the decision to involve Polish Military Contingent in the “Operation Enduring Freedom” in 2002, the highest authorities in Poland did not take into consideration the fact that the situation in Afghanistan would turn into a long-lasting, heated military conflict. Initially, the presence of Polish soldiers in this country took into account Poland’s military and economic possibilities. The decision to expand the tasks fulfilled by Polish Military Contingent which was accepted in 2006 by the government of Law and Justice/Self-Defense/The League of Polish Families coalition equaled a serious burden for the country’s budget. The rise in the presence of Polish Military Contingent reached its peaks after the Civic Platform and The Polish Peasants’ Party had taken power. In 2008 the Polish Contingent, which was unprepared in terms of military equipment, took task responsibility for Ghazni province. Polish Military Contingent in Afghanistan has had the total sum of fifteen replacements (the seventh one was the most numerous one - 2,6 thousand people), in which almost 25,5 thousand soldiers have participated (in Iraq - 16 thousand). 44 soldiers and one civilian (paramedic) have lost their lives, the number of the injured has amounted for 860, 363 from whom have been seriously injured. The number of the soldiers suffering from post-traumatic stress disorder remains to be unknown. Officially, Poland has spent 6 billion PLN, including: 2,2 billion for the current functioning of the Polish Military Contingent; 2,1 billion for the equipment and armament, 235 million on the air transport. In 2010-2011 the costs of the functioning of the Polish Military Contingent exceeded 2,5 billion PLN. The following question remains to be open: will such a gigantic military effort made by the forces of NATO and other countries as well as financial and social resources allotted in the almost fourteen-year war in Afghanistan contribute to making this country function in peace and social order?
EN
It is theoretically considered one of the simplest particular cases of a variational problem of control in an active aviation system acting in conditions of multi-alternativeness and conflicts. With the help of the Euler-Lagrange equations it is obtained the canonical distributions of the subjective preferences for the given functional; differential equation of the second order for finding extremals of the controlled functions of the functional The differential equation satisfies the conditions of existence and unique solution. Mathematical modeling is fulfilled with the help of the hybrid pseudo-entropy function. Plotted corresponding diagrams.
PL
Współczesne zmiany technologiczne i społeczne wpływają na powstanie nowego, coraz Istotniejszego wymiaru bezpieczeństwa. Nie negując znaczenia i groźby klasycznego oddziaływania militarnego, warto dostrzegać ryzyka związane z walką informacyjną, a precyzyjniej. z manipulowaniem informacją dokonywanym na skalę masową. Działania takie z wolna zaczynają zasługiwać na nazwę MMW - Mass Manipulation Weapon (Broń Masowej Manipulacji). Specyficzną "tarczą" przeciwko tej broni mogłaby być odpowiednia edukacja. Niestety, o Ile wykształcenie dostępne jest dla coraz wyższego odsetka globalnej populacji, to jednak jego realna jakość drastycznie spada - m.in. w związku z niedostosowaniem metod i treści nauczania do aktualnych potrzeb. W efekcie znaczna większość współczesnych społeczeństw nie jest wystarczająco przygotowana do stawienia czoła nowym zagrożeniom.
EN
Fundamental changes in the sphere of technology and in social Iife, which we can observe affect the emergence of a new security dimension. The traditional type of warfare does not disappear, but we must to recognize the new risks, that are associated with the different' forms of the informational fights, e.g. with the manipulation of informational. Such actions are beginning to be called MMW - Mass Manipulation Weapon. The important method of effective protection against these new weapons would a suitable education. Unfortunately, we have a problem with this process. Although education available for a bigger part of the global population, the majority of our community is not ready to , life and functioning face to a new threats. Current quality of educational product is drastically Iow. First of all, contents and methods of teaching do not fit into the new world.
16
Content available remote International negotiations in the foundry engineering
EN
The aim of this paper is to introduce the essence of negotiations in general, which could find it's application in foundry engineering. The paper is the result of long cooperation of the authors with foundry engineering and their participation in negotiations between the domestic and foreign companies. In this paper the essence and the rules of negotiations have been introduced. It presents also the skills and abilities of the negotiators. The cycle of negotiations and the following stages of negotiations have been also described. The authors have presented the characteristics of negotiations led by the partners from different parts of the world with particular emphasize on Asian and European countries as with these partners the negotiations in Polish foundries are mainly led.
EN
Conflict analysis and conflict resolution play an important role in negotiation during contract-management situations in many organizations. The issue here is how to model a combination of complex situations among agents where there are disagreements leading to a conflict situation, and there is a need for an acceptable set of agreements. Conflict situations also result due to different sets of view points about issues under negotiation. The solution to this problem stems from pioneering work on this subject by Zdzisaw Pawlak, which provides a basis for a complex conflict model encapsulating a decision system with complex decisions. Several approaches to the analysis of conflicts situations are presented in this paper, namely, conflict graphs, approximation spaces and risk patterns. An illustrative example of a requirements scope negotiation for an automated lighting system is presented. The contribution of this paper is a rough set-based requirements scope determination model and assessment mechanisms using a complex conflict model.
EN
Trace nets are a generalization of elementary nets, proposed by Badouel and Darondeau. They admit phenomena, unknown in traditional nets. For instance, in trace nets does not hold the "diamond property". For this reason, we propose a more precise definition of conflict, applicable to trace nets, and study occurrences of conflicts and existence of conflict-free runs in such nets. Main result of the paper says that any just computation in a trace net, starting from a conflict state, contains a conflict step. This result allows to construct an algorithm, selecting only conflict-free just computations from among all computations of a given net. All results of the paper hold for elementary nets, as they are a subclass of trace nets.
19
Content available remote Types of changes in an organization and sources of conflicts
EN
The authors have discussed survey results concerning conflict in organizations. They came to the conclusion that organizational change results in conflicts based on employees' insufficient influence on change conduction and their feeling of insecurity. Based on the above, the authors have suggested that change introduction requires not only adequate methods and procedures, but also recognizing and forming of organizational culture that support change process. Moreover, depending on a change kind (radical or gradual), an organization needs different type of culture.
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty badań ukazujące to, że sytuacje zmian wywołują w organizacjach konflikty, których źródła tkwią przede wszystkim w: przekonaniu pracowników o niedostatecznym wpływie na przebieg zmiany i poczuciu zagrożenia. Dlatego dokonywanie modyfikacji w organizacji wymaga, oprócz zastosowania odpowiednich metod i procedur przeprowadzania zmian, także rozpoznania i kształtowania kultury organizacyjnej wspierającej wspomniany proces. W zależności od rodzaju wprowadzanych modyfikacji (czy są to zmiany radykalne, czy stopniowalne) potrzebny jest inny typ kultury.
20
Content available Hierarchical control structures
EN
Control of complex systems, where maany detailed decisions are to be made on a current basis, along with long-term considerations, calls for structures composed of a multitude of decision units. This, in turn, may lead to various conflicts. The latter are to be predicted and counteracted by appropriate measures in the design of decision structure as well as in the course of its operation. Allocation of information and the language of communication between various levels of the hierarchy also are of the prime importance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.