Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
End-user demand for connectivity is growing radically, requiring deployment of new network infrastructure. At the same time, that network infrastructure has become increasingly complex, often requiring local manual intervention for configuration or repair of network elements. Making things worse, telecommunication operators are being squeezed by shrinking revenues from those services. The challange for operators is to grow connectivity bandwidth, shrink capital and operational costs, and streamline delivery of new services. The combination of two powerful new elements provide a path forward: Software-Defined WAN (SD-WAN) and Network Functions Virtualization (NFV). This paper presents virtualized deployment of SD-WAN using the universal CPE (uCPE) model with real-world examples from SD-WAN suppliers and the ADVA Ensemble suite of software.
PL
Rosnące zapotrzebowanie użytkowników końcowych na połączenia sieciowe wymaga wdrożenia nowej infrastruktury telekomunikacyjnej. J ednocześnie infrastruktura ta staje się coraz bardziej złożona, wymagająca często lokalnej, ręcznej interwencji w celu skonfigurowania lub naprawy poszczególnych elementów sieci. W konsekwencji operatorzy telekomunikacyjni odnotowują mniejsze przychody z dostarczanych usług. Dla operatorów otwarta pozostaje kwestia, jak nadal powiększać przepustowość sieci, zmniejszać koszty zakupu i koszty operacyjne przy jednoczesnym usprawnianiu dostarczania nowych usług. Połączenie dwóch elementów: wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV) oraz technologii Software-Defined WAN (SD-WAN) sprawia, że otwierają się przed operatorami nowe kierunki rozwoju. W artykule przedstawiono praktyczne wdrożenie wirtualnej funkcji sieciowej SD-WAN przy użyciu uniwersalnego modelu CPE (uCPE), rzeczywistych implementacji SD-WAN pochodzących od różnych dostawców i pakietu oprogramowania ADVA Ensemble.
PL
Since over a decade we observe intensive effort of research institutions and industrial consortia on extending flexibility and automation of the transport network control also known under the term network programmability. Key aspect of each programming interface is ability to evolve but also sensitivity to future modifications. As indicated in the past work [4] in the specific context of optical transport networks an important criterion becomes also complexity and granularity of maintained objects. The objective of this paper is to share the results of a proof of concept of optical transport network control conducted on highly flexible and easy to modify YANG-based RESTCONF protocol. Deriving configuration objects and protocol messages fields from standardized YANG models makes the programming interface easy to understand and modify. In addition, the models were selected to reflect network level control typical for carrier class deployments in the opposite to more common for data centre device level control.
EN
Od ponad dekady obserwuje się wzmożone wysiłki instytutów badawczych i konsorcjów przemysłowych zmierzające w kierunku uelastycznienia i zautomatyzowania sterowania sieciami transportowymi, szeroko znanego również pod pojęciem programowalności sieci. Podstawową cechą każdego interfejsu programowego jest jego zdolność ewoluowania oraz podatność na przyszłe modyfikacje. Jak wykazano w poprzednich pracach [4], dla szczególnego przypadku optycznych sieci transportowych ważnym kryterium staje się również złożoność i szczegółowość zarządzanych obiektów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych rezultatów studium wykonalności sterowania optyczną siecią transportową za pomocą protokołu RESTCONF opatego na języku specyfikacji YANG. Otrzymywanie obiektów konfiguracyjnych i pól wiadomości protokołu z ustandaryzowanych modeli YANG czyni interfejs programowy łatwym do przyswojenia i ewentualnej modyfikacji. Co ważne, modele zostały dobrane tak, aby odzwierciedlić typową dla klasycznych instalacji operatorskich kontrolę na poziomie sieci w odróżnieniu od bardziej popularnej dla segmentu data center kontroli na poziomie urządzeń.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu wykorzystania środowiska emulacyjnego Mininet do testowania mechanizmów działania protokołu NETCONF. Omówiono w nim projekt inżynierski, którego wynikiem było zaimplementowanie wirtualnego środowiska, umożliwiającego prowadzenie takich badań. Opisano także wyniki testów emulacji dwóch pierścieniowych domen sieciowych, składających się z 30 węzłów.
EN
This paper focuses on using Mininet emulation environment in purpose of testing NETCONF protocol mechanisms. There is a project discussed which resulted in implementing virtual environment that enables carrying out such researches. There are also described some emulation tests of two ring network domains which consists of 30 nodes.
PL
Faktem jest, że w każdym dużym i małym przedsiębiorstwie substancje chemiczne są używane, a to, jakie i ile, jest uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności. Podczas analizy wieloletniej pracy pracownika służby BHP autor spotkał się z wieloma wypadkami przy stosowaniu substancji chemicznych.
PL
W pracy przedstawiono główne założenia i strukturę opracowanego modelu matematycznego odcinka kolejowej górnej sieci trakcyjnej, opartego na metodzie energetycznej Lagrange’a. W celu wyznaczenia wybranych parametrów modelu, jak również dla oceny stopnia zgodności odwzorowania przez utworzony program symulacyjny stanów statycznych i dynamicznych sieci zbudowano laboratoryjny model odcinka sieci jezdnej z użyciem rzeczywistych jej elementów – przewody jezdne, lina nośna, wieszaki. Przeprowadzono szereg badań, w których rejestrowano drgania przewodów jezdnych i liny nośnej, przy zróżnicowanej sile naciągu oraz przy różnych sposobach wzbudzenia drgań. W oparciu o przeprowadzone analizy wyznaczono parametry modelu matematycznego i określono własności dynamiczne sieci jezdnej.
EN
The paper presents the main assumptions and structure of the developed mathematical model of the traction overhead contact line, based on the Lagrange energy method. In order to determine the selected model parameters as well as to assess the accuracy of the created simulation program in modelling the network’s static and dynamic states, a laboratory physical model of the traction network’s one section of suspension was constructed using the real elements – messenger wire, contact wire and droppers. A number of studies have been carried out in which vibrations of the contact and messenger wires are recorded, at different tension forces, at different place, direction and force of excitation, at different point of measurement. Measurements were made using a fast camera and laser displacement meters. Using discrete Fourier transformation, the coupled character of vibrations of the messenger wire and contact wire was confirmed and the frequency of oscillation was determined. The comparison of results obtained by experiments and by a series of simulations allowed for accurate parameter selecting of the mathematical model. The created model is prospectively dedicated to the certification tests of newly constructed and rebuilt sections of the overhead catenary, and to support the diagnostic and monitoring overhead contact line.
EN
The study presents the behavior of nitrate in the recharge zone of Tursko B well-field (south Wielkopolska, Poland). The presence of a contaminant plume originated from drainage ditches was documented. The contamination is manifested mainly by high concentration of nitrate (>80 mg/dm3). It was recognized that the contaminant plume migrates in the aquifer along a flow path from the contamination source to the wells. The factor that retards nitrate migration is denitrification. As a result of the denitrification, the nitrate concentration decreases systematically along flow lines, but the concentration of other parameters - products of denitrification (sulfate and total hardness) increases. The occurrence of denitrification was confirmed by measuring the gaseous excess of N2 (the product of denitrification) and by using the isotopes of 15N and 18O dissolved in nitrate.
PL
Skanowanie i drukowanie etykiet logistycznych powoduje wiele problemów w magazynach. Pracownicy zapominają o procedurach które panują w czasie zbierania zamówień. Drukowanych jest za dużo etykiet i pozostawione są na stanowisku komputerowym. To wydaje się prosta czynnością, ale pracownicy pod presją czasu nie myślą o właściwych działaniach. Skupiają się na własnym wyniku nie na wynikach grupy z którą pracują a współpraca jest bardzo ważna gdzie ma miejsce komunikacja i wspólny wynik. Dyrektorzy Logistyki powinni dbać o właściwą realizację planu przez pracowników i o redukcji zużycia papieru.
EN
Scaning and printing logistic labels causes many problems in the warehouses. Employees forget about procedures required during collecting orders. There are too many labels printed and left on the computer desk. It seems to be a very easy activity, but employees under time pressure don’t think about proper actions. They focus on themselves not on the group who they work with and collaboration is very important where communication and common result take place. Logistics Directors should take care of the proper execution of the plan by their staff and think about reducing paper consumption.
PL
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania analizy drgań przewodów jezdnych sieci trakcyjnej do oceny jej stanu technicznego. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych, w których rejestrowano drgania odcinka przewodu jezdnego o zróżnicowanym stopniu zużycia i przy różnych warunkach jego zawieszenia. Na bazie przeprowadzonych analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości, wskazano zależności między stanem sieci a wybranymi parametrami rejestrowanych drgań. Wyniki badań wykorzystano do doboru wybranych parametrów modelu matematycznego odcinka przewodu jezdnego sieci, opartego na metodzie energetycznej Lagrange’a. Model jest dedykowany do badań certyfikacyjnych dla nowych i modernizowanych odcinków sieci, a także do wspierania procesów oceny stanu technicznego sieci i pantografów w systemach monitoringu infrastruktury kolejowej.
EN
The paper presents the possibilities of using forced oscillation analysis of catenary wires to assess its technical condition. The results of laboratory tests are considered in which vibration of one section of the contact wire with varying degrees of wear and the different conditions of his suspension are recorded. On the basis of the analysis in the time and the frequency domain specific relationships between technical state of the wire and selected parameters of the recorded vibrations are searched. As a conclusion possible criteria for assessing the state of the contact line are formulated based on the spectral characteristics of measured vibrations. An initial version of novel mathematical model of the overhead contact line section is also elaborated. The model is based on the energy method of Lagrange. The paper describes the methodology for determining certain parameters of this model using the results of laboratory tests. The model is prospectively dedicated to the certification testing for new built and repaired sections of the overhead catenary, as well as to support the evaluation processes of contact line or pantographs technical condition in any diagnostic and monitoring system.
PL
Efekt wielodrogowości w płaszczyźnie elewacji zaowocuje błędną oceną kąta elewacji metodą monoimpulsową, a ty m samym błędnym pomiarem wysokości. Przy małych kątach elewacyjnych sygnał odbity od powierzchni ziemi będzie odbierany wiązką różnicową lub listkami bocznymi charakterystyki różnicowej. W proponowanej metodzie pomiaru wysokości dla pracy w warunkach wielodrogowości wykorzystuje się zmodyfikowaną wersję algorytmu wysokorozdzielczego MUSIC. W odróżnieniu od wersji klasycznej algorytmu wymagana jest tu założona koherencja dwóch odbieranych sygnałów użytecznych. Jako algorytm oparty na MUSIC, proponowana metoda umożliwia sprawdzanie wybranych kątów nadejścia sygnału na okoliczność wystąpienia na nich sygnału o oczekiwanej postaci w otoczeniu zakłóceń nieskorelowanych z poszukiwanym sygnałem. W analizowanym przypadku oczekiwaną postacią sygnału echa jest suma składowej bezpośredniej i odbitej. Jedną z głównych trudności z zastosowaniem wspomnianej metody jest oszacowanie parametrów rzeczywistego miejsca odbicia sygnału od powierzchni ziemi, zależnego od kąta elewacyjnego i od numeru wiersza anteny z elektronicznie sterowanym położeniem wiązki.
EN
Multipath effect in elevation plane will result in angle estimation errors, especially when the monopulse method is to be used. The received signal consists of a direct path and a multipath component, which originates in specular reflection from the ground. The latter component will be received by mainbeam of a differential antenna. In the paper a method of determining targets elevation angle during multipath propagation is analysed. The method is based on modified MUCIS algorithm, where presence of both signals - direct and reflected - is obligatory. The algorithm requires a deterministic model of radar surroundings, especially the distance to the reflection point on the ground and the value of electric permittivity in this location. In following steps it will calculate antenna's output for a given range of expected angles of arrival and the highest value will be associated with an actual measured elevation angle.
PL
Przedstawiono uwarunkowania i kierunki zmian w sieciach optycznych, a następnie wskazano na potrzebę posiadania laboratorium, w którym możliwe byłoby prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz kształcenie. Przedstawiono koncepcję takiej sieci opartej na sprzęcie ADVA Optical Networking zrealizowaną w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych Wydziału ETI PG. Opisano możliwości sprzętowo-funkcjonalne tego laboratorium oraz prowadzono prace badawcze i dydaktyczne.
EN
In the paper conditioning and directions of changes in optical networks were described. Moreover the need of having the laboratory, in which R&D works and education would be possible is pointed out. A conception of such a network on the basis of the ADVA Optical Networking equipment and realization by the Department of Teleinformation Networks at the ETI Faculty on GUT are presented. Equipment-functional possibilities of this laboratory and conducted research works and teaching were described.
PL
Na temat bezpiecznej pracy na wysokości powiedziano i napisano już dużo. Warto jednak co jakiś czas odświeżyć swoją wiedzę na temat organizacji pracy, przeciwskazań zdrowotnych, czy też przyczyn wypadków związanych z pracą na wysokości. Wypadki te w dalszym ciągu znajdują się na liście najczęstszych wypadków przy pracy.
EN
This paper presents a test bench created during development of an IMU-based dataglove. The system allows gathering synchronised hand phantom posture and trajectory, together with inertial sensor data for evaluation of posture recognition algorithms. The setup includes an inertial measurement system, with IMU modules designed to be mounted on human hand or a phantom, together with proper embedded firmware and PC software. The system uses a collaborative Universal Robots UR3 robot arm for generation of trajectories and as a source of ground truth data. The program used to control the robot together with a method of gathered data synchronisation are described. The test bench has been successfully used during development of a joint angles estimating algorithm.
EN
The overhead contact line (OCL) is the most effective way for supplying railway electric vehicles. The increase of the speed of vehicles increases power consumption and requires ensuring proper cooperation of pantographs with OCL. The paper describes the novel mathematical model of the OCL system and the simulation results. The primary objective is a more accurate analysis to increase the reliability of the evaluation of monitoring and diagnostics. The model was based on the Lagrange energy method. The paper presents the structure of the model and equations describing it, as well as the results of some laboratory tests that were performed to determine the model parameters. The selected results of simulations concerning the effects of force impact on the contact wire were carried out using the created model. The prepared program can be used for creating computer tools, which will support designers of OCL.
PL
Sieć jezdna jest najbardziej efektywnym sposobem zasilania kolejowych pojazdów elektrycznych. Wzrost prędkości pojazdów zwiększa pobór mocy i wymaga zapewnienia właściwej współpracy odbieraków prądu z siecią jezdną. W artykule przedstawiono nowy model matematyczny sieci i wstępne wyniki symulacji. Głównym celem badań jest dokładniejsza analiza, zwiększająca wiarygodność oceny współpracy sieci z odbierakami prądu w celach monitoringu i diagnostyki. Model został oparty na metodzie energetycznej Lagrange’a. Przedstawiono strukturę modelu i równania go opisujące, a także wyniki niektórych pomiarów laboratoryjnych, które wykonano w celu określenia parametrów modelu. Wybrane wyniki symulacji dotyczące oddziaływania siły na przewód jezdny przeprowadzono w oparciu o utworzony model. Przygotowany program może być używany do tworzenia narzędzi informatycznych, które będą wspierać projektantów sieci trakcyjnych.
PL
Wytwarzanie oprogramowania wiąże się z szeregiem decyzji projektowych obejmujących architekturę aplikacji, wykorzystywane technologie implementacji, jak i zewnętrzne biblioteki. W pracy przedstawiono metodę wyboru technologii i bibliotek związanych z big data, której celem jest optymalizacja atrybutów aplikacji takich jak wydajność działającej aplikacji jak również optymalizacja procesu wytwarzania oprogramowania. Metoda wyboru obejmuje identyfikację parametrów bibliotek, określenie ograniczeń i celu optymalizacji. Na podstawie tych danych następuje ocena alternatywnych rozwiązań i wybór optymalnego wykorzystując metody optymalizacji wielokryterialnej. W kontekście zaproponowanej metody opisano wybrane systemy wspomagające.
EN
During software development, effective design decisions must be made considering application architecture, development technology and integration of external libraries. The paper presents a method of selection of big data technologies and libraries. The purpose of the method is optimization of application attributes such as performance as well as optimization of the software development process. The method covers identification of library parameters, specification of application constraints and definition of optimization purpose. Considering gathered information, alternative development options are rated and optimal solution is selected using multicriteria optimization methods. Selected big data supporting systems were described in the context of the proposed method.
PL
Większość z nas z doświadczenia wie, że proste i szybkie rozwiązania zastępcze najczęściej nie sprawdzają się, zwłaszcza w zakładach produkcyjnych, w których wiedza dotycząca branży i doświadczenie mają duże znaczenie w bezpiecznym wykonywaniu powierzonych czynności. Niniejszy artykuł prezentuje analizę wypadku przy pracy, do jakiego doszło w zakładzie, który uzupełnił braki kadrowe pracownikami tymczasowymi.
16
Content available remote High-power pump combiners for Tm-doped fibre lasers
EN
In this paper our results of investigation on a pump power combiner in a configuration of 7×1 are presented. The performed combiner, with pump power of 80–85% transmission level, was successfully applied in a thulium doped fibre laser. The performed all-fibre laser setup reached a total CW output power of 6.42 W, achieving the efficiency on a 32.1% level.
EN
This paper presents a method of recognizing EOG artifacts in an EEG signal. Moreover, it shows the possibility of determining the direction of eye movement. The idea behind this method is to develop a hybrid brain-computer interface relying on SSVEP phenomena and EOG artifacts acquired from the EEG signal. Recognition of an EOG event and its direction can be used to improve the SSVEP detection accuracy, overall system responsiveness, and increase the information transfer rate (ITR). Eye movement direction is recognized using a decision tree and histogram-based features calculated from EEG signals recorded in Fp1-O1 and Fp2-O2 points. The accuracy of 75% was achieved for a group of 8 subjects, while the average precision of detecting movement direction in horizontal plane was 78%.
18
Content available RGB-D Sensors in Social Robotics
EN
This article presents the results of a series of experiments carried out using a Kinect for Windows sensor coupled with dedicated software. The focus of this study is on the use of such devices in the field of social robotics. Two software packages are considered - Microsoft Kinect SDK and OpenNI coupled with NiTE library. Particular emphasis is placed on the parameters affecting the social competencies of a robot, such as the speed of detecting users, the accuracy of establishing position and orientation of a user or stability of the tracking process. Key characteris tics of the evaluated software packages are identified and differences regarding their usage outlined in view of interaction oriented algorithms.
PL
Jednym z najpoważniejszych problemów techniki radarowej penetracji gruntu (GPR) jest poprawna identyfikacja obiektów zobrazowanych na falogramach. Stopień trudności w tym zakresie rośnie wraz ze zmniejszaniem się przestrzennych rozmiarów tychże obiektów. Znanych jest wiele różnych procedur ułatwiających tę identyfikację. Należą do nich przede wszystkim wszelkiego typu metody poprawiające rozdzielczość oraz techniki fuzji danych georadarowych z danymi pochodzącymi z innych typów sensorów (najczęściej detektorów metalu). W niniejszej pracy zaproponowano odmienne podejście do problemu. Opiera się ono na pewnej prawidłowości powodującej, że ten sam obiekt w ustalonych warunkach otoczenia, jest inaczej obrazowany przez aparaturę georadarową jeśli zmianie ulegnie typ wykorzystywanych anten. Rejestrowane różnice zależą na ogół od ich różnic konstrukcyjnych i często są bardzo istotne. Można zatem zakładać, że zdolność systemu GPR do identyfikowania wykrywanych obiektów można poprawić poprzez fuzję zobrazowań otrzymywanych jednocześnie za pomocą różnych zestawów anten. W pracy został opisany eksperyment sondowania gruntu ze znajdującymi się w nim trzema różnymi surogatami min w warunkach stosowania różnych zestawów anten. Przedstawiono także przykładowy rezultat fuzji uzyskanych zobrazowań.
EN
One of the most important problem encountered against in ground penetrating radar (GPR) technology is the correct identification of objects visible on the radar images known as radargrams. The complexity of the recognition process increases when the target dimensions decrease. Many procedures have been developed to make the recognition process easier. They are based on increased resolution ability and the use of fusion technique of GPR and other sensor images (most often the other sensor used is a metal detector). Another approach to the problem is presented in the paper. It is based on an evident fact that the same object sensed in the similar way lead to different imaging if different antenna set is used. The differences between imaging are generally more significant if the antennas are of different kinds and in consequence their constructions are distinctly different. Although the fact seems to be obvious the differences are often surprisingly radical. It allows to suppose that the targets recognition ability can be improved through the fusion of the data from the same GPR system but operating with different antenna sets. In the paper an experiment of radar penetration of the ground with three dummy mines by GPR systems using different antenna sets was presented as well as the effect of a fusion of relevant images.
PL
Bezinwazyjne techniki radarowej penetracji gruntu (GPR) znalazły wiele zastosowań w geologii, archeologii, budownictwie i wydają się one również bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i obronności. Niestety, szeroka gama potencjalnie wykrywalnych obiektów utrudnia interpretację uzyskanych zobrazowań. W pracy przedstawiono wybrane metody przygotowania dwuwymiarowych falogramów do automatycznej lokalizacji obiektów niebezpiecznych. W efekcie działania zaprezentowanych algorytmów, użytkownik otrzyma informację o złożoności struktury wewnętrznej zlokalizowanego obiektu. Im bardziej złożona budowa wewnętrzna tym większe prawdopodobieństwo, że dany przedmiot został wykonany przez człowieka i może stanowić zagrożenie dla operatora georadaru.
EN
Nondestructive techniques of ground penetrating radar have been utilized in a wide area of applications like geology, archeology or constructions and are even more important in terms of national security. Unfortunately, such wide range of potentially detectable objects makes image interpretation extremely difficult. In the paper several methods of two-dimensinal data processing were discussed. The outcome of described calculations carries information concerning internal structure of analysed obcjects, which can be used to automaticaly preselect images to one of two groups: harmless or potentialy dangerous. The more comlex object’s structure the higher likelyhood that the obcject is manmade and might be dangerous to the GPR’s operator.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.