Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rainwater
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Nie da się nie zauważyc osatnimi czasy, że problem z zagospodarowaniem wód opadowych w miastach nie tylko istnieje, ale też się pogłębia. Odpowiedzialność za ten stan ponosi ciągłe rozrastanie się miast wraz z uszczelnianiem ich powierzchni, zmiany klimatyczne w postaci krótkich, lecz ulewnych deszczy oraz brak bieżącej modernizacji systemów kanalizacji miejskiej.
PL
Warto mieć wiedzę o wykorzystaniu roślin dla calów retencyjnych - szczególnie w mieście. Możliwości takich jest wiele. Często nie wymagaja one dużych zmian w ogrodzie lub na terenach zieleni, a jedynie zmiany podejścia do sposobu ich zagospodarowania i... wyglądu. Najprostszym sposobem jest zwiększenie bioróżnorodności, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji ekologicznych ekosystemu.
PL
Silnie rozwijające się miasta oraz te mniejsze, które mogłyby się wydawać, są bliżej natury, borykają się obecnie z problemem gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Odpowiedzialna za ten stan jest rosnąca antropresja, która jest "naturalnym" zjawiskiem rozwijającej się wciąż cywilizacji.
PL
Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) to hasło, które w ostatnich latach coraz cześciej pojawia się w mediach. Większość z nas kojarzy je przede wszystkim z ogrodami deszczowymi, o których dużo się słyszy w kontekście zagospodarowania wody opadowej w przestrzeni miejskiej, ale czy tylko one zawierają się w tym terminie?
PL
Zagrożenia dla miast i ich mieszkańców wynikające ze zmian klimatu wymagają działań łagodzących i adaptacyjnych. Miejskie strategie adaptacji (MPA) kładą szczególny nacisk na rolę błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), która jest wielofunkcyjnym narzędziem kształtowania przestrzeni zurbanizowanej. Nie tylko umożliwia redukcję problemów związanych ze zjawiskiem miejskich wysp ciepła i powodziami miejskimi, ale również poprawę estetyki miasta, walorów rekreacyjnych i edukacji ekologicznej mieszkańców. W artykule przedstawiono genezę i rolę BZI oraz wybrane komponenty systemów zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych SuDS/TRIO.
EN
Threats to cities and their inhabitants resulting from climate change require mitigation and adaptation measures. Urban adaptation strategies (UAS) place particular emphasis on elements of blue-green infrastructure (BGI), which is a multi-functional tool for shaping urban space. BGI not only helps to reduce the problems associated with the phenomenon of heat islands and urban floods, but also improves the city’s aesthetics, recreational values and environmental education of its residents. The paper presents the origin and role of BGI and selected components of sustainable urban drainage systems (SuDS/TRIO).
EN
Three-year observations made it possible to assess the degree of pollution and variability in quality of rainwater collected in two reservoirs in the Lublin agglomeration (south-eastern Poland). The studied objects are characterised by different construction, size, hydraulics and type of drained surface. In particular, a large variation in water quality indicators was observed for suspended solids, NH4+, NO3- and K+. Higher conductivity, NH4+, SO4- and Cl- was found in the reservoir receiving rainwater from the national road, compared to the water from the housing estate. In the second reservoir, a higher load of NO2-, PO4-, Fe+ and K+was observed. Among the analysed variables, the most disturbing values were recorded for conductivity, pH, suspended solids, oxygen indicators, NO2-, NH4+and PO4-. The liquid flowing into the reservoirs during snowmelt was characterised by high pollution. In the year with the highest sum of atmospheric precipitation, there was a reduction in medium concentrations of many quality variables (flushing effect, dilution of pollutants). An increase in oxygen demand and oxygen deficits were observed in warm seasons. An emission of inconvenient odors in the vicinity of the reservoir in the housing estate was also observed. These phenomena may be intensified in the case of improper use of the system (e.g. when bottom sediments are not removed) and further increase of air temperatures. Under such conditions, the possibility of using open rainwater reservoirs near human settlements becomes questionable.
PL
Na podstawie trzyletnich obserwacji dokonano oceny stopnia zanieczyszczenia oraz zmienności jakości wód deszczowych gromadzonych w dwóch zbiornikach na terenie aglomeracji Lublina (Polska południowo-wschodnia). Badane obiekty charakteryzują się różną budową, wielkością, hydrauliką i rodzajem powierzchni odwadnianej. Szczególnie duże zróżnicowanie wskaźników jakości wody dotyczy zawiesiny, NH4+, NO3- i K+. W zbiorniku na wody deszczowe z drogi krajowej stwierdzano wyższą przewodność, NH4+, SO4- i Cl- niż w wodach z osiedla mieszkaniowego. W drugim zbiorniku obserwowano większe obciążenie NO2-, PO4-, Fe+ i K+. Wśród analizowanych zmiennych najbardziej niepokojące wartości osiągała przewodność, pH, zawiesina, wskaźniki tlenowe, NO2-, NH4+ i PO4-. Wysokim zanieczyszczeniem charakteryzowała się ciecz dopływająca do zbiorników w trakcie roztopów. W roku z najwyższą sumą opadów atmosferycznych nastąpiło zmniejszenie średnich koncentracji wielu zmiennych jakości (przemycie zlewni, rozcieńczenie zanieczyszczeń). W ciepłych porach roku obserwowano wzrost zapotrzebowania na tlen i pojawianie się deficytów tlenowych. Stwierdzono też emisję odorów w sąsiedztwie zbiornika w osiedlu mieszkaniowym. Przy niewłaściwej eksploatacji systemu (m.in. brak usuwania osadów dennych) i dalszym wzroście temperatur powietrza zjawiska te mogą nasilać się. W takich warunkach możliwość stosowania otwartych zbiorników wód deszczowych w pobliżu siedzib ludzkich staje się wątpliwa.
PL
Celem badań była ocena możliwości zastosowania procesu ultrafiltracji do oczyszczenia wybranych wód opadowych pochodzących z dachu domku jednorodzinnego z miasta Wodzisław Śląski. Proces membranowy prowadzono w komorze ciśnieniowej amerykańskiej firmy Osmonics typu GH-100-400 o pojemności 350 cm3 zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne zapewniającej warunki dead-end. W badaniach zastosowano cztery płaskie membrany ultrafiltracyjne o symbolach MT, ST, V3 i BN różniące się materiałem membranotwórczym i graniczną masą molową (MWCO). W trakcie filtracji ciśnieniowej wyznaczono zależność objętościowego strumienia permeatu od czasu prowadzenia procesu. Określono również właściwości transportowe stosowanych membran dla wody zdejonizowanej, grubość membrany oraz kąt zwilżalności. Efektywność procesu oceniano również w oparciu o zmianę ładunku zanieczyszczeń organicznych, takich jak ChZT, OWO, OW, NW, barwę oraz absorbancję UV254. Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że najlepszą membraną pod względem własności transportowych była membrana ST wykonana z polieterosulfonu (10 kDA), chociaż w przypadku tej membrany zjawiska foulingu było najbardziej intensywne. Uzyskano również wysokie usunięcie zanieczyszczeń organicznych oraz barwy wód opadowych.
EN
The aim of the study was to assess the applicability of the ultrafiltration process for the treatment of selected rainwater from the roof of a detached house in the city of Wodzislaw Slaski. The membrane process was carried out in a pressure chamber produced by Osmonics, an American company, type GH-100-400 with a capacity of 350 cm3 equipped with a magnetic stirrer providing dead-end conditions. Four flat ultrafiltration membranes with PT, PW, V3, BN symbols and of different membrane material and MWCO were used. During the pressure filtration, the relationship between the volumetric permeate flux and the time of the process was determined. The transport properties of the applied membranes for deionized water, membrane thickness and the angle of wettability were also determined. The effectiveness of the process was also evaluated based on the change in organic pollutants load, i.e. COD, TOC, TC, IC, colour and absorbance in UV254. Based on the obtained test results, it was found that the best membrane in terms of transport properties was the PES membrane (cut-off 10 kDa). However, in the case of this membrane, the phenomenon of fouling was the most intense. It was also obtained high removal of organic impurities and rainwater colour.
PL
Jednym z podstawowych narzędzi służących ochronie ilości wód odprowadzanych z terenu zlewni jest uwzględnienie potrzeb wykonywania rozwiązań technicznych pozwalających zwiększyć retencję wód opadowych w miastach. Celem pracy było zaprojektowanie systemów do odwodnienia poprzez budowę systemu tzw. „zielono-niebieskich” rozwiązań. Część badawcza pracy zawiera projekt koncepcji odwodnienia obszaru osiedla jednorodzinnego, znajdującego się w Bielsku-Białej, poprzez zastosowanie dwóch rozwiązań: zbiorników do gospodarczego wykorzystania wód oraz systemów retencyjno-infiltracyjnych (ogród deszczowy, mulda chłonna). Oba systemy zostały ze sobą połączone i stworzyły rozbudowany układ. Dla potrzeb badań zostały obliczone ilości wód opadowych (wg modelu Błaszczyka oraz na podstawie lokalnych danych o opadach), określono warunki gruntowo-wodne, zaprojektowano zbiorniki do gospodarczego wykorzystania wód opadowych (według niemieckich wytycznych – DIN 1989-1:2002-04) oraz zwymiarowano urządzenia retencyjno-infiltracyjne według niemieckiej normy (DWA-A 138). Dokonano również analizy działania zbiorników (o objętościach 3, 4 i 5 m3) przy obciążeniu deszczem rzeczywistym (lokalne dane) oraz opadem modelowym Błaszczyka.
EN
One of the basic tools for the protection of resources flowing from the catchment area is mindful, needed to use technical functions enabling retention playback. The aim of the work was to design drainage systems by building a system called "Green-blue" solutions. The research part of the work contains a draft concept for drainage of a single-family housing area located in Bielsko-Biała, by using two solutions: reservoirs for the economic use of water and retention and infiltration systems (rain garden, absorbent hummock). Both systems were connected with each other and created an extensive system. For the purposes of the study, the amounts of rainwater were calculated (according to the Błaszczyk model and based on local rainfall data), soil and water conditions were determined, tanks for the economic use of rainwater were designed (according to German guidelines – DIN 1989-1: 2002-04) and dimensioned retention and infiltration devices according to German standard (DWA-A 138). The analysis of reservoir operation (with volumes 3, 4 and 5 m3) under real rain load (local data) and Błaszczyk model rainfall were also performed.
PL
Obecnie wzrasta zainteresowanie stosowaniem zbiorników do gospodarczego wykorzystania wód opadowych w celu podlewania ogrodów. Zbiornik ma przechwytywać, jak i czasowo przetrzymywać wodę deszczową z rury spustowej, oczyszczoną z elementów stałych dzięki umieszczonemu filtrowi. Wielkość zbiornika zależy od powierzchni dachu z jakiej woda deszczowa jest odprowadzona, zredukowana o współczynnik spływu. Zbiornik powinien być wyposażony w przelew awaryjny, którym zostanie odprowadzony nadmiar wody. Dotychczasowe sposoby obliczenia pojemności zbiornika na deszczówkę (tzw. kalkulatory doboru wielkości zbiornika) są zbyt uproszczone i nie uwzględniają sposobu nawadniania oraz rodzaju gleby. W artykule zaprezentowano dokładniejszy sposób wyznaczania zapotrzebowania na wodę do podlewania ogrodu według niemieckiej normy DIN 1989-1:2002-04.
EN
There is a growing interest in using reservoirs for the economic use of rainwater for watering gardens. The tank is to capture as well as temporarily hold rainwater from the drain pipe, cleaned of solids thanks to the filter. The size of the tank depends on the roof surface from which rainwater is drained, reduced by the runoff factor. The tank should be equipped with an emergency overflow, which will drain excess water. The methods used to calculate the capacity of a rainwater tank so-far (so-called tank size calculators) are too simplistic and do not take into account the way of irrigation and the type of soil. The article presents a more accurate way of determining the demand for water for watering the garden according to the German standard DIN 1989-1: 2002-04.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia racjonalizatorskie podejście do problemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na przykładzie mareckiego systemu kanalizacji deszczowej, przybliżając kolejne etapy działania gminy od sporządzenia prostych modeli na podstawie wzoru Błaszczyka aż do opracowania zaawansowanych modeli hydrodynamicznych, przy zastosowaniu oprogramowania SWMM (Storm Water Management Model) w oparciu o Polski Atlas Natężeń Deszczów Miarodajnych (PANDa) [8]. Zwraca się szczególną uwagę na kompleksowe podejście do projektowania sieci kanalizacji deszczowej wraz z analizą warunków hydrogeologicznych oraz z uwzględnieniem topografii miasta i możliwości wykorzystania istniejących zbiorników wodnych oraz rowów melioracyjnych, jak również w odniesieniu do koncepcji przebudowy ulic [9]. Podejście takie pozwala na efektywne wydatkowanie pieniędzy z budżetu gminy oraz prowadzi do konsekwentnego powstawania sprawnego systemu zagospodarowania wód opadowych na terenie całego miasta. Należy dążyć do jak największego wykorzystania wód opadowych na obszarze ich powstawania oraz do minimalizowania ilości wód odprowadzanych bezpowrotnie do cieków płynących, np. do rzek. Autorzy prezentują prawidłowe podejście do modelowania oraz projektowania systemu sieci kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem możliwie wysokiego udziału retencji wód opadowych oraz rewitalizacji istniejących zbiorników wodnych (stawów pogliniankowych), co dodatkowo poprawi walory rekreacyjne miasta.
EN
The article presents a rationalized approach to the problem of stormwater management based on the example of rainwater drainage system in Marki, bringing closer the successive stages of municipal authorities, from the simple models based on the Błaszczyk formula to the advanced hydrodynamic models using the SWMM (Storm Water Management Model) software based on the Polish Atlas of Rains Intensities PANDa [1]. Particular attention is paid to a complex approach to designing a rainwater drainage system with an analysis of hydrogeological conditions and taking into account the topography and the possibility of using existing water reservoirs and ditches, also referring to a concept design for streets redevelopment [2]. Such an approach allows to spend money from the municipal budget in more effective way and leads to the consistent creation of an efficient stormwater management system throughout the city. One should strive to maximize the use of rainwater in the area of the rainfall and to minimize the amount of water irretrievably released to watercourses, e.g. rivers. The authors present the valid approach to modeling and designing a rainwater drainage system, considering the highest share of stormwater retention and the revitalization of existing water reservoirs (clay ponds), which will further improve the recreational value of the city.
PL
W artykule opisano standardy dotyczące odprowadzania wód opadowych do środowiska, omówiono uregulowania prawne oraz zwrócono uwagę na kwestie ekonomiczne dotyczące tego zagadnienia. Skupiono się na określeniu wartości maksymalnych stężeń zanieczyszczeń występujących w wodach opadowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy doborze separatorów. Odniesiono się też do innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim w kwestii konstrukcji separatorów oraz do badań prowadzonych nad zwiększeniem sprawności redukcji zanieczyszczeń w hydroseparatorach w porównaniu do rozwiązań komercyjnych.
EN
The article describes the standards for rainwater discharge to the environment, we discussed the legislation and paid attention to economic issues. Focused on defining the maximum concentration values of the most important contaminants present in the runoff water and the conditions which must be satisfied in the selection of the separators. Reference was also innovative solutions primarily in terms of design and separators for research on improving the efficiency of pollution reduction in hydroseparatorach, compared to commercial solutions.
EN
Extreme weather events such as: high temperatures, heat waves, torrential and heavy rains, strong winds or floods are increasingly frequent symptoms of climate change. As predicted by climatologists, they would keep occurring more and more often and their intensity would increase. Flooding and floods are the biggest threats to the agglomeration. They pose a great danger not only directly to residents' property, but also cause severe economic losses, e.g. during a temporary interruption of a production process. Adaptation to climate change can be supported not only by new technologies, but also by some trends in spatial planning, i.e. activities related to installation of green infrastructure throughout the city. Water and green perfectly fit into an urbanized space. The article investigates how green walls can participate in adaptation of the city of Krakow to climate changes. The term of the green wall was also discussed and the own its definition was proposed. The aim of the research was to find locations of green walls in the city of Krakow and then visually assess their spatial structure and density. On the basis of this data, areas for potential growing of green infrastructures in a selected settlement unit were identified. The research material comprised the map of Krakow and information obtained during a preliminary inventory of the Krakow’s green walls. The map of Krakow's green walls has been completed on the basis of cartographic data from OpenStreetMap.org. In addition, the materials form the state geodetic and cartographic resources were used. The map was developed using the QGIS program – version 2.4.0. The authors created a map of green walls in Krakow along the main communication routes. The map is made up of spatial data in a digital form, as two vector layers linked with the city map. There were just a few plant species planted on the green walls. However, a large variety of constructions on which vegetation occurred was observed. The map of green walls along the most important communication routes in Krakow allowed to identify potential places for new plantings and to assess a spatial structure of green infrastructure. There is a large number of green walls in the city, but their density is not large, yet. There are many places that are potential locations for greening. Particular attention should be paid to shopping centers, as there are many ways to introduce this form of green infrastructure in their area. Only if at a high density, greenery will help to overcome effects of climate change in the city.
PL
Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak okresy wysokich temperatur, fale upałów, ulewne i nawalne deszcze, silny wiatr czy powódź to coraz częściej występujące objawy zmian klimatu. Zgodnie z przewidywaniami klimatologów będą występowały częściej, a ich intensywność będzie wzrastać. Największym niebezpieczeństwem dla aglomeracji są podtopienia i powodzie. Mają one negatywny wpływ nie tylko na stan mienia mieszkańców, ale mogą także powodować dotkliwe straty gospodarcze, np. w postaci czasowych przerw w produkcji. Adaptacji do zmian klimatu sprzyjają zarówno nowe technologie, jak i trendy w planowaniu przestrzennym takie jak działania związane z instalacją infrastruktury zielonej w mieście. Woda i zieleń doskonale wpisują się w zurbanizowaną przestrzeń miejską. W artykule przedstawiono stan obecny i możliwości implementacji zielonych ścian w celu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu. Przedyskutowano także definicję zielonej ściany i zaproponowano własną. Celem prowadzonych badań było określenie lokalizacji zielonych ścian na terenie miasta Krakowa oraz ocena wizualna struktury przestrzennej i zagęszczenia tego typu obiektów. Na tej podstawie określono obszary do potencjalnego zazielenienia tego typu formą zielonej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej. Materiał do badań stanowiła mapa Krakowa oraz informacje pozyskane na podstawie prowadzonej wstępnej inwentaryzacji zielonych ścian Krakowa. Mapa zielonych ścian Krakowa została opracowana na podstawie danych kartograficznych pochodzących z OpenStreetMap.org. Ponadto do przygotowania mapy wykorzystano także materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapę opracowano z wykorzystaniem programu QGIS w wersji 2.4.0. Określone cele osiągnięto poprzez stworzenie mapy zielonych ścian na terenie Krakowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Opracowana mapa stanowi dane przestrzenne w formie cyfrowej w postaci dwóch warstw wektorowych połączonych z mapą miasta. Gatunki stosowanych roślin wykazywały niewielkie zróżnicowanie. Zaobserwowano natomiast dużą różnorodność konstrukcji, na których występowała roślinność. Analiza opracowanej mapy lokalizacji zielonych ścian wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych Krakowa pozwoliła na wskazanie potencjalnych miejsc dla nowych nasadzeń oraz ocenę struktury przestrzennej tego typu formy zielonej infrastruktury. W mieście występuje duża liczba zielonych ścian, ale ich zagęszczenie nie jest jeszcze duże. Istnieje wiele miejsc będących potencjalnymi lokalizacjami do zazielenienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na centra handlowe., gdyż w ich okolicy istnieje wiele możliwości do wprowadzenia tej formy zielonej infrastruktury. Zieleń w mieście pozwoli na uzyskanie niwelacji skutków zmian klimatu dopiero przy dużym jej zagęszczeniu.
PL
Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań symulacji warunków mieszania wód opadowych z paliwami i następnie oczyszczania ich przez flotację. Badaniu poddano paliwa "zimowe", zawierające czysty olej napędowy, olej napędowy z dodatkiem biokomponentów w ilości 7% oraz czyste biopaliwo. Oczyszczanie prowadzono w lamelowym separatorze substancji ropopochodnych. Otrzymano wyraźne różnice stężeń substancji ropopochodnych w "oczyszczonych" ściekach, co może wskazywać na konieczność weryfikacji poprawności założeń przyjętych przy projektowaniu separatorów.
EN
Rainwater was contaminated with gas oil, bioester-contg. gas oil and bioester (addn. of 1% by vol.) and then purified under lab. conditions by gravitational sepn. for 0.5-10 min. The sepn. degree was detd. as COD. The sepn. of pure gas oil was most efficient and the sepn. of bioester was less efficient.
PL
W artykule przedstawiono różne kierunki działań edukacyjnych dotyczących propagowania wprowadzania alternatywnych rozwiązań służących zagospodarowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Zagadnienie roli edukacji zostało rozpatrzone wielowymiarowo. Uwzględniono edukację skierowaną do różnych grup wiekowych, jak i do różnych grup społecznych, również zawodowych, a w tym urzędników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, projektantów czy naukowców. Zwrócono także uwagę na różne sposoby prowadzenia edukacji, a w tym konkursy. Omówiono efekty edukacji, zarówno te już uzyskiwane, czyli prawie natychmiastowe (jak w przypadku miejskich konkursów czy akcji z dofinansowaniem), ale także te dopiero spodziewane, na które należy jeszcze poczekać. Przegląd działań edukacyjnych poprzedzono licznymi przykładami związanymi głównie z województwem małopolskim.
EN
The article presents various directions of educational activities regarding the promotion of the introduction of alternative solutions for the management of rainwater in urban areas. The issue of the role of education has been considered in many dimensions. Education addressed to various age groups as well as to various social groups as well as professional ones, including officials, employees of water and sewage companies, designers or scientists, was included. Attention was also paid to various ways of conducting education, including competitions. The effects of education were discussed, both those already obtained, i.e. almost immediate (as in the case of municipal contests or actions with co-funding), but also those expected, which still need to be awaited. The review of educational activities was preceded by numerous examples related mainly to the Lesser Poland Voivodeship.
16
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
PL
Przedstawiono regulacje zawarte w nowym prawie wodnym odnoszące się do wód opadowych i roztopowych. Wyłączenie tych wód, poza szczególnymi przypadkami, z kategorii ścieków implikuje liczne problemy interpretacyjne i formalno-prawne będące przedmiotem rozważań Autorów artykułu.
EN
The article presents regulations of the new Water Act applicable to the rainwater and snowmelt. Exclusion of these types of water from the wastewater category, except for special cases, implies numerous interpretation, formal and legal problems discussed by the Authors.
PL
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują: znowelizowana ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180 ze zm.) oraz nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).
PL
W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracami nad nową ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, warto przypomnieć najważniejsze problemy, które ujawniły się w trakcie jej obowiązywania i zgłosić postulaty zmian, które ułatwią jej stosowanie (przy zachowaniu oczekiwań najlepszego poziomu usług dla klientów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych).
EN
In article was analyzed procedure of determining fees for water services connected with discharging rain water and snow water to water, as a result of the new Water Law, which came into force on the 1st of January 2018. First of all, authors compare the scope of water law permits – connected with the aforementioned matter – issued under the Water Law of 2001 (currently not in force) to those issued under the new Water Law of 2017 (currently in force since the 1st of January 2018). Authors indicate that – within the new Water Law – water law permit issued before the 31st of December 2017 is the fundamental source of information related to determining fees for discharging rain water and snow water to water. Such situation can lead to interpretational doubts of legal provisions related to the aforementioned matter. Results of the analysis conducted by the authors of this paper indicate crucial differences within amounts of fees for discharging rain water and snow water, paid by the obliged entities. Such differences result from the method of determining certain amounts of fees and also from the interpretation of the new Water Law and implementing regulations.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.