Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efekty ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odnawialne źródła energii to takie jej rodzaje, których używanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem, a ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Podstawową zaletą wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest możliwość spożytkowania darmowej energii, oddziaływującej negatywnie na środowisko tylko w niewielkim stopniu, a więc dostarczającej interesariuszom wielu rodzajów efektów natury energetycznej, ekonomicznej oraz ekologicznej. Jednym z głównych problemów towarzyszących wytwarzaniu energii z takich źródeł jak wiatr i słońce, jest duża zmienność i nieprzewidywalność wielkości jej wytwarzania wynikająca z zależności ilości produkowanej energii od aktualnych warunków pogodowych. Tworzenie systemów hybrydowych opartych na kilku rodzajach technologii ma na celu wzajemne ich uzupełnianie się generujące szereg korzyści. Idealna byłaby sytuacja, gdyby oba źródła energii wchodzące w skład elektrowni hybrydowej (w tym przypadku elektrownia wiatrowa i elektrownia fotowoltaiczna), w sposób ciągły pokrywały całkowite zapotrzebowanie na energię użytkownika. Niestety z uwagi na krótko- i długoterminową zmienność warunków atmosferycznych, taki bilans jest nieosiągalny. Przy wykorzystywaniu tak mało przewidywalnych i nieciągłych źródeł energii, jakimi są słońce i wiatr, pożądane jest dołączenie do systemu energetycznego zasobników energii elektrycznej, jednak w chwili obecnej są one zbyt kosztowne, dlatego pośrednio rolę magazynu obecnie pełni sieć elektroenergetyczna. W artykule scharakteryzowano zalety i wady odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słońca i wiatru. Na podstawie rzeczywistych danych z pracujących systemów wytwórczych i zużycia energii w gospodarstwie domowym dokonano symulacji i wyznaczenia rzeczywistego bilansowania się systemu dla różnych wariantów. Następnie dokonano analiz efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych uwzględniających bilansowanie się tych źródeł wynikające z efektu wzajemnego uzupełniania się wytwarzanej energii w pewnych okresach w tych elektrowniach. Efekty te podzielono na dwie grupy – pierwszą związaną z efektami globalnymi i drugą z efektami związanymi z energią bezpośrednio zbilansowaną w gospodarstwie domowym. Efekty te świadczą o przewadze systemów hybrydowych wiatrowo-słonecznych nad systemami wykorzystującymi tylko jedno źródło wytwórcze.
EN
Renewable energy sources is an energy that is derived from natural processes that are replenished at a higher rate than they are consumed. The main advantage of using renewable energy sources is the ability to use free energy which only slightly negatively impacts the environment, thus providing stakeholders energy, economic and ecological effects. One of the main problems accompanying the generation of energy from renewable sources is the large variability and unpredictability of its production resulting from the dependence of the amount of energy produced on the current weather conditions (wind and solar energy). Creating hybrid systems based on several types of technology is intended to complement each other, generating a number of benefits. It would be ideal if both hybrid energy systems sources could continuously cover the total energy requirement of the user. Unfortunately due to the short-term and long-term variability of the weather conditions, such a balance is unattainable especially for wind and solar energy. With the use of such unpredictable and discontinuous energy sources as the sun and wind, it is desirable to add energy storage to the power system, however. Energy storage is too expensive, the role of the energy storage is now also played by the electricity grid. The article presents the advantages and disadvantages of renewable energy sources, with a particular focus on the solar and wind energy. On the basis of real data from the working systems of production and household energy consumption, simulations were performed and the actual balancing of the system for different variants was calculated. Energy, ecological and economic effects were then taken into account, reflecting the balancing of these sources resulting from the mutual complement of generated power at certain times in these power stations. These effects demonstrate the superiority of wind-solar hybrid systems over systems using only one generation source.
PL
Przedstawiono oszacowanie redukcji CO2 w wyniku zastosowania silników o wyższych klasach sprawności. Wzięto pod uwagę zarówno redukcje CO2 na skutek niewyprodukowania energii elektrycznej, jak również zwiększenie emisji CO2 na skutek zastosowania w tych silnikach większej ilości materiałów.
EN
Evaluation of CO2 reduction as a result of high efficiency motors using are presented in the paper. There were taken into consideration CO2 reduction as a result of non-producted electrical energy as well as CO2 increasing as a result of more materials using in this type of motors.
3
Content available Ocena efektów ekologicznych termoizolacji budynków
PL
W Polsce i innych krajach europejskich jednym z celów strategicznych jest poprawa efektywności energetycznej. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny efektów ekologicznych przedsięwzięcia związanego z termoizolacją budynku z uwzględnieniem oceny wrażliwości wybranych zmiennych. Do oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano metodologię oceny cyklu życia (LCA). Wzięto pod uwagę zarówno koszty ekologiczne (zwiększenie obciążenia środowiska) związane są z materiałami termoizolacyjnymi jak i zyski ekologiczne (zmniejszenie obciążenia środowiska) powstałe w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania w fazie użytkowania budynku. Uwzględniono wariantowość ze względu na rodzaj przegrody zewnętrznej, stosowane źródło ciepła w budynku, rodzaj materiału termoizolacyjnego, a także strefę klimatyczną, w której znajduje się budynek. Dla każdego badanego wariantu uzyskano pozytywny efekt - zmniejszenie obciążenia środowiska w wyniku termoizolacji.
EN
One of the strategic objectives in Poland and other European countries is to improve energy efficiency. This paper aims to present a method for evaluating environmental effects of the project associated with thermal insulation of the building including the assessment of sensitivity of selected variables. To evaluate the environmental impact the methodology of life cycle assessment (LCA) was used. Both the environmental costs (increased burden on the environment) related to thermal insulating materials and environmental gains (reduction of environmental load) resulting from the reduction of energy demand for heating in the use phase of the building, were taken into consideration. The options were included with regard to the type of the external wall, heat source used in the building, the type of thermal insulating material, and the climate zone in which the building is located. For each studied variant a positive effect was obtained - reducing the burden on the environment as a result of thermal insulation.
PL
W artykule przedstawiono redukcje CO₂ wynikające z obliczeń na podstawie wdrażanych wariantów audytów energetycznych w kilku budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie północno-wschodniej Polski. Wartości obliczeniowe porównano z redukcjami rzeczywistymi wynikającymi z eksploatacji przedmiotowych budynków po wykonaniu termomodernizacji. Uzyskane w większości obiektów efekty były większe od obliczeniowych (od 4,5 do niespełna 40%). W jednym przypadku do osiągnięcia efektu obliczeniowego zabrakło ok. 6%.
EN
The paper presents the reductions of carbon dioxide, resulting from calculations based on the implemented variants of energy audits, in several public buildings situated in North-Eastern Poland. The calculated values are compared with the actual reductions resulting from exploitation of the buildings. Obtained results in most objects were larger than the calculated ones (from 4.5% to less than 40%), in one case the effect was smaller of approximately 6%.
EN
The purpose of this article is to demonstrate the profitability of energy production from alternative energy source, which is the Sun. The article compares the installation of active solar system with installation that uses the traditional source of energy. The study contains a summary of the two energy installations operating in a single family home with a fixed surface area and number of inhabitants. We compared the costs of installation, operating costs, payback period, environmental impact for these two installations. Performed calculations showed the differences in the investment costs and the operating costs of traditional and solar installations for hot water heating. For installation of solar panels, the investor bears almost twice the financial outlay.It should be noted, however, that the payback period is more than 11 years, while the lifetime of the device is up to 20 years. When you buy an installation that uses alternative energy sources, you can apply for grants, which reduce investment costs, or take advantage of the credit specifically designed for such investments. Ecological effects, although unmeasurable, are significant and definitely testify in favor of the solar system.
PL
Materiał stanowi kontynuację problemu opisanego w (Ambroziak i in., 2013). W artykule przedstawiono wyniki analizy ekonomicznej oraz ekologicznej biomasy (pellety), w porównaniu z innymi, powszechnie stosowanymi nośnikami energii (węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy oraz energia elektryczna, wytwarzana w krajowym systemie elektroenergetycznym -KSE). Powyższą analizę wykonano na przykładzie budynku mieszkalnego, stanowiącego domek jednorodzinny, zlokalizowany w różnych strefach klimatycznych na terytorium Polski (strefa I -Gdańsk, strefa II -Piła, strefa III Toruń, strefa IV -Białystok, strefa V -Suwałki). W oparciu o ww. badania przedstawiono szereg wniosków ukazujących zalety biomasy jako odnawialnego źródła energii (OZE) na tle innych, konwencjonalnych źródeł energii.
EN
The material constitutes continuance of the issue presented in (Ambroziak et al. 2013). The article presents the results of the economic and ecology analysis of biomass (pellets) compared to others, commonly applied energy carriers (hard coal, natural gas, heating oil and electric energy produced in the national electrical and energy system - KSE). The above analysis was carried out on the example of the residential building, constituting a one-family house located in various climatic zones on the territory of Poland (zone I - Gdańsk, zone II - Piła, zone III Toruń, zone IV - Białystok, zone V - Suwałki). Based on the above mentioned research a number of conclusions presenting advantages of biomass as a renewable energy source (RES) compared to other conventional energy sources were presented.
7
Content available remote Efekty ekologiczne zastosowania kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym
PL
Przedstawiono zagrożenia środowiskowe powodowane ergetycznym wykorzystywaniem paliw konwencjonalnych, okrślono emisję zanieczyszczeń powietrza w wyniku ich spalania do celów podgrzewu wody użytkowej w domu jednorodzinnym oraz obliczono wielkość jej redukcji po zastosowaniu kolektorów słonecznych. Oszacowano potencjalne korzyści ekologiczne zastosowania kolektorów słonecznych w domach jednorodzinnych na terenie Polski.
PL
W artykule przeanalizowano, w jaki sposób dostępne środki pomocowe mogą wpłynąć na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie inwestycji środowiskowych. Realizując ten cel zidentyfikowano: możliwości wsparcia finansowego inwestycji proekologicznych z dostępnych obecnie w Polsce funduszy strukturalnych; efekty rzeczowe, jakie zostaną osiągnięte w roku docelowym tj. 2015 oraz efekty ekologiczne realizowanych inwestycji, które muszą być wykazane przez każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie dla poszczególnych dziedzin ochrony środowiska: atmosfery (powietrza), ziemi (gospodarka odpadami), wód (oczyszczalnie ścieków, kanalizacje) oraz infrastruktury drogowej. Ograniczenia finansowe przedsiębiorstw oraz środków publicznych i unijnych powodują, że nie jest możliwa realizacja wszystkich projektów środowiskowych. Wyboru projektów priorytetowych dokonuje się zatem opierając się na analizie najlepszych potencjalnych korzyści ekologicznych (efektów ekologicznych), jakie mogą zostać osiągnięte w wyniku wdrożenia projektu, a także na podstawie ich efektywności ekonomicznej.
EN
In this article it has been analysed, how relief funds can influence the improvement of competitiveness of enterprises in Poland in the field environmental investments. To realize this matter, following issues are shown: possibilities of financial support of proecological investment from the currently available structural funds in Poland; evidences which will be attained in the objective year (2015) and ecological effects realised investments which have to be presented by all transactors applying for subsidies for particular fields of environmental protection, i.e.: atmosphere (air), earth (waste management), water (effluent treatment plant, sewerage) and infrastructure transport. Financial constraints of enterprises as well as public means and EU limitations cause, that it is not possible to realise all environmental projects. The choices of priority projects is done on the basis of the analysis of the best potential ecological benefits which may be accomplished as a result of applying project and on the basis of economical effectiveness.
10
Content available remote Influence of wind energy on the environment
EN
In the 1970s, oil shortages pushed the development of alternative energy sources. In the 1990s, the push came from a renewed concern for the environment in response to scientific studies indicating potential changes to the global climate if the use of fossil fuels continued to increase. Wind energy is an economical power resource in many areas of the country. Wind is a clean fuel, wind farms produce no air or water pollution because no fuel is burned. Growing concern about emissions from fossil fuel generation, increased government support, and higher costs for fossil fuels have helped wind power capacity grow substantially over the last 10 years. The state and perspectives of the wind energy development in Poland, Europe and the world is shown in the paper.
PL
Kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych przyspieszył rozwój alternatywnych źródeł energii. W latach 90. nastąpił rozwój tych źródeł energii wywołany zaobserwowanym globalnym ociepleniem klimatu, którego przyczyną jest wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii. W artykule przedstawiono stan i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w świecie, Europie i Polsce oraz wpływ na środowisko przyrodnicze. Wskazano, że energetyka wiatrowa w minimalnym stopniu negatywnie wpływa na środowisko, wywierając duży wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.
PL
Przedstawiono analizę efektywności ekonomicznej projektów modernizacyjnych zrealizowanych w Elektrowni Opole, wykorzystując różne metody ich oceny.
EN
The paper presents analysis of efficiency of modernization projects realized in Opole Power Station; different assessment methods are applied.
PL
W referacie przedstawiono analizę efektów energetycznych i ekologicznych towarzyszących procesowi współspalania biomasy w kotle pyłowym OP-230. Podstawą analizy były badania energetyczno - emisyjne przeprowadzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu w jednej z krajowych elektrowni systemowych. Omówiono wpływ współspalania biomasy drzewnej i stanowiących biomasę odpadów z przemysłu spożywczego z węglem kamiennym. Przedstawiono charakterystyki porównawcze zmian poszczególnych elementów bilansu energetycznego kotła, odnosząc proces współspalania biomasy do spalania węgla bazowego. Wyznaczono wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza, wykazując, że współspalanie biomasy prowadzi do obniżenia wielkości emisji substancji szkodliwych. Z uwagi na możliwość zaliczenia części energii bezpośredniej (energii elektrycznej i ciepła) powstającej w procesie współspalania do energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, referat zawiera opis procedury bilansowania energii odnawialnej w rozważanej elektrowni, wraz z przykładem obliczeniowych ilustrującym metodykę bilansowania energii odnawialnej.
EN
Paper presents the analysis of energy and ecological effects of biomass co-firing in pulverized coal boiler OP-230 type. The analysis was based on the results of energy and emission co-firing tests carried out in one of Polish power plants. The influence of biomass co-firing on the individual elements of boiler energy balance (e.g. stack losses and boiler thermal efficiency) was discussed comparing to combustion of coal alone. The emission indices during coal combustion were calculated and compared to the emission indices for biomass co-firing. It was shown, that biomass co-firing leads to decreasing of CO and SO2 emissions. Due to the possibility of considering a part of energy generated during co-firing as renewable energy, the procedure for renewable energy share calculation was presented and illustrated with an example.
PL
Ciepłownia w Zgorzelcu należy do nietypowych obiektów w polskim ciepłownictwie. Obecnie eksploatuje 3 kotły parowe typu KE-25s, opalane miałem węgla brunatnego. Energia cieplna wytwarzana jest więc w kotłach parowych bez równoczesnej produkcji energii elektrycznej. Charakterystyczne elementy obiektu to: narzutniki paliwa i wymiennikownia parowo-wodna (czynnikiem grzewczym w systemie jest woda).
PL
Przedstawiono opis głównych problemów katalitycznego odsiarczania i odazotowania spalin. Pokazano elementy składowe współczesnej instalacji usuwania zanieczyszczeń gazowych powstających w wyniku spalania węgla.
EN
Basic problems concerning catalytic desulfurization and denitrification of combustion gases have been discussed. Modern installation for elimination of gas wastes that form in the course of hard coal combustion processes has been presented.
PL
Gaz ziemny w krajowej strukturze energii pierwotnej stanowi około 11%, w porównaniu do Unii Europejskiej jest to około dwukrotnie niższy udział. Ze względu na wielkość zasobów gazu ziemnego Polska należy do państw mało zasobnych w gaz ziemny. W ostatnich latach zużycie gazu ziemnego kształtowało się na poziomie około 11 mld m3. Krajowe wydobycie stanowi około 4 mld m3, a reszta gazu jest importowana, przede wszystkim z Rosji, a także w mniejszych ilościach z Niemiec, Uzbekistanu i Norwegii. W kraju w 2002 roku główną grupę odbiorców gazu ziemnego stanowią odbiorcy przemysłowi - ponad 54% zużycia krajowego, następnie odbiorcy indywidualni - ponad 31% oraz handel i usługi - ponad 14%. Obiekty energetyczne wykorzystujące gaz ziemny charakteryzują się niższym wskaźnikiem emisji CO2 w porównaniu do obiektów bazujących na węglu kamiennym i węglu brunatnym . Ponadto niepodważalnym atutem układów gazowych jest ich wysoka sprawność (w nowoczesnych rozwiązaniach sprawność elektryczna turbiny gazowej w układzie kombinowanym osiąga 60%, a sprawność elektrowni opalanej węglem kamiennym to 34 - 38%). Układy gazowe charakteryzują się również wysoką elastycznością pracy. Pod względem nakładów inwestycyjnych zdecydowanie korzystniej wypadają elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące gaz ziemny. Natomiast w przypadku wytwarzania energii elektrycznej, to zdecydowanie bardziej opłacalne jest wykorzystywanie paliw stałych, zwłaszcza węgla brunatnego (ale bez uwzględnienia kosztów zewnętrznych). Polska ma podstawy, aby został rozwinięty węglowo-gazowy model gospodarki energetycznej.
EN
In national structure of primary energy natural gas comprises about 11%. It's share is about two times lower than in the European Union. As concerns abundance of natural gas resources, Poland belongs to the countries of low resources of that fuel. Consumption of the natural gas stabilised at about 11 mld m3 in last few years. Domestic production is about 4 mld m3 and the rest is imported, mainly from Russia and also in smaller amounts from Germany, Uzbekistan and Norway. In Poland in 2002, the main groups of natural gas users are industry - more than 54% of the national consumption, households - more than 31%, trade and services - over 14%. The energetic objects using the natural gas are characterised by the lower index of CO2 emission than objects based on hard coal and lignite. What is more, the important advantage of the gas systems is their high efficiency (in modern solutions the energetic efficiency of gas turbine in combine cycle is 60% while the efficiency of the plant using coal is 34 - 38%). The gas systems are also characterised by high flexibility of working conditions. Also taking into account the capital investments, power plants and heat and power plant based on natural gas are much more beneficial. On the other hand, cost of electrical energy production using solid fuel, and mainly lignite, appears to be more profitable (without including outdoor costs). Summarising, Poland has suitable conditions for the development of the coal - gas model of energetic economy.
PL
Jednym z czynników wstrzymujących działalność przetwórstwa rybnego są problemy związane z ochroną środowiska. W przedsiębiorstwie SZKUNER we Władysławowie wspólnie z duńską firmą MATCON AIS zmodyfikowano linię produkcyjną biorąc pod uwagę poprawę efektywności produkcji, a także zmniejszenie ładunku odprowadzanych zanieczyszczeń oraz wyeliminowanie uciążliwej dla otoczenia produkcji mączki rybnej. Cele te osiągnięto w pełni i modernizacja przyniosła znaczne efekty ekonomiczne i ekologiczne.
EN
One of the factors limiting fish processing is environment protection. In a Władysławowo company named SZKUNER, a preliminary fish processing line for herring has been modified, with the help of a Danish company MATCON AIS. The following factors were considered: improvement in effectiveness, descrease in sewage loads and the elimination of fish production that had a profound impact on the environment. The objective has been fully achieved. The modernization brought forward extensive economical and ecological changes.
PL
W artykule przedstawiono rolę i miejsce Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zarządzaniu środowiskiem w warunkach gospodarki rynkowej na tle ekonomicznych uwarunkowań polityki ekologicznej.Dokonano przeglądu i oceny aktualnie stosowanych metodyk oceny efektywności ekologiczno-ekonomicznej inwestycyjnych projektów proekologicznych. Zaproponowano praktyczne i poprawne metodologicznie wskaźniki oceny efektów ekologicznych oraz wskaźniki efektywności dla inwestycji proekologicznych, które stanowić mogą uzyteczne narzędzie w praktyce działania Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.