Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cement plaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tynki elewacyjne oprócz funkcji estetycznych mają istotny wpływ na trwałość zewnętrznych elementów budynku narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Brak prawidłowej konserwacji tynków może mieć negatywny wpływ na stan techniczny elementów konstrukcji budynku oraz na poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. Przedmiotem artykułu są zasady przeprowadzania okresowych badań i ocen stanu technicznego elewacji wykonanych z tynków zwykłych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia eksperckiego, a także analiz protokołów kontroli budynków przedstawiono podstawowe narzędzia oraz tryb postępowania podczas kontroli okresowych niezbędne do rzetelnej i wiarygodnej oceny stanu technicznego elewacji. Przedstawiono podstawowe typy uszkodzeń tynków oraz wskazano przyczyny ich występowania.
EN
In addition to aesthetic functions, facade plasters have a significant impact on the durability of external building components exposed to weather conditions. Not carrying out proper plaster maintenance may have a negative impact on the technical condition of building construction elements and the level of safety of use of the building. The article describes the rules for conducting periodic tests and assessments of the technical condition of facades made of ordinary plasters. Based on many years of expert experience, analysis of building control protocols presented the basic tools and procedure for periodic inspections necessary for a reliable and credible assessment of the technical condition of the facade. The article presents the basic types of plaster damage and indicates the reasons for their occurrence.
2
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
3
Content available Współczesne powłoki tynkarskie
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z powłokami tynkarskimi. Podjęto w nim próbę techniczno-kosztowego porównania dwóch, najczęściej stosowanych dzisiaj, rodzajów tynków: cementowo-wapiennego oraz gipsowego. Te dwa wybrane tynki poddano ocenie kosztowej, porównując materiały dostępne na polskim rynku. Do kalkulacji przyjęto powierzchnię robót równą 100 m2. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.
EN
This article addresses issues relating to plaster coatings. It makes a comparison, in technical and cost terms, of the two types of plaster most commonly used today: cement-lime plaster and gypsum plaster. These two selected types are evaluated on the basis of cost, comparing the materials available on the Polish market. The calculations assume a working surface area of 100 m2. These issues are presented here in view of the limited number of publications available on this subject.
4
Content available remote Właściwości farb i tynków cienkowarstwowych a teorie na ich temat
PL
W artykule omówiono wybrane właściwości mylnie przypisywane farbom i tynkom cienkowarstwowym jako ich cechy wyróżniające lub główne mankamenty. Opisano zmiany niektórych właściwości użytkowych tych wyrobów spowodowane rozwojem technologicznym, który nastąpił w ostatnich latach.
EN
The article discusses selected properties wrongfully attributed to paints and thin-coat plasterworks as their main drawbacks. Changes of some of the functional properties of these products caused by technological development in recent years are described.
PL
Wybór rodzaju tynku jest decyzją integralną inwestora, która często jest ukierunkowywana przez zalecenia projektanta. Projektant realizujący założenia zrównoważonego budownietwa, powinien być zatem "wyposażony" w odpowiednią wiedzę na temat oddziaływania na środowisko wszystkich materiałów i wyrobów budowlanych i dokonując świadomych środowiskowo wyborów, wpływać na zmniejszenie oddziaływania na środowisko, dlatego autorzy podjęli próbę analizy porównawczej dwóch najczęściej używanych tynków w kontekscie wpływu na środowisko.
EN
The choice of a type of plaster is an integral decision to be made by an investor, often guided by the designer's recommendations. A designer working to the principles of sustainable construction should therefore be equipped with proper knowledge concerning the environmental impact of all construction materials and products, and reduce environmental damage by making environmentally informed choices. With this in mind, the authors have attempted to make a comparative analysis of the two most commonly used types of plaster in terms of their effect on the environment.
6
Content available remote Tynki cienkowarstwowe. Rodzaje, właściwości, kryteria wyboru
PL
Artykuł porusza kwestie optymalnego wyboru tynków elewacyjnych pod kątem uwarunkowań rzutujących na trafność podejmowanych decyzji. Szczególną uwagę zwraca na rodzaj spoiwa, wgląd na kalkulację, niektóre cechy fizykochemiczne tynków, charakter i jakość krajobrazu wokół budynku, wybór terminu realizacji prac oraz odpowiedni dobór koloru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.