Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dekoniunktura na światowym rynku produktów mlecznych, spowodowana wzrostem podaży mleka w warunkach ograniczenia popytu przez kraje rozwijające się, wywołała spadek cen na rynku krajowym. Powtarza się sytuacja z kryzysowych lat 2008-2009. W 2015 r. ceny skupu mleka spadły o 17,3% pod wpływem dynamicznie rosnącej podaży, ceny zbytu średnio o 9,1%, a ceny detaliczne nabiału o 3,1%, podczas gdy ceny detaliczne masła spadły o 10,1%. Tendencje spadkowe cen utrzymały się także w pierwszych pięciu miesiącach 2016 r. Mimo to utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka spowodowana wysokimi cenami w latach 2013-2014 i wcześniejszym rozpoczęciem przygotowań do likwidacji kwot mlecznych przez najbardziej ekspansywne gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka.
EN
Bearish tendencies on the world market of dairy products, caused by a strong increase in milk supply, overlapping with weakening demand in developing economies were transferred onto domestic market. The situation is similar to that one observed in crisis years of 2008-2009. As affected by a dynamic rise in supply, raw milk prices (farm gate) in 2015 declined by 17.3%, factory gate prices by 9.1% and retail prices of milk products by 3.1% while retail prices of butter declined by 10.1%. Downward tendencies were also observed in the first 5 months of 2016. Despite it, the growth rate of procurement, triggered by high prices in 2013-2014 as well as by preparations to quota withdrawal, conducted at large dairy farms remains at a high level.
PL
W artykule przedstawiono kierunki podejmowania działań segmentacyjnych na rynku przetworów mlecznych i tłuszczów roślinnych w Polsce. Część pierwsza artykułu przedstawia istotę i kryteria segmentacji oraz procedury wyboru rynku docelowego. W kolejnej części przedstawiono wyniki badań segmentacyjnych prowadzonych na rynku przetworów mlecznych i tłuszczowym. Podstawy metodologiczne stanowią rezultaty badań jednoźródłowych (Target Group Index), wykorzystywanych do analiz segmentacyjnych. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są współcześnie tendencje zmian we wzorcach zachowań konsumentów żywności? Jakie są podstawy definiowania segmentów docelowych na rynku żywności? Jakie źródła informacji są wykorzystywane w podejmowaniu decyzji segmentacyjnych?
EN
The paper presents tendencies in segmentation activity on the dairy and edible fats market in Poland. The first part of the article includes the essence and criteria of segmentation as well as procedures connected with selection of the target market. The next part of the article includes presentation of segmentation results on the markets selected for research: dairy and edible fats. The methodological aspect includes the application of the results of one-source studies (Target Group Index) for the segmentation analysis. There were formulated key questions: What are the tendencies of changes in segmentation procedures on food market? What is the basis of target market definition? What information sources are used in targeting?
PL
Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
EN
Persisting surpluses on the domestic market makes the condition of Polish dairy sector more and more reliable on the situation on the world market. A decline in the world prices resulted in a deterioration of financial standing of Polish dairy industry in the first half of 2012. Since milk processing and production of dairy products considerably increased, the deterioration was caused primarily by declining producer prices. However, the crisis scenario observed over the period of 2008-2009 is unlikely to repeat. This time the situation of the world markets is different. First of all, there was a substantial rise in the production costs and prices of raw milk in New Zealand and developing countries in the Latin America which led to an improvement in competitiveness of the dairy sector in the EU, including Poland.
EN
In this article, the authors analyzed the global market of milk and dairy products. The world's leading companies in the production of milk, according to turnover were determined. The article presents the proportion of the major exporters of dairy products in 2009-2010 in the world market. The analysis of the dairy industry in the Republic of Belarus was performed and further trends of development and integration in the world market were defined.
PL
Przyczyną trudnej sytuacji mleczarstwa wspólnotowego, w tym polskiego, są opóźnienia we wdrażaniu reformy WPR na rynku mleka, problem nadwyżek produkcyjnych mleka, którego dotychczas nie rozwiązały kwoty mleczne, mimo że funkcjonują od 25 lat oraz niska konkurencyjność mleczarstwa wspólnotowego. Problem ten został ujawniony przez pogorszenie koniunktury na światowym rynku produkcji, na którym ceny powróciły do poziomu z lat 2005-2006. W najbliższym czasie sytuacja na światowym rynku mleka nie ulegnie większej zmianie.
EN
Delays in implementing the reforms, unsolved problem of raw milk surpluses, despite the quota system that has been in force for 25 years, and low competitiveness of the EU dairy sector are the main reason causing difficult situation of the dairy industry both in the EU and Poland. The problem was revealed by deteriorating situation on the world market, where the prices decreased to the level observed over the period of 2005-2006. None of major changes in this respect can be expected in short term.
PL
Poprawiająca się opłacalność produkcji i przetwórstwa mleka, zwłaszcza po integracji, przy stabilnym, ale okresowo malejącym spożyciu, była przyczyną wzrastającej samowystarczalności Polski w produkcji mleka. Wraz z rosnącą nadwyżką podaży nad krajowym spożyciem, polskie mleczarstwo coraz bardziej uzależniało się od eksportu, który stał się jednym z podstawowych czynników prorozwojowych. Jednak dynamika eksportu osłabła w 2008 r., a w 2009 r. nastąpił jego spadek. Polskie mleczarstwo musi szybciej niż dotychczas szukać rozwiązania dotychczasowych problemów obniżających jego konkurencyjność. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wydaje się być konsolidacja.
EN
An improvement in the profitability of milk production and processing, particularly after the accession to the UE overlapped with a temporary decline in consumption, increased the self-sufficiency ratio in Poland. As the market surpluses kept growing, Polish dairy sector became more and more dependanton exports, that was considered as one of the main development factors. However, the export growth rate diminished in 2008 and in 2009 a decline was reported. Polish dairy sector has to accelerate the search for new paths of solving present problems leading to a decline in its competitiveness. The consolidation of the sector seems to be one of the most efficient solutions in this respect.
PL
Analiza słabych i mocnych stron sektora mleczarskiego w Polsce wskazuje, że największą szansą, jaką otwiera przed polskim mleczarstwem integracja z Unią Europejską, jest włączenie do Jednolitego Rynku Europejskiego oraz objęcie Wspólną Polityką Rolną. Daje to możliwości wzrostu eksportu, zwiększenia sprzedaży produktów mleczarskich na rynku krajowym, stabilizacji ekonomicznych warunków przetwórstwa, a także poprawy opłacalności produkcji mleka. Konkurencyjność polskiego mleczarstwa będzie jednak słabła wraz z postępującym zrównywaniem się cen. Proces ten będzie przyspieszać niski poziom kwot przyznanych Polsce oraz reforma WPR na rynku mleka, która zostanie rozpoczęta w 2004 r. Wobec postępującej liberalizacji rynku mleka o przyszłości polskiego mleczarstwa w poszerzonej Unii zadecyduje zdolność wykorzystania udzielanego wsparcia i poprawa konkurencyjności, zwłaszcza w okresie przed akcesją i w pierwszych latach po akcesji.
EN
SWOT analysis of Polish dairy sector indicates the inclusion into the Common Market and CAP as the biggest opportunity after the integration with the EU. It creates a reasonable background for the increase in exports of dairy products, the increase in sales on domestic market, stabilization of economic conditions of milk processing and also for an improvement in profitability o milk production. However the competitiveness of Polish dairy sector will be phased out as the price differences disappear. This process will be accelerated by low level of production quotas granted for Poland and also by expected in 2004 CAP reforms on the dairy market. Having in prospect growing liberalization of dairy market the future of Polish milk market in enlarged Community will rely upon the capacity to utilize granted support and upon improvement in competitiveness, in particular prior the accession in the first years afterwards.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.