Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaopatrzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote The negative and positive pressure system of natural balanced ventilation
EN
This paper discusses the results of research conducted with the Ansys Fluent programme on the air flow through natural ventilation supply and exhaust ducts of rooms located on the ground and upper floor of a building. A scenario with air inflow to a room through an air intake located on the basement floor level was selected for the tests. All simulations were performed for outdoor temperatures of +3,+12, and -15°C (simulations run for an outdoor air temperature of +12°C are discussed in detail). The temperature inside the room is +20°C, i.e. at the minimum temperature level for thermal comfort. The simulations address such issues as the pressure system inside the room and in the exhaust duct, the distribution of air temperature in the room and the vector direction of airflow through the supply and exhaust ducts.
EN
Purpose: This article discuss the results of a field study that was carried out over a 6 months period. The objective of this research aimed at studying the internal procurement system of one of the world's leading Moroccan companies that has a 4.3% contribution to the national GDP. Design/methodology/approach: Our work, based first of all on the elaboration of an overview and then on the use of more than 6 methods and logistic tools, will allow this company to develop its own procurement method, adapted to its constraints and capacities. Findings: In terms of figures, this company sources 157 items from several suppliers. These references are then stored initially in the company's store, and depending on the demand from internal customers, a distribution is subsequently planned. A shortage of stock on some items and overstocking on others is a blatant contradiction suggesting several paths for improvement. Ultimately, the results of our work have enabled us to reduce financial immobilization by 40%, as well as a considerable gain in storage space. Practical implications: This paper shows the importance of responding to the problems of large companies with adapted and targeted methods. Originality/value: This article presents an original parallel application of almost all conventional logistics methods, for a global and efficient optimization.
EN
The paper discusses supplier evaluation as a tool for controlling the level of service in a production enterprise based on data from the selected production company. The suppliers were assessed and analyzed based on their respective assortment groups and strengths and weaknesses of their activity were indicated. It was found that the supply chain in the analyzed company is largely determined by the type of ordered goods, the place of its production and the method of its distribution to the customer.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie oceny dostawców jako narzędzia kontroli poziomu świadczonej obsługi przedsiębiorstwa produkcyjnego. Do pracy wykorzystane zostały dane pochodzące z wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przeprowadzono ocenę dostawców poszczególnych grup asortymentowych oraz dokonano ich analizy. Wskazane zostały mocne i słabe obszary działalności poszczególnych grup dostawców. Stwierdzono, że łańcuch dostaw w analizowanym przedsiębiorstwie jest w dużej mierze uwarunkowany rodzajem zamawianego towaru, miejscem jego produkcji oraz sposobu jego dystrybucji do klienta.
PL
W ramach trwających przekształceń logistyki wojskowej od 2010 roku zabezpieczenie techniczne jednostek i instytucji wojskowych realizowane jest w ramach terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego. Jednym z głównych elementów zadań wsparcia i zabezpieczenia technicznego jest realizacja zaopatrywania w techniczne środki materiałowe. Optymalne zaopatrywanie beneficjentów jest jednym z głównych czynników determinujących sprawność i zdatność sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych RP. Celem artykułu jest ukazanie głównych problemów stojących przed regionalnymi bazami logistycznymi i wojskowymi oddziałami gospodarczymi w realizacji procesu zaopatrywania w tśm jednostek i instytucji wojskowych.
EN
As a part of the ongoing transformations of military logistics since 2010, technical security of military units and institutions is implemented within the territorial logistic security system. One of the main elements of the support and technical security tasks is the implementation of supplying technical material means. Optimal supply of beneficiaries is one of the main factors determining the efficiency and suitability of military equipment in the Armed Forces of the Republic of Poland. The aim of the article is to show the main problems facing regional logistic bases and military branches in the implementation of the process of supplying to military units and institutions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę i ocenę funkcjonowania działu logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości, wytwarzającego uszczelki i części gumowe dla przemysłu samochodowego. Badania zrealizowano metodą studium przypadku, wykorzystując do tego: wywiad swobodny ukierunkowany, przeprowadzony z pracownikami działu, osobistą obserwację i analizę funkcjonowania poszczególnych obszarów logistyki, ocenę funkcjonowania działu logistyki za pomocą analizy SWOT. Efektem badań było sformułowanie rekomendacji w zakresie możliwości usprawnienia badanego działu logistyki. Do najważniejszych zaleceń należą: doszkalanie pracowników działu nt. strategii firmy i zasad funkcjonowania działu logistyki, bardziej równomierne obciążenie obowiązkami pracowników działu, optymalizacja procesu magazynowania, wprowadzenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie procesami logistycznymi, modernizacja infrastruktury logistycznej oraz zmiany w zakresie zawierania długofalowych umów z dostawcami.
EN
The article analyzes and evaluates the functioning of the logistics department of a medium-sized manufacturing enterprise, producing gaskets and rubber parts for the automotive industry. The research was conducted using the case study method, using: interviews with employees of the department, personal observation and analysis of the functioning of individual logistics areas, assessment of the logistics department by means of SWOT analysis and formulation of recommendations regarding the possibilities of improving the examined logistics department. The most important recommendations include: training the employees of the department on the company’s strategy and principles of logistics department operation, more uniform workload for the department employees, optimization of the storage process, introduction of an IT system supporting logistics processes management, modernization of the logistics infrastructure and concluding long-term contracts with suppliers.
6
Content available remote Modelowanie funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie X
PL
W artykule przedstawiono modelowanie i analizę funkcjonowania gospodarki magazynowej na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego X. Na podstawie prowadzonej działalności podzielono asortyment na trzy grupy: terminowo-cykliczne, sezonowe oraz nieplanowane, a następnie dokonano charakterystyki dostawców uwzględniającej rodzaj produktu.. Na podstawie danych dotyczących wybranego asortymentu dokonano analizy oraz wyznaczono Ekonomiczne Wielkości Dostawy.
EN
The paper presents the modeling and analysis of the functioning of the warehouse on the example of a trading company X. Based on its business range is divided into three groups: timely-cyclical, seasonal and unplanned, and next the type of product suppliers were characterized. Based on the data of the selected assortment, an analysis was made and the Economic Order Quantity was determined.
PL
Idea zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) zakłada, że instytucje zamawiające powinny uwzględniać w procesie zakupowym kwestie wpływu zamówień na środowisko, gospodarkę lokalną i sferę socjalną. Jednak zamawiający niechętnie korzystają z możliwości wdrożenia zasad ZZP w praktyce. Celem pracy jest przedstawienie idei zrównoważonych zamówień publicznych, identyfikacja barier w jej stosowaniu obecnie w Polsce oraz sformułowanie propozycji działań zmierzających do upowszechnienia realizacji zasad ZZP. Można wyróżnić trzy główne rodzaje barier w stosowaniu tej idei w praktyce: bariery związane z wiedzą i umiejętnościami osób przygotowujących zamówienia oraz osób sprawujących funkcje kontrolne, bariery psychologiczne (obawy i postawy) osób zamawiających oraz bariera finansowa (wyższe koszty zamówień uwzględniających zasady ZZP w porównaniu do pozostałych zamówień). Upowszechnienie stosowania zasad ZZP wymaga realizacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz inne instytucje państwowe intensywnych działań edukacyjnych i promocyjnych.
EN
Public procurement has a great impact on the economy of the whole country, as well as on the development of the local market, labor market and natural environment. The idea of sustainable procurement implies that public organizations should take those issues into account in their procurement process. However, the contracting authorities are reluctant to implement the rules of SP. We can point three barriers to applying this idea in practice: barriers: barriers related to the knowledge and skills of order preparers and control persons, psychological barriers (fears and attitudes) of order preparers and the financial barrier (higher costs of sustainable public procurement compared to other orders). Dissemination of the application o sustainable procurement requires educational and promotional activities of the Public Procurement Office and other State institutions.
EN
This article presents five methods of centrifugal provision the grinding fluid to the grinding zone such as centrifugal grinding fluid supplying through the grinding spindle and through the grinding wheel, centrifugal grinding fluid provision through the channels in the grinding wheel body and grinding wheel pores, centrifugal grinding fluid provision through the channels in the body and space between abrasive segments, centrifugal grinding fluid provision through the grinding wheel divider radial channels, centrifugal grinding fluid supply method with use of zonal centrifugal grinding fluid provision system. The described characteristics were referred primarily to the conventional flood cooling method as a reference. In summary the conclusions drawn after mentioned characteristics analysis were presented.
PL
Proces zaopatrzenia występuje w każdym przedsiębiorstwie i jest on niezależny od branży, w której ono działa. Firmy nabywają różnego rodzaju asortymenty, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety z etapem tym związane jest wiele problemów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje wybór właściwego dostawcy. Krok ten jest dlatego tak ważny, gdyż zależy od niego pośrednio sukces rynkowy firmy macierzystej. Powinien być zatem przemyślany i przeprowadzony w oparciu o szereg kryteriów, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa nabywającego/ decydenta (w przedstawionym przykładzie dyrektora firmy z przemysłu opakowaniowego). Pomocnym narzędziem, ułatwiającym selekcję, jest metodyka wielokryterialnego wspomagania decyzji, którą reprezentują różne metody, w tym ELECTRE III/IV. Umożliwia ona realizację szczegółowego procesu oceny i wyboru dostawcy, co zwiększa szansę na nawiązanie owocnej współpracy, która w efekcie przełoży się na wysoką pozycję rynkową decydenta.
EN
Procurement process occurs in every company regardless of its operating industry. Companies purchase wide range of assortments, which is necessary in conducting one's business activity. Unfortunately, this step involves a lot of problems, including the selection of the proper supplier. It may also determine the future success of the parent company and its functioning on the market. Thus, such decision should be well-thought and based on the number of criteria recognised as significant for the company/ decision maker (here acting as a director of packaging industry company). One of the tool which may facilitate such selection process is a Multiple Criteria Decision Making/ Aiding methodology, which consists of different methods, including ELECTRE III/IV. It also allows to perform a detailed evaluation and selection process, which may directly increases the chance for the good cooperation between supplier and the company and finally, designate decision maker's market position.
PL
Artykuł opisuje zagadnienie zapewnienia niszczycielowi ORP „Burza” dostaw amunicji do dział artylerii głównej podczas drugiej wojny światowej. Dostarczenie okrętowi francuskiej konstrukcji niezbędnych materiałów w ramach brytyjskiego systemu zaopatrzenia powodowało swoiste problemy logistyczne. Autor ukazuje jak w drodze improwizacji starano się rozwiązać problem wyposażenia tej niestandardowej jednostki w warunkach wojennych.
EN
This article describes the way how the Polish destroyer ORP “Burza” was supplied with the main artillery ammunition during the Second World War. Supporting of the French origin ship in the British sypply system caused peculiar logistic problems. The author explains how an improvisation method was aapplied to solve the problem.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia technicznego w Polskim Kontyngencie Wojskowym /PKW/ składa się z dwóch zasadniczych elementów. Pierwszym jest wydzielenie sprzętu zgodnie z etatem PKW i jego odpowiednie przygotowanie. W tym zakresie należy uwzględniać czynniki warunkujące realizację zadań mandatowych takich jak rodzaj misji, czas trwania, warunki terenowe i klimatyczne, odległość od kraju czy też możliwość wykorzystania zasobów miejscowych. Drugą składową jest bezpośrednia realizacja zadań w rejonie misji obejmująca wszystkie składowe zabezpieczenia technicznego poczynając od dostarczania technicznych środków materiałowych, a kończąc na naprawie uszkodzonych egzemplarzy sprzętu wojskowego. Tylko realizacja wszystkich składowych pozwala bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem eksploatować sprzęt wojskowy w czasie realizacji zadań poza granicami kraju.
EN
Implementation of technical security tasks in the Polish Military Contingent/PMC/consists of two essential elements. The first is the separation of the hardware in accordance with the Fulltime PMC and its preparation. In that regard, it must be take into account the factors determining the projects mandated tasks such as the type of mission, duration, terrain and climate, distance from country to country and also the possibility of using local resources. The second component is direct realization of tasks in the area of the mission covering all components of the technical security measures at technical delivery starting material, and ending with the repair of damaged copies of military equipment. Only the implementation of all components allows you to securely and in accordance with its intended purpose to operate military equipment during the performance of the tasks of the outside of the country.
12
Content available remote Analiza zaopatrzenia w przedsiębiorstwie branży stolarskiej : case study
PL
Celem publikacji jest analiza dostawców i kosztów ponoszonych na zakup materiałów, na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Dokonanie właściwego wyboru dostawcy jest kluczowym problemem współczesnych przedsiębiorstw, a także jednym z istotnych problemów, z którym musi poradzić sobie logistyk. Dlatego też współpraca ze sprawdzonymi, zaufanymi dostawcami, ułatwia zarządzanie logistyczne.
EN
The aim of this paper is to present the suppliers in the surveyed company together with the costs incurred for the purchase of materials. Choosing the right supplier is the key issue for any modern enterprise. It can also be said that it is one of the important problems with which logist has to deal with. Therefore, cooperation with proven and trusted suppliers, facilitates appropriate logistics management.
PL
Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów i konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu jakim jest termin dostawy, dlatego system zaopatrzenia to m.in. sprawne procesy przewozowe zsynchronizowane z przepływem towarów i dokumentów zapewniające odpowiednią elastyczność i kompleksowość usługi. Artykuł prezentuje założenia modelu obsługi transportowej ładunków w procesach zaopatrzenia.
EN
Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time-as the highest priority-has to be maintained at the same time. Thus, the supply system means: effective transport processes synchronized with goods and documents flow, which cater for flexibility and complexity of services. The article presents model of transport goods in measures processes.
PL
Zasadniczym celem prezentowanej publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: jaki jest wiodący rodzaj surowca wykorzystywany w procesie wytwórczym części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych wybranego typu? Takie działanie w przekonaniu autorów pozwoli na ustalenie, jakie działania należy podjąć (zwłaszcza w obszarze projektowania, zaopatrzenia i produkcji), ażeby poszukać oszczędności w kontekście szczupłego – wpływającego na elastyczność organizacji – zarządzania. Przystępując do badań, założono, że rodzaj surowca, który jest wykorzystywany do produkcji części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do maszyn rolniczych w znacznym stopniu determinuje strategię związaną z obniżką kosztów w procesie ich wytwarzania.
EN
The main goal of the following paper is the attempt to answer the question: what is the leading type of raw material used in the manufacturing process of spare parts to be used in agricultural machinery of the predefined type? According to the authors, answering this question allows to identify activities within the areas of procurement and production that will create savings, especially in the context of lean management – influencing the flexibility of an organization. The research is based on the assumption that the kind of raw material used in production process of the predefined spare parts largely determines the strategy for the reduction of costs in the manufacturing process.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania internetowych platform zakupowych przez instytucje sektora publicznego oraz wynikających z tego korzyści.
EN
The purpose of this article is to present the possibilities of using internet purchasing platforms by public sector institutions and the resulting benefits.
PL
W artykule poruszono zagadnienia odnoszące się do stosunkowo nowego, szczególnie w Polsce, zagadnienia, jakim jest to odnoszące się do systemów pick by voice. W trakcie realizacji tematu starano się odpowiedzieć na trzy pytania badawcze, które dotyczyły tego, w jaki sposób funkcjonują te systemy, w jakich obszarach logistyki są najczęściej wykorzystywane, a także jakie korzyści mogą być uzyskiwane w następstwie ich stosowania przez poszczególne przedsiębiorstwa. Praca została podzielona na dwa główne rozdziały. W pierwszym podjęte zostały zagadnienia odnoszące się do kwestii terminologicznych, bowiem wyjaśniono istotę pojęcia voice picking, jak również terminów, które dotyczą procesów i czynności wspomaganych przez te systemy, czyli komisjonowania oraz kompletowania zamówień. W tej części pracy omówiono ponadto najważniejsze elementy i cechy systemów pick by voice. Z kolei w drugim rozdziale skupiono się kolejno na opisaniu obszarów zastosowań tych systemów, jak również korzyści, które są generowane w następstwie ich wykorzystywania.
EN
This paper describes the issues relating to the relatively new, especially in Poland, the issues, which is related to the pick by voice systems. It identified three research questions that concerned that, in the operation of the systems in which areas of logistics are most commonly used, and what benefits can be derived as a result of their use by individual companies. The work is divided into two main sections. In the first undertaken on the issues relating to the question of terminology is explained the essence of the concept of voice picking, as well as the terms that apply to processes and activities supported by these systems, or picking and picking orders. This section also discusses the most important elements and features a pick to voice systems. On the other hand, in the second chapter of focus in order of describing the application areas of these systems and the benefits that are generated as a result of their use.
PL
W aktualnych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw relatywnie ważna jest elastyczność podsystemu zaopatrzenia rozumiana jako skłonność, podatność, gotowość i zdolność do dokonania wielowymiarowych zmian w jego zakresie w cyklu życia systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Stało się to przesłanką wyboru celu niniejszego referatu, który sprowadza się do opisania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych jako siły sprawczej elastyczności podsystemu zaopatrzenia w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Autorka w referacie wychodząc od charakterystyki zmiany poprzez koncepcyjne ramy zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych zaprezentowała koncepcję elastyczności podsystemu zaopatrzenia oraz wyniki badań empirycznych. Przy realizacji wyżej wymienionego celu autorka posłużyła się przede wszystkim metodą opisu i analizy krytycznej materiału pozyskanego w wyniku studiów literatury przedmiotu i z przedsiębiorstw. Przyjęta metodologia badań umożliwiła zebranie i przeanalizowanie materiału dotyczącego wykorzystania zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych do kreowania elastyczności podsystemu zaopatrzenia stanowiąc tym samym odpowiednią podstawę procesu wnioskowania.
EN
In actual functioning conditions of enterprises very significant becomes the flexibility of their provision subsystem understood as tendency, susceptibility, readiness and ability to accomplish the changes in various dimensions in the range of the provision subsystem during the life cycle of logistic system of enterprises. This became the main goal of this article which characterise the revolution and evolution changes in provision sub-system as the power of its flexibility in theoretiical and practical aspects. In the paper, the author started by presenting the characterictics of changes through the conceptual frame of the revolution and evolution changes in provision subsystem of enterprises and ended with the presentation of empirical research. To gain this aim author has used the method of description and critical analysis of material based on literature studies and enterprises. The accepted methodology made possible the collection and analysis of material concerning make use of revolution and evolution changes to create flexibility of the provision subsystem which was the base for the conclusions.
PL
Artykuł dotyczy problematyki kosztów stanowiskowych z obszaru zaopatrzenia. Porusza wagę znajomości i identyfikacji tej grupy kosztów w przedsiębiorstwie. Pokazuje ich systemowe ujęcie z podziałem na koszty rzeczowe i osobowe. Przedstawia również przykłady mierników i wskaźników służących ocenie kosztów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
EN
The paper refers to issues of work places costs in supply area. It stresses the importance of knowledge and identification of this costs group in the enterprise. The paper shows their recognition of the spleen with the division on material and personnel costs. Also presents examples of metrics and indices for supply costs assessing in the enterprise.
PL
W artykule, będącym studium przypadku, rozważania oparto na badaniach przeprowadzonych metodą fokusową wśród usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Poza syntetycznym ujęciem problemu i teoretycznym przedstawieniem istoty rachunku TDABC, artykuł pełni funkcję praktyczną i poznawczą. Przedstawiono wyniki badań w zakresie definiowania korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych narzędzi optymalizacji procesów. W tym celu wykreślono szereg ekonomicznych korzyści będących efektem wdrożenia sposobu budżetowania z wykorzystaniem rachunku Time-Driven Activity Based Costing.
EN
Article is a case study. Considerations are based on studies using focus groups among service construction companies in Poland. In addition to the synthetic approach to the problem and theoretical view of the essence of TDABC, the article has a practical and cognitive function. The results of research in defining the benefits of modern tools for process optimization. For this purpose, plotted a range of economic benefits resulting from implementation of the method of budgeting using Time-Driven Activity Based Costing.
PL
Artykuł ukazuje najnowsze zagadnienia zrównoważonego zarządzania funkcją zakupów przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi stosowanych w odpowiedzialnym zarządzaniu zaopatrzeniem. Na podstawie studium literaturowego i stosowanych praktyk biznesowych przygotowano zestaw narzędzi przydatnych przedsiębiorstwom hutniczym w zakupach zaopatrzeniowych.
EN
The article shows the new part of management that is sustainability in purchasing. The aim of article is presentation of key tools in creating of sustainable choice of suppliers. Review of literature and business practice was helpful in preparing of the tools for metallurgical company.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.