Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 233

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnes trwały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
The variety of accidents which happen during the construction of oil and gas wells causes the expansion in the use of magnetic fishing tools. However, the known tools based on permanent magnets have a significant drawback involving the flat working surface of the magnetic system that does not permit to achieve a considerable attraction force to a fished object of complex geometric shape. Therefore, the aim of the research is to increase the efficiency of removal the objects of irregular geometric shape from the wells by enlarging the area of contacting them. For that purpose, it has been developed a fundamentally new design of the large-diameter fishing tool with the moving magnetic systems capable of copying the shape of the objects to be fished. Each magnetic system, which is compound of permanent rare-earth neodymium magnets and concentrically placed magnetic cores, shall be held by the magnetic field of adjacent systems with opposite polarity. There were conducted theoretical studies using the finite element method to determine the working capacity of the designed tool. As a result, it has been found the value of hoisting capacity during the interaction of magnetic systems with the roller cone of the drill bit; this fact confirms the capability of fishing the objects of irregular geometric shape. In addition, it has been explored the influence of the material of the fished object on the power characteristics of magnetic systems. The application of the designed magnetic tool allows removing the ferromagnetic objects from the well regardless of their shape, weight and position on the bottom hole. Apart from that, the given tool may be used in the areas where the technology of work is related to drilling wells.
PL
W artykule udowodniono słuszność wyboru silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (GZM-1612L) zamiennego montażowo za silnik asynchroniczny synchronizowany (SASf-1612LX). Wywodu tego dokonano poprzez porównanie właściwości eksploatacyjnych obu maszyn o tej samej mocy znamionowej na wale, tj. 3200 kW. Porównaniom poddano właściwości rozruchowe, przeciążalność, sprawność oraz obsługowość obu maszyn.
EN
This article presents the pertinence of choosing a line start permanent magnet synchronous motor (GZM-1612L) replacement assembly of synchronized asynchronous motor (SASf-1612LX). This is done by comparing the operating properties of both machines with the same rated power on the shaft, as 3200 kW. The starting current, overloading, efficiency and maintenance of both machines are compared.
EN
An analysis of heat transfer in a low power line-start permanent magnet synchronous motor is presented. A three-dimensional numerical model together with its experimental verification are reported. The model takes into account the mixed convection and heat conduction inside the motor. Radiative heat transfer is assumed to be negligible due to relatively low temperature difference between the motor’s surface and the environment. The analysis was performed for steady state operation conditions at rated load. To determine the loss density distribution in the motor, electromagnetic calculations were performed. The temperature distribution on the surface of the frame in a steady state calculated numerically was compared with pictures taken with an infrared camera. To verify the thermal images four thermocouples placed on the frame were used. Furthermore, the surface temperature of the rotor was measured using pyrometers.
PL
W pracy opisano analizę wymiany ciepła w silniku synchronicznym małej mocy o rozruchu bezpośrednim i jego otoczeniu. Zaprezentowano trójwymiarowy numeryczny model cieplny obiektu oraz jego weryfikację doświadczalną. Model uwzglednia konwekcję naturalna i wymuszoną oraz przewodzenie ciepła wewnątrz silnika. Oddawanie ciepła przez promieniowanie pominięto, jako nieznaczące ze względu na zbyt niską róźnicę temperatur powierzchni i otoczenia. Analizę przeprowadzono w stanie ustalonym podczas pracy silnika ze znamionowym obciążeniem. W celu wyznaczenia rozkładu gęstości strat w silniku wykonano obliczenia na modelu elektromagnetycznym. Rozkład temperatury na powierzchni korpusu w stanie ustalonym obliczony metodą numeryczną i porównano ze zdjęciami wykonanymi kamerą termowizyjną. Do weryfikacji termogramów uzyskanych przy pomocy kamery termowizyjnej wykorzystano cztery termopary umieszczone w korpusie. Ponadto zmierzono temperaturę powierzchni czołowej wirnika wykorzystujac pirometry.
4
Content available remote Synchronous motors excited by permanent magnets in high power drives
EN
The paper presents the results of research on the use of a LSPMSM motor in the drive of the ball mill. The essence of these engines is their simple construction and operation, and the start-up is carried out by a direct connection to the supply voltage. The operational characteristics have been shown and the start-up properties of a synchronous motor excited by permanent magnets (P = 630 kW, U = 6000 V n = 187.5 rev / min) driving the mill in ZWR KGHM have been analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania silników typu LSPMSM w napędzie młyna kulowego. Istotą tych silników jest ich prosta budowa i eksploatacja a uruchomienie odbywa się przez bezpośrednie przyłączenie do napięcia zasilającego. Pokazano charakterystyki eksploatacyjne oraz przeanalizowano właściwości rozruchowe silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi (P=630 kW, U=6000 V n=187,5 obr/min) napędzającego młyn w ZWR KGHM.
5
Content available remote Starzenie się magnesów trwałych stosowanych w maszynach elektrycznych
PL
W ostatnich latach wzrosło znaczenie maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi będące kompozytem neodymu, żelaza i boru. Magnesy te są jednak dość kruche, podatne na korozję oraz mogą pogarszać swoje parametry pod wpływem zewnętrznych pól magnetycznych. W artykule zawarto porównanie podstawowych parametrów prądnic synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi zmierzonych w roku ich wyprodukowania i po upływie kilku lat. Ponadto zamieszczone są obserwacje wpływu warunków środowiskowych na korozję magnesów w maszynach elektrycznych i ocena skuteczności stosowanych powłok ochronnych.
EN
Recently enlarged meaning of electrical machines exited by permanent magnets based of neodymium. However these magnets are quite brittle, susceptible to corrosion as well as can worsen their parameters under the influence of magnetic external fields. Comparing basic parameters of synchronous generators was included in the article aroused measured with permanent magnets in the year of producing them and after several years have passed. Moreover observation of the influence of environmental conditions on the corrosion of magnets is placed in the electrical machinery and assessment of effectiveness of applied protective coatings.
EN
Three dimensional field modelling and the simulation results for a hybrid magnetic bearing are presented in the paper. The magnetic field distributions and the values of electromagnetic parameters in the function of the current intensity and the rotor position are given. The aim of the investigation was the determination of the magnetic bearing stiffness through the calculations of the magnetic force acting on the bearing rotor and the flux linkages with the windings. The simulations are important to the actuator designing and determination of its controlling parameters for proper operation of an electric drive system.
PL
W artykule przedstawiono trójwymiarowe modelowanie pola oraz wyniki symulacji dla hybrydowego łożyska magnetycznego. W pracy podano rozkłady pola magnetycznego oraz wartości parametrów elektromagnetycznych w funkcji prądu i położenia wirnika. Celem badań było określenie sztywności łożyska magnetycznego poprzez obliczenia siły magnetycznej działającej na wirnik łożyska oraz strumienia skojarzonego z uzwojeniami. Symulacje są istotne w procesie projektowania siłownika oraz przy określeniu parametrów sterowania dla właściwej pracy elektrycznego systemu napędowego.
PL
W artykule opisano model, obliczenia i badania cieplne silnika bezkomutatorowego z magnesami trwałymi w wirniku oraz z kadłubem chłodzonym cieczą. Przedstawiono wyniki obliczeń metodą Zastępczej Sieci Cieplnej przy różnych wariantach konstrukcji chłodzenia kadłuba oraz przy różnych parametrach cieczy chłodzącej. Ponadto zamieszczono wyniki pomiarów temperatury różnych części silnika przy chłodzeniu kadłuba cieczą w układzie z chłodnicą.
EN
This article gives an illustrative description of model, calculations and tests concerning temperature distribution in brushless motor with permanent magnets placed in the rotor and liquid-cooled frame. The paper provides calculating results by applying Equivalent Thermal Network Method at different variants of the frame cooling structure and also at different parameters of the cooling liquid. Furthermore it presents the results of temperature measurements of different parts of the motor involving liquid-cooled frame compound with the cooler.
8
Content available remote Napęd mieszadła z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu przemysłowego mieszadła granulatu tworzyw sztucznych. Obliczenia obwodu magnetycznego silnika przeprowadzono w programie FEMM 4.2. Do budowy stojana silnika wykorzystano typowe blachy o symbolu 100D, zaś wirnik wykonano w postaci stalowego walca, na którym przyklejono neodymowe magnesy segmentowe. W silniku zastosowano optyczne czujniki położenia wirnika przysłaniane wirującą przysłoną. Silnik zasilany jest z niskonapięciowego falownika zbudowanego na bazie specjalizowanego układu sterowania. Wymagany w mieszadle duży moment obrotowy uzyskano przez zastosowanie przekładni ślimakowej o przełożeniu 25:1.
EN
The paper presents the construction and chosen testing results of DC brushless motor used to drive industrial stirrer. The FEMM 4.2. has been used to perform calculations for magnetic circuit of the motor. The stator of the motor has been made of the steel sheets 100D and the rotor has been made of steel cylinder with neodymium magnets being glued. The motor is fitted with optic position sensors shielded by shutter. The motor is supplied by low voltage converter based on special integrated circuit. High torque required has been obtained using worm gear of the ratio 25:1.
EN
The paper deals with two solutions of limitations of torque ripple in medium power low-voltage 4-pole line start permanent magnet synchronous motor. Influence of the rotor slots number and various rotor top slots openings on the motor torque ripple was investigated. Double cage permanent magnet synchronous motor is presented.
PL
Artykuł przedstawia dwa rozwiązania ograniczenia pulsacji momentu w czterobiegunowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim. Zbadano wpływ liczby żłobków wirnika oraz szerokości otwarcia górnych żłobkach wirnika na pulsację momentu. Przedstawiono konstrukcję dwuklatkowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
10
Content available remote Comparison of two synchronous motors with interior magnets
EN
The paper presents two prototypes of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) and their experimental and simulation results comparison. After the optimization, two different rotors have been constructed and tested. Particularly self and mutual winding inductances as well as d- and q-axis inductances were evaluated. The torque values for different currents and power angles, as well as induced voltage, were measured and compared with calculated values. Finally self and mutual waveforms of inductances of a phase windings were measured and simulated.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników symulacji i pomiarów dwóch prototypów maszyn synchronicznych z zagnieżdżonymi magnesami trwałymi (IPMSM). Wykorzystując wyniki wcześniejszych optymalizacji zbudowano i następnie przebadano dwa różne wirniki. Wyznaczono wartości indukcyjności własnych i wzajemnych, a także indukcyjności w osiach d- i g-. Dokonano obliczeń i pomiarów wartości momentu elektromagnetycznego dla różnych prądów, a także indukowanego napięcia, momentu zaczepowego i funkcji sprawności. Ostatecznie zmierzono i zasymulowano przebiegi indukcyjności własnych i wzajemnych uzwojeń fazowych.
EN
In the paper the possibility of detection of PMSM stator winding turn short-circuit based on changes in transformed phase voltage in generating no-load state of operation is discussed. For this purpose analysis of induced voltage space phasor magnitude time change is used. Diagnostic data is obtained from experimental testing of PMSM designed for electrical car application.
PL
W artykule przeanalizowano możliwość diagnozowania zwarcia zwojowego maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi w oparciu o zmiany zachodzące w transformowanym napięciu fazowym podczas pracy generatorowej w stanie jałowym. Analizie poddana została zmienność czasowa modułu fazora przestrzennego napięcia indukowanego. Pomiary diagnostyczne zostały zrealizowane podczas testów laboratoryjnych silnika synchronicznego zaprojektowanego do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego.
12
Content available remote Bariery magnetyczne w wirniku silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżanymi
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań symulacyjnych maszyny synchronicznej wzbudzanej magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych. Pokazano etapy tworzenia barier magnetycznych w strukturze wirnika z magnesami zagnieżdżanymi. Na podstawie analizy polowej w przestrzeni 2D, pokazano rezultaty symulacji rozkładu pola magnetycznego, wyniki obliczeń indukcyjności oraz przebiegi momentu elektromagnetycznego otrzymane dla trzech badanych struktur wirnika. Ponadto wyznaczono charakterystykę mechaniczną projektu silnika o mocy 50 kW.
EN
The paper presents simulation results of a permanent magnet synchronous machine for EV applications. The steps of forming flux barriers in rotor structure with embedded permanent magnets have been presented. Based on 2D finite element results the magnetic field distribution, inductances and electromagnetic torque of the machine for three rotor structure design are shown. Moreover, torque characteristic of 50 kW machine design was estimated.
13
EN
The presented paper contains an analysis of heat transfer in a low power electric motor. A numerical model is presented together with its empirical verification. The model includes mixed convection as well as heat diffusion in motor’s frame. Steady-state conditions at constant rated load were investigated. Frame surface temperature distribution obtained using CFD was compared with measurements conducted using thermocouples. Comparison between measured and calculated temperatures allows for an assessment of accuracy of the presented numerical model.
PL
Artykuł zawiera analizę wymiany ciepła w silniku synchronicznym wzbudzonym magnesami trwałymi i rozruchem bezpośrednim małej mocy. Zaprezentowano model numeryczny oraz jego weryfikacją eksperymentalną. W obliczeniach uwzględniono konwekcję mieszaną oraz dyfuzję ciepła wewnątrz maszyny. Wyniki obliczeń temperatury na powierzchni silnika porównano z pomiarami wykonanymi przy pomocy termopar. Porównanie wyników pomiarów i obliczeń pozwala na ocenę dokładności modelu numerycznego.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcje wyłącznika próżniowego 7,2 kV wyposażonego w niezależne napędy elektromagnesowe na każdy biegun. Ponadto omówiono wyniki prac projektowo – konstrukcyjnych oraz wyniki symulacji i badań.
EN
The paper presents the construction of vacuum circuit-breaker 7.2 kV with electromagnetic independent drive for each pole. The drives of new construction are equipped with permanent magnets. Simulations and tests results are presented.
EN
The paper describes an efficient method of magnetization of permanent magnets, mounted on synchronous and BLDC motor rotors, which employs an air coil. A developed mathematical model of an electromagnetic circuit is presented, which was simulated in an ANSYS-MAXWELL environment. The performed simulations and experimental tests allowed optimization of the physical process of magnetization of permanent magnets mounted on an electrical machine rotor. The adopted method allowed achieving more favourable conditions of magnetization – less financial expenditure allowed to achieve the same results.
EN
Described in the paper is a new design and technical solution of the Permanent Magnet Motor for easy low power applications. Currently, known are different technical solutions for electric motors that use magnetic and electromagnetic fields. The magnetic motor works only on the basis of repulsion of permanent magnets. The basis of the technical solution is use of auxiliary magnets. Auxiliary magnets axially move the main drive magnets so that the rotor can be continuously rotated in defined direction. The hereto paper presents initial results of the construction design and calculated waveforms of magnetic motor with permanent magnets.
PL
W artykule przedstawiono nową konstrukcję i rozwiązanie techniczne silnika z magnesami trwałymi małej mocy do zastosowania w prostych aplikacjach. Obecnie znane są różne rozwiązania techniczne silników elektrycznych, które korzystają z pól magnetycznych i elektromagnetycznych. Silnik magnetyczny działa tylko na podstawie odpychania magnesów trwałych. Podstawą rozwiązania technicznego jest zastosowanie magnesów pomocniczych. Magnesy pomocnicze przemieszczają osiowo główne magnesy dysku tak, że wirnik może w sposób ciągły obracać się w określonym kierunku. Przedstawiono wstępne wyniki projektu budowlanego i obliczone przebiegi silnika magnetycznego z magnesami trwałymi.
EN
The paper presents a new vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) generators with point operation asymmetry. Those machines are commonly used in small wind or water systems. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, calculations, results of simulation and laboratory tests. The method is the subject of patent application [1]-[2].
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest innowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego [1]-[2].
EN
This paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind, water systems and electrical vehicles. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method of determination the technical condition of PM electrical machine basing on its own signals is the subject of patent application [1]-[2].
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest in-nowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego [1]-[2].
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane z wykrywaniem i oceną drgań maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi na podstawie sygnałów własnych m.in. takich jak indukowane napięcie. Przedstawiony został obiekt badań oraz stanowisko badawcze służące do badań laboratoryjnych maszyny z magnesami trwałymi poddanej drganiom. Wyniki pomiarów zostały przedstawione w postaci przebiegów czasowych, widm częstotliwościowych oraz hodografów wektora przestrzennego.
EN
The article presents issues relating to the detection and evaluation of vibration of permanent magnet synchronous machine based on own signals, among others, such as the induced voltage. The object of study and test stand with measuring system used for laboratory measurements have been presented. The measurement results are presented as waveforms, frequency spectrums and space vector hodographs.
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. W pracy przedstawiono model polowo – obwodowy, wyniki badań statycznych, wyniki obliczeń oraz symulacji mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych asymetrią geometrii promieniowej między stojanem, a wirnikiem.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: field-circuit model, results of static tests, results of calculations and simulations.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.