Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sytuacja kryzysowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Logistyka przedsiębiorstwa w obliczu zmian wywołanych sytuacją kryzysową
PL
Artykuł jest poświęcony logistyce przedsiębiorstwa w obliczu zmian wywołanych sytuacją kryzysową. Zawarto w nim informacje na temat podstawowej typologii strategii logistycznych oraz określono główne elementy składowe tych strategii. Przybliżono istotę zarządzania logistycznego, logistyki jako filozofii zarządzania oraz wskazano, czym jest strategia logistyczna i jaką może dać przewagę nad konkurencją. Artykuł ma charakter teoretyczny i poglądowy. Przedstawia istotny problem dotyczący powiązania decyzji w obszarze logistyki w sytuacji kryzysowej. W dobie pandemii i problemów wywołanych przez nią w obszarze decyzji strategicznych przedsiębiorstw jest to aktualny temat. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację, analizę oraz syntezę. Celem artykułu jest wskazanie, iż podejmowane działania logistyczne powinny być zarówno ukierunkowane na potrzeby przedsiębiorstw, jak też zorientowane na wymagania płynące z rynku.
EN
The article presents the logistics of a company in the face of changes caused by a crisis situation. It provides information on the basic typology of logistics strategies and identifies the main components of these strategies. It presents the essence of logistics management, logistics as a management philosophy and what is a logistics strategy and what it can give an advantage over the competition. The article is theoretical and illustrative. It presents a significant problem from the point of connecting decisions in the area of logistics in a crisis situation. It is a topical topic in the era of a pandemic and the problems it causes in the area of strategic decisions of enterprises. Observation, analysis and synthesis methods were used as the research method. The aim of the article is to indicate that the undertaken logistic activities should be oriented both to the needs of enterprises and to the requirements of the market.
EN
In the past, the main task of the Armed Forces was primarily to ensure military security in terms of defense of independence, sovereignty, and territorial integrity of the state. However, nowadays, in the national and international dimension, their scope of tasks has been expanded to include projects in the field of supporting public administration bodies and society in crisis situations. That is due to the fact that the Armed Forces have unique, unprecedented in other response forces, opportunities to take effective action in the event of various crises. Thus, they have become an important enhancement of the crisis management system and civil protection. They can often constitute the main element of support for public administration bodies (central and local government) in solving emerging crisis situations. An important factor in the effectiveness of their actions in helping the society is the so-called crisis management system in the Ministry of National Defense. The structure of this system is closely related to the functioning control and command system.
PL
W przeszłości głównym zadaniem sił zbrojnych było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa militarnego w ujęciu obrony niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej państwa. Jednak współcześnie w wymiarze narodowym i międzynarodowym ich zakres zadań zdecydowanie uległ poszerzeniu o przedsięwzięcia z zakresu wsparcia organów administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Wynika to z faktu, iż siły zbrojne, posiadają unikatowe, niespotykane w innych siłach reagowania możliwości podejmowania skutecznych działań w wypadku wystąpienia zróżnicowanych sytuacji kryzysowych. Tak więc stały się ważnym wzmocnieniem sytemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Często mogą one stanowić główny element wsparcia organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) w rozwiązywaniu powstałej sytuacji kryzysowej. Ważnym czynnikiem skuteczności ich działania w ramach pomocy społeczeństwu jest tzw. system zarządzania kryzysowego w resorcie obrony narodowej. Struktura tego systemu jest ściśle powiązana z funkcjonującym systemem kierowania i dowodzenia.
EN
Natural disasters have a specific position in terms of threats to the life and health of citizens, the environment, and the property of municipalities in individual regions. Their negative consequences can affect a lot of people and disrupt the routine processes on a large area. Natural disasters mostly have negative effects on people, material values and nature. In the case of largescale natural disasters, the functioning and stability of state systems may be compromised and impaired, including those in Poland and Slovakia.
PL
Klęski żywiołowe zajmują specyficzną pozycję pośród zagrożeń dla życia i zdrowia obywateli, środowiska oraz mienia komunalnego w poszczególnych regionach. Ich negatywne skutki mogą wpływać na znaczną liczbę ludzi i zakłócać funkcjonowanie dużych obszarów. Klęski żywiołowe najczęściej wywierają szkodliwy wpływ na obywateli, mienie oraz na przyrodę. Bardzo poważne klęski żywiołowe mogą zagrozić funkcjonowaniu i stabilności systemów państwowych lub je utrudniać. Problem ten dotyczy między innymi Polski i Słowacji.
PL
Omówiono koncepcję budowy nowoczesnego systemu filtracji i magazynowania wody w elastycznych zbiornikach do wykorzystania na wypadek powodzi lub innych nieprzewidzianych katastrof naturalnych i technicznych. Zastosowanie wysokowydajnych filtrów wody umożliwi wykorzystanie zanieczyszczonych zasobów wodnych (np. wody popowodziowej lub skażonej), a przy wdrażaniu koncepcji podwójnej filtracji możliwe będzie uzyskanie wody pitnej. Użycie modułów w postaci zbiorników elastycznych znacznie zwiększy mobilność zestawu, który ułatwi budowę stanowisk do uzdatniania wody przy jednoczesnym zaangażowaniu znacznie mniejszych sił i środków niż w przypadku standardowych działań. Przedstawiono stosowane w praktyce stanowiska uzdatniania wody w celu podniesienia jej jakości do poziomu wymagań dla wody pitnej.
EN
A review, with 47 refs. of mobile water purifn. systems used in world practice. The concept of building a modern water filtration and storage system in flexible tanks for use in the hard to reach areas was presented.
EN
People responsible for crisis management, especially in coastal voivodships (Pomeranian, West Pomeranian and Warmian-Masurian Voivodeship) must be aware and prepared to take effective action in the event of emergencies in maritime waters. The geographical, hydro meteorological conditions and geographical conditions of the Baltic Sea of the Baltic Sea and the increasing intensity of Baltic shipping, and in particular the increase in oil transport, mean that the likelihood of maritime accidents that can generate crises in sea areas increases significantly. There are about 2000 ships in the Baltic marine area at any given moment and about 3500 - 5500 ships navigate through the Baltic Sea per month. Approximately 20% of the ships in the Baltic Sea are tankers. Despite different uncertainties some trends in the Baltic shipping can be expected. For example ship traffic is likely to increase yearly and it is expected that vessel size will increase because the maritime transport must be more efficient and cost-saving. Such trends create serious threats for Baltic States. The maritime administrations of the Baltic States and international maritime organizations undertake a number of actions to increase maritime safety in the Baltic Sea. The publication characterizes Baltic shipping and analyzes the scale of threats generated by maritime accidents, as well as ways of responding and minimizing the probability of emergencies in the Baltic Sea. Activities including: legislative and organizational activity were also characterized; practical use of modern technology both on vessels and in land navigation monitoring systems; marine traffic engineering and shipbuilding, which aim is to minimize the likelihood of maritime accidents in the Baltic Sea and analyses of Baltic states capacity to oil spill response. In addition, the publication proposes a definition of a crisis situation in relation to sea areas and presents when a maritime accident or incident can generate a crisis situation in sea areas. The result of the research process is proposals for actions that, in the author's opinion, should be taken to reduce the number of maritime accidents in the Baltic Sea.
PL
W artykule opisano uwarunkowania prawne i proceduralne dotyczące zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności. W pierwszej części scharakteryzowano obowiązującą procedurę opracowania raportu cząstkowego do raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. W części drugiej zaprezentowano zmiany w podejściu do zarządzania ryzykiem w perspektywie wymagań Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, opracowane w konsultacji z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
EN
The article presents legal and procedural conditions for risk management in the crisis management system in Poland. The deliberations present the still applicable procedure for the preparation of a partial report to the report on threats to national security. The second part of the paper presents changes in the approach to risk management in the perspective of requirements of the Decision 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the EU Civil Protection Mechanism.
7
Content available Use of expert systems in crisis management
EN
The today’s change in climatic conditions results in weather phenomena occurring increasingly more frequent in Poland that can lead to crisis situations. Also the growing number of high or increased risk of serious industrial failure establishments causes greater probability of adverse and harmful effects for the environment and the population. A response to the need for minimization of those and other threats is effective crisis management. This management should be supported by IT solutions. The paper proposes to use a selected artificial intelligent method - expert systems - in the crisis management process. An expert system is a computer program adopting the knowledge and reasoning mechanisms to solve problems that require experience and expertise. The idea of expert systems is to transfer the knowledge held by a domain expert into a knowledge base, which is applied by the reasoning mechanism. The article presents some results from surveys carried out in selected local government entities of the Silesian voivodeship as regards the interest in implementation of artificial intelligence in the discussed field, and proposes an expert system for a particular crisis situation.
8
Content available remote Negocjacje kryzysowe jako metoda zapobiegania samobójstwom
PL
Samobójstwo jest złożonym problemem, który występuje w każdej grupie wiekowej. Ostateczną metodą minimalizacji skutków tego zagrożenia są negocjacje policyjne. W artykule przedstawiono specyfikę systemu negocjacji kryzysowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynów suicydalnych. Autor przybliżył uwarunkowania samobójstw i wskazał ich główne rodzaje. Celem opracowania było wyjaśnienie negocjacji policyjnych oraz identyfikacja ich udziału w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych spowodowanych próbą samobójczą. Całość została zwieńczona subiektywną opinią autora w kwestii udziału negocjacji policyjnych w przeciwdziałaniu samobójstwom.
EN
Suicide is a complex issue, which applies to each age group. The ultimate solution of suicide results are police negotiations. Specificity of crisis negotiations, including suicide acts, were covered in the thesis. An author explained suicide motives and indicated its main types. The purpose of the study was explanation for police negotiations and its contribution to solving the crisis situation, that are caused by suicide attempt. Conclusion of the thesis includes subjective author’s opinion on suicides counteracting with police negotiations.
PL
Społeczeństwa od zawsze borykają się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, które wywołane mogą być przez zdarzenia losowe czy indywidualne niepowodzenia. Żyjemy w świecie dynamicznie zmieniającym się, w którym coraz ważniejsza wydaje się być umiejętność działania w sytuacjach noszących znamiona kryzysu. Są to warunki, w których trudno jest ocenić konsekwencje podjętych działań. Stąd niezwykle ważną potrzebą w takich sytuacjach jest racjonalne postępowanie. Dlatego celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących predyspozycji człowieka do działania w sytuacjach kryzysowych w oparciu o analizę wybranej literatury przedmiotu. Konsekwencje braku predyspozycji do wykonywania obowiązków służbowych mogą wpłynąć na jakość i efektywność realizowanych zadań.
EN
Societies have long been facing emergencies caused either by accident or by individual failures. We live in a dynamically developing world in which it is increasingly important to have an ability of acting in situations that may be regarded as emergencies. These are difficult conditions when it is not easy to predict the consequences of our behaviour. Therefore, an extremely important thing in such circumstances is to act reasonably. That is why, the purpose of this article is to present the results of the research concerning human aptitude to act in emergencies, basing on the analysis of literature in that matter. The consequences of no aptitude to perform professional duties might have an impact on the quality and effectiveness of the realised activities.
10
Content available remote Risk management in crisis
EN
The hierarchy of human needs published in 1954 by Maslow states that human behavior is determined by the desire to satisfy needs and does not depend on temporary emotional states. The security needs described in it are the needs of the mental and emotional environment. These are the needs of a sense of stability, a lack of sense of chaos, fear and anxiety, a sense of care and support [5]. Satisfying the need for security motivates people to act, leads to the fact that people can look forward to the future while planning a further life. According to the Dictionary of Social Sciences, security is a state of certainty and means no unacceptable threats or protection against it. Lack of sense of security both in relation to the individual and the general public causes anxiety and a sense of danger, which results in the inability to maintain order and order [3]. Maintaining a sense of security among the population is particularly important and difficult in the case of actions in crisis situations.. The publication describes the basic sources of threats in crisis situations and proposes a method of risk assessment for exemplary hazard scenarios.
PL
Opublikowana w 1954 roku przez Maslowa hierarchia potrzeb ludzkich wskazuje, że zachowanie człowieka jest zdeterminowane dążeniem do zaspokojenia potrzeb i nie zależy od chwilowych stanów emocjonalnych [5]. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa motywuje ludzi do działania, prowadzi do tego, że mogą perspektywicznie patrzeć w przyszłość, planując dalsze życie. Zgodnie ze „Słownikiem nauk społecznych”, bezpieczeństwo jest stanem pewności i oznacza brak zagrożeń nieakceptowalnych albo ochronę przed nim [3]. Brak poczucia bezpieczeństwa zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do ogółu społeczeństwa wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia, co niesie za sobą brak możliwości utrzymania ładu i porządku. Utrzymanie poczucia bezpieczeństwa wśród ludności jest szczególnie istotne i trudne w przypadku działań w sytuacjach kryzysowych. W publikacji opisano podstawowe źródła zagrożeń w sytuacjach kryzysowych oraz przedstawiono propozycję metody oceny ryzyka dla przykładowych scenariuszy zagrożeń.
PL
W artykule przedstawiono analizę obowiązujących uwarunkowań prawnych dotyczących udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji zadań reagowania kryzysowego, strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Wojsku Polskim oraz ochronę wojskowej infrastruktury krytycznej z uwzględnieniem zadań realizowanych przez osoby funkcyjne Sił Zbrojnych RP, a także zakres działań organów rządowych i samorządowych w ramach Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.
EN
The article presents the analysis of legal conditions regarding the participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in the implementation of crisis response tasks, the structure of the crisis management system in the Polish Armed Forces and the protection of military critical infrastructure, including tasks carried out by officers of the Polish Armed Forces, as well as the range of government and local government actions as a part of the National Critical Infrastructure Protection Program.
PL
Interwencja kryzysowa jest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. W interwencji kryzysowej istotne jest empatyczne, a zarazem praktyczne odpowiedzenie na potrzeby osoby w kryzysie.
13
Content available Zarządzanie kryzysowe a bezpieczeństwo informacji
PL
Wszechobecna informatyzacja i miniaturyzacja spowodowała, że powszechność stosowania rozwiązań mobilnych stała się już niemal normalnością. Przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej stosowanej w urządzeniach mobilnych, czy korzystanie z aplikacji typu: Messenger wymaga zachowania szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy ich zastosowaniu w działaniach z obszaru zarządzania kryzysowego. Organizacja działań ratowniczych na różnych poziomach działalności jednostek administracji wymaga określenia sposobu doboru środków zapobiegawczych oraz dróg przepływu informacji. Odpowiednio zaplanowana logistyka prowadzonych działań ratowniczych oraz zachowanie poufności przesyłanych informacji jest gwarancją sukcesu danego przedsięwzięcia. Celem pracy jest wykazanie zasadności podejmowanych działań związanych z bezpieczeństwem przesyłania informacji w aspekcie podjętego tematu.
EN
The ubiquitous computerization and miniaturization has made the widespread use of mobile solutions almost normal. The transmission of information by means of email used in mobile devices or the use of applications such as: Messenger requires special care, especially when used in activities in the field of crisis management. The organization of rescue operations at various levels of activity of administration units requires defining the manner of selection of preventive measures and paths of information flow. Properly planned logistics of conducting rescue operations and maintaining confidentiality of transmitted information is a guarantee of the success of a given undertaking. The purpose of the work is to demonstrate the legitimacy of actions undertaken related to the security of information transmission in the aspect of the subject taken.
PL
W artykule opisano zadania i ogólne zasady działania organów właściwych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na zarządzanej sieci dróg krajowych regulowanych zapisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
PL
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka – jeden z największych szpitali dziecięcych w Polsce i bakterie z grupy coli w rozległej sieci wewnętrznej. Sytuacja kryzysowa, z którą przyszło się zmagać Katowickim Wodociągom pod koniec września 2016 r.
PL
Cel: Doniesienie wstępne dotyczące udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy pt. „Tymczasowe mobilne stanowisko do uzdatniania wody do spożycia” szczególnie przydatne w sytuacjach kryzysowych, głównie powodzi, kiedy następuje skażenie wody w ujęciach powierzchniowych i głębinowych. Jest ono końcowym efektem badań statutowych autora w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Właścicielem wzoru użytkowego jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej, natomiast twórcą wzoru użytkowego jest prof. dr hab. inż. Sławczo Denczew. Obecnie w ramach badań podjęto próbę wykonania prototypu, następnie realizowane będą prace badawcze dotyczące zastosowania wzoru użytkowego w warunkach rzeczywistych. Metody: W artykule zaprezentowano aktualny wykaz sposobów dostarczania wody dla ludności w sytuacjach kryzysowych. Uwzględniając obecny stan wiedzy na ten temat w Europie i na świecie, zaproponowano innowacyjne mobilne stanowisko uzdatniania wody, mające na celu remedium na problem dostaw wody dla ludności w sytuacjach kryzysowych. Stanowić ma ono alternatywne rozwiązanie przydatne szczególnie w przypadkach powodzi, kiedy poprzez zalewanie terenów objętych stanem powodziowym następuje zanieczyszczenie oraz skażenie źródeł wody w systemach zaopatrzenia w wodę. Wyniki: Na podstawie przeglądu literatury, patentów i wzorów użytkowych w bazach urzędów patentowych w Europie i na świecie opracowano wzór użytkowy pt. „Tymczasowe mobilne stanowisko do uzdatniania wody do spożycia”, który posiada prawo ochronne wydane przez Urząd Patentowy do 2023 roku. Brak takich rozwiązań na świecie potwierdza jego innowacyjny i oryginalny charakter. Wnioski: Opracowanie dokumentacji wzoru użytkowego pt. „Tymczasowe mobilne stanowisko do uzdatniania wody do spożycia” oraz udzielenie prawa ochronnego stwarzają możliwości wykonania prototypu i zrealizowania badań dotyczących dostawy wody dla ludności w sytuacjach kryzysowych. Może ono być zastosowane zarówno na terenach miejskich, jaki na niezurbanizowanych, gdzie istnieje rozproszona zabudowa oraz przeważają duże odległości pomiędzy zagrodami i –co za tym idzie – mobilność jest jednym z warunków szybkiego dotarcia do zabudowań i dostarczenie wody niezbędnej do życia.
EN
Aim: Preliminary application for a utility model entitled „Temporary mobile station for the treatment of water for consumption”, particularly useful in emergency situations, such as floods, when both surface and deep water is contaminated. It is the final result of statutory research of the author at the Main School of Fire Service. The owner of the utility model is the Main School of Fire Service, while the author of the utility model is Prof. Slawczo Denczew. Currently, research is underway to develop a prototype and then carry out research on the use of the utility model in real life situations. Methods: The article presents current ways of supplying water to the general public in crisis situations. Taking into account the state of the art in Europe and worldwide, an innovative mobile water treatment post has been proposed to tackle the problem of emergency water supply to the public in emergency situations. It is intended to constitute an alternative solution, useful especially during flooding, when water sources within water supply systems are contaminated and polluted. Results: Based on a review of literature, patents and utility models in the patent offices in Europe and worldwide, we have developed a temporary mobile station for the treatment of water for consumption, which is protected by a utility model granted by the Patent Office until 2023. The lack of such solutions in the world confirms its innovative and original character. Conclusions: Following the development of utility model documentation for the temporary mobile station for the treatment of water for consumption and the granting of utility model protection, we are able to build a prototype and carry out studies on the supply of water to the public in crisis situations. Our invention can be used in both urban and rural areas with dispersed housing and generally large distances between the farms, where mobility is one of the conditions for quick access to buildings and the supply of water necessary for life.
PL
W artykule omówiono rolę Policji jako formacji współdziałającej w obliczu zaistnienia sytuacji kryzysowych godzących w bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo powszechne oraz cyberbezpieczeństwo. Skupiono się na głównych zadaniach tej formacji w świetle regulacji prawnych i przepisów wewnętrznych. Sytuacje kryzysowe i kryzysy ukazano w ujęciu formalnym, czyli nawiązując do treści właściwej ustawy. Na tym tle zaprezentowano szczegółowe zadania Policji – kluczowego podmiotu bezpieczeństwa współdziałającego na rzecz państwa i jego obywateli. Artykuł wzbogacono o doświadczenia własne autora, pozwalające częściowo skonfrontować teorię przedmiotu poznania z praktyką.
EN
Crisis management in Poland leads to prevent the crisis situations. Moreover, the crisis management obtains control over such situations with strictly planned procedures as well as it reacts in the event of their appearance. It also helps to remove the consequences of such acts, reconstruct resources and the infrastructure in relation to mainly public safety and cybersecurity. Representatives of the police are being included in a block of teams for crisis management, strengthening the structures of crisis management system in Poland. Police as a departmental formation are not, however, the entity to crisis management – taking into account the executive character of their tasks. In general, police activity is included in every phase of crisis management. In the prevention stage, it manifests in preventive measures. In the stage of readiness – in risk estimation and analysis, as well as in action plan making. In the stage of response – in alarming and warning the civilians, immediate rescue operations and restoring order. In restorative stage – in actions that rebuild the previous state. The Police operate to prevent such threats as public protests, terrorist attacks, explosive remnants, natural disasters, technical failures, revolts, riots or escapes from criminal units as well as terrorist attacks with the use of aircrafts. Observations, dealing with the tasks of mass events protection, allow to assess the activity of the police and other subjects in cooperation positively. Such a statement does not allow , however, to stop improving and adapting procedures and rules for the current challenges and threats.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na opracowanie scenariuszy zmian czynników otoczenia, determinujących możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa górniczego, a w szczególności kopalń węgla kamiennego, które wchodzą w jego skład. Celem opracowania tych scenariuszy było wskazanie przewidywanych szans i zagrożeń, na które powinny się przygotować kopalnie, aby utrzymać się na rynku i efektywnie funkcjonować w przyszłości.
EN
The publication presents the result of research, which are focused on the development the scenarios of changes environmental factors, which determine development opportunity of hard coal mining enterprise, and in particular the coal mines, which belong to this enterprise. The objective of development the scenarios was to identify possible opportunities and threats, to which should be prepared the mines, to stay on the market and effectively function in the future.
PL
Nieuchronność pojawiania się zjawisk kryzysowych we współczesnych przedsiębiorstwach wymaga ich odpowiedniego diagnozowania. Powoduje to potrzebę określenia sposobów umożliwiających jak najlepsze przeprowadzenie diagnozy, która powinna obejmować identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych, stanowiących przyczyny i objawy kryzysu, ale również szanse i mocne strony przedsiębiorstwa, gdyż to one determinują jego możliwości pokonania kryzysu, odnowy i rozwoju. W publikacji przedstawiono rolę analizy strategicznej w badaniu możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej.
EN
The inevitability of the crisis phenomenon in modern enterprises requires their proper diagnose. This create the need to identify the ways, which allows to carry out the diagnosis, which should include identification of external and internal crisis factors, but also the opportunities and strengths of enterprise, because they determine the possibilities to overcome the crisis and the recovery and development. The article presents the role of the strategic analysis in the study of the development possibility of hard coal mining enterprise in the crisis situation.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące istoty rozwoju przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej, z podkreśleniem znaczenia takich kwestii jak zmiana, restrukturyzacja, tworzenie wartości, inwestowanie i strategia. Na tym tle opisano model badania możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Stanowi on wzorzec postępowania ukierunkowanego na ocenę potencjału rozwojowego kopalń oraz podstawę do sformułowania strategii i działań zmierzających do pokonania kryzysu w kopalniach, ich odnowy i efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w przyszłości.
EN
The article presents the considerations in terms of the essence of the enterprises development in crisis situation, emphasizing the importance of issues such as change, restructuring, value creation, investment and strategy. Furthermore, the developed model of research of hard coal mining enterprise development possibility in crisis situation was synthetically described. This model is a pattern of conduct, directed to assessing the development potential of the enterprise and to identify right strategy and actions to overcome the crisis, renewal and economical effective operation in the future.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.