Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Mimo, iż upłynął już ponad rok od rozpoczęcia pracy przez nowego regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadal istnieje wiele niejasności w zakresie stosowania przepisów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz właściwości rzeczowej Regulatora i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PL
Wydawać by się mogło, że od grudnia 2005 r., kiedy to wydana została pierwsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca zasad ustalania hurtowych cen za odbiór i oczyszczanie ścieków (nr RKR-66/2005) – mając na uwadze, że decyzja ta została poddana ocenie Sądu Najwyższego, a w sprawie na etapie sądowym powołany został biegły – zostanie wyznaczona linia orzecznicza stanowiąca wskazówkę dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Nic bardziej mylnego. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 8 grudnia 2016 r. (sygn. akt: VI ACa 979/15) zmienił dotychczasową linię orzeczniczą. Wprawdzie skarga Kasacyjna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została przyjęta do rozpoznania, ale nadal oczekuje na rozpoznanie, a problem pozostaje nierozstrzygnięty.
PL
Lata 2017 i 2018 przyniosły wiele zmian w zasadach funkcjonowania rynku wodociągowo-kanalizacyjnego, podziału kompetencji w zakresie nadzoru nad tym rynkiem, a także linii orzeczniczej sądów po uchwale Sądu Najwyższego (w składzie 7 sędziów) z 22 czerwca 2017 r. III SZP 2/16 (www.sn.pl/orzecznictwo). W związku z powyższym, także kierunek działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uległ pewnej zmianie.
PL
W piśmie z 10 sierpnia 2017 r., skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand zwrócił uwagę, że obowiązek ponoszenia opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nakładany jest na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego i narusza art. 7, art. 84 i art. 94 Konstytucji RP.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo-dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2010-2016 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
PL
Mimo prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakrojonej na szeroką skalę, akcji edukacyjnej nadal ilość spraw dotyczących usług zbiorowego zaopatrzeń w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków rozpatrywanych zarówno przez ten organ, jak i przez sądy różnych instancji jest duża.
PL
Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne są adresatami znaczącej części decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ok. 7% wszystkich wydanych decyzji w latach 2013-2014), a niestety z upływem lat skala problemów antymonopolowych w tej branży nie uległa znaczącemu zmniejszeniu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w lipcu 2016 r. opracowanie zatytułowane „Poradnik wodociągowo-kanalizacyjny". Niezależnie trwają prace rządowe nad zmianą ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.], a Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli na temat „Kształtowania cen usług za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków".
PL
Mając na uwadze, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo upływu kilkunastu lat od wejścia w życie ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), nieprzerwanie prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach narzucania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne nieuczciwych cen, uzasadnione wydaje się przypomnienie podstawowych zasad ustalania cen i stawek opłat za te usługi. W orzecznictwie Prezesa UOKiK, bowiem, za ceny nieuczciwe przyjmuje się między innymi ceny ustalone niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czy też ceny oparte na kalkulacji kosztów zawierającej koszty, które nie zostały poniesione w związku ze świadczeniem usług na rzecz danego odbiorcy.
PL
Śledzenie na bieżąco najnowszych orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie powinno pozwolić uniknąć przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym popełniania błędów prowadzących do wszczynania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowań.
PL
Niestety, nie zawsze przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują zasady wykupu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zgodne z obowiązującymi przepisami, co powoduje, że narzucane przyszłym odbiorcom usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub inwestorom, warunki umów dotyczących odpłatnego przekazania tych urządzeń mogą zostać uznane za uciążliwe w świetle przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.).
PL
W okresie od sierpnia do października 2015 r. zarówno Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Sąd Apelacyjny w Warszawie oddaliły odwołania i apelacje przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące rynku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
PL
Sąd Apelacyjny w Warszawie w najnowszych dwóch wyrokach uznał słuszność stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie długości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Również w wyrokach wydanych w roku 2015, Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się z dotychczas prezentowanym stanowiskiem Prezesa UOKiK w zakresie definicji przyłączy. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowią dwa wyroki Sąd Okręgowego w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z sierpnia i listopada 2014 r.
PL
Ponieważ aktualnie na terenie Polski brak jest alternatywnych źródeł zaopatrzenia w usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków, ustawodawca w przepisach literalnie określił jakie koszty mogą stanowić podstawę do ustalenia niezbędnych przychodów na potrzeby obliczania taryfowych cen i stawek opłat. Wskazał ponadto metodologie ustalania tych kosztów.
PL
Jak donosi prasa, coraz częściej właściciele gruntów kierują pozwy do sądów w sprawie bezprawnie położonych pod ich działkami urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. W przypadku Olsztyńskiej Spółki Wodociągowej skierowane zostały pozwy o łącznej wartości 1,5 miliona złotych.
PL
Brak szczegółowych, prawnych uregulowań dotyczących rozliczania usług hurtowego odbioru i oczyszczania ścieków, analogicznych jak w przypadku usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawartych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886) powoduje, że wiele gmin pozostaje w sporze przez lata. Jedyną wskazówką w kwestii ustalania cen za usługi hurtowe jest art. 6 ust. la ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 123, poz. 858 ze zm.), stanowiący, iż do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Poważny problem rodzi się jednak wówczas, kiedy sprzedawca i nabywca usług nie są w stanie wynegocjować zasad współpracy, a nie istnieją alternatywne możliwości świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków bez korzystania z usług hurtowych.
PL
W większości z nas zapewne się wydaje, że era prac społecznych dawno minęła. Nie jest to prawdę zmianie uległa tylko ich nazwa. Obecnie są to lokalne inicjatywy. Korzystając z instytucji lokalnych inicjatyw, gminy na terenie kraju wykorzystują, nie zawsze zgodnie z przepisami, możliwość budowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przez odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W tej kwestii wypowiedział się w dniu 12 marca 2014 r. Są Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PL
W artykule podejmowana jest problematyka statusu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organu prowadzącego postępowanie w sprawie praktyk naruszają- cych zbiorowe interesy konsumentów. W ramach tego postę- powania administracyjnego, organ administracji rządowej rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej o naruszeniu przepisów ustawowych odnośnie stosowania praktyk, które naruszają interesy konsumentów mające charakter zbiorowy. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów toczy się jako administracyjne, a w drodze odwołania przechodzi na tryb postępowania cywilnego przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów
EN
The article discusses the issue of the status of the President of the Office of Competition and Consumer Protection as an investigating authority in a field of practices infringing collective consumer interests. Within such administrative proceedings, the government authority determines by an administrative decision whether the legal regulations referring to practices violating consumer interests of a collective character are violated. The proceedings conducted before the President of the Office of Competition and Consumer Protection is of an administrative nature, and as an appeal it changes into the mode of civil procedure before the Court of Competition and Consumer Protection.
PL
Od roku 2007 kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 ze zm.) istnieją duże problemy z interpretacją jaki odcinek przewodu stanowi przyłącze wodociągowe, a jaki kanalizacyjne. Jednoznaczne zdefiniowanie tych pojęć ma duże znaczenie dla osób planujących podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się z prośbą do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o rozważenie zasadności podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do doprecyzowania przepisów ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zawierających definicje przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, z uwzględnieniem wykładni przyjętej przez Sąd Najwyższy.
PL
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne świadczone są w warunkach monopolu naturalnego. Jednak może to rodzić obawę, że koszty i ceny wzrosną powyżej niezbędnego poziomu, zaś jakość usług stanie się niezadowalająca. Stąd niezbędne są działania kontrolne w tym zakresie. Taki nadzór spełnia m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo - dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów, takich jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2007-2010 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów pozyskanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
EN
The author introduces the legal bases as well as the system of quality control of liquid fuels in Poland with special focus on the risks of quality deteriorating in the distribution process. The article presents the main assumptions of EU directives concerning the supervision and control of fuel quality. The article presents the infrastructure of the transport and distribution chain: pipelines, fuel depots, refineries etc. Furthermore, the article presents the results of fuel quality control tests in Poland from 2007 to 2010 as part of the existing system, compiled on the basis of materials obtained from the Office of Competition and Consumer Protection.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.