Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 199

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experimental research
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The paper presents a prototype of an innovatory controllable torsional damper. The device is composed of Vacuum Packed Particles. Such structures are made of granular materials placed in a hermetic soft encapsulation. Generating so called underpressure inside the system changes global dissipative properties of the granular structure. The partial vacuum value is a convenient way to control physical properties of the granular structure. The authors introduce an original prototype of a torsional vibration attenuator. In the experimental part, preliminary experimental results are presented and discussed. To capture the real response of the device, a Bouc-Wen rheological model is adopted.
PL
Przedstawiono współczesne problemy badawcze metalowo-szklanych konstrukcji fasad budynków użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje badań eksperymentalnych oraz symulacje numeryczne. Prezentowane badania posłużyły również do tworzenia innowacyjnych rozwiązań struktur elewacyjnych. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia integrację badań eksperymentalnych z symulacjami numerycznymi oraz daje możliwość wykonywania badań w zakresie zmęczenia materiałowego, trwałości i niezawodności elementów i konstrukcji budowlanych.
EN
The article presents current research problems of metal and glass structures of facades of public buildings. The article presents types of experimental research and numerical simulations. The article describes tests and assessments of modern solutions for facade elements and structures introduced to the construction market. Modern software allows for the integration of experimental tests with numerical simulations and gives the possibility to perform tests in the field of material fatigue, durability and reliability of building elements and structures.
EN
The issue of indoor swimming pool ventilation is very complex, which is a serious problem in their proper design and modernization. The difficulty is that in Poland there are no uniform regulations and standards regarding the required values of ventilation air parameters, the method of calculating moisture emission and the value of me ventilation air volume flow rate. In research, design and modernization of ventilation systems for swimming pools, various methods are used to determine the emission of moisture from the water in the swimming pool basin and there is no complete information as to which of them best reflects the actual thermal-moisture and airflow phenomena. This paper presents a developed and validated research method related to the modeling of moisture emission from the pool water surface, which can be used for the modernization of ventilation systems in the existing indoor swimming pools, due to the need to improve thermal-moisture conditions.
PL
Problematyka wentylacji hal pływalni jest bardzo złożona, co stanowi poważny problem we właściwym ich projektowaniu i modernizacji. Utrudnieniem jest również to, że w Polsce brak jest jednolitych przepisów i norm odnośnie do wymaganych wartości parametrów powietrza wentylacyjnego, sposobu obliczania emisji wilgoci oraz wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. W badaniach, projektowaniu i modernizacji systemów wentylacji hal pływalni stosowane są różne metody wyznaczania emisji wilgoci z wody w niecce basenowej i nie ma pełnych informacji, która z nich najlepiej odwzorowuje rzeczywiste zjawiska cieplno-wilgotnościowe oraz przepływu powietrza. W niniejszym artykule zaprezentowano opracowaną i sprawdzoną metodę badawczą związaną z modelowaniem emisji wilgoci z lustra wody basenowej, która może być zastosowana przy modernizacji układów wentylacji w istniejących obiektach krytych pływalni, z uwagi na konieczność poprawy warunków cieplno-wilgotnościowych.
EN
The safety of the masonry structure is determined by the value of the partial factor used, which is influenced by many factors. The variability of these factors determines obtaining significant differences in the load levels of various masonry structures. Hence, the analysis of masonry structures should be carried out taking into account a sufficient range of variability of factors affecting its safety. The article presents a multi-stage safety analysis of an exemplary brick masonry column. For the construction, the relationship between partial factors used for interactions in different configurations and factors for the masonry compressive strength was examined. The analyses consisted in determining the reliability index with the Monte Carlo method. The article presents the results of experimental tests carried out on a real construction, as well as the results of FEM numerical simulations.
PL
Bezpieczeństwo konstrukcji murowej determinowane jest wartością zastosowanego współczynnika częściowego, na którą wpływ ma wiele czynników, między innymi: kategoria elementu murowego będąca wyznacznikiem jakości wykonania; rodzaj zaprawy, klasa wykonania robót. Zmienność tych czynników determinuje uzyskanie znacznych różnic w poziomach nośności różnych konstrukcji murowych. Stąd analiza konstrukcji murowych powinna odbywać się przy uwzględnieniu dostatecznego zakresu zmienność czynników wpływających na jej bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono wieloetapową analizę bezpieczeństwa przykładowego filara murowanego z cegły pełnej. Dla elementu zbadano zależność pomiędzy współczynnikami częściowymi stosowanych do oddziaływań w różnej konfiguracji oraz współczynnikami do wytrzymałości muru na ściskanie. Analizy polegały na wyznaczeniu wskaźnika niezawodności metodą Monte Carlo, wskaźnika będącego miarą osiągniętego bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych na rzeczywistym elemencie dla wybranych warunków, a także wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych MES. Analizy wykazały poziom bezpieczeństwa jaki zapewniamy projektując konstrukcję w podstawowej klasie niezawodności RC2.
PL
Celem pracy był projekt i budowa laboratoryjnego stanowiska pomiarowego do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych o pierścieniowym polu przekroju poprzecznego i określonej długości. Jest to szczególnie istotne zagadnienie w przypadku rurociągów ciepłowniczych, gdzie izolacja cieplna odgrywa znaczącą rolę przy poprawnej pracy instalacji. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła otulin izolacyjnych na zbudowanym stanowisku badawczym bazuje na metodzie rurowej, która polega na rozwiązaniu równania różniczkowego ustalonego przewodzenia ciepła w przegrodzie walcowej o nieskończonej długości. Stanowisko zostało wyposażone w dwie sekcje pomiarowe, na których możliwy jest jednoczesny pomiar dwóch różnych próbek badanych izolacji. Wykonano wstępne pomiary cieplne różnych materiałów izolacyjnych na każdej sekcji osobno oraz na obydwu sekcjach uruchomionych jednocześnie. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów była możliwa weryfikacja poprawności budowy i działania stanowiska pomiarowego, jak również walidacja zastosowanej metody pomiarowej. Wykonano również pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej, dzięki czemu możliwe było ustalenie rozkładu temperatur na sekcjach pomiarowych. Otrzymane wartości współczynnika przewodzenia ciepła badanych materiałów izolacyjnych porównano z wartościami katalogowymi tych materiałów oraz dokonano analizy możliwych rozbieżności wyników.
PL
Istotnym ograniczeniem praktycznej implementacji obliczeń zmęczeniowych w praktyce inżynierskiej jest długotrwałość i przez to kłopotliwość przeprowadzenia badań eksperymentalnych prowadzących do wyznaczenia podstawowych charakterystyk. Z faktu tego wynika pewien nurt prac o charakterze naukowym nawiązujących do typowo analitycznych sposobów wyznaczania tych charakterystyk (np. prace Schijve [1]). Ze względu na dominujące znaczenie podejścia fenomenologicznego do nauki o zmęczeniu, próba zaproponowania metody analitycznej nie wydaje się ani niewłaściwa, ani niewystarczająca.
EN
The paper presents its own proposition of an analytical method for determining the S-N characteristic. The method is based on the value of the directional coefficient of the limited fatigue life line, determined based on the database of these parameters for a given group of materials. In addition, the parameters of the method are: tensile strength and number of load cycles assigned to the knee point of the characteristic.
7
Content available remote Obliczanie prędkości wylotowej na podstawie średniego punktu trafienia
PL
Artykuł dotyczy symulacji numerycznej przeprowadzonej z uwzględnieniem wyników badań eksperymentalnych. Autorzy zaprezentowali sposób obliczania prędkości wylotowej na podstawie średniego punktu trafienia. Badania zostały przeprowadzone na podstawie systemu broni - amunicji (Acccuracy Interantional A W - Lapua Magnum 250 gr Scenar). Symulacje przeprowadzono, stosując kalkulator balistyczny typu Kestrel.
EN
The article concerns the numerical simulation carried out for the price of experimental research. The authors presented a method of calculating the muzzle velocity at the mean hit point. The tests were carried out for the price of the weapon-ammunition system (Accuracy Interantional AW - Lapua Magnum 250 gr Scenar). The simulations were included in the prices for the Kestrel ballistic calculator.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu potencjalnych źródeł ciepła występujących w pomieszczeniu, zabezpieczanym stałym urządzeniem gaśniczym gazowym, na rozkład stężenia gazu gaśniczego, a tym samym na skuteczność gaśniczą systemu. W badaniach wykorzystano komorę badawczą wyposażoną w stałe urządzenie gaśnicze na dwutlenek węgla oraz aparaturę umożliwiającą dokonywanie pomiarów zmian stężenia gazu gaśniczego w czasie. Badania zostały wykonane w trzech wariantach: przy braku obecności źródeł ciepła; z uwzględnieniem pożaru oraz z uwzględnieniem pożaru i stałego źródła ciepła, w postaci elektrycznej płyty grzewczej, umieszczonego w komorze badawczej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono znikomy wpływ źródeł ciepła na rozkład stężenia gazu gaśniczego w zaproponowanym układzie przestrzeni chronionej.
EN
This article undertakes to conduct an experimental analysis of the impact of potential heat sources occurring in the room protected by FES-gaseous on the distribution of extinguishing gas concentrations, and thus on the extinguishing efficiency of the system. The research used a test chamber equipped with a fixed gaseous extinguishing system on carbon dioxide and apparatus enabling measurements of changes of extinguishing gasconcentration over time. The tests were carried out in three variants: in the absence of heat sources, with the presence of fire and taking into account the fire and a constant heat source in the form of an electric hobin the test chamber. Based on the analyzes carried out, a slight impact of the heat sources on the distribution of extinguishing gas concentrations in the proposed arrangement of protected space was found.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę wyznaczania sprawności działania różnych śrub napędowych jachtu motorowego na podstawie wyników badań wykonanych na stanowisku laboratoryjnym. Zastosowanie takiej metody porównawczej wymagało zbudowania prostego w użytkowaniu stanowiska dydaktycznego odwzorowującego możliwe warunki działania układu napędowego jachtu motorowego, składającego się ze źródła mocy w postaci silnika elektrycznego, części pośredniczącej i pędnika zanurzonego w wodzie. Został przedstawiony algorytm, według którego wykonano badania empiryczne dla dwuskrzydłowej i trzyskrzydłowej śruby napędowej.
EN
At the stage of designing a ventilation system for a swimming pool, it is difficult to predict with full conviction what thermal and humidity conditions will prevail in the actual facility and what will be the impact of ventilation on its real energy performance. Often it is only during the operation of the swimming pool that a full assessment of its proper functioning takes place. Various research methods can be helpful in this regard: experimental, analytical and simulation methods, using engineering computer software or numerical calculations CFD. This paper presents thermal imaging research carried out in a real swimming pool, which is a part of experimental research carried out in this facility to evaluate the thermal, humidity and flow conditions and provide data for numerical simulations CFD and their validation. The results of research carried out with other measurement methods were presented in the paper [3].
PL
Na etapie projektowania systemu wentylacji hali pływalni trudno jest z pełnym przekonaniem przewidzieć, jakie warunki cieplno-wilgotnościowe będą panowały w zrealizowanym obiekcie oraz jaki będzie wpływ wentylacji na jego rzeczywistą charakterystykę energetyczną. Często dopiero w trakcie eksploatacji hal pływalni następuje pełna ocena poprawności ich działania. Pomocne w tym mogą być różne metody badawcze: eksperymentalne, analityczne i symulacyjne, z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych lub obliczeń numerycznych CFD. W niniejszym artykule przedstawiono badania termowizyjne przeprowadzone w rzeczywistej hali pływalni, które stanowią część badań eksperymentalnych wykonanych w tym obiekcie na potrzeby oceny warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych oraz dostarczających danych do przeprowadzenia analiz i symulacji numerycznych CFD i ich walidacji. Wyniki badań wykonanych innymi metodami pomiarowymi przedstawiono w artykule [3].
EN
The means of measuring humidity based on the use of the ultrahigh frequency methodhave been recently gainingwidespread use,becauseof its simple, robust construction and high measuring accuracy. We used theadvanced waveguide ultrahigh frequency method of measuring the moisture content of natural gaswhich,in contrast to the known theuse of a traveling wave in awaveguide,is proposed. In this case, the interaction with wavesof the ultrahigh frequencyrange changes the dielectric properties of the gas, and this change is registered.On the basis of an improved ultrahigh frequencymethod of humidity measurement,a devicefornatural gashumidity control using a traveling wave in awaveguideisproposed.The investigationshave shown that a comparative channel increasedthe measurement accuracy, as a two-channel system–in contrast to a single-channel–eliminates the instability of the value of the input signal supplied to the generator.The principle of operation of a natural gashumiditycontroldevice that contains an ultrahigh frequency generator, attenuators, waveguide tees, a waveguidesectionforcomparison, temperature sensor and pressure switches for the comparative and measuring channels, a measuring cuvette, amplifier, microprocessor, and display unitis described. A mathematical model of a natural gashumiditycontrol device,which takes into account the values of the dielectric permittivity of the measuring gas and reference channels and contains correction factors for temperature, the use of which increasesthe accuracy of humidity measurement,is proposed.Thelowerand upper calibration points of thenatural gashumiditycontrol devicearedefined. The influence of correction factors for the temperatureat the measurement error of thehumidityis analyzed.
PL
Ostatnio przyrządy do pomiaru wilgotności oparte na metodzie mikrofalowej są szeroko stosowane ze względu na ich prostą, niezawodną konstrukcję i wysoką dokładność pomiaru. W pracy wykorzystano ulepszoną mikrofalową metodę falowodów mikrofalowych do pomiaru wilgotności gazu ziemnego, która, w przeciwieństwie do znanych, sugeruje zastosowanie fali podróżnej w falowodzie. Jednocześnie podczas interakcji z falami mikrofalowymi zmieniają się właściwości dielektryczne gazów, zmiana ta jest rejestrowana. W oparciu o ulepszoną mikrofalową metodę pomiaru wilgotności zaproponowano sposób pomiaru kontroli wilgotności gazu ziemnego za pomocą fali przemieszczającej się w falowodzie. Przeprowadzono badania, które wykazały, że obecność kanału porównawczego umożliwiła zwiększenie dokładności pomiaru, ponieważ system dwukanałowy,w przeciwieństwie do systemu jednokanałowego, eliminuje niestabilność wartości sygnału wejściowego dostarczanego przez generator. Opisano zasadę działania przyrządu pomiarowego do pomiaru wilgotności gazu ziemnego, który zawiera generator mikrofalowy, tłumiki, trójniki falowodu, sekcję falowodu do porównania, czujnik temperatury i ciśnienia, przełączniki kanałów porównawczych i pomiarowych, celę pomiarową, wzmacniacz, procesor, urządzenie wskaźnikowe. Zaproponowano model matematyczny środków pomiaru kontroli wilgotności gazu ziemnego, który uwzględniawartość stałej dielektrycznej gazu kanałów pomiarowych i odniesienia oraz zawiera współczynniki korekcji temperatury, których zastosowanie poprawia dokładność pomiaru wilgotności. Określane są dolne i górne punkty kalibracji zakresu pomiarowego wilgotności gazu ziemnego. Analizowany jest wpływ współczynników korekcji temperatury na błąd pomiaru wilgotności.
EN
A comparative analysis of filtration performance of tangential and axial inlet reverse-flow cyclone separators and vortex tube separators is presented. The study showed that vortex tube separators are characterized by a quality factor q several time higher than tangential inlet reverse-flow cyclone separators. The cyclone separators yield low separation efficiency and low filtration performance at low air flow rates at low air volumes aspired by the engine at low speed. One of the well-known and not commonly used methods to improve separation efficiency is to apply electric field. An original design of a vortex tube separator with insulators generating electric field in the area of aerosol flow is presented. High voltage was applied to the cyclone separator housing and its swirl vane. A special method and test conditions were developed for cyclone separators with electric field. Separation efficiency, filtration performance and pressure drop across the cyclone separator in two different variants were determined. The tests were carried out at five inlet velocity of cyclones υ0 = 1.75; 3.5; 7.0; 10.5; 14 m/s at an extraction rate of m0 = 10%, and at an average dust concentration in the inlet air of s = 1 g/m3. Using the electric field in the area of a swirling aerosol stream resulted in an increase (over 12% – φ c = 96.3%) in separation efficiency at inlet velocity of cyclone ranging from 1.75 to 3.5 m/s. An increase in separation efficiency at other inlet velocity of cyclone is minor and does not exceed 3‒4%.
13
Content available remote Preliminary research of monitoring of soil density
EN
This work presents the preliminary method for assessment of the degree of the soil compaction from two types of research performed by the author. The first type of research was the tests with sensors placed directly on the rammers foot in the laboratory stand. The second stage of works was to perform test with the same stand and the machine with sensors placed on the measuring plate nearly the rammer. The results of test are processed and on the spectrum chart in the function of frequency are presented. This allow to show the differences between the loose and compacted soil. The difference type of mounting sensors has influence to vibroacoustic signal and on the frequency spectrum.
PL
W pracy została zaprezentowana wstępna metoda oceny stopnia zagęszczenia ośrodka gruntowego na podstawie dwóch typów badań wykonanych przez autora. Pierwszym typem były badania przy użyciu maszyny zagęszczającej grunt znajdujący się w stanowisku laboratoryjnym, z czujnikami zamocowanymi bezpośrednio do stopy maszyny. Drugim etapem prac było wykonanie testów przy użyciu tego samego stanowiska i maszyny z czujnikami umieszczonymi na płycie pomiarowej obok zagęszczarki. Obróbka uzyskanych wyników i przedstawienie ich na wykresach widma w funkcji częstotliwości, pozwoliło na ukazanie różnic pomiędzy ośrodkiem luźnym i zagęszczonym. Zostały zaprezentowane różnice pomiędzy typem umieszczenia czujników na sygnał wibroakustyczny, a także na samo widmo amplitudowo-częstotliwościowe.
14
Content available remote The application of NiMH batteries in a light-duty electric vehicle
EN
This article presents the results of experimental tests and simulations of a light-duty electric vehicle, in which the original lead-acid battery pack was replaced with a lightweight pack of nickel-metal-hydride (NiMH) batteries, which enabled a significant increase to the vehicle’s load capacity. The research was mainly focused on the aspect of electricity consumption and prediction of the range of the vehicle equipped with a new battery pack. The operation of a vehicle with total weights of 500 kg and 740 kg was analysed. Recorded vehicle speed waveforms were used to simulate vehicle motion in the Matlab/Advisor environment. The experiments showed a reduction in the specific energy consumption of a vehicle of lower weight, while simulation tests showed good compliance of the results of electricity consumption with experiments in relation to both the considered total vehicle weights.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych lekkiego, elektrycznego pojazdu użytkowego, w którym oryginalny zestaw akumulatorów kwasowo-ołowiowych został zastąpiony lekkim pakietem akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych, co pozwoliło znacznie zwiększyć ładowność pojazdu. Badania skupiono głównie na aspekcie zużycia energii elektrycznej i predykcji zasięgu pojazdu wyposażonego w nowy zestaw akumulatorów. Analizowano zachowanie pojazdu o masie 500 kg oraz 740 kg. Przebiegi zmian prędkości zarejestrowane podczas jazd testowych użyto do przeprowadzenia symulacji ruchu pojazdu w środowisku Matlab/Advisor. Wyniki badań eksperymentalnych wskazały na ograniczenie jednostkowego zużycia energii przez pojazd o mniejszej masie, natomiast w badaniach symulacyjnych uzyskano dobrą zgodność zużycia energii z rezultatami eksperymentów w obu analizowanych przypadkach.
EN
The gas supply of apartments, especially with the use of natural gas, is welcomed by the majority of residents. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. The Polish Gas Development Program foresees that in 2022 to 90% of residents of the country will be provided with gas supply. However, this inevitably involves the emission of exhaust gases from gas equipments into air in apartments. Nitrogen oxides (NOx) are considered to be the most dangerous components of combustion products for human health. They are created even during complete combustion of fuel and efficiently operating burners. Air in apartments is a separate type of people’s environment compared to the outside atmosphere and the working area. The man spends in this environment a considerable part of his life comparable with the working time. However, in standards of many countries it is not considered. This complicates the analysis and effective solution of human health protection against the effects of NOx. The sanitary standards of several countries were analysed from this point of view (Tab. 1-6). The Polish norms define the requirements in relation to the air of the apartments, but paradoxically lack nitrogen oxides in them. Therefore, it is currently only possible to orientate on the permissible NOx concentration in the working environment. The second important issue is the effectiveness of ventilation, which should ensure the discharge of gases generated during the combustion of natural gas. The standards and building regulations of several countries were analysed from this point of view (Tab. 7). It was found that Polish standards for kitchen ventilation are less stringent in terms of global trends. In addition, national building regulations have contradictions that hinder the use of effective solutions at the design stage. Additional difficulties arise from the very high tightness of the currently used window joiners. This practically prevents the supply of adequate air to the premises through infiltration, which is assumed in the standards. In order to verify the obtained conclusions, the literature experimental data in this field were analysed (Fig. 1). The own experimental series was then carried out (Tab. 8, Fig. 2). The average operating conditions of the standard equipment have been tested. It has been proven that the concentration of NOx in the kitchen air can significantly exceed the Polish permissible compartments for the working environment and global requirements for living quarters. In order to ensure the protection of human beings against NOx emitted into the air of gas-supplied housing is requested to introduce urgent changes to national sanitary standards. The second necessary action is to eliminate inconsistencies in national building regulations in terms of kitchen ventilation. This would allow the use of effective technical solutions already at the design stage.
PL
Gazyfikacja mieszkań, szczególnie z użyciem gazu ziemnego, jest mile widziana przez większość mieszkańców. Jest to komfortowe, łatwe w użyciu i stosunkowo tanie źródło energii. Program rozwoju gazownictwa Polski przewiduje, że w roku 2022 do 90% ludności kraju zostanie ogarnięto zaopatrzeniem w gaz. Jednak to nieuchronnie wiąże się z emisją spalin od urządzeń gazowych do powietrza w mieszkaniach. Za najgroźniejsze dla zdrowia ludzi składniki spalin uznaje się tlenki azotu (NOx). Powstają one nawet przy zupełnym spalaniu paliwa i sprawnie działających palnikach. Powietrze w mieszkaniach stanowi odrębny rodzaj otoczenia ludzi w porównaniu z atmosferą zewnętrzną i środowiskiem pracy. Człowiek spędza w tym środowisku sporą część swego życia porównywalną z czasem pracy. Jednak w normach wielu krajów tego się nie uwzględnia. Utrudnia to analizę i skuteczne rozwiązanie zagadnienia ochrony zdrowia ludzi przed działaniem NOx. Przeanalizowano sanitarne normy kilku krajów z tego punktu widzenia (Tab. 1-6). Normy polskie definiują wymagania w stosunku do powietrza mieszkań, jednak paradoksalnie brakuje w nich tlenków azotu. Dlatego orientować się w tej sprawie można obecnie tylko na dopuszczalne stężenie NOx w środowisku pracy. Drugą istotną kwestią jest skuteczność wentylacji, która powinna zapewnić odprowadzanie spalin powstających w trakcie spalania gazu ziemnego. Z tego punktu widzenia przeanalizowano normy i przepisy budowlane kilku wybranych krajów (Tab. 7). Ustalono, że normy polskie w zakresie wentylacji kuchni są mniej rygorystyczne względem trendów światowych. Ponadto w krajowych przepisach budowlanych występują sprzeczności utrudniające zastosowanie efektywnych rozwiązań na etapie projektowania. Dodatkowe utrudnienia sprawia bardzo wysoką szczelność obecnie stosowanej stolarki okiennej. Praktycznie uniemożliwia to doprowadzanie odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń na drodze infiltracji zakładanej w normach. W celu weryfikacji uzyskanych wniosków przeanalizowano literaturowe dane doświadczalne (Rys. 1) w tym zakresie. Następnie przeprowadzono własną serie eksperymentalną (Tab. 8, Rys. 2). Przetestowano przeciętne warunki eksploatacji standardowego wyposażenia. Udowodniono, że stężenie NOx w powietrzu kuchni może znacznie przekraczać polskie dopuszczalne przedziały dla środowiska pracy i światowe wymagania w stosunku do pomieszczeń mieszkalnych. Żeby zapewnić wymagania ochrony ludzi przed działaniem NOx emitowanych do powietrza mieszkań zaopatrywanych w gaz wysunięto wniosek o wprowadzeniu pilnych zmian w krajowych normach sanitarnych. Drugim koniecznym działaniem uznano wyeliminowanie niespójności w krajowych przepisach budowlanych w zakresie wentylacji kuchni. To umożliwiłoby zastosowanie efektywnych rozwiązań technicznych już na etapie projektowania.
PL
W pracy przedstawiono problem przesłonięcia wiązki pomiarowej dalmierzy elektro-optycznych: DI 2002, TC 1800 oraz dalmierza laserowego DISTO pro4a podczas pomiarów geodezyjnych w typowych warunkach hali produkcyjnej. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów określono procentową zależność wartości przesłonięcia wiązki na wyniki precyzyjnych pomiarów odległości.
EN
The paper presents the problem of cofering the measuring beam oft the electronic distance meters DI 2002, TC 1800 and DISTO pro4a under geodetic measurements in the typical conditions of the production hal. On the basis of the experiments carried out, the procentage despondence of the results of precise distance measurements was determined.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu warunków brzegowych na lokalizację obszarów koncentracji naprężeń w kołowej osiowosymetrycznej płycie perforowanej, swobodnie podpartej oraz utwierdzonej i obciążonej siłą skupioną Pi w środku geometrycznym płyty. Do obliczeń numerycznych zastosowano program metody elementów skończonych Femap. Badana płyta o średnicy D = 300 mm posiadała otwory na dziesięciu okręgach. Na pierwszym okręgu wewnętrznym płyta posiadała otwory o średnicy d₁ = 3,5 mm, a na dziesiątym zewnętrznym okręgu otwory o średnicy d₁₀ = 20,5 mm. Wyniki obliczeń numerycznych dla płyty swobodnie podpartej były porównywane z wynikami uzyskanymi dla płyty utwierdzonej. W przypadku płyty swobodnie podpartej maksymalna koncentracja naprężeń wystąpiła w strefie S8 i wynosiła Cred max = 217,20 MPa. Natomiast w płycie o brzegach utwierdzonych maksymalna wartość wystąpiła w strefie S8 i wynosiła Cred max = 183,50 MPa. W pracy również dokonano weryfikacji wyników obliczeń numerycznych z wynikami uzyskanymi doświadczalnie. Różnice pomiędzy wynikami obliczeń numerycznych stanu naprężeń i uzyskanymi doświadczalnie nie przekroczyły 10%.
EN
The paper analyzes the influence of boundary conditions on the location of stress concentration zones in a circular axisymmetric perforated plate, simply supported and fixed and loaded with concentrated force Pi in the geometric center of the plate. The finite element method program Femap was used for numerical calculations. The test plate with diameter D = 300 mm had holes in ten circles. On the first inner circle, the plate had holes with diameter d₁ = 3.5 mm, and holes on the tenth outer circle with diameters d₁₀ =20.5 mm. The results of numerical calculations for a plate with simply supported were compared with the results obtained for the fixed plate. In the case of a simply supported plate, the maximum stress concentration occurred in zone 8 and was Cred max = 217,20 MPa. However, in the plate with fixed edges, the maximum value occurred in zone 8 and was Cred max = 183,50 MPa. The work also verified the results of numerical calculations with the results obtained experimentally. The differences between the results of numerical calculations of the state of stress and those obtained experimentally did not exceed 10%.
EN
The paper proposes a numerical approach to determining the internal forces in a circular perforated plate loaded with concentrated force Pi applied in the geometric centre of the plate. The finite element method program Femap was used for numerical calculations. The test plate with diameter D = 300 mm has holes in ten circles. The plate made of S235JR steel has holes with diameter d1 = 3.5 mm on the first inner circle, and holes on the tenth outside circle have a diameter d10 = 20.5 mm. The plate of the above geometry was simply supported and loaded with different values of concentrated force. By means of numerical calculations using the finite element method, the coordinates of concentration zones of reduced stress in the perforated plate were determined. These zones were located on the plate bridges between perforation holes. The most hazardous place in the analysed perforated plate is associated with the 8 zone with the hole radius d3 = 5.0 mm at the circle radius R3 = 33.0 mm, where the highest stress concentration occurs. In this zone, the reduced stress is σred max = 217.20 MPa (point with the coordinates x, y, z [mm], i.e. P2[5.2; 30.6; 4.5]). The results of numerical calculations were verified with experimental results. The differences between the results of numerical calculations of the state of stress and those obtained experimentally did not exceed 10%.
PL
Współczesne konstrukcje inżynierskie charakteryzuje obniżenie współczynnika bezpieczeństwa, dlatego obliczenia wytrzymałości, sztywności i stateczności cienkościennych elementów konstrukcji nabierają coraz większego znaczenia we wszystkich gałęziach techniki, a szczególnie takich jak inżynieria chemiczna. Istnieje wiele zastosowań płyt perforowanych, np. w zbiornikach ciśnieniowych, aparaturze chemicznej (ściany sitowe wymienników ciepła), rafineriach ropy naftowej, budowie samolotów i statków kosmicznych, jednostkach powietrznych, robotach, kontenerach transportowych, taśmociągach skrzynkowych lub jako elementy przesiewaczy materiałów sypkich, które mogą być poddane obciążeniu zmieniającemu się w czasie. Tego typu dźwigary (płyty perforowane) mogą również pełnić rolę płyt montażowych, w których wykonano otwory z różnych względów eksploatacyjnych. Celem pracy jest lokalizacja stref, w których występują maksymalne naprężenia w okrągłej osiowosymetrycznej płycie perforowanej swobodnie podpartej i obciążonej siłą skupioną Pi przyłożoną w środku geometrycznym płyty. Badania obszarów koncentracji naprężeń wykonano numerycznie metodą elementów skończonych.
EN
The paper presents an analytical, numerical and experimental analysis of the state of stress in a plate with stress concentrator in the form of circular hole subjected to uniaxial tension. This type of the plate have found wide spread applications in the field of aerospace, marine and automobile engineering. The maximum difference in the values of reduced stresses calculated analytically in relation to the results obtained experimentally was δσa red = –19.74%. However, the maximum difference in the values of reduced stress calculated numerically using the finite element method (FEM) with the ANSYS program in relation to the results obtained experimentally δσn red = –31.86%, The study showed that the analytically calculated and numerically determined stresses are lower than the stresses obtained experimentally, which results in less operational safety of the structural element. However, the numerical method in the form of the finite element method becomes, in the case of a very complicated element shape, the only method for determining the magnitude and distribution of stresses near the notch in the designed element.
PL
Celem pracy jest analityczna, numeryczna oraz eksperymentalna analiza stanu naprężenia w tarczy z koncentratorem naprężeń w postaci otworu kołowego o średnicy d poddanej jednoosiowemu rozciąganiu siłą Pi i na tej podstawie zlokalizowanie stref spiętrzenia naprężeń.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.